Oświadczenie dotyczące ustawy o współczesnym niewolnictwie

Firma Lincoln Electric angażuje się w działania na rzecz przestrzegania przepisów ustawy o współczesnym niewolnictwie z roku 2015, poprzez zapewnianie globalnego wsparcia w wysiłkach ukierunkowanych na wyeliminowanie niewolnictwa oraz handlu ludźmi, a także zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka we wszystkich krajach, w których prowadzi swoją działalność. Nasza „Polityka praw człowieka" opiera się na międzynarodowych przepisach dotyczących praw człowieka ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Od pracowników oraz osób działających w imieniu firmy Lincoln Electric oczekuje się przestrzegania zarówno tej polityki, jak i naszego Kodeksu etyki korporacyjnej, wymagających nieustannego zaangażowania na rzecz stosowania etycznych praktyk biznesowych oraz zasad uczciwości.

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Lincoln Electric określa oczekiwania względem praktyk biznesowych naszych dostawców. Kodeks ten stanowi sposób egzekwowania odpowiedzialności względem dostawców za niespełnianie standardów firmy w zakresie nielegalnego zatrudniania nieletnich, pracy przymusowej, handlu ludźmi oraz pracy niewolniczej. Zastrzegamy sobie prawo do żądania potwierdzenia przestrzegania zasad Kodeksu postępowania dla dostawców.

Nasz główny specjalista ds. zgodności oraz dział zgodności z przepisami nadzorują, jak i promują kulturę uczciwości i zgodności w obrębie wszystkich naszych spółek na całym świecie, celem zapewnienia naszym pracownikom wiedzy, odpowiedniego przeszkolenia oraz zagwarantowania zgodności z naszymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa. Stosowany przez nas program zgodności obejmuje szereg dyrektyw i zasad mających na celu zagwarantowanie, iż u podstaw naszych działań zawsze znajdują się kwestie związane z etyką oraz uczciwością.

Nasz program szkoleń w zakresie zgodności z przepisami obejmuje obowiązkowe szkolenia naszych globalnych pracowników nieprodukcyjnych, a także pozostałego personelu kluczowego, w tym coroczne szkolenia dotyczące naszego Kodeksu etyki korporacyjnej, działań antykorupcyjnych oraz konfliktów interesów. Pozostałe ważne szkolenia obejmowały kursy dotyczące handlu ludźmi, polityki przeciwdziałania molestowaniu oraz sprawiedliwości w miejscu pracy.