Kalifornijska Ustawa o przejrzystości łańcuchów dostaw z 2010 roku – ujawnienie

Firma Lincoln Electric (w tym jej spólki zależne, określane dalej łącznie jako „Lincoln”) prowadzi działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem, jak określono w jej Kodeksie postępowania korporacyjnego i etyki. Kodeks Lincoln Electric zawiera szczegółowy opis zakazu naruszania praw człowieka, niewolnictwa, handlu ludźmi i nielegalnej pracy dzieci.

Kodeks postępowania dostawcy Lincoln Electric określa nasze oczekiwania dotyczące praktyk biznesowych naszych dostawców. Kodeks zapewnia środki pociągania dostawców do odpowiedzialności za niespełnienie standardów firmy w zakresie nielegalnej pracy dzieci, pracy przymusowej, handlu ludźmi i pracy niewolniczej. Zastrzegamy sobie prawo do żądania potwierdzenia przez naszych dostawców zgodności postępowania z ww. Kodeksem.

Warunki zakupu materiałów przez Lincoln Electric zawierają wymóg zagwarantowania przez dostawców, dotyczący niestosowania praktyk opartych na wykorzystywaniu niewolnictwa, pracy przymusowej, niedobrowolnej lub wymuszonej, nielegalnej pracy dzieci, handlu ludźmi lub handlu usługami seksualnymi przez żadnego pracownika, agenta, podwykonawcę lub dostawcę w ramach prowadzenia lub wspierania działalności gospodarczej lub produkcji i dystrybucji produktów dla firmy Lincoln.
 
Nasz dział ds. zgodności z przepisami nadzoruje i promuje kulturę uczciwości i zgodności z przepisami we wszystkich naszych firmach na całym świecie, aby zapewnić, że nasi pracownicy posiadają odpowiednią na ten temat wiedzę, są przeszkoleni i postępują zgodnie z naszymi zasadami i obowiązującym prawem. W naszym programie zgodności przestrzegamy wielu dyrektyw i zasad, aby zapewnić, że etyka i uczciwość pozostają podstawą naszego działania. W ramach swojego programu zgodności firma Lincoln prowadzi proces weryfikacji, mający na celu ocenę i przeciwdziałanie ryzyku braku zgodności z prawem, w tym handlu ludźmi, pracy przymusowej i nielegalnej pracy dzieci. Weryfikacja ta jest przeprowadzana przez firmę Lincoln oraz, w przypadku partnerów biznesowych o potencjalnie wyższym ryzyku braku zgodności przez stronę trzecią.
 
Nasz program szkoleń w zakresie zgodności z przepisami obejmuje obowiązkowe kursy szkoleniowe dla naszych globalnych pracowników nieprodukcyjnych i innych kluczowych pracowników, które obejmują coroczne szkolenia w zakresie naszego Kodeksu postępowania korporacyjnego i etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów. Inne istotne szkolenia obejmują okresowe kursy z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, molestowaniu oraz przestrzegania uczciwych zasad w miejscu pracy.