Website algemene gebruiksvoorwaarden


Algemene gebruiksvoorwaarden van Lincoln Electric

Dit zijn de algemene voorwaarden van Lincoln Electric Holdings, Inc., de hierbij aangesloten bedrijven en dochterondernemingen (“Lincoln,” “Lincoln Electric,”"Company, "we" of "wij"), samen met alle documenten die uitdrukkelijk door verwijzing hierin zijn opgenomen (gezamenlijk, de "gebruiksvoorwaarden"), en die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de websites van Lincoln Electric, waaronder, maar niet beperkt tot, www.lincolnelectric.com en www.lincolnelectriceurope.com, inclusief inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de websites worden aangeboden (de "website"). Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan met de gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Basisvoorwaarden
De website is uitsluitend opgesteld voor het verstrekken van informatie over Lincoln Electric® en de diensten en producten die het aanbiedt en voor het promoten van kennis over een veilig gebruik van elektrisch booglassen. De website is in goed vertrouwen samengesteld door Lincoln Electric. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die erop vermeld staat. U dient met name te weten dat deze informatie onvolledig kan zijn, fouten kan bevatten of verouderd kan zijn. Lincoln Electric behoudt zich het recht voor om informatie op de website op elk gewenst moment toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

De website is altijd in ontwikkeling en de vorm en aard van de website kan in de loop van de tijd wijzigen zonder u hierover vooraf in kennis te stellen. Daarnaast kan Lincoln Electric (permanent of tijdelijk) stoppen met het verstrekken van de website (of functies op de website) aan u of aan gebruikers in het algemeen en mogelijk niet in staat zijn om u hierover vooraf in kennis te stellen.

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de website, voor elke vorm van gebruikersbijdrage die u op de website plaatst en de consequenties daarvan. U kunt alleen gebruik maken van de website als u een bindende overeenkomst met Lincoln Electric kunt aangaan, geen persoon bent die op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten of ander geldend rechtsgebied uitgesloten bent voor het ontvangen van diensten. Indien u jonger bent dan 18 jaar mag u de website uitsluitend gebruiken onder directe toestemming en supervisie van een ouder of voogd. Het is iedereen jonger dan 16 jaar verboden om, ongeacht de reden, de website te bezoeken of gebruiken. Neem contact met ons op indien u weet dat een persoon jonger dan 16 jaar de website gebruikt. Indien u deze voorwaarden aanvaardt en de website namens een bedrijf, organisatie, overheid, of andere juridische entiteit gebruikt, bevestigt en garandeert u dat u bevoegd bent dat te doen. U mag de website uitsluitend gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden en alle geldende lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en regelgeving.

De website kan advertenties bevatten die gericht zijn op de gebruikersbijdragen of informatie op de website, op de vragen die worden gesteld via de website of op andere informatie. De soorten en mate van advertenties op de website zijn onderhevig aan veranderingen. Om toestemming te krijgen van Lincoln Electric voor toegang tot en gebruik van de website, gaat u ermee akkoord dat Lincoln of externe leveranciers en partners dergelijke advertenties op de website mogen plaatsen.

Privacy
Alle informatie die u aan Lincoln Electric verstrekt is onderhevig aan ons privacybeleid, dat van toepassing is op het door ons verzamelen en gebruiken van uw informatie. U begrijpt dat u door gebruik te maken van de website toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken (zoals beschreven in het privacybeleid) van deze informatie, waaronder de overdracht van deze informatie naar de Verenigde Staten en/of andere landen, voor opslag, verwerking en gebruik door Lincoln. Als onderdeel van het leveren van de website, moeten wij u mogelijk bepaalde communicaties verstrekken zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. Deze communicaties worden geacht onderdeel uit te maken van de website en uw Lincoln Electric-account, en u kunt zich niet afmelden voor het ontvangen ervan.

Lincoln Electric behoudt zich het recht voor om uw identiteit of andere informatie over u aan derden te openbaren die beweren dat materiaal dat door u is geplaatst strijdig is met hun rechten, waaronder hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy. Zonder beperking van het voornoemde, hebben wij het recht volledige medewerking te verlenen aan elk verzoek van een wetshandhavingsinstantie of elk rechtbankbevel waarin wij direct of indirect worden verzocht om de identiteit of andere informatie te openbaren van iemand die materialen op of via de website heeft geplaatst.

Bescherming van gebruikersnaam en wachtwoord
Voor bepaalde gebieden van de website is het nodig om u te registeren en in te loggen. U ben verantwoordelijk voor het beschermen van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten op uw account. Daarnaast kunnen wij afgaan op communicatie die wij op de website via uw inloggegevens ontvangen. U dient ons direct te informeren indien u om enige reden van mening bent dat uw inloggegevens zijn of kunnen worden gebruikt door iemand die daar niet toe bevoegd is.

Gebruikersbijdragen
De website omvat online forums waarop klanten van het bedrijf informatie kunnen delen("gebruikersbijdragen"). Alle gebruikersbijdragen zijn volledig de verantwoordelijkheid van de persoon waar de bericht(en) van afkomstig zijn. Wij kunnen de gebruikersbijdragen die op de website worden geplaatst, controleren of er toezicht op houden, maar zijn hiertoe niet verplicht en wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke gebruikersbijdragen. Elk gebruik van of afgaan op een gebruikersbijdrage die is geplaatst op de website of door u via de website wordt verkregen, is op eigen risico.

U begrijpt dat u door het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud die beledigend, aanstootgevend, kwetsend, onjuist of op andere wijze ongepast is, of dat postings in sommige gevallen verkeerd zijn geplaatst of op andere wijze misleidend kunnen zijn. Lincoln Electric is in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk voor gebruikersbijdragen, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in een gebruikersbijdrage, verlies of schade van enige soort resulterend uit het toepassen van een geplaatste, ge-e-mailde, verzonden of op andere wijze via de website of via een andere bron beschikbaar gestelde gebruikersbijdrage. Alle posts zijn onderhevig aan beoordeling en elke inhoud die naar eigen oordeel van het bedrijf als onjuist, lasterlijk of niet passend voor het doel van het forum wordt beschouwd, kan worden verwijderd of de posting kan geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Het kan gebruikers die dergelijke inhoud plaatsen verboden worden om in de toekomst gebruik te maken van de forums of de website.

Gebruikers die deelnemen aan de forums gaan ermee akkoord dat alle posts die worden geplaatst op een forum op de website niet privé zijn en openbaar toegankelijk zijn voor elke gebruiker op de website en gevonden kunnen worden door een zoekmachine.

U behoudt de rechten van een gebruikersbijdrage die u verstuurt of plaatst of weer geeft op of via de website. Door een gebruikersbijdrage op de website te verstrekken, verleent u ons en de bij ons aangesloten bedrijven (en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en gemachtigden) het recht op gebruik, reproductie, wijziging, uitvoering, weergave, verspreiding of op andere wijze openbaring aan derden van dergelijk materiaal voor elk doel. Door het verstrekken van gebruikersbijdragen bevestigt en garandeert u dat alle rechten van zo'n gebruikersbijdrage uw eigendom zijn of onder uw beheer vallen en dat u het recht heeft om de hierboven toegekende licentie toe te kennen. Wij zijn niet verantwoordelijk (of aansprakelijk jegens derden) voor de inhoud of nauwkeurigheid van gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker worden geplaatst op de website. Wij doen geen uitspraken en geven geen garanties over de inhoud of nauwkeurigheid van gebruikersbijdragen en sluiten elke uitspraak of garantie uit.

Link-beleid
De website bevat links naar andere websites die informatie bevatten die mogelijk interessant is voor u. Links naar dergelijke websites worden geleverd als service. De inhoud van dergelijke websites is uitsluitend toegankelijk en kan worden gebruikt zoals toegestaan door de eigenaar van de websites en overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites.

Gebruik van materialen op de website
Om toestemming te krijgen voor toegang tot en gebruik van de website, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik ervan conform de verschillende algemene voorwaarden en het beleid is zoals vermeld door het bedrijf en op de website. De informatie op de website is toegankelijk en kan worden gekopieerd, gedownload en afgedrukt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, als educatiemateriaal of om de producten van het bedrijf te promoten. Elk ander gebruik van de inhoud van de website zoals publicatie of verspreiding is verboden tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor is verkregen van het bedrijf.

Alle rechten, titels en belangen in en van de website (met uitzondering van de Gebruikersbijdragen) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Lincoln Electric en zijn licentiehouders. De website is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Lincoln Electric behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk staan vermeld in deze Algemene Voorwaarden. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat alle feedback, opmerkingen of suggesties die u mogelijk verstrekt ten aanzien van Lincoln Electric of de website volledig vrijwillig zijn en dat het ons vrij staat dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties naar eigen inzicht te gebruiken en zonder verplichting aan u.

Verboden gebruik
U mag de website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden en overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u nimmer: (i) de website zult gebruiken op een wijze die een schending vormt van de geldende federale, staats-, lokale of internationale wet; (ii) de website zult gebruiken voor het versturen van advertentie- of promotiemateriaal, waaronder "junk mail", "kettingbrieven" of "spam" of andere vergelijkbare uitlokking; (iii) de website zult gebruiken om u uit te geven of trachten uit te geven voor een andere person of entiteit; (iv) de website zult gebruiken voor het beschadigen of misbruiken van gegevens, persoonlijke informatie of gebruikersbijdragen die op of via de website zijn geplaatst; (v) de website zult gebruiken om u in te laten met gedrag dat ieders gebruik of genot van de website beperkt of verhindert of dat, zoals door ons bepaald, het bedrijf of gebruikers van de website schaadt of ze blootstelt aan verplichtingen; (vi) virussen, trojan horses, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceert dat kwaadwillend is of technisch schadelijk en dat u de website niet zult aanvallen via een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of-service; (vii) delen van de website, de server waarop de website is opgeslagen of een server, computer of database verbonden met de website verstoort, schaadt of onderbreekt of tracht om onbevoegde toegang hiertoe te krijgen; of (viii) op andere wijze tracht om de correcte werking van de website te verstoren.

Lincoln Electric behoudt zich het recht voor om passende juridische actie te ondernemen, waaronder, zonder beperking doorverwijzing naar wetshandhavingsinstanties bij onwettig of onbevoegd gebruik van de website.

Normen ten aanzien van inhoud
Deze normen ten aanzien van inhoud zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen. Gebruikersbijdragen moeten in hun volledigheid voldoen aan alle geldende federale, staats-, locale en internationale wet- en regelgeving.

Zonder beperking van het voornoemde, mogen gebruikersbijdragen:

  • geen materiaal bevatten dat beledigend, obsceen, ongepast, lasterlijk, kwetsend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of op andere wijze bezwaarlijk is.
  • geen seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, beperking, seksuele voorkeur of leeftijd promoten.
  • de  wettelijke rechten (waaronder de rechten op publiciteit en privacy) van anderen niet schenden of materiaal bevatten dat zou kunnen leiden tot een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van geldende wet- en regelgeving of die op andere wijze strijdig zou zijn met deze gebruiksvoorwaarden.
  • een persoon niet misleiden.
  • geen onwettige activiteiten promoten of pleiten voor, beloven of helpen bij onwettige handelingen.
  • niet leiden tot ergernis, ongemak of nodeloze angst of een andere persoon verstoren, beledigen, alarmeren of ergeren.
  • zich niet voordoen als een andere persoon of een verkeerde voorstelling van zaken geven over de identiteit van of aansluiting bij een persoon of organisatie.
  • geen commerciële activiteiten promoten zoals marketing, of het verkopen van producten of diensten of wedstrijden, prijzenfestivals en soortelijke promoties uitvoeren.
  • niet de indruk geven dat ze van ons of een andere persoon of entiteit afkomstig zijn of worden goedgekeurd als dat niet het geval is.

Wij behouden ons het recht voor tot toegang tot, het lezen van, het behouden, wissen, verwijderen van de website en van het openbaren van alle gebruikersbijdragen waarvan wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor (i) naleving van geldende wetten, regelgeving, juridische procedures of overheids verzoeken, (ii) het opleggen van de voorwaarden, waaronder onderzoek naar mogelijke schending ervan, (iii) het detecteren,voorkomen of anderszins het richten op fraude, beveiliging of technische kwesties, (iv) het reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of (v) het beschermen van de rechten, eigendommen, of veiligheid van Lincoln Electric, zijn gebruikers en het publiek. Lincoln Electric maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend aan derden behalve in overeenstemming met ons privacybeleid.

Lincoln Electric behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen ten aanzien van een gebruikersbijdrage die naar ons oordeel onnodig of ongepast is, waaronder indien wij van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage de gebruiksvoorwaarden schendt, waaronder de normen inzake inhoud, een inbreuk vormt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit, een bedreiging is voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek, of een probleem op het gebied van aansprakelijkheid creëert voor het bedrijf.

Inbreuk op auteursrecht
Indien u van mening bent dat een gebruikersbijdrage een inbreuk vormt op uw auteursrecht, kunt u het auteursrechtbeleid raadplegen voor instructies hoe u ons een kennisgeving kunt sturen over schending van auteursrecht. Het is het beleid van het bedrijf om het gebruikersaccount te sluiten bij herhaaldelijke schendingen.

Klantenservicebeleid
De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf bestaan uit het produceren en verkopen van hoog kwalitatieve lasapparatuur, verbruiksartikelen en snijgereedschap. Het is onze uitdaging om te voldoen aan de behoeften van onze klanten en om hun verwachtingen te overtreffen. Soms vragen kopers het bedrijf om informatie of advies over hun gebruik van onze producten. Onze werknemers reageren zo goed mogelijk op hun vragen op basis van de informatie die hen wordt verstrekt door de klanten en de kennis die zij hebben over de toepassing. Onze werknemers zijn echter niet in staat om de verstrekte informatie te controleren of om de technische vereisten voor de specifieke lasklus te evalueren. Dien overeenkomstig biedt het bedrijf geen waarborg of garantie en is het niet aansprakelijk voor dergelijke informatie of dergelijk advies. Daarnaast schept het bieden van dergelijke informatie of advies geen uitbreiding of aanpassing van de garantie op uw producten. Elke stilzwijgende of uitdrukkelijke garantie die kan voortvloeien uit de informatie of het advies, waaronder een stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid of een garantie op de geschiktheid voor een specifiek doel van een klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Het bedrijf is een reactieve producent, maar de keuze voor en het gebruik van specifieke producten die door het bedrijf worden verkocht, liggen volledig bij en blijven geheel de verantwoordelijkheid van de klant. Veel variabelen die buiten de macht van het bedrijf liggen, hebben invloed op de resultaten die worden verkregen door het toepassen van het type fabricagemethoden en servicevereisten.

Safe Harbor-verklaring
De materialen op deze en andere websites van Lincoln Electric kunnen verschillende toekomstgerichte verklaringen en aannames bevatten over de activiteiten, toekomstige resultaten en vooruitzichten van Lincoln Electric. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en onderhevig aan risico's en onzekerheden. In verband met de "safe harbor" - bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, verstrekt Lincoln Electric de navolgende waarschuwingsverklaring waarin belangrijke factoren worden vastgesteld die er onder andere toe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten of gebeurtenissen aanzienlijk kunnen afwijken van de resultaten of gebeurtenissen die staan vermeld of werden verondersteld in de toekomstgerichte verklaringen en de daarbij horende aannames.

Dergelijke factoren omvatten het volgende: (1) succesvolle invoering van nieuwe informatiesystemen; (2) ontwikkelingen op het gebied van productaansprakelijkheidsprocedures; (3) vragen vanuit de concurrerende internationale economie die nieuwe of betere concurrenten kunnen genereren; (4) groeikansen (of een gebrek daar aan) in internationale markten; (5) het cyclische karakter en volgroeidheid van de lasindustrie; (6) het wijzigen van uitvoeringsfactoren dat effect zou kunnen hebben op de productie doordat het invloed heeft op arbeid of materialen; en (7) succesvolle ontwikkelingen van nieuwe producten; (8) mogelijk nieuwe ontwikkelingen in de technologie van het verbinden van metalen. Deze en andere risico's worden nader besproken in de periodieke rapporten van Lincoln Electric die worden gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission.

De rapporten die door Lincoln Electric worden gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission en vermeld staan op de website gelden alleen vanaf de respectievelijke data waarop ze zijn gedeponeerd of gebruikt door Lincoln Electric. De inhoud van dergelijke rapporten kan verouderd raken Lincoln Electric doet geen toezeggingen over en wijst elke verplichting af tot het bijwerken van dergelijke rapporten.

Beleid inzake milieu, gezondheid en veiligheid
Lincoln Electric vindt het minimaliseren van risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu in en rond de werkplek uitermate belangrijk. Lincoln zet zich met name in voor het handhaven van gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, klanten en buren en voor het behoud van onze omgeving. Deze inzet wordt ondersteund door het bestuur en is de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle werknemers van Lincoln Electric.

Wij zullen deze doelen bereiken via ons EHS-systeem en streven naar voortdurende verbetering via: (i) educatie en training voor het institutionaliseren van de EHS-waarden in het gehele bedrijf; (ii) het instellen van EHS-doelen en het controleren van de voortgang voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers en voor het verlagen van negatieve effecten op het milieu; Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen. (iii) het vergroten van het bewustzijn voor EHS bij alle werknemers en het benadrukken van de persoonlijke verantwoordelijkheid en het belonen van daadkrachtig gedrag in de gehele Lincoln-organisatie; (iv) het voldoen aan of overtreffen van de regelgevingsvereisten van EHS, en (v) zorgen voor het behoud van natuurlijke bronnen via het voorkomen van vervuiling, energiebesparing en afvalvermindering.

Beëindigen van deze overeenkomst
De voorwaarden blijven van kracht tot deze door u of Lincoln Electric op de volgende manier worden beëindigd.

U kunt uw juridische overeenkomst met Lincoln op elk moment ongeacht de reden beëindigen door uw accounts te deactiveren en de website niet langer te gebruiken. Om uw accounts te deactiveren, kunt u contact met ons opnemen via privacy@lincolnelectric.com.

Wij kunnen op elk moment besluiten om uw accounts op te schorten of te beëindigen of om een deel of de gehele website voor u af te sluiten, ongeacht de reden, waaronder maar niet uitsluitend, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat: (i) u deze voorwaarden heeft geschonden, (ii) u voor ons een risico of mogelijk wettelijk risico vormt; of (iii) het door ons verstrekken van de website aan u niet langer commercieel rendabel is. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u de volgende keer dat u probeert in te loggen op uw account hierover in kennis te stellen via het e-mailadres dat verbonden is met uw account of via de website.

In dergelijke gevallen zullen de voorwaarden niet langer geldig zijn waaronder, zonder beperking, uw licentie om de website te gebruiken, met uitzondering van de delen die toegankelijk blijven na beëindiging.

Niets in dit gedeelte heeft invloed op het recht van Lincoln Electric om het verstrekken van de website te wijzigen, beperken of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving, zoals hierboven vermeld.

VRIJWARING VAN GARANTIE
LINCOLN ELECTRIC DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES VAN ENIGE SOORT, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT HANDELINGEN OF PRESTATIES, GARANTIES DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DE WEBSITE VEILIG IS, DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE ZORGT VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE BESCHIKBAAR EN VIRUSVRIJ IS OF DAT INFORMATIE OP DE WEBSITE VOLLEDIG, NAUWKEURIG OF TIJDIG BIJGEWERKT IS. INDIEN U VERTROUWT OP MATERIALEN VAN DE WEBSITE OF DEZE DOWNLOADT, DOET U DAT OP EIGEN RISICO ADVIES  OF INFORMATIE, ZOWEL SCHRIFTELIJK ALS MONDELING, DIE DOOR U WORDT VERKREGEN VAN LINCOLN ELECTRIC OF VAN DE WEBSITE VORMT NIMMER ENIGE VORM VAN GARANTIE.

Lincoln Electric biedt geen enkele garantie en doet afstand van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor:(i)de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbarheid van de website of een gebruikersbijdrage; (ii) enige schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens of andere schade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de website, of van een gebruikersbijdrage; (iii) het wissen van of het niet opslaan of versturen van een gebruikersbijdrage en andere communicaties die worden bijgehouden door de website; (iv) het voldoen van de Websiteebsite aan uw vereisten of om beschikbaar te zijn op ononderbroken, beveiligde, of foutvrije basis. Mondeling of schriftelijk advies of informatie verkregen van Lincoln Electric op of via de website, vormt geen garantie die hier niet uitdrukkelijk wordt beschreven.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAT DE WET GEEN UITSLUITING VAN GARANTIES TOE, DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE VRIJWARING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD VOLLEDIG VERANTWOODELIJK TE ZIJN VOOR DERGELIJK GEBRUIK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT MOGELIJK NIET BEVEILIGD IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U BEREID BENT DAT RISICO TE NEMEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDERHEVIG AAN HET PRIVACYBELEID VAN LINCOLN ELECTRIC ZOALS VERMELD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, NOCH LINCOLN ELECTRIC, NOCH DE HIERBIJ AANGESLOTEN BEDRIJVEN OF CONTENT LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORTVLOEIENDE SCHADES, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, WAARONDER LINKS NAAR ANDERE WEBSITES, OF HANDELINGEN DIE WIJ UITVOEREN OF NALATEN UIT TEVOEREN DOOR INFORMATIE DIE U NAAR ONS TOE STUURT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE OF LETSELVOORTVLOEIEND UIT EEN ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, MISBRUIK, AANPASSING, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF VERLIES VAN ENIG DOCUMENT OF GEGEVENS, HET UITBLIJVEN VAN WERKING, FOUTEN, NALATINGEN, FOUTEN IN DE COMMUNCIATIE, UITVAL VAN NETWERK OF SYSTEEM, COMPUTERVIRUSSEN, CORRUPTE BESTANDEN, VERLIES VAN WINSTEN.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINCOLN ELECTRIC MEER BEDRAGEN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR ($ 100,00) OF HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN LINCOLN ELECTRIC HEEFT BETAALD IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN VOOR DE WEBSITE DIE AANLEIDING IS VAN DE VORDERING.

TIJDSBEPERKING VOOR VORDERINGEN
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT EEN VORDERING OF GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN OF VERBANDHOUDEND MET DE WEBSITE NIET LATER MAG WORDEN GEEIST DAN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE VORDERING ONTSTAAT ANDERS ZAL DEZE PERMANENT WORDEN UITGESLOTEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN EEN BEPERKING OP DE DUUR VAN HET EISEN VAN EEN STILZWIJGENDE GARANTIE OF HET BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VOORTVLOEIENDE OF INCIDENTELE SCHADES NIET TOESTAAN, KAN EEN DEEL VAN OF DE VOLLEDIGE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Vrijwaring
Tot zoverre niet toegestaan door de wet, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om Lincoln Electric te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle aansprakelijkheden, uitgaven, schades en kosten, waaronder, maar niet beperkt tot redelijke advocaat tarieven en kosten, die verband houden met alle vorderingen, kosten en onderzoeken van derden die verband houden met (1) het door u, uw werknemers of agenten niet naleven van deze voorwaarden; (2) alle gebruikersbijdragen of ander gebruik van uw account; en (3) elke activiteit waarbij u of uw werknemers of agenten zijn betrokken op of via de website.

Wijzigingen
De algemene verkoopvoorwaarden, de juridische kennisgeving en de gebruiksvoorwaarden, inclusief dit privacybeleid van Lincoln Electric, kunnen in voorkomend geval worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en overeenkomstig de wettelijke vereisten, waaronder Safe Harbor in verband met privacy of Lincoln's bedrijfseisen Alle wijzigingen gaan direct in op het moment dat wij ze plaatsen en zijn van toepassing op alle toegang en gebruik van de website daarna. Indien u van de website gebruik blijft maken na plaatsing van gereviseerde gebruiksvoorwaarden betekent dat, dat u deze aanvaardt en akkoord gaat met de wijzigingen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd die bindend voor u zijn.

Geldende wet
De wetten van de staat Ohio zijn van toepassing op de interpretatie en toepassing van alle gebruiksvoorwaarden voor de website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord dat alle wettelijke vorderingen of geschillen voortvloeiend uit uw gebruik van de website exclusief zullen dienen in de rechtbanken van de staat Ohio gelegen in Cuyahoga County, Ohio.

Geografische beperkingen
De eigenaar van de website is gevestigd in de staat Ohio in de Verenigde Staten. Toegang tot de website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Indien u de website bezoekt vanaf buiten de Verenigde Staten, verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u het recht heeft om dit te doen en dat u verantwoordelijk bent voor naleving van de plaatselijke wetgeving.

Vrijstelling
Het niet opleggen van een recht of bepaling van deze voorwaarden door Lincoln houdt geen vrijstelling in van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of als niet uitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beperkt of uitgesloten voor zover minimaal nodig en zullen de resterende bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Volledige overeenkomst
Deze voorwaarden en ons privacybeleid vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Lincoln Electric en u ten aanzien van de website (met uitsluiting van diensten waarvoor u een aparte overeenkomst heeft met Lincoln die uitdrukkelijk een aanvulling is op of een vervanging vormt van deze voorwaarden), en deze voorwaarden vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen Lincoln Electric en u ten aanzien van de website.


Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.
Ingangsdatum: 25 mei 2018.