Ogólne warunki sprzedaży


Ogólne warunki sprzedaży Lincoln Electric Bester Sp z o.o. znajdują się w załączniku.

 

1.       DEFINICJE

„Kupujący” oznacza osobę, której zamówienie na Towary jest przyjęte przez Sprzedającego (lub która przyjmuje ofertę Sprzedającego na sprzedaż Towarów);

„Warunki Sprzedaży” oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone poniżej;

„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

„Siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy (w tym, bez ograniczeń, wszelkie strajki, zamknięcia /zakładu/ lub inne akcje protestacyjne);

„Towary” oznaczają rzeczy zamawiane przez Kupującego u Sprzedającego, oferowane przez Sprzedającego Kupującemu lub sprzedane Kupującemu przez Sprzedającego;

Towary standardowe – towary przechowywane na stanie u Sprzedającego.

Towary na zamówienie lub specjalne wykonanie – są to Towary wykonywane wyłącznie na zamówienie klienta lub według jego specyfikacji. W tej kategorii zawiera się dodatkowe testowanie, specyficzna analiza chemiczna, sterowanie partią/serią. Kupujący ponosi koszty dodatkowych niestandardowych czynności, w tym opłaty za testy, certyfikaty itp.

„Cena Oferowana” oznacza cenę Towarów oznaczoną w cennikach lub katalogach Sprzedającego, określoną w sposób, o którym mowa w pkt. 4 Warunków Sprzedaży;

Cena Uzgodniona” oznacza cenę Towarów określoną w Ofercie lub w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia;

„Sprzedający” oznacza zakład produkcyjny Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, 58-263 Bielawa, Polska;

„Oferta” oznacza ofertę złożoną przez Sprzedającego Kupującemu, gdzie celem złożenia oferty jest zawarcie Umowy;

„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Kupującego Sprzedającemu, gdzie celem złożenia zamówienia jest zawarcie Umowy;

„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza oświadczenie Sprzedającego o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia, zawierające postanowienia, o których mowa w pkt. 3.2. Warunków Sprzedaży. Jeśli warunki zawarte w Zamówieniu są tożsame ze wszystkimi warunkami zawartymi w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez strony. W przeciwnym razie Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, w przypadku braku niezwłocznej odpowiedzi Kupującego.   

2.       ZASADY SPRZEDAŻY

2.1.     Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich Umów, chyba, że strony Umowy w sposób nie pozostawiający wątpliwości uzgodniły inne warunki. Warunki na formularzu zamówienia Kupującego lub inne podobne dokumenty nie są wiążące dla Sprzedającego, chyba że Sprzedający wprost i w sposób nie pozostawiający wątpliwości wyrazi zgodę na ich zastosowanie.

2.2.     Pracownicy lub agenci Sprzedającego nie są upoważnieni do reprezentowania Sprzedającego w zakresie sprzedaży Towarów, udzielania bonifikat, gwarancji, zatwierdzania zwrotów  o ile nie jest to potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego. Przystępując do Umowy, Kupujący potwierdza, że nie będzie polegał on na niepotwierdzonych ofertach i że odstąpi od wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia umowy w wyniku polegania na takich ofertach.

2.3.     Jakiekolwiek typograficzne, lub inne błędy czy inne nieumyślne pominięcia w materiałach promocyjnych, ofercie, cenniku, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, fakturze lub innym dokumencie lub informacji wydanej przez Sprzedającego stanowią przedmiot korekty bez ponoszenia odpowiedzialności przez Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupującemu nasuwa się przypuszczenie o popełnieniu błędu lub dokonaniu pominięcia, przez Sprzedającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie.

3.       TOWARY

3.1.     Ilość, jakość, opis i specyfikacja Towarów jest określona w Ofercie lub w Zamówieniu jeśli doszło do zawarcia Umowy poprzez przyjęcia Oferty lub jeśli doszło do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

3.2.     Podstawą realizacji złożonego Zamówienia jest otrzymanie od Sprzedającego, Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, w którym wskazane będą warunki sprzedaży tj. Cena Uzgodniona, termin płatności, adres wysyłki.

3.3.     Jeśli towary mają być wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami Kupującego bądź Sprzedawca ma zastosować procesy według specyfikacji dostarczonej przez niego, Kupujący oświadcza, iż instrukcje dostarczane przez niego Sprzedającemu, w żaden sposób, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw do własności intelektualnej. W przypadku, gdy wyprodukowanie przez Sprzedającego, według instrukcji Kupującego Towarów naruszy prawa, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego.

3.4.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w specyfikacji Kupującego zmian potrzebnych do dostosowania Towarów do wymogów bezpieczeństwa i wymogów regulaminowych, a zmiany te nie wpływają na uzgodnione paramenty użytkowe lub jakościowe.

3.5.     Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego zależnie od dostępności Towarów. 

4.       CENY

4.1.     Sprzedaż na terenie Polski, ceny podane są w PLN. Poza granicami Polski w EUR.

4.2.     Podane ceny są ex-works Bielawa wg Incoterms 2010.

4.3.     Ceny na materiały obowiązują z chwili, kiedy zamówiony Towar jest wysyłany. Ceny na urządzenia obowiązują z dnia Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

4.4.     Lincoln zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Oferowanych i Warunków Sprzedaży bez wcześniejszego powiadomienia.

4.5.     Ceny Oferowane są cenami netto, to jest nie zawierają podatków i podlegają powiększeniu o wszelkie podatki określone przez prawo.

4.6.     Ceny zawierają nasze pakowanie lub opakowanie zgodne ze standardową praktyką Lincolna.

4.7.     Dodatkowe koszty będą naliczane za:

·        Dodatkowe pakowanie

·        Ubezpieczenie, legalizację dokumentów

·        Testy i certyfikację;

jeśli wymienione powyżej czynności są niezbędne, lub wnioskowane przez Kupującego.

5.       WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności powinny być uregulowane w obowiązującej Umowie, w innym przypadku płatności można dokonać przez:

·        Przelew bankowy przed wysyłką

·        Inkaso eksportowe

·        Nieodwołalną Akredytywę

·        Przelew bankowy na warunkach uzgodnionych na fakturze lub konosamencie.

 6.       PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1.     Przeniesienie ryzyka następuje według zasad INCOTERMS obowiązujących w chwili wysyłki. 

7.       ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

7.1.     Towary pozostają własnością Lincolna, który zastrzega sobie prawo do rozporządzania Towarami do momentu pełnej płatności za sprzedane Towary.

7.2.     Jeżeli Kupujący nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty swojego całkowitego zobowiązania wobec Lincolna zgodnie z warunkami sprzedaży, to w przypadku braku uiszczenia wpłaty, niniejszym na podstawie tego zapisu, Lincoln ma prawo niezwłocznego dochodzenia swojego roszczenia w każdy sposób dozwolony prawem, zaś Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów windykacji, poniesionych przez Sprzedającego.

7.3.      Dopóki Lincoln nie otrzyma pełnej płatności, Kupujący zobowiązany jest przechowywać Towary w sposób, który wyraźnie demonstruje prawo własności Lincolna.

7.4.     Kupujący oświadcza, że dopóki całe jego zobowiązanie wobec Lincolna z tytułu Umowy nie zostanie uiszczone, będzie on przechowywał Towary dbając by nie uległy one uszkodzeniu, pogorszeniu utracie, lub jakiemukolwiek innemu uszczerbkowi. 

8.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OPÓŹNIENIA

8.1.     Wszystkie zaoferowane terminy dostępności Towarów są optymalnymi terminami opracowanymi na podstawie zapewnień naszych różnych dostawców. Lincoln dołoży wszelkich starań by dostępność Towarów i Usług odbywały się zgodnie z harmonogramem, ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które są poza kontrolą Lincolna (włączając działanie siły wyższej) oraz za straty następujące na skutek tych opóźnień.

8.2.     W przypadku uznania reklamacji, Lincoln Electric zastrzega sobie odpowiedzialność tylko do wysokości wartości Towarów ujętej na pierwotnej fakturze dla Kupującego.

 

9.       PRZYJĘCIE TOWARÓW

9.1.     Przyjęcie Towaru przez Kupującego dokonuje się w miejscu jego wydania przez Sprzedającego zgodnie z obowiązyującymi warunkami Incoterms dla wysyłki. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Towar pod względem jego zgodności z Umową, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym.  

10.     ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

10.1.   Anulowanie Zamówień (odstąpienie przez Kupującego od Umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedającego) na standardowe Towary (niezrobione specjalnie według specyfikacji Klienta) będzie przyjęte na następujących warunkach:

·        Brak odstępnego w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu otrzymanego przynajmniej 4 tygodnie przed datą wydania Towaru;

·        Za zapłatą odstępnego w wysokości 10% wartości zamówienia w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu, otrzymanego w terminie od 4 do 1 tygodnia przed datą wydania Towaru.

10.2.   Dla Towarów sklasyfikowanych “na zamówienie” lub “specjalne wykonanie” (klasa Towaru jest jasno określona na Ofercie oraz na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia wystawionych przez Sprzedającego. W tych kategoriach zawarte są również Towary, dla których wymagane są następujące: specyficzna analiza chemiczna; testy mechaniczne, dodatkowe testowanie lub niestandardowe opakowanie) po zawarciu Umowy nie jest możliwe dokonywanie zmian takich jak:

·        anulowanie zamówienia

·        zmiana ilości z zamówienia

·        zmiana Towaru

10.3.   W przypadku zaakceptowania przez Sprzedającego anulowania zamówienia specjalnego, Kupujący ponosi koszty certyfikatów, testów oraz innych niestandardowych czynności podjętych przez Sprzedającego w celu realizacji specjalnego zamówienia, oraz dodatkowo 4% odstępnego od wartości zamówienia, chyba że inaczej zostało określone na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.    

11.     ZWROT TOWARÓW

11.1.   Klient chcący dokonać zwrotu jakiegoś lub wszystkich Towarów zawsze musi otrzymać na to pisemną zgodę Lincolna, na formularzu zwrotu. Jakikolwiek towar dostarczony do magazynu bez formularza zwrotu zostanie odesłany na koszt zwracającego.

11.2.   Zwrot towarów jest możliwy w przeciągu 30 dni od daty wysyłki na następujących warunkach:

·        Wszystkie Towary muszą być nowe, nieużywane, niezniszczone oraz w oryginalnym opakowaniu. Maszyny oraz części muszą być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu oraz muszą zawierać wszystkie oryginalne dokumenty (instrukcja obsługi itp.). Opakowania materiałów muszą być nienaruszone i przechowywane w odpowiednich warunkach.

11.3.   Koszt transportu zwracanych Towarów pokrywa Kupujący, nawet gdy oryginalne zamówienie zostało wysłane na koszt Sprzedającego.

11.4.   Faktura korygująca zostanie wystawiona wyłącznie po pozytywnej ocenie Towaru dokonanej przez autoryzowany personel Lincoln Electric.

11.5.   W przypadku zaakceptowania zwrotu Towaru przez Sprzedającego, gdy Towar nie spełnia warunków z pkt.11.2, faktura korygująca zostanie pomniejszona o 18% wartości zwracanego Towaru.

11.6.   W przypadku zwrotu Towarów powyżej 30 dni od daty wysyłki, przy spełnieniu ww. warunków, faktura korygująca zostanie pomniejszona o 18 % wartości zwracanego Towaru lub kwotę 200 zł (cokolwiek jest większe).

11.7.   Następujący Towar nie podlega zwrotowi:

·        Towar produkowany na zamówienie/niestandardowy, specjalne wykonanie

·        Z wyprzedaży

·        Towar będący w fazie wycofania z oferty,

·        oprogramowanie

11.8.   Nie są akceptowane zwroty Towaru po upływie 1 roku od daty zakupu.

 12.     OGÓLNE UWAGI

Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric jest produkcja i sprzedaż urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie najlepszych informacji jakie posiadamy w danym momencie, jednak Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady . Z przyczyn praktycznych nie możemy również ponosić odpowiedzialności za aktualizację czy poprawki informacji czy rad, które kiedyś były udzielone, jak również za dostarczenie tego rodzaju informacji, czy też przedłużenie lub zmianę gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i klient jest za to odpowiedzialny. Wiele zmiennych czynników znajdujących się poza kontrolą Lincolna wpływa na wyniki zastosowania Towarów wytwarzanych i dostarczanych przez Lincoln Electric.

13.    ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Nabywca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Nabywcę we współpracy z firmą Lincoln lub w jej imieniu oraz w związku ze sprzedażą lub marketingiem produktów firmy Lincoln, w tym m.in. wszystkich „przepisów antykorupcyjnych”, zakazujących przekazywania, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści majątkowych i osobistych członkom rządu, funkcjonariuszom publicznym, przedsiębiorstwom państwowym, partiom politycznym, działaczom partii politycznych bądź krewnym lub współpracownikom działaczy w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem korzyści biznesowych albo niewłaściwej przewagi biznesowej.

Nabywca zobowiązuje się nie angażować w sprzedaż produktów firmy Lincoln podmiotom z państw, które w świetle przepisów dotyczących kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych są uznawane za „niedozwolone” (obecnie są to: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria), z przeznaczeniem na eksport do tych krajów lub wykorzystanie w broni atomowej, chemicznej lub biologicznej, rakietach lub pociskach rakietowych.

14.    PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZGODZIE Z ZASADAMI ETYKI

Nabywca ma obowiązek postępować sprawiedliwie, uczciwie i etycznie w prowadzonej działalności. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że firma Lincoln zatwierdziła Zasady postępowania i etyki biznesowej (Code of Corporate Conduct and Ethics, dostępne w witrynie internetowej firmy Lincoln pod adresem www.lincolnelectric.com ). Nabywca zobowiązuje się kierować powyższymi Zasadami i sprzyjać ich przestrzeganiu w kontaktach z firmą Lincoln lub w jej imieniu oraz w związku ze sprzedażą i marketingiem produktów firmy Lincoln.