Verkoopvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LINCOLN SMIT­WELD BV

gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen aan het adres Nieuwe Dukenburgseweg 20, 6534 AD (postadres: Postbus 253, 6500 AG), gedeponeerd d.d. 16 augustus 2018 bij het Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 19285 hierna te noemen: “verkoper”.

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, verkopen, leveranties, dienstverleningen enzovoort van verkoper aan en/of ten behoeve van een (potentiële) mede-contractant, hierna te noemen: “koper”.
Naleving van de wet. De koper dient alle wet- en regelgeving na te leven die van toepassing is op activiteiten ondernomen door de koper met of namens Lincoln en gerelateerd aan de doorverkoop of marketing van producten van Lincoln, inclusief (zonder beperking) alle toepasselijke wetten inzake omkoperij die rechtstreekse of onrechtstreekse betaling of overdracht verbieden van iets van waarde aan regeringen, regeringsfunctionarissen, staatsbedrijven, politieke partijen, functionarissen van een politieke partij of familieleden of medewerkers van deze functionarissen in verband met het verkrijgen of behouden van zakelijke activiteiten of het verwerven van onwettig zakelijk voordeel. De koper verklaart dat hij niet zal deelnemen aan de verkoop van producten van Lincoln aan een rechtspersoon in, of voor uitvoer naar een land dat geacht wordt een “verboden land” te zijn krachtens het recht van de VS op de exportcontrole (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië) of voor gebruik in nucleaire, chemische of biologische wapens of toepassingen voor raketten of projectielen.
Ethisch zakelijk gedrag. De koper dient eerlijk en ethisch zaken te doen. De koper weet dat Lincoln een code voor zakelijk gedrag en ethiek heeft aangenomen (zie voor kopie de website van Lincoln, www.lincolnelectriceurope.nl) en de koper verklaart zich bij transacties met of namens Lincoln of gerelateerd aan de doorverkoop of marketing van producten van Lincoln te gedragen op een wijze die strookt met de gedragscode van Lincoln en de naleving ervan bevordert.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen worden.
3. Een verwijzing door koper naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard.
4. De uit de overeenkomst met koper, waarvan deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onderdeel uitmaken, voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door koper niet dan met toestemming van verkoper aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
5.1. Elke van de door verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien koper een vrijblijvend aanbod aanvaardt, is verkoper bevoegd het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5.3 Bestellingen kunnen door verkoper geweigerd worden.

GEGEVENS
6. Alle door verkoper, in welke vorm en op welke wijze ook verstrekte technische gegevens, maten en gewichtsopgaven, zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden daarin kan door verkoper niet worden aanvaard, behalve indien en voor zover de juistheid van de gegevens, maten en gewichtsopgaven door verkoper uitdrukkelijk is gegarandeerd.
7. Alle door verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's, modellen enzovoort, met inbegrip van de daarop rustende en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, knowhow, aanspraken of aanvragen ten aanzien van de voorgaande rechten en overige soortgelijke rechten (hierna: “intellectuele eigendomsrechten”), zijn en blijven te allen tijde eigendom van verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van verkoper noch geheel noch gedeeltelijk door koper worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven, danwel op andere wijze worden geëxploiteerd. Zij dienen op eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
8. Het uitvoeren van bestellingen en/of het verstrekken van informatie in de vorm van afbeeldingen, tekeningen, schema's, modellen enzovoort impliceert geen afstand en/of overdracht noch het verlenen van een licentie door verkoper ter zake van intellectuele eigendomsrechten op de producten, procédés en/of bedoelde afbeeldingen enzovoort.
9. Koper kan ten aanzien van door verkoper gedane aanbiedingen en leveringen geen aanspraak op exclusiviteit doen gelden.
10. Het is koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de door verkoper geleverde producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de producten.

OVEREENKOMST
11. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door koper, dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door verkoper.
12. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door verkoper in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met koper tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresenteerd.
13. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

PRIJZEN
14.1. De door verkoper opgegeven prijzen luiden in Euro en zijn gebaseerd op levering onverpakt of levering in standaard verpakking af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van de aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.
De prijzen kunnen worden verhoogd met de kosten van verzekering, levering (waar onder begrepen transport) en aflevering ter plaatse door koper aangewezen, alsmede met de kosten van plaatsing.
14.2. De door verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
14.3. Prijsgegevens hebben alleen betrekking op goederen, materialen en/of diensten die verkoper overeenkomstig de specificatie en de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk op zich genomen heeft te leveren. 
14.4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen optreden in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden -, ertoe leidend dat de overeengekomen prijs achteraf gezien tenminste 5% hoger had moeten zijn, is verkoper gerechtigd deze kostenstijging integraal door te berekenen.
Onder prijsbepalende factoren wordt in deze onder andere verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten, BTW en andere heffingen.
14.5. In de overeenkomst is de bevoegdheid van verkoper begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in de voorafgaande leden van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
14.6. Kostenbegrotingen, plannen, gebruiksaanwijzingen en elektrische schema’s worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien verkoper bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
14.7. Kosten van in- en uitlading, van vervoer van door koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken en van plaatsing daarvan zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. In dit verband door koper betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van koper.
14.8. Indien verkoper heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen.

KEURING EN BEPROEVING
15. De goederen worden vóór aflevering door verkoper zorgvuldig gecontroleerd en/of beproefd. Koper of zijn vertegenwoordiger heeft, voor eigen rekening, het recht de goederen vóór aflevering te inspecteren en de beproeving bij te wonen ten tijde en ter plaatse als door verkoper wordt vastgesteld. Koper wordt alleen dan tijdig door verkoper in kennis gesteld dat de goederen ter controle/beproeving gereed zijn, wanneer uit de opdrachtbevestiging blijkt dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Kosten verbonden aan een eventuele inspectie en/of beproeving buiten de standaardprocedure worden extra in rekening gebracht.
Mocht koper of zijn vertegenwoordiger, ondanks zijn daartoe te kennen gegeven wens en na tijdige in kennisstelling onzerzijds, bij de inspectie en/of beproeving niet aanwezig zijn, dan zullen inspectie/beproeving geacht worden in zijn aanwezigheid te zijn verricht en zullen de door verkoper opgestelde rapporten bindend zijn.
16. Koper zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, na levering respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht conform de koopovereenkomst te zijn geaccepteerd.

LEVERING
17.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
17.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
17.3. Leveringstijden vangen aan zodra de overeenkomst overeenkomstig het in artikel 11. van deze voorwaarden bepaalde, in werking treedt. Zij worden in ieder geval, maar niet uitsluitend verlengd met de periode(n) gedurende welke: 
(a) er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de levering tijdelijk verhinderende omstandigheid, en/of 
(b) koper in één of meer verplichtingen jegens verkoper, uit welke hoofde dan ook, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, te kort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin te kort zal schieten, en/of  
(c) koper zélf verkoper niet in staat stelt tot de uitvoering van het met hem overeengekomene over te gaan doordat koper niet voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst; deze situatie doet zich onder andere voor indien koper in gebreke blijft verkoper (tijdig) de technische en andere gegevens te verschaffen, voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk.
17.4. Verkoper is gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.
17.5. Indien er aan de kant van koper sprake is van crediteursverzuim, is verkoper gerechtigd de te leveren goederen voor koper’s rekening en risico op te slaan. 
In een dergelijk geval is verkoper na verloop van een periode van twee maanden bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en goederen aan derden te verkopen en te leveren, onverminderd de verplichting van koper verkoper volledig schadeloos te stellen, onder andere ter zake van winstderving. 
17.6. Verkoper zal steeds datgene doen wat van verkoper met het oog op een tijdige levering, redelijkerwijs verwacht mag worden. 
17.7. Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
17.8. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van koper op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
17.9. Levering van goederen bestemd voor de Nederlandse markt zal geacht worden te zijn geschied op het moment dat zij door verkoper op de schriftelijk door koper aangegeven locatie zijn bezorgd. Koper zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld, hetzij door middel van de opdrachtbevestiging, hetzij door middel van een factuur tenzij anders overeengekomen.
Levering van goederen bestemd voor de buitenlandse markt zal geacht worden te zijn geschied op het moment dat de goederen bij verkoper ter verzending gereed staan.

RETOURBELEID
18. Goederen kunnen binnen 30 dagen worden geretourneerd onder de volgende voorwaarden:
(a) Materialen moeten nieuw, ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
(b) Apparatuur en onderdelen moeten in de originele, ongeopende verpakking worden geretourneerd, tezamen met alle documenten die in de fabriek zijn mee verpakt (IM, etc.).
(c) Pakketten met verbruiksartikelen mogen in het geheel niet zijn geopend en moeten correct zijn opgeslagen.
19. Alvorens een product te retourneren, dient een “Autorisatie Retourzending Materiaal” (RMA) te worden aangevraagd en goedkeuring te worden verkregen van het Klantenservicecentrum van Lincoln Electric. Alle goederen die bij onze magazijnen arriveren zonder RMA-referentie worden geweigerd en aan de klant teruggestuurd.
19.1. De vrachtkosten voor terugzending naar Lincoln zijn altijd voor rekening van de klant, ook als die vrachtkosten niet in de originele order begrepen waren.
19.2. Goederen worden uitsluitend gecrediteerd na positieve inspectie door daartoe bevoegd personeel van Lincoln Electric.
19.3. Indien Lincoln een retourzending accepteert ondanks het feit dat de goederen niet nieuw, ongebruikt en onbeschadigd zijn of niet in de originele verpakking zijn geretourneerd, wordt een vergoeding voor voorraadvorming van 18% toegepast op de creditnota.
20. Retourzendingen na 30 dagen behoeven te allen tijde de goedkeuring van ons Commercieel Management.
20.1. Een vergoeding voor voorraadvorming van 18% of, als dat meer is, € 50,= (vijftig euro), zal worden toegepast.
20.2. Retourzendingen die een grote waarde vertegenwoordigen (meer dan € 10.000,=) behoeven te allen tijde de evaluatie door ons Europees Management voor goedkeuring.
21. De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd:
21.1. Maatwerk- en Speciale materialen;
21.2. Artikelen in de “uitverkoop”;
21.3. Artikelen die uit het assortiment gaan of die worden vervangen;
21.4. Software
22. Na verloop van 1 jaar vanaf de datum van aankoop worden retourzendingen niet langer geaccepteerd.

BELEID “GEEN ANNULERING”
23. Lincoln beschouwt bepaalde materialen als “maatwerk” of “speciaal”.
Materialen die onder deze categorie vallen, zijn duidelijk vermeld in de offertes en orderbevestigingen van Lincoln.
Het gaat daarbij om artikelen die Lincoln niet op voorraad houdt en die zij speciaal voor een specifieke order vervaardigt.
Ook artikelen waarvoor een specifieke chemische analyse of mechanische test gevraagd is, of een niet-standaard verpakking, vallen onder deze categorie.
Zodra de orderbevestiging is verzonden worden er geen wijzigingen meer geaccepteerd, meer in het bijzonder:
- Annulering van de order;
- Wijziging van de hoeveelheid;
- Wijziging van het product.

RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG
24. Tenzij met betrekking tot goederen bestemd voor de buitenlandse markt uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, rust vanaf het moment van levering het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door de door verkoper geleverde goederen voor koper of voor derden mocht ontstaan, bij koper.
25. Behoudens het bepaalde in artikel 38. van deze voorwaarden, gaat de eigendom van de goederen op koper over bij levering overeenkomstig artikel 17.9. van deze voorwaarden.

VERZENDING
26. Onverminderd hetgeen in artikel 14.1. van deze voorwaarden omtrent de kosten van verzending is voorzien, wordt, tenzij anders is overeengekomen, de wijze van verzending door verkoper bepaald.

VERPAKKING
27. Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet-standaardverpakking tegen de kostende prijs afzonderlijk berekend en door verkoper niet teruggenomen.

OVERMACHT
28. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil van verkoper, ten gevolge waarvan nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijze door koper niet kan worden verlangd, ook indien deze omstandigheid bij het aanvaarden van de opdracht reeds kon worden voorzien zoals (brand, natuurkrachten, rampen, ongevallen, ziekten, werkstakingen, werkuitsluitingen en andere arbeidsmoeilijkheden, relletjes, burgeroorlog, oproer, oorlogsdreiging, oorlog of op oorlog gelijkende toestand, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of in dat van leveranciers, vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door verkoper tijdig bestelde materialen, grondstoffen en hulpstoffen of onderdelen daaronder begrepen, maatregelen van overheidswege, burgerlijke en militaire autoriteiten, embargo's en dergelijke.

AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN BOETE
29. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel 34, van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
30. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 
31. Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper en behoudens het bepaalde in de voorgaande leden is alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
Verkoper is ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de aan koper verstrekte gegevens noch voor beschadiging of verlies, door welke oorzaken ook, van door koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
32. Koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of interessen waarvoor de aansprakelijkheid van verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met koper is uitgesloten.
Koper is voorts gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden of interessen, welke kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van aanspraken van derden ter zake van schade welke aan de door verkoper aan koper geleverde goederen is veroorzaakt.
Ditzelfde geldt ter zake van vorderingen van derden wegens schending van octrooien of licenties, door gebruik van gegevens, welke koper aan verkoper ten behoeve van de opdracht heeft verstrekt.
33. Indien in afwijking van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in bijzondere gevallen met betrekking tot een overschrijding van de gestelde leveringstijd schriftelijk door verkoper met koper een bepaalde boeteregeling is overeengekomen, zal op grond daarvan geen boete of schadevergoeding door verkoper verschuldigd zijn indien de overschrijding een gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 28. van deze voorwaarden. Eventuele betaling van boetes vindt niet eerder plaats dan nadat koper aan al zijn betalings¬verplichtingen tot volledige genoegdoening van verkoper heeft voldaan.

GARANTIE EN RECLAME
34.1.  Verkoper garandeert dat de door haar geleverde apparaten en/of onderdelen daarvan, de lastoebehoren voldoen aan de CE-normering.
34.2. Apparaten en/of onderdelen daarvan.
Verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde apparaten en/of de door haar geleverde onderdelen daarvan gedurende 6 maanden na datum van levering als bedoeld in artikel 17.9.van deze voorwaarden, met dien verstande dat: 
(a) te haren genoegen aangetoond moet zijn dat enig geconsta¬teerd gebrek ontstaan is ten gevolge van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal; 
(b) de hier bedoelde garantie niet van toepassing is op andere delen van de installatie dan het hoofdcomponent. Op sluitende onderdelen zoals toortsen, pistolen en slangenpakketten gelden reclames alleen binnen 8 dagen na levering; 
(c) deze garantie is uitgesloten voor gebreken ten gevolge van normale slijtage, onoordeelkundig of achteloos gebruik, te zware belasting, niet vakkundig onderhoud of onjuiste opslag voor toepassing; 
(d) deze garantie is uitgesloten indien het feit dat de goederen en/of onderdelen niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van over¬heidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit der toegepaste constructie en/of materialen;
(e) deze garantie, tenzij anders is overeengekomen, tevens is uitgesloten voor goederen of onderdelen, door verkoper na overleg met en toestemming van koper als "gebruikt" geleverd;
(f) deze garantieverplichting in principe beperkt is tot het kosteloos en franco leveren van nieuwe onderdelen, onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen onderdelen golden; vervangen onderdelen worden eigendom van verkoper;
niet tegenstaande is verkoper gerechtigd, zulks te haren oordele, ter voldoening aan haar garantieverplichting, de goederen te herstellen, óf in de fabriek, in welk geval de kosten van arbeidsloon voor rekening van verkoper zijn, doch de verzendkosten voor rekening van koper zijn, óf, indien zulks om welke reden dan ook gewenst voorkomt, bij koper ter plaatse, in welk geval koper zich verplicht reis- en verblijfkosten te vergoeden en de gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulp- en bedrijfsmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen, bij gebreke waarvan de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening zullen zijn;
(g) over uiterlijk zichtbare gebreken door koper gereclameerd moet zijn bij de inspectie dan wel beproeving in de fabriek van verkoper of, zo er geen inspectie of beproeving heeft plaatsgevonden, op het moment van levering als bedoeld in artikel 17.9. van deze voorwaarden. 
(h) het recht op garantie vervalt, indien reparatiewerkzaamheden worden verricht respectievelijk veranderingen worden aangebracht, zonder uitdrukkelijke toestemming van verkoper.
34.3. Lastoebehoren.
Verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde lastoebehoren zowel als een artikel als in samenbouwartikel met dien verstande dat: 
(a) reclames binnen 8 dagen na levering als bedoeld in artikel 17.9. van deze voorwaarden, bij verkoper bekend moeten zijn; 
(b) het gestelde in artikel 34.2. onder (a) tot en met (h) ook hier van toepassing is.
34.4. Lastoevoegmateriaal.
Verkoper garandeert dat het door haar geleverde lastoevoegmateriaal bij levering voldoet aan de specificatie zoals door verkoper opgegeven, zulks met inachtneming van de in de branche voor dergelijke materialen geldende toleranties. Voor eventuele reclames geldt dat:
(a) deze binnen drie maanden na levering als bedoeld in artikel 17.9. van deze voorwaarden bij verkoper bekend moeten zijn; 
(b) de lastoevoegmaterialen rechtstreeks van verkoper moeten zijn betrokken, hetgeen middels een van haar afkomstige factuur zonodig aangetoond moet kunnen worden; 
(c) de opslag en verwerking van de lastoevoegmaterialen geschiedt naar de door verkoper gegeven aanwijzingen. Het niet navolgen van deze aanwijzingen zal worden aangemerkt als oneigenlijk gebruik, waardoor de reclame als niet ontvankelijk wordt beschouwd; 
(d) de garantieverplichting zich beperkt tot de aankoopwaarde van de lastoevoegmaterialen; 
(e) indien de technologie van het lassen of de kennis over het gebruik van grondstoffen zich wijzigt, verkoper ten aanzien van eerder geleverde lastoevoegmaterialen geen tekortkoming kan worden toegerekend.
35. Zowel in het geval van levering van apparaten, als van onderdelen, als van lastoebehoren en/of lastoevoegmateriaal geldt dat:
(a) iedere vordering, welke koper uit hoofde van onze garantieverplichting op verkoper heeft, uiterlijk 3 maanden na afloop van de garantietermijn vervalt, voor zover deze garantietermijn is bepaald;
(b) de garantieverplichtingen van verkoper worden opgeschort indien en zolang verkoper door overmacht als omschreven in artikel 18 van deze voorwaarden, verhinderd is deze na te komen, zonder dat daardoor de totale garantietermijn wordt verlengd;
(c) op de door verkoper geleverde, doch niet door verkoper vervaardigde goederen of onderdelen koper slechts dezelfde garantie geniet als verkoper ter zake heeft ontvangen en slechts voor zover die kan worden overgedragen en niet reeds ingevolge art. 6:251 BW op koper is overgegaan;
(d) koper niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen wordt ontheven door het beweerdelijk niet nakomen van garantieverplichtingen rustend op verkoper;
(e) koper geen recht heeft op enigerlei garantie indien en voor zover hij enige verplichting op grond van deze overeenkomst niet nakomt;

REPARATIE EN BEWERKING
36. Ter reparatie of bewerking ontvangen goederen blijven geheel voor risico van koper in de gebouwen of op terreinen van verkoper en worden voor risico van koper gerepareerd of bewerkt.

SUBSTITUTIE
37. Mocht enig materiaal vereist voor de uitvoering van de opdracht niet beschikbaar zijn ten gevolge van factoren die niet aan verkoper kunnen worden toegerekend, dan heeft verkoper het recht vervangingsmateriaal te leveren en/of te gebruiken dat verkoper geschikt acht voor het beoogde doel, met dien verstande dat de door verkoper verstrekte garanties hierdoor niet worden beïnvloed.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
38.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling voor alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten van koper in de nakoming van deze overeenkomst(en). Koper kan in dit verband geen beroep doen op verrekening.
38.2. Teneinde verkoper in staat te stellen haar eigendomsvoorbehoud te effectueren zal koper de daaronder vallende zaken aldus opslaan, dat zij als verkoper’s eigendom identificeerbaar blijven.
38.3. Verkoper is bevoegd om indien koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door haar geleverde goederen die overeenkomstig de vorige artikelen haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugneming heeft te gelden als een ontbinding van de met koper gesloten overeenkomst.
38.4. Koper is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van een normale bedrijfsvoering over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Hij is daartegenover wel verplicht verkoper een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij dusdoende op derden verkrijgt.

BETALING
39. Voor zover op de door verkoper geleverde goederen aan koper geen eigendomsvoorbehoud rust als bedoeld in artikel 38, draagt verkoper deze goederen over aan koper onder gelijktijdige vestiging van een stil pandrecht tot zekerheid voor de volledige voldoening van al hetgeen koper, uit welke hoofde dan ook, aan verkoper verschuldigd is of zal worden
40. Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening en ongeacht aanspraken op schadevergoeding of anderszins, ten kantore van verkoper of op een door verkoper aangegeven rekening. De verrekening van meerwerk en/of prijswijzigingen vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat deze bekend zijn.
41. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een dwangsom ad 1% rente per maand in rekening te brengen en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
42. Bij verkoper binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste bij verkoper openstaande posten, daaronder renten en kosten begrepen, zelfs al verklaart koper te dien aanzien anders.
43. Zolang aan de zijde van koper sprake is van een tekortkoming in enige verplichting op grond van deze overeenkomst, kan hij jegens verkoper geen aanspraken geldend maken.

RENTE EN KOSTEN
44. Koper is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn. Onverminderd aan verkoper verder toekomende rechten, is verkoper in een dergelijk geval bevoegd een rente te heffen over (het) achterstallige bedrag(en) ten belope van de wettelijke rente vermeerderd met 3%.
45. Indien verkoper genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, komen, afgezien van verdere aanspraken van verkoper op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd op 15%, voor rekening van koper.

ONTBINDING
46. Ook indien verkoper niet tekort geschoten is in de nakoming van haar verbintenissen jegens koper, kan deze de overeenkomst ontbinden, zij het onder de beperking dat dit alleen kan indien en voorzover koper verkoper volledig schadeloos stelt voor alle kosten en verliezen die daaruit voortvloeien. 
Dezelfde beperking geldt voor het geval er aan de zijde van verkoper van een niet-toerekenbare tekortkoming sprake is. Indien aan de zijde van verkoper sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:265 BW geldt deze beperking niet.
47. Indien koper jegens verkoper tekort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen, is verkoper bevoegd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden te haren keuze, zonder dat koper het recht heeft op enige schadevergoeding of garantie. Koper zal verkoper in dat geval volledig schadeloos stellen, onder andere ter zake van winstderving.
48. Verkoper is bevoegd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te haren keuze, zonder tot schadevergoeding of garantie gehouden te zijn, wanneer verkoper door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren dan wel wanneer er sprake is van faillissement, surséance van betaling of overlijden van koper, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf. In deze gevallen is iedere vordering op koper terstond en geheel opeisbaar.

CONVERSIE EN WIJZIGING
49. De nietigheid of de vernietigbaarheid in rechte van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
50. In de plaats van de bepalingen waaraan rechtsgeldigheid ontbreekt of ter aanvulling van een omissie in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geldt een passende regeling, die, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de contractsverhouding tussen partijen, maatschappelijk en economisch het meest benadert wat partijen bij het sluiten van de betreffende overeenkomsten bedoeld hebben en geacht kunnen worden te hebben bedoeld.
51. Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, is verkoper bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
52. De overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
53. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
54. Alle geschillen die tussen koper en verkoper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Voor de Nederlandse PDF-versie van de verkoopvoorwaarden klikt u aub HIER.
Voor de Engelstalige PDF-versie van de verkoopvoorwaarden klikt u aub HIER.