Regulamin i warunki zakupów i dostaw

15 GRUDNIA 2018 R.

1. Definicje:

KUPUJĄCY oznacza firmę Lincoln Electric Company lub jedną z jej spółek zależnych, jak określono w jakimkolwiek Zamówieniu zakupu.  „Zamówienie zakupu” oznacza każdą ofertę KUPUJĄCEGO dotyczącą zakupu Wyrobów od SPRZEDAWCY.  „SPRZEDAWCA” oznacza osobę lub podmiot wymieniony na pierwszej stronie tego zamówienia zakupu, który dostarcza Towary. „Wyroby" oznaczają urządzenia, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie i/lub usługi dostarczane KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAWCĘ na podstawie niniejszego zamówienia zakupu.  Żadne z postanowień niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Zamówienia zakupu nie może być interpretowane w taki sposób, że firma Lincoln Electric Company lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest odpowiedzialna w jakikolwiek sposób, wspólnie lub solidarnie, na mocy jakiejkolwiek umowy, w której nie jest wyraźnie określona jako KUPUJĄCY w Zamówieniu zakupu.

2. Potwierdzenie zamówienia:
Wszystkie zamówienia zakupu muszą być potwierdzone przez SPRZEDAWCĘ na piśmie w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia zakupu w zakresie ceny, ilości i terminu dostawy do KUPUJĄCEGO. Rozpoczęcie przez SPRZEDAWCĘ pracy nad wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia KUPUJĄCEGO, wysyłka wyrobów lub wykonanie całości lub części usług będących przedmiotem zamówienia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, stanowi akceptację zamówienia zakupu KUPUJĄCEGO oraz niniejszych warunków.  Przyjęcie zamówienia zakupu KUPUJĄCEGO jest uzależnione od akceptacji wyraźnych warunków zawartych w tym zamówieniu i w niniejszym dokumencie.

WSZELKIE PROPOZYCJE DODATKOWYCH LUB INNYCH WARUNKÓW, CZY TO W OFERCIE SPRZEDAWCY, POTWIERDZENIU, FAKTURZE LUB INNYCH DOKUMENTACH, O ILE NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE NA PIŚMIE PRZEZ KUPUJĄCEGO, BĘDĄ UWAŻANE ZA ISTOTNE I NINIEJSZYM SĄ PRZEDMIOTEM SPRZECIWU I ODRZUCENIA.  JEŚLI SPRZEDAWCA PRZYJMIE ZAMÓWIENIE KUPUJĄCEGO POPRZEZ ROZPOCZĘCIE PRACY, WYSYŁKĘ LUB WYKONANIE, LUB W INNY SPOSÓB, ZAMÓWIENIE ZOSTANIE UZNANE ZA PRZYJĘTE PRZEZ SPRZEDAWCĘ BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH LUB ODMIENNYCH WARUNKÓW.

3. Inspekcja:
KUPUJĄCY ma prawo do inspekcji Wyrobów przed wysyłką, w trakcie procesu produkcji (po uprzednim zawiadomieniu w normalnych godzinach pracy SPRZEDAWCY) oraz po dostawie w celu sprawdzenia, czy Wyroby są zgodne z określonymi wymogami. Taka kontrola przeprowadzona przez KUPUJĄCEGO nie zwalnia SPRZEDAWCY z odpowiedzialności za dostarczenie wyrobów zgodnych z wymaganiami, ani nie wyklucza późniejszego odrzucenia wyrobów przez KUPUJĄCEGO. Wyroby odrzucone przez KUPUJĄCEGO zostaną zwrócone do SPRZEDAWCY na jego ryzyko i koszt.

4. Ilości:
Zamówiona ilość musi zostać dostarczona w całości. O ile KUPUJĄCY i SPRZEDAWCA nie uzgodnili inaczej, każda inna ilość podlega odrzuceniu przez KUPUJĄCEGO i zwrotowi do SPRZEDAWCY na ryzyko i koszt SPRZEDAWCY. Towary przekraczające ilość podaną w zamówieniu zakupu mogą, według wyboru KUPUJĄCEGO: (a) zostać zwrócone do SPRZEDAWCY, w którym to przypadku wszystkie wydatki i opłaty, w tym fracht do KUPUJĄCEGO, pakowanie, składanie i przewóz będą obciążały rachunek SPRZEDAWCY; lub (b) być traktowane tak, jakby zostały zakupione w ramach zamówienia po cenie jednostkowej w nim określonej.

5. Ceny:
W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszych warunków dotyczących zamówień SPRZEDAWCA zawrze umowę lub zamówienie zakupu o podobnym zakresie ze stroną trzecią za ceny niższe niż przewidziane w niniejszym zamówieniu („Zamówienie z niższą ceną”), wówczas SPRZEDAWCA powiadomi KUPUJĄCEGO o takich niższych cenach i automatycznie rozszerzy takie obniżone ceny na KUPUJĄCEGO, przy czym takie niższe ceny będą obowiązywać z mocą wsteczną od daty wejścia w życie cen w Zamówieniu z niższą ceną.

6. Dostawa:
Dostawa powinna być zrealizowana na adres wysyłki w ilościach i terminach określonych w zamówieniu zakupu KUPUJĄCEGO. Jeżeli SPRZEDAWCA nie jest w stanie zrealizować dostawy zgodnie z zamówieniem KUPUJĄCEGO, powinien niezwłocznie powiadomić o tym KUPUJĄCEGO. W przypadku niedostarczenia towaru w uzgodnionym terminie lub w uzgodniony sposób, SPRZEDAWCA wyśle towar premium na koszt SPRZEDAWCY. Opóźnione dostawy podlegają odrzuceniu przez KUPUJĄCEGO i zwrotowi na kredyt na ryzyko i koszt SPRZEDAJĄCEGO. Wcześniejsze dostawy wymagają uprzedniej zgody agenta ds. zakupów firmy Lincoln lub mogą podlegać odmowie wysyłki. SPRZEDAWCA będzie odpowiedzialny za wszystkie opłaty związane z odmową wcześniejszej wysyłki.

SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za opłaty i koszty wynikające z: (a) wysyłki innym sposobem lub trasą niż określone, (b) kosztów frachtu premium wynikających z niedotrzymania przez SPRZEDAWCĘ obiecanej daty dostawy, (c) kosztów frachtu premium wynikających z niedokonania przez SPRZEDAWCĘ pojedynczej wysyłki, chyba że KUPUJĄCY wyraził na to wcześniej zgodę, oraz (d) wysyłki do błędnego miejsca przeznaczenia. KUPUJĄCY może potrącić wszelkie kwoty należne KUPUJĄCEMU od SPRZEDAWCY z wszelkich zaległych faktur SPRZEDAWCY.

7. Tytuł prawny:
O ile KUPUJĄCY nie uzgodnił inaczej na piśmie, tytuł prawny w odniesieniu do wyrobów na mocy niniejszej Umowy nie przechodzi na KUPUJĄCEGO do czasu dostawy wyrobów do zakładu KUPUJĄCEGO.

8. Ryzyko utraty:
W przypadku przesyłek krajowych ryzyko straty w odniesieniu do towarów objętych niniejszą Umową nie przechodzi na KUPUJĄCEGO do czasu dostarczenia towarów do zakładu KUPUJĄCEGO. 

W przypadku przesyłek międzynarodowych ryzyko utraty lub uszkodzenia w odniesieniu do towarów objętych niniejszą Umową przechodzi na KUPUJĄCEGO zgodnie z zapisami w zamówieniu zakupu KUPUJĄCEGO poprzez odniesienie do międzynarodowych warunków handlowych (Incoterms 2010) opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

9. Zmiany:
KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i innych postanowieniach niniejszego zamówienia. Jeżeli jakakolwiek taka zmiana spowoduje wzrost lub spadek kosztu lub czasu wymaganego do dostarczenia wyrobów, SPRZEDAWCA powinien powiadomić KUPUJĄCEGO na piśmie w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania takiej zmiany. Powiadomienie takie powinno zawierać szczegóły dotyczące wpływu zmiany na koszty i terminy dostaw SPRZEDAWCY. KUPUJĄCY i SPRZEDAWCA będą negocjować w dobrej wierze sprawiedliwą korektę ceny zakupu i terminów dostawy w ramach zamówienia. Jeżeli SPRZEDAWCA nie powiadomi KUPUJĄCEGO na piśmie w ciągu pięciu (5) dni, wówczas SPRZEDAWCA nieodwołalnie zrezygnuje z jakiejkolwiek zmiany ceny lub terminów dostaw w ramach zamówienia.

SPRZEDAWCA powinien z wyprzedzeniem powiadomić KUPUJĄCEGO na piśmie o wszelkich zmianach, w tym między innymi o specyfikacjach, projektach lub istotnych zmianach w produkcji, lokalizacji, produkcji i procesach lub procedurach związanych z wyrobami lub usługami świadczonymi na rzecz KUPUJĄCEGO.

10. Anulowanie; wypowiedzenie z powodu niewypłacalności:
KUPUJĄCY ma prawo anulować niniejsze zamówienie zakupu w całości lub w części, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec sprzedającego, z powodu wad materiałowych, wykonawczych lub projektowych, lub jeśli nie zostanie ono dostarczone w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych przed datą dostawy podaną w niniejszym zamówieniu zakupu lub inną wzajemnie uzgodnioną datą dostawy; lub jeśli towary dostarczone przez sprzedającego nie są zgodne ze specyfikacjami, rysunkami lub zaakceptowanymi próbkami, o których mowa w niniejszym zamówieniu.

KUPUJĄCY może w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie anulować niniejsze zamówienie zakupu lub jakąkolwiek jego część według własnego uznania, w którym to przypadku opłaty za anulowanie będą ograniczone do rzeczywistych kosztów poniesionych przez SPRZEDAWCĘ do daty anulowania plus rozsądny zysk. Wszelkie roszczenia SPRZEDAWCY dotyczące anulowania podlegają uprzedniemu audytowi i weryfikacji przez KUPUJĄCEGO. W żadnym wypadku KUPUJĄCY nie będzie odpowiedzialny za opłaty anulacyjne przekraczające cenę umowną anulowanych wyrobów. Po takim rozliczeniu wszystkie materiały, narzędzia specjalne i produkcja w toku staną się własnością KUPUJĄCEGO.

Ponadto KUPUJĄCY może rozwiązać całość lub część niniejszego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności w przypadku, gdy (a) SPRZEDAJĄCY dokona cesji na rzecz wierzycieli, (b) SPRZEDAJĄCY zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, (c) SPRZEDAJĄCY stanie się niewypłacalny, (d) zostanie złożony dobrowolny lub niedobrowolny wniosek o ogłoszenie upadłości przez lub przeciwko SPRZEDAJĄCEMU, lub (e) zostanie powołany syndyk, zarządca komisaryczny lub likwidator SPRZEDAJĄCEGO.

11. Gwarancja:
O ile KUPUJĄCY i SPRZEDAWCA nie uzgodnią inaczej, SPRZEDAWCA gwarantuje przez okres co najmniej dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty dostawy, że wszystkie wyroby dostarczone KUPUJĄCEMU będą zgodne ze wszystkimi rysunkami, specyfikacjami, próbkami i innymi opisami, określonymi lub przyjętymi przez KUPUJĄCEGO, będą nadawały się do sprzedaży, będą wolne od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych oraz wolne od zastawów, roszczeń i obciążeń. (Wyjątek od 24-miesięcznego okresu gwarancji: W przypadku, gdy SPRZEDAWCA odsprzedaje wyroby KUPUJĄCEMU jako dystrybutor hurtowy, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do przedłużenia pełnych indywidualnych gwarancji producenta na rzecz KUPUJĄCEGO od daty dostawy do KUPUJĄCEGO). Jeżeli SPRZEDAWCA zna konkretny cel, do którego KUPUJĄCY zamierza wykorzystać wyroby, SPRZEDAWCA gwarantuje, że takie wyroby, w tym opakowanie i etykieta dostarczone KUPUJĄCEMU, będą spełniać ten konkretny cel. Wszystkie wyroby dostarczane KUPUJĄCEMU powinny być zgodne z wszelkimi obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami prawa i regulacjami. SPRZEDAWCA powinien zabezpieczyć i chronić KUPUJĄCEGO przed jakimkolwiek naruszeniem tych gwarancji. Żadne ograniczenia dotyczące środków naprawczych KUPUJĄCEGO zawarte w jakiejkolwiek ofercie, potwierdzeniu, fakturze lub innym dokumencie, jeśli takie istnieją, nie będą działać w celu zmniejszenia lub innego ograniczenia takiego odszkodowania. Wyroby, które nie są zgodne z gwarancją mogą zostać zwrócone do SPRZEDAWCY na koszt SPRZEDAWCY w celu uzyskania kredytu lub wymiany zgodnie z wytycznymi KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY może zwrócić takie wadliwe lub niezgodne z gwarancją wyroby do SPRZEDAWCY na ryzyko SPRZEDAWCY, a SPRZEDAWCA ponosi wszelkie opłaty transportowe. Wszelkie płatności dokonane przez KUPUJĄCEGO za takie wadliwe lub niezgodne z umową wyroby zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ, z wyjątkiem sytuacji, w której SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni lub usunie takie wady lub niezgodności w odpowiednim czasie na koszt SPRZEDAWCY. Niniejsze gwarancje obowiązują po przyjęciu Towarów i dokonaniu płatności za Towary.

12. Odszkodowanie z tytułu patentu:
SPRZEDAWCA zabezpieczy, będzie bronił i chronił KUPUJĄCEGO i jego klientów przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami, roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi powiązanymi kosztami), które mogą być poniesione przez KUPUJĄCEGO, ocenione lub poniesione przez KUPUJĄCEGO z powodu wszelkich pozwów lub postępowań zarzucających naruszenie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub praw autorskich z powodu sprzedaży lub używania wyrobów dostarczonych na mocy niniejszej Umowy, zarówno samodzielnie jak i w połączeniu z innymi wyrobami. Jeżeli użycie lub sprzedaż jakichkolwiek wyrobów, w odniesieniu do których SPRZEDAWCA zwalnia KUPUJĄCEGO z odpowiedzialności, zostanie zakazane w wyniku takiego działania lub postępowania, SPRZEDAWCA, bez kosztów dla KUPUJĄCEGO, uzyska dla KUPUJĄCEGO i jego klientów prawo do użycia i sprzedaży wspomnianych wyrobów lub zastąpi je wyrobami równoważnymi. W przypadku, gdy SPRZEDAWCA nie jest w stanie zabezpieczyć równoważnego wyrobu jako wyrobu zastępczego, SPRZEDAWCA zwolni KUPUJĄCEGO i jego klientów z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody poniesione z powodu takiego nakazu i naruszenia.

13. Poufność:
SPRZEDAWCA powinien uważać i traktować wszystkie Informacje Poufne, zgodnie z definicją poniżej, jako poufne i nie powinien ujawniać żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, ani wykorzystywać żadnych Informacji Poufnych w jakimkolwiek celu innym niż wymagany przez zamówienie zakupu KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY zachowuje wszelkie prawa w odniesieniu do takich Informacji Poufnych, a SPRZEDAJĄCY nie zezwoli na kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek Informacji Poufnych w związku z wyrobami lub usługami dostarczanymi jakiejkolwiek osobie trzeciej. Termin „Informacje Poufne” obejmuje wszystkie rysunki, specyfikacje, projekty, instrukcje inżynierskie oraz wszelkie inne informacje dostarczone SPRZEDAWCY przez KUPUJĄCEGO. SPRZEDAWCA nie będzie reklamował ani ujawniał faktu, że KUPUJĄCY zawarł umowę na zakup wyrobów lub usług od SPRZEDAWCY, ani też Informacje Poufne związane z zamówieniem KUPUJĄCEGO nie będą ujawniane bez pisemnej zgody KUPUJĄCEGO. Jeżeli jakiekolwiek wyroby zostały zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami lub danymi dostarczonymi przez KUPUJĄCEGO, ani wyroby ani podobne wyroby nie będą reprodukowane przez SPRZEDAWCĘ z wyjątkiem pisemnej zgody KUPUJĄCEGO, a wszelkie specyfikacje, rysunki, zdjęcia, dane i inne materiały lub informacje dostarczone w związku z nimi pozostaną przez cały czas własnością KUPUJĄCEGO i będą traktowane przez SPRZEDAWCĘ jako Informacje Poufne oraz zostaną niezwłocznie zwrócone na pisemny wniosek KUPUJĄCEGO. O ile KUPUJĄCY i SPRZEDAWCA nie uzgodnili inaczej na piśmie, wszelkie prawa, tytuły i udziały w lub do wszelkich wynalazków, opracowań, ulepszeń lub modyfikacji lub innej własności intelektualnej (łącznie zwanych „Wynalazkami”), których opracowanie nastąpiło na wniosek KUPUJĄCEGO lub zostało w całości lub w części przez niego sfinansowane, stają się wyłączną własnością KUPUJĄCEGO. SPRZEDAWCA podejmie wszelkie działania, jakie mogą być wymagane przez KUPUJĄCEGO w celu udoskonalenia prawa własności KUPUJĄCEGO do takich Wynalazków.

14. Odszkodowanie i ubezpieczenie:
SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia KUPUJĄCEGO przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami (w tym szkodami wtórnymi i ubocznymi), roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi powiązanymi kosztami) związanymi z (i) naruszeniem przez SPRZEDAWCĘ zamówienia zakupu i/lub niniejszych warunków oraz (ii) szkodami majątkowymi, śmiercią i/lub uszkodzeniem ciała wynikającymi z realizacji przez SPRZEDAWCĘ zamówienia zakupu KUPUJĄCEGO, które to zobowiązania, roszczenia, straty lub wydatki są spowodowane działaniami lub zaniechaniami SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i chronić KUPUJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami z tytułu obrażeń ciała lub szkód majątkowych wynikających z lub rzekomo wynikających z niebezpiecznych lub wadliwych materiałów, wykonania lub projektu wyrobów.

SPRZEDAWCA powinien utrzymywać ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące pokrycie w kwocie nie mniejszej niż 5 milionów USD (5.000.000 USD) na jedno roszczenie, za szkody majątkowe, uszkodzenia ciała oraz odpowiedzialność kontraktową. Na żądanie SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU certyfikaty ubezpieczenia potwierdzające takie ubezpieczenie.

15. Cesja:
SPRZEDAWCA nie będzie dokonywał cesji zamówień zakupu KUPUJĄCEGO na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej z wyjątkiem tego, że SPRZEDAWCA może, za uprzednią pisemną zgodą KUPUJĄCEGO, dokonać cesji środków pieniężnych należnych na mocy niniejszej umowy na rzecz instytucji finansowej z zastrzeżeniem prawa KUPUJĄCEGO do potrącenia.

16. Potrącenia:
KUPUJĄCY będzie uprawniony do potrącenia jakiejkolwiek kwoty należnej w dowolnym czasie od SPRZEDAWCY na rzecz KUPUJĄCEGO z jakiejkolwiek kwoty płatnej przez KUPUJĄCEGO na podstawie niniejszego zamówienia zakupu.

17. Zrzeczenia:
Brak nalegania przez którąkolwiek ze stron na wykonanie przez drugą stronę jakiegokolwiek warunku lub postanowienia, lub zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania zobowiązania przez drugą stronę, nie uchyla żadnych innych warunków, postanowień lub niewykonania zobowiązania, czy to podobnego rodzaju, czy też nie.

18. Zmiana warunków:
Żadna modyfikacja nie może być dokonana w odniesieniu do warunków niniejszego zamówienia zakupu, chyba że zostanie dokonana na piśmie i podpisana przez stronę, przeciwko której wystąpiono o wykonanie.

19. Zgodność z przepisami prawa:
SPRZEDAJĄCY będzie na własny koszt przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i innych wymogów każdego właściwego organu rządowego, agencji lub instytucji i przejmie wszystkie zobowiązania lub obowiązki nałożone tam w odniesieniu do realizacji SPRZEDAJĄCEGO w ramach niniejszego zamówienia zakupu. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, SPRZEDAWCA oświadcza i gwarantuje, że przestrzega następujących przepisów prawa (z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich zasad i regulacji wykonawczych: (a) Federal Occupational Health and Safety Act z 1970 roku; (b) Fair Labor Standards Act z 1938 roku; (c) Dyrektywa WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; (d) Rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH) wraz ze wszystkimi zmianami; (e) Dyrektywa WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; oraz (f) przepisy dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, kolor skóry, wyznanie religijne, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie rodowe lub narodowe, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową lub status weterana. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania KUPUJĄCEGO o wszelkich przypadkach wycofania produktu lub szkodliwych materiałów lub wad zawartych w wyrobach SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA zabezpieczy i uchroni KUPUJĄCEGO i jego klientów przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami, roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi powiązanymi kosztami), które mogą być poniesione przez KUPUJĄCEGO, oszacowane lub poniesione przez KUPUJĄCEGO z powodu wszelkich działań lub postępowań zarzucających naruszenie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i innych wymogów każdego właściwego organu rządowego, agencji lub instytucji.  SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z wymogami prawa. Sprzedający oznakuje pojemnik wszelkich materiałów niebezpiecznych, które mają być dostarczone w ramach niniejszego zamówienia zakupu, zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych, w tym, lecz nie wyłącznie, ustawą o transporcie materiałów niebezpiecznych, 49 U.S.C. § 5101, i następne, oraz 49 CFR cz. 171-180.

SPRZEDAJĄCY musi przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów w odniesieniu do działalności prowadzonej lub usług świadczonych z lub w imieniu firmy Lincoln Electric, w tym (bez ograniczeń) wszystkich obowiązujących „przepisów antykorupcyjnych”, które zabraniają płacenia lub przekazywania bezpośrednio lub pośrednio czegokolwiek wartościowego rządom, urzędnikom państwowym, przedsiębiorstwom państwowym, partiom politycznym, urzędnikom partii politycznych lub krewnym i współpracownikom takich urzędników w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem biznesu lub niewłaściwej korzyści biznesowej.

SPRZEDAWCA zobowiązuje się, że nie będzie uczestniczył w sprzedaży produktów lub technologii firmy Lincoln żadnemu podmiotowi w lub w celu eksportu do kraju, który jest uznawany za „kraj wysokiego ryzyka” w świetle amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu (obecnie Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan lub Syria) lub w celu wykorzystania w broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej albo w zastosowaniach rakietowych lub rakietowych.

Na żądanie KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY dostarczy informacje w odpowiedzi na wszelkie uzasadnione żądanie (w tym pisemne poświadczenie) dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami.

KUPUJĄCY jest posiadaczem kontraktów rządu Stanów Zjednoczonych i z tego tytułu podlega pewnym dodatkowym wymogom ustawowym, regulacyjnym i umownym. Jeżeli niniejsze zamówienie zakupu jest wydawane w ramach umowy głównej rządu Stanów Zjednoczonych lub umowy podwykonawczej w ramach umowy głównej rządu Stanów Zjednoczonych, SPRZEDAWCA zgadza się przestrzegać wszystkich ustawowych, wykonawczych i umownych wymogów mających zastosowanie do umowy głównej lub umowy podwykonawczej, których kopie mogą zostać dostarczone SPRZEDAWCY na jego wniosek.

KUPUJĄCY włącza do niniejszej umowy, o ile ma to zastosowanie, zobowiązania dotyczące powiadomienia o prawach pracowników zgodnie z federalnymi przepisami prawa pracy, które znajdują się w 29 CFR część 471, Załącznik A do Podczęści A, a dostawca podobnie włączy te zobowiązania do wszystkich stosownych umów podwykonawczych zgodnie z wymogami 29 CFR część 471.  W przypadku zakupów KUPUJĄCEGO o wartości 100 000 USD lub wyższej, w jednym zamówieniu zakupu i nie łączonych, które to zakupy są niezbędne do wykonania bezpośrednich kontraktów federalnych KUPUJĄCEGO, dostawca może być zobowiązany do wypełnienia formularza VETS-4212 zgodnie z 41 CFR część 61-300.

Niewolnictwo i handel ludźmi: SPRZEDAWCA będzie prowadził swoją działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zatrudnienia i pracy, ochrony środowiska, zdrowia i praktyk bezpieczeństwa. SPRZEDAWCA oświadcza i gwarantuje firmie Lincoln, że nie zezwoli na korzystanie z niewolnictwa, pracy przymusowej, niedobrowolnej lub wymuszonej, pracy dzieci, handlu ludźmi lub handlu usługami seksualnymi przez żadnego pracownika, agenta, podwykonawcę lub SPRZEDAWCĘ w ramach prowadzenia lub wspierania swojej działalności lub produkcji i dystrybucji produktów do firmy Lincoln. SPRZEDAWCA dalej gwarantuje firmie Lincoln i zgadza się, że: 1. Nie będzie angażował się w żadną formę handlu ludźmi, czy to przy użyciu siły, oszustwa, czy przymusu; ani w żadną formę przymusowej służby lub niewolnictwa; ani w żadną formę handlu usługami seksualnymi lub pozyskiwania jakichkolwiek komercyjnych aktów seksualnych; 2. Nie będzie świadomie wykorzystywał żadnej formy pracy przymusowej lub obowiązkowej, w tym poprzez stosowanie (a) gróźb wyrządzenia krzywdy lub ograniczenia wolności wobec jakiejkolwiek osoby; (b) jakiegokolwiek schematu, planu lub wzoru mającego na celu wywołanie u danej osoby przekonania, że jeśli nie wykona ona takiej pracy lub usług, to ona sama lub inna osoba dozna poważnej krzywdy lub ograniczenia wolności; lub (c) gróźb nadużycia procedury prawnej; 3. 3. nie angażować się w zatrudnianie dzieci ani nie wspierać zatrudniania dzieci, a także przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących zatrudniania dzieci; 4. nie niszczyć, nie ukrywać, nie konfiskować ani w inny sposób nie uniemożliwiać pracownikowi dostępu do jego dokumentów tożsamości lub dokumentów imigracyjnych, takich jak paszporty lub prawa jazdy; 5. nie stosować wprowadzających w błąd praktyk podczas zatrudniania dzieci. 5. Nie stosować wprowadzających w błąd praktyk podczas rekrutacji pracowników lub oferowania zatrudnienia, oraz w rozsądny sposób ujawnić pracownikom warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie i świadczenia, miejsce pracy, warunki mieszkaniowe i związane z tym koszty (jeśli są zapewnione), wszelkie koszty, którymi zostanie obciążony pracownik lub które zostaną potrącone z jego zarobków, oraz, jeśli dotyczy, niebezpieczny charakter pracy. 6. Przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących wynagrodzeń, świadczeń oraz czasu pracy; 7. Nie pobierać od pracowników lub potencjalnych pracowników opłat rekrutacyjnych oraz nie korzystać z usług rekruterów, którzy nie przestrzegają lokalnych przepisów prawa pracy kraju, w którym odbywa się rekrutacja lub zatrudnienie; SPRZEDAWCA podejmie uzasadnione kroki w celu przeprowadzenia audytu lub monitorowania zgodności z tymi warunkami w swoich łańcuchach dostaw oraz na żądanie firmy Lincoln dostarczy firmie Lincoln pisemne zaświadczenie potwierdzające zgodność z powyższymi wymaganiami oraz obowiązującym prawem.

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do wdrożenia procedur łańcucha dostaw w celu podjęcia: (1) uzasadnionego dochodzenia w sprawie kraju pochodzenia minerałów konfliktu (cyny, tantalu, wolframu i złota) włączonych do wszelkich Towarów dostarczanych KUPUJĄCEMU na mocy niniejszej Umowy oraz (2) należytej staranności swojego łańcucha dostaw w celu ustalenia, czy minerały konfliktu pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga lub jednego z otaczających ją krajów Angoli, Burundi, Republiki Środkowoafrykańskiej, Rwandy, Sudanu Południowego, Tanzanii, Ugandy lub Zambii („kraje objęte ochroną”) bezpośrednio lub pośrednio wspierają tam nielegalne grupy zbrojne, oraz (3) wdroży procedury oceny i ograniczania ryzyka zakupu minerałów konfliktu ze źródeł, które mogą wspierać takie grupy zbrojne, oraz (4) jeśli ma to zastosowanie, zastosuje się do sekcji 1502 ustawy U. S. Dodd- Frank Wall Street. U. Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

KUPUJĄCY jest pracodawcą oferującym równe szanse i wykonawcą federalnym lub podwykonawcą. W związku z tym strony zgadzają się, że w stosownych przypadkach będą przestrzegać wymogów 41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR 60-300.5(a) i 41 CFR 60-741.5(a) oraz że przepisy te są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Przepisy te zabraniają dyskryminacji wykwalifikowanych osób ze względu na ich status jako chronionych weteranów lub osób niepełnosprawnych, a także zabraniają dyskryminacji wszystkich osób ze względu na ich rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub pochodzenie narodowe. Przepisy te wymagają, aby objęci nimi główni wykonawcy i podwykonawcy podjęli działania afirmatywne w celu zatrudnienia i awansowania w zatrudnieniu osób bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, status chronionego weterana lub niepełnosprawność. Strony zgadzają się również, że w stosownych przypadkach będą przestrzegać wymogów Rozporządzenia Wykonawczego 13496 (29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart A), odnoszących się do informowania pracowników o prawach wynikających z federalnych przepisów prawa pracy. 

Rozporządzenie 65 wymaga umieszczania ostrzeżeń na produktach sprzedawanych w Kalifornii, jeśli zawierają one pewne substancje chemiczne wymienione przez stan Kalifornia jako powodujące raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Przykładami wymienionych substancji chemicznych są chrom, ołów, nikiel i ftalan di(2-etyloheksylu) DEHP (stosowany jako plastyfikator w PCV), a produkty zawierające nawet bardzo małe ilości tych lub innych wymienionych substancji chemicznych (patrz https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list) muszą posiadać ostrzeżenie Proposition 65. SPRZEDAWCA gotowych produktów, czy to dostarczanych w opakowaniach detalicznych czy hurtowych, jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt zawiera wymienioną substancję chemiczną i, jeśli tak, oznakowanie produktu lub jego opakowania detalicznego ostrzeżeniem zgodnie z wymaganiami. SPRZEDAWCA materiałów i części składowych jest odpowiedzialny za powiadomienie KUPUJĄCEGO, jeżeli materiał lub część składowa, którą dostarcza zawiera substancję chemiczną wymienioną w wykazie, tak aby KUPUJĄCY mógł zastosować odpowiednie ostrzeżenie. SPRZEDAWCA zgadza się bronić i zabezpieczać KUPUJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami, że jego produkt nie spełnia wymogów Rozporządzenia 65 lub jeśli nie powiadomi KUPUJĄCEGO, że dostarczany przez niego komponent zawiera substancję chemiczną znajdującą się na liście. Dodatkowe informacje na temat kalifornijskiego Rozporządzenia 65 można znaleźć na stronie https://oehha.ca.gov/proposition-65.

20. Wymogi celne i importowe:
O ile KUPUJĄCY nie postanowi inaczej, SPRZEDAWCA zgadza się, że KUPUJĄCY nie będzie zarejestrowanym importerem dla jakiejkolwiek wysyłki Wyrobów do Stanów Zjednoczonych w celu dostarczenia ich do KUPUJĄCEGO. SPRZEDAWCA zgadza się w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i wymogów amerykańskiego prawa celnego i importowego w zakresie dostaw wyrobów do KUPUJĄCEGO. Wszystkie Wyroby powinny być oznaczone lub etykietowane w sposób widoczny, czytelny i trwały w języku angielskim z podaniem kraju ich pochodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Towarów dostarczanych spoza USA, SPRZEDAWCA dostarczy fakturę handlową opisującą Towary w języku angielskim i wyszczególniającą wszystkie płatności i opłaty, bezpośrednie i pośrednie, które mają być dokonane za Towary, w sposób wystarczająco szczegółowy, aby potwierdzić wprowadzenie Towarów do USA i odprawę celną przez Urząd Celny USA. Ponadto SPRZEDAWCA powinien dostarczyć KUPUJĄCEMU wszelką dokumentację uzupełniającą potwierdzającą kraj pochodzenia, wycenę, klasyfikację HTS i/lub preferencyjne traktowanie zgodnie z przepisami prawa celnego USA (w tym, w przypadku Wyrobów dostarczanych z Meksyku, Kanady lub USA, świadectwo pochodzenia NAFTA dla kwalifikujących się Wyrobów) oraz niezwłocznie powiadomić KUPUJĄCEGO o wszelkich zmianach w takich informacjach.

W przypadku, gdy KUPUJĄCY powiadomi SPRZEDAWCĘ, że KUPUJĄCY będzie dokonywał przeładunku krzyżowego i przekazywał Wyroby (przesyłkę/paletę) w ich oryginalnej zawartości do jednego ze swoich podmiotów powiązanych zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi, SPRZEDAWCA powinien zapewnić opakowanie/paletę zgodne z ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures #15), w tym, bez ograniczeń, zapewnić odpowiednią pieczęć, znak firmowy lub certyfikat na opakowaniu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obciążeniem SPRZEDAWCY przez KUPUJĄCEGO dodatkowymi kosztami.

21. Etyczne postępowanie w biznesie/kodeks postępowania i etyki korporacyjnej firmy Lincoln:
KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY zaangażowania w politykę uczciwych, rzetelnych i etycznych praktyk biznesowych i postępowania oraz pełnej zgodności z opublikowanymi standardami i kodeksami obowiązującymi w ich branży, a SPRZEDAWCA zgadza się i akceptuje powyższą politykę jako zasadę regulującą jego relacje z KUPUJĄCYM. W szczególności SPRZEDAWCA gwarantuje, że jego praktyki w zakresie zatrudnienia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy są zgodne z normami branżowymi, a także z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto SPRZEDAWCA przyjmuje do wiadomości, że KUPUJĄCY przyjął Kodeks postępowania korporacyjnego i etyki regulujący, między innymi, jego relacje z dostawcami (którego kopia znajduje się na stronie internetowej KUPUJĄCEGO pod adresem www.lincolnelectric.com). SPRZEDAWCA zobowiązuje się do postępowania w swoich kontaktach z KUPUJĄCYM w sposób, który jest zgodny z Kodeksem KUPUJĄCEGO i ułatwia jego przestrzeganie.

22. Prawo właściwe:
Wszystkie zamówienia zakupu KUPUJĄCEGO będą regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem wewnętrznym stanu Ohio, łącznie z postanowieniami Ohio's Uniform Commercial Code, lecz z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. oraz bez skutku dla jej zasad kolizyjnych. SPRZEDAWCA niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji każdego sądu powszechnego z siedzibą w stanie Ohio.

23. Spory:
W przypadku jakichkolwiek kontrowersji, roszczeń lub sporów wynikających z lub związanych z zamówieniem zakupu („Spór”), KUPUJĄCY i SPRZEDAWCA będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy w drodze wzajemnych dyskusji, które zostaną zainicjowane pisemnym zawiadomieniem drugiej strony przez stronę poszkodowaną, niezwłocznie po powstaniu Sporu i będą prowadzone w dobrej wierze zarówno przez KUPUJĄCEGO jak i SPRZEDAWCĘ. Rozmowy takie mogą być prowadzone telefonicznie lub podczas spotkania lub spotkań odbywających się w głównej siedzibie KUPUJĄCEGO lub w innym miejscu, które strony mogą uzgodnić.

Jeżeli stronom nie uda się rozwiązać takiego Sporu w drodze polubownego uzgodnienia i kompromisu w ciągu trzydziestu (30) dni bezpośrednio po dacie zawiadomienia o rozpoczęciu takich rozmów, o którym mowa w powyższym ustępie, każda ze stron może przedłożyć Spór do rozstrzygnięcia w drodze mediacji. Mediacja powinna być prowadzona w głównej siedzibie KUPUJĄCEGO lub w innym miejscu, które strony mogą uzgodnić. Mediator powinien być wspólnie wybrany przez strony. Mediacje powinny być kontynuowane przez co najmniej trzydzieści (30) dni, chyba że mediator zdecyduje się wycofać wcześniej. Każda ze stron ponosi własne koszty mediacji, a strony w równym stopniu dzielą się kosztami mediatora.

Jeśli Spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji, każda ze stron może wszcząć postępowanie w celu rozstrzygnięcia Sporu w sądach stanu Ohio, a każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji tych sądów, zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, które może mieć teraz lub w przyszłości, co do właściwości miejscowej lub dogodności forum, i zgadza się, aby wszystkie roszczenia w odniesieniu do takiego Sporu były rozpatrywane i rozstrzygane wyłącznie w tych sądach. Proces w każdym takim Sporze może zostać doręczony dowolnej stronie w dowolnym miejscu na świecie.

24. Podatki:
Wszystkie podatki (od sprzedaży, użytkowania, akcyzy lub inne), które SPRZEDAWCA jest zobowiązany zgodnie z prawem pobierać od KUPUJĄCEGO i przekazywać odpowiednim organom rządowym, zostaną odrębnie wskazane na fakturze SPRZEDAWCY i będą wliczone w cenę Towarów.

25. Potwierdzenie:
Niniejsze zamówienie zakupu zawiera całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu. Wszelkie odniesienia do oferty sprzedaży SPRZEDAWCY lub propozycji są wyłącznie w celu włączenia opisu, cen i specyfikacji Towarów w nich zawartych w zakresie, w jakim taki opis, ceny i specyfikacje nie są sprzeczne z opisem, cenami i specyfikacjami na pierwszej stronie niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy SPRZEDAWCA przyjmuje niniejsze zamówienie na swoim własnym formularzu potwierdzenia lub akceptacji, rozumie się, że wszystkie warunki niniejszego zamówienia (w tym warunki włączone przez odniesienie) nie podlegają dodatkowym lub innym warunkom w formularzu SPRZEDAWCY i że tylko warunki niniejszego zamówienia mają pierwszeństwo.

WSZELKIE DODATKOWE LUB ZMIENIONE WARUNKI W FORMULARZU SPRZEDAWCY SĄ NINIEJSZYM UWAŻANE ZA ZMIANY  ISTOTNE I KUPUJĄCY MA PRAWO DO ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA O SPRZECIWIE I ODRZUCENIA TAKICH WARUNKÓW.