Polityka praw autorskich

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich traktujemy z całą powagą. Będziemy reagować na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, w odniesieniu do obowiązującego prawa. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne na lub z tej witryny internetowej ("Witryna") naruszają Twoje prawa autorskie, możesz zażądać usunięcia tych materiałów (lub dostępu do nich), przesyłając pisemne powiadomienie do naszego Specjalisty ds. praw autorskich (wskazanego poniżej). Zgodnie z ustawą o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie, Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ("DMCA"), pisemne powiadomienie ("Powiadomienie DMCA") musi zawierać obowiązkowo następujące elementy:

Fizyczny lub elektroniczny podpis Zgłaszającego.
Identyfikacja dzieła objętego prawami autorskimi, które zdaniem Zgłaszającego zostało naruszone lub, jeśli roszczenie dotyczy wielu dzieł w Witrynie, reprezentatywna lista takich dzieł.
Identyfikacja materiału, który zdaniem Zgłaszającego narusza prawo (wyrażona w wystarczająco precyzyjny sposób, aby umożliwić nam zlokalizowanie tego materiału).
Informacje, za pomocą których można się skontaktować ze Zgłaszającym (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail).
Oświadczenie, że Zgłaszający działa w dobrej wierze, iż wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest dozwolone przez właściciela tych praw, jego pełnomocnika lub prawo.
Oświadczenie, że informacje zawarte w pisemnym powiadomieniu są prawdziwe.
Oświadczenie, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że Zgłaszający jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Naszym Specjalistą ds. praw autorskich wyznaczonym do przyjmowania Powiadomień DMCA jest:

Kevin M. Dunn
Główny Specjalista ds. Własności Intelektualnej/Radca Prawny
Lincoln Electric
22801 St. Clair Ave.
Cleveland, OH 44117 USA
216-383-2041

Jeżeli Zgłaszający nie spełni wszystkich wymagań określonych w sekcji 512(c)(3) ustawy DMCA, jego Powiadomienie DMCA może nie być skuteczne.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik świadomie wprowadzi w błąd, że materiały lub funkcjonalności Witryny naruszają jego prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) na mocy sekcji 512(f) ustawy DMCA.

PROCEDURY KONTRPOWIADOMIENIA

Jeśli uważasz, że materiał zamieszczony w Witrynie został usunięty lub dostęp do niego został zablokowany przez pomyłkę lub błędną identyfikację, możesz złożyć "Kontrpowiadomienie", składając pisemne zgłoszenie do naszego specjalisty ds. praw autorskich (określonego poniżej). Zgodnie z ustawą DMCA, Kontrpowiadomienie musi zawierać zasadniczo następujące elementy:

fizyczny lub elektroniczny podpis Zgłaszającego.
Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz lokalizację, w której materiał ten znajdował się przed jego usunięciem lub zablokowaniem dostępu.
Informacje, za pomocą których można się skontaktować ze Zgłaszającym (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail).
Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że Zgłaszający działa w dobrej wierze informując, iż materiał określony powyżej został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma być usunięty lub wyłączony.
Oświadczenie, że Zgłaszający wyraża zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres Zgłaszającego (lub, jeśli Zgłaszający mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Witryna) oraz że Zgłaszający zgadza się na kontakt od osoby, która dostarczyła przedmiotową skargę dotyczącą Witryny (lub pełnomocnika tej osoby).

Wypełnione Kontrpowiadomienie należy wysłać na adres:

Kevin M. Dunn
Główny Specjalista ds. Własności Intelektualnej/Radca Prawny
Lincoln Electric
22801 St. Clair Ave.
Cleveland, OH 44117 USA
216-383-2041

Ustawa DMCA zezwala nam na przywrócenie usuniętej zawartości, jeśli strona składająca oryginalne Powiadomienie DMCA nie złoży pozwu sądowego przeciwko Zgłaszającemu Kontrpowiadomienie w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania kopii Kontrpowiadomienia.
Należy pamiętać, że w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd, dotyczącego tego, iż materiały lub funkcjonalności dostępne w Witrynie zostały usunięte, wyłączone przez pomyłkę lub błędną identyfikację, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) na mocy sekcji 512(f) ustawy DMCA.

 

PONOWNE NARUSZENIA

Zgodnie z naszą polityką w odpowiednich okolicznościach wyłączamy i/lub likwidujemy konta użytkowników, którzy nagminnie dopuszczają się naruszeń.