Verkoopvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LINCOLN SMITWELD BV

gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen aan het adres Nieuwe Dukenburgseweg 20, 6534 AD (postadres: Postbus 253, 6500 AG), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem op 7 juli 2011 onder nummer 19285 hierna te noemen: “verkoper”.

TOEPASSELIJKHEID
1.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, verkopen, leveranties, dienstverleningen enzovoort van verkoper aan en/of ten behoeve van een (potentiële) medecontractant, hierna te noemen: “koper”.
Naleving van de wet. De koper dient alle wet- en regelgeving na te leven die van toepassing is op activiteiten ondernomen door de koper met of namens Lincoln en gerelateerd aan de doorverkoop of marketing van producten van Lincoln, inclusief (zonder beperking) alle toepasselijke wetten inzake omkoperij die rechtstreekse of onrechtstreekse betaling of overdracht verbieden van iets van waarde aan regeringen, regeringsfunctionarissen, staatsbedrijven, politieke partijen, functionarissen van een politieke partij of familieleden of medewerkers van deze functionarissen in verband met het verkrijgen of behouden van zakelijke activiteiten of het verwerven van onwettig zakelijk voordeel. De koper verklaart dat hij niet zal deelnemen aan de verkoop van producten van Lincoln aan een rechtspersoon in, of voor uitvoer naar een land dat geacht wordt een “verboden land” te zijn krachtens het recht van de VS op de exportcontrole (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië) of voor gebruik in nucleaire, chemische of biologische wapens of toepassingen voor raketten of projectielen.
Ethisch zakelijk gedrag. De koper dient eerlijk en ethisch zaken te doen. De koper weet dat Lincoln een code voor zakelijk gedrag en ethiek heeft aangenomen (zie voor kopie de website van Lincoln, www.lincolnelectric.nl) en de koper verklaart zich bij transacties met of namens Lincoln of gerelateerd aan de doorverkoop of marketing van producten van Lincoln te gedragen op een wijze die strookt met de gedragscode van Lincoln en de naleving ervan bevordert.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen worden.
3. Een verwijzing door koper naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard.
4. De uit de overeenkomst met koper, waarvan deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onderdeel uitmaken, voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door koper niet dan met toestemming van verkoper aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
4.1.
Elke van de door verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2. Indien koper een vrijblijvend aanbod aanvaardt, is verkoper bevoegd het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5. Bestellingen kunnen door verkoper geweigerd worden.

GEGEVENS
6.
Alle door verkoper, in welke vorm en op welke wijze ook verstrekte technische gegevens, maten en gewichtsopgaven, zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden daarin kan door verkoper niet worden aanvaard, behalve indien en voor zover de juistheid van de gegevens, maten en gewichtsopgaven door verkoper uitdrukkelijk is gegarandeerd.
7. Alle door verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's, modellen  enzovoort, met inbegrip van de daarop rustende en daaraan gerelateerde  intellectuele eigendomsrechten, knowhow, aanspraken of aanvragen ten  aanzien van de voorgaande rechten en overige soortgelijke rechten (hierna:  “intellectuele eigendomsrechten”), zijn en blijven te allen tijde eigendom van verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder  schriftelijke toestemming van verkoper noch geheel noch gedeeltelijk door  koper worden  gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of ter  inzage gegeven, danwel op andere wijze worden geëxploiteerd. Zij dienen op  eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
8. Het uitvoeren van bestellingen en/of het verstrekken van informatie in de vorm  van afbeeldingen, tekeningen, schema's, modellen enzovoort impliceert geen  afstand en/of overdracht noch het verlenen van een licentie door verkoper ter  zake van intellectuele eigendomsrechten op de producten, procedés en/of  bedoelde afbeeldingen enzovoort.
9. Koper kan ten aanzien van door verkoper gedane aanbiedingen en leveringen  geen aanspraak op exclusiviteit doen gelden.
10. Het is koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de door verkoper geleverde producten te verwijderen of  te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk  karakter en geheimhouding van de producten.

OVEREENKOMST
11.
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de  dag van ondertekening van het contract door koper, dan wel op de dag van  verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door verkoper.
12. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door verkoper in overleg, al dan niet  schriftelijk vastgelegd, met koper tijdens de uitvoering van de overeenkomst  boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde  hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in  het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde  werkzaamheden  wordt gepresenteerd.
13. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper  binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn  bevestigd.

PRIJZEN 
14.1.
De door verkoper opgegeven prijzen luiden in Euro en zijn gebaseerd op  levering onverpakt of levering in standaard verpakking af-fabriek volgens  Incoterms geldend op de datum van de aanbieding, behoudens voor zover in  deze voorwaarden anders is bepaald.
De prijzen kunnen worden verhoogd met de kosten van verzekering, levering  (waar onder begrepen transport) en aflevering ter plaatse door koper  aangewezen, alsmede met de kosten van plaatsing.
14.2. De door verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en  overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
14.3. Prijsgegevens hebben alleen betrekking op goederen, materialen en/of diensten  die verkoper overeenkomstig de specificatie en de opdrachtbevestiging  uitdrukkelijk op zich genomen heeft te leveren.
14.4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen  optreden in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook - ook al  geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - , ertoe leidend dat de  overeengekomen prijs achteraf gezien tenminste 5% hoger had moeten zijn, is  verkoper gerechtigd deze kostenstijging integraal door te berekenen.
Onder prijsbepalende factoren wordt in deze onder andere verstaan:  grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen,  invoerrechten, BTW en andere heffingen.
14.5. In de overeenkomst is de bevoegdheid van verkoper begrepen om door hem  verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in  rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk  zijn de in de voorafgaande leden van dit artikel gegeven regels van  overeenkomstige toepassing.
14.6. Kostenbegrotingen, plannen, gebruiksaanwijzingen en elektrische schema’s   worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening  gebracht. Indien verkoper bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen,  berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken,  worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
14.7. Kosten van in- en uitlading, van vervoer van door koper ter beschikking  gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere  zaken en van plaatsing daarvan zijn niet in de prijs begrepen en worden  afzonderlijk in rekening gebracht. In dit verband door koper betaalde kosten  worden beschouwd als voorschot ten laste van koper.
14.8. Indien verkoper heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs  berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de  in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten  die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen.

KEURING EN BEPROEVING
15.
De goederen worden vóór aflevering door verkoper zorgvuldig gecontroleerd  en/of beproefd. Koper of zijn vertegenwoordiger heeft, voor eigen rekening, het  recht de goederen vóór aflevering te inspecteren en de beproeving bij te wonen  ten tijde en ter plaatse als door verkoper wordt vastgesteld. Koper wordt alleen  dan tijdig door verkoper in kennis gesteld dat de goederen ter controle/beproeving gereed zijn, wanneer uit de opdrachtbevestiging blijkt dat dit  uitdrukkelijk is overeengekomen. Kosten verbonden aan een eventuele  inspectie en/of beproeving buiten de standaardprocedure worden extra in  rekening gebracht.
Mocht koper of zijn vertegenwoordiger, ondanks zijn daartoe te kennen  gegeven wens en na tijdige in kennisstelling onzerzijds, bij de inspectie en/of  beproeving niet aanwezig zijn, dan zullen inspectie/beproeving geacht worden  in zijn aanwezigheid te zijn verricht en zullen de door verkoper opgestelde  rapporten bindend zijn.
16. Koper zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen, tenzij schriftelijk anders  overeengekomen, na levering respectievelijk – indien montage/installatie is  overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien  deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde  klachten is verstreken, wordt het product geacht conform de koopovereenkomst  te zijn geaccepteerd.

LEVERING
17.1.
Opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
17.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst  geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering  van het werk door verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van  verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde  werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde  materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig  verlengd.
17.3. Leveringstijden vangen aan zodra de overeenkomst overeenkomstig het in  artikel 11. van deze voorwaarden bepaalde, in werking treedt. Zij worden in  ieder geval, maar niet uitsluitend verlengd met de periode(n) gedurende welke: (a) er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige  andere de levering tijdelijk verhinderende omstandigheid, en/of (b) koper in  één of meer verplichtingen jegens verkoper, uit welke hoofde dan ook,  ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, te kort schiet of er  gegronde vrees bestaat dat hij daarin te kort zal schieten, en/of (c) koper zélf  verkoper niet in staat stelt tot de uitvoering van het met hem overeengekomene  over te gaan doordat koper niet voldoet aan enige uit de overeenkomst  voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking  tot de uitvoering van de overeenkomst; deze situatie doet zich onder andere  voor indien koper in gebreke blijft verkoper (tijdig) de technische en andere  gegevens te verschaffen, voor een juiste uitvoering van de opdracht  noodzakelijk.
17.4. Verkoper is gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.
17.5. Indien er aan de kant van koper sprake is van crediteursverzuim, is verkoper  gerechtigd de te leveren goederen voor koper’s rekening en risico op te slaan.
In een dergelijk geval is verkoper na verloop van een periode van twee  maanden bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en goederen aan  derden te verkopen en te leveren, onverminderd de verplichting van koper  verkoper volledig schadeloos te stellen, onder andere ter zake van  winstderving.
17.6. Verkoper zal steeds datgene doen wat van verkoper met het oog op een tijdige  levering, redelijkerwijs verwacht mag worden.
17.7. Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de  levertijd koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de  overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft  koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen  verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
17.8. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht  worden in de plaats te komen van een eventueel recht van koper op  schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de  overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
17.9. Levering van goederen bestemd voor de Nederlandse markt zal geacht worden  te zijn geschied op het moment dat zij door verkoper op de schriftelijk door  koper aangegeven locatie zijn bezorgd. Koper zal hiervan tijdig in kennis  worden gesteld, hetzij door middel van de opdrachtbevestiging, hetzij door  middel van een factuur tenzij anders overeengekomen.
Levering van goederen bestemd voor de buitenlandse markt zal geacht worden  te zijn geschied op het moment dat de goederen bij verkoper ter verzending  gereed staan.

RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG
18.
Tenzij met betrekking tot goederen bestemd voor de buitenlandse markt  uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, rust vanaf het moment van  levering het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door de  door verkoper geleverde goederen voor koper of voor derden mocht ontstaan,  bij koper.
19. Behoudens het bepaalde in artikel 32. van deze voorwaarden, gaat de  eigendom van de goederen op koper over bij levering overeenkomstig artikel  17.9.van deze voorwaarden.

VERZENDING
20.
Onverminderd hetgeen in artikel 14.1. van deze voorwaarden omtrent de kosten  van verzending is voorzien, wordt, tenzij anders is overeengekomen, de wijze  van verzending door verkoper bepaald.

VERPAKKING
21.
Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet-standaardverpakking tegen de  kostende prijs afzonderlijk berekend en door verkoper niet teruggenomen.

OVERMACHT
22.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil  van verkoper, ten gevolge waarvan nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijze door koper niet kan worden verlangd, ook indien deze omstandigheid  bij het aanvaarden van de opdracht reeds kon worden voorzien zoals (brand,  natuurkrachten, rampen, ongevallen, ziekten, werkstakingen, werkuitsluitingen  en andere arbeidsmoeilijkheden, relletjes, burgeroorlog, oproer, oorlogsdreiging, oorlog of op oorlog gelijkende toestand, transportmoeilijkheden, ernstige  storingen in het bedrijf van verkoper of in dat van leveranciers, vertraagde  levering, door welke oorzaak ook, van door verkoper tijdig bestelde materialen,  grondstoffen en hulpstoffen of onderdelen daaronder begrepen, maatregelen  van overheidswege, burgerlijke en militaire autoriteiten, embargo's en  dergelijke.

AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN BOETE
23.
De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel 28,  van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
24. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval  door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper wordt uitgekeerd,  verhoogd met het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de  aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
25. Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper en behoudens het bepaalde  in de voorgaande leden is alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor  bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van  aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
Verkoper is ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of  andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de aan  koper verstrekte gegevens noch voor beschadiging of verlies, door welke  oorzaken ook, van door koper ter beschikking gestelde grondstoffen,  halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
26. Koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van  alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of interesten  waarvoor de aansprakelijkheid van verkoper in deze voorwaarden in de  verhouding met koper is uitgesloten.
Koper is voorts gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor  alle kosten, schaden of interesten, welke kunnen ontstaan als direct of indirect  gevolg van vorderingen van aanspraken van derden ter zake van schade welke  aan de door verkoper aan koper geleverde goederen is veroorzaakt.
Ditzelfde geldt ter zake van vorderingen van derden wegens schending van  octrooien of licenties, door gebruik van gegevens, welke koper aan verkoper ten  behoeve van de opdracht heeft verstrekt.
27. Indien in afwijking van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in  bijzondere gevallen met betrekking tot een overschrijding van de gestelde  leveringstijd schriftelijk door verkoper met koper een bepaalde boeteregeling is  overeengekomen, zal op grond daarvan geen boete of schadevergoeding door  verkoper verschuldigd zijn indien de overschrijding een gevolg is van  overmacht, zoals omschreven in artikel 22. van deze voorwaarden. Eventuele  betaling van boetes vindt niet eerder plaats dan nadat koper aan al zijn  betalingsverplichtingen tot volledige genoegdoening van verkoper heeft  voldaan.

GARANTIE EN RECLAME
28.1.
Verkoper garandeert dat de door haar geleverde apparaten en/of onderdelen  daarvan, de lastoebehoren voldoen aan de CE-normering.
28.2. Apparaten en/of onderdelen daarvan.
Verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde apparaten  en/of de door haar geleverde onderdelen daarvan gedurende 6 maanden na  datum van levering als bedoeld in artikel 17.9. van deze voorwaarden, met dien  verstande dat:
(a) te haren genoegen aangetoond moet zijn dat enig geconstateerd gebrek  ontstaan is ten gevolge van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking  en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal;
(b) de hier bedoelde garantie niet van toepassing is op andere delen van de  installatie dan het hoofdcomponent. Op sluitende onderdelen zoals  toortsen, pistolen en slangenpakketten gelden reclames alleen binnen 8  dagen na levering;
(c) deze garantie is uitgesloten voor gebreken ten gevolge van normale  slijtage, onoordeelkundig of achteloos gebruik, te zware belasting, niet  vakkundig onderhoud of onjuiste opslag voor toepassing;
(d) deze garantie is uitgesloten indien het feit dat de goederen en/of  onderdelen niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit der toegepaste  constructie en/of materialen;
(e) deze garantie, tenzij anders is overeengekomen, tevens is uitgesloten voor  goederen of onderdelen, door verkoper na overleg met en toestemming van  koper als "gebruikt" geleverd;
(f) deze garantieverplichting in principe beperkt is tot het kosteloos en franco  leveren van nieuwe onderdelen, onder dezelfde voorwaarden als voor de te  vervangen onderdelen golden; vervangen onderdelen worden eigendom  van verkoper;
niet tegenstaande is verkoper gerechtigd, zulks te haren oordele, ter  voldoening aan haar garantieverplichting, de goederen te herstellen, óf in  de fabriek, in welk geval de kosten van arbeidsloon voor rekening van  verkoper zijn, doch de verzendkosten voor rekening van koper zijn, óf,  indien zulks om welke reden dan ook gewenst voorkomt, bij koper ter  plaatse, in welk geval koper zich verplicht reis- en verblijfkosten te vergoeden en de gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulp- en  bedrijfsmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen, bij gebreke waarvan  de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening zullen zijn;
(g) over uiterlijk zichtbare gebreken door koper gereclameerd moet zijn bij de  inspectie dan wel beproeving in de fabriek van verkoper of, zo er geen  inspectie of beproeving heeft plaatsgevonden, op het moment van levering  als bedoeld in artikel 17.9. van deze voorwaarden.
(h) het recht op garantie vervalt, indien reparatiewerkzaamheden worden  verricht respectievelijk veranderingen worden aangebracht, zonder  uitdrukkelijke toestemming van verkoper.
28.3. Lastoebehoren.
Verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde lastoebehoren zowel als een artikel als in samenbouwartikel met dien verstande dat:
(a) reclames binnen 8 dagen na levering als bedoeld in artikel 17.9. van deze  voorwaarden, bij verkoper bekend moeten zijn;
(b) het gestelde in artikel 22.1. onder (a) tot en met (h) ook hier van  toepassing is.
28.4. Lastoevoegmateriaal.
Verkoper garandeert dat het door haar geleverde lastoevoegmateriaal bij levering voldoet aan de specificatie zoals door verkoper opgegeven, zulks met inachtneming van de in de branche voor dergelijke materialen geldende toleranties. Voor eventuele reclames geldt dat:
(a) deze binnen drie maanden na levering als bedoeld in artikel 17.9. van  deze voorwaarden bij verkoper bekend moeten zijn;
(b) de lastoevoegmaterialen rechtstreeks van verkoper moeten zijn betrokken,  hetgeen middels een van haar afkomstige factuur zonodig aangetoond  moet kunnen worden;
(c) de opslag en verwerking van de lastoevoegmaterialen geschiedt naar de  door verkoper gegeven aanwijzingen. Het niet navolgen van deze  aanwijzingen zal worden aangemerkt als oneigenlijk gebruik, waardoor de  reclame als niet ontvankelijk wordt beschouwd;
(d) de garantieverplichting zich beperkt tot de aankoopwaarde van de  lastoevoegmaterialen;
(e) indien de technologie van het lassen of de kennis over het gebruik van  grondstoffen zich wijzigt, verkoper ten aanzien van eerder geleverde  lastoevoegmaterialen geen tekortkoming kan worden toegerekend.
29. Zowel in het geval van levering van apparaten, als van onderdelen, als van  lastoebehoren en/of lastoevoegmateriaal geldt dat:
(a) iedere vordering, welke koper uit hoofde van onze garantieverplichting op  verkoper heeft, uiterlijk 3 maanden na afloop van de garantietermijn  vervalt, voor zover deze garantietermijn is bepaald;
(b) de garantieverplichtingen van verkoper worden opgeschort indien en  zolang verkoper door overmacht als omschreven in artikel 18 van deze  voorwaarden, verhinderd is deze na te komen, zonder dat daardoor de  totale garantietermijn wordt verlengd;
(c) op de door verkoper geleverde, doch niet door verkoper vervaardigde  goederen of onderdelen koper slechts dezelfde garantie geniet als  verkoper ter zake heeft ontvangen en slechts voor zover die kan worden  overgedragen en niet reeds ingevolge art. 6:251 BW op koper is  overgegaan;
(d) koper niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen  wordt ontheven door het beweerdelijk niet nakomen van  garantieverplichtingen rustend op verkoper;
(e) koper geen recht heeft op enigerlei garantie indien en voor zover hij enige  verplichting op grond van deze overeenkomst niet nakomt;

REPARATIE EN BEWERKING
30.
Ter reparatie of bewerking ontvangen goederen blijven geheel voor risico van  koper in de gebouwen of op terreinen van verkoper en worden voor risico van  koper gerepareerd of bewerkt.

SUBSTITUTIE
31.
Mocht enig materiaal vereist voor de uitvoering van de opdracht niet  beschikbaar zijn ten gevolge van factoren die niet aan verkoper kunnen worden  toegerekend, dan heeft verkoper het recht vervangingsmateriaal te leveren  en/of te gebruiken dat verkoper geschikt acht voor het beoogde doel, met dien  verstande dat de door verkoper verstrekte garanties hierdoor niet worden  beïnvloed.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
32.1.
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter  zake van vorderingen tot betaling voor alle door verkoper aan koper krachtens  enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of diensten, alsmede  ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten van koper in de nakoming  van deze overeenkomst(en). Koper kan in dit verband geen beroep doen op  verrekening.
32.2. Teneinde verkoper in staat te stellen haar eigendomsvoorbehoud te effectueren  zal koper de daaronder vallende zaken aldus opslaan, dat zij als verkoper’s  eigendom identificeerbaar blijven.
32.3. Verkoper is bevoegd om indien koper met betaling te laat is dan wel indien er  gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de  door haar geleverde goederen die overeenkomstig de vorige artikelen haar  eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugneming heeft te  gelden als een ontbinding van de met koper gesloten overeenkomst.
32.4. Koper is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van een  normale bedrijfsvoering over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud  rust, te beschikken. Hij is daartegenover wel verplicht verkoper een stil  pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij dusdoende op derden verkrijgt.

BETALING
33.
Voor zover op de door verkoper geleverde goederen aan koper geen  eigendomsvoorbehoud rust als bedoeld in artikel 32, draagt verkoper deze  goederen over aan koper onder gelijktijdige vestiging van een stil pandrecht tot  zekerheid voor de volledige voldoening van al hetgeen koper, uit welke hoofde  dan ook, aan verkoper verschuldigd is of zal worden
34. Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt binnen 30 dagen na  factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening en ongeacht aanspraken op  schadevergoeding of anderszins, ten kantore van verkoper of op een door  verkoper aangegeven rekening. De verrekening van meerwerk en/of prijswijzigingen vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat deze bekend zijn.
35. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht  van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige  ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een dwangsom ad 1% rente  per maand in rekening te brengen en tevens alle op de inning van zijn vordering  vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
36. Bij verkoper binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste  bij verkoper openstaande posten, daaronder renten en kosten begrepen, zelfs  al verklaart koper te dien aanzien anders.
37. Zolang aan de zijde van koper sprake is van een tekortkoming in enige  verplichting op grond van deze overeenkomst, kan hij jegens verkoper geen  aanspraken geldend maken.

RENTE EN KOSTEN
38.
Koper is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van de  overeengekomen betalingstermijn. Onverminderd aan verkoper verder  toekomende rechten, is verkoper in een dergelijk geval bevoegd een rente te  heffen over (het) achterstallige bedrag(en) ten belope van de wettelijke rente  vermeerderd met 3%.
39. Indien verkoper genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, komen,  afgezien van verdere aanspraken van verkoper op schadevergoeding, alle  kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke  laatste gefixeerd op 15%, voor rekening van koper.

ONTBINDING
40.
Ook indien verkoper niet tekort geschoten is in de nakoming van haar  verbintenissen jegens koper, kan deze de overeenkomst ontbinden, zij het  onder de beperking dat dit alleen kan indien en voorzover koper verkoper  volledig schadeloos stelt voor alle kosten en verliezen die daaruit voortvloeien. 
Dezelfde beperking geldt voor het geval er aan de zijde van verkoper van een  niet-toerekenbare tekortkoming sprake is. Indien aan de zijde van verkoper  sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:265 BW  geldt deze beperking niet.
41. Indien koper jegens verkoper tekort schiet in de nakoming van zijn  verbintenissen, is verkoper bevoegd zonder ingebrekestelling de uitvoering van  de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden te  haren keuze, zonder dat koper het recht heeft op enige schadevergoeding of  garantie. Koper zal verkoper in dat geval volledig schadeloos stellen, onder  andere ter zake van winstderving.
42. Verkoper is bevoegd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te  haren keuze, zonder tot schadevergoeding of garantie gehouden te zijn,  wanneer verkoper door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren dan wel wanneer er sprake is van faillissement, surséance van betaling  of overlijden van koper, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf. In deze gevallen  is iedere vordering op koper terstond en geheel opeisbaar.

CONVERSIE EN WIJZIGING   
43. De nietigheid of de vernietigbaarheid in rechte van een of meer bepalingen van  deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige  bepalingen onverlet.
44. In de plaats van de bepalingen waaraan rechtsgeldigheid ontbreekt of ter  aanvulling van een omissie in deze Algemene Verkoop- en  Leveringsvoorwaarden geldt een passende regeling, die, in overeenstemming  met de wettelijke bepalingen en de contractsverhouding tussen partijen,  maatschappelijk en economisch het meest benadert wat partijen bij het sluiten van de betreffende overeenkomsten bedoeld hebben en geacht kunnen worden  te hebben bedoeld.
45. Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, is verkoper bevoegd tot wijziging  van deze algemene voorwaarden over te gaan.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
46.
De overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of  gedeeltelijk van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het  Nederlands recht.
47. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
48. Alle geschillen die tussen koper en verkoper mochten ontstaan, zullen  uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  Arnhem.

 Om de PDF-versie te downloaden, klikt u hier voor de Nederlandse versie en hier voor de Engelse versie.