IARC Classification Change Statement

Oświadczenie o zmianie klasyfikacji IARC (ang. International Agency for Research on Cancer)

W sierpniu 2018 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer - IARC) opublikowała Monografię, Tom 118, w której stwierdzono, że dymy spawalnicze i promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze spawania są rakotwórcze dla ludzi (Grupa 1). Wcześniej, w 1989 roku, IARC zaklasyfikowała dymy spawalnicze jako "prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi", Grupa 2B. Według IARC, dymy spawalnicze powodują raka płuc oraz zaobserwowano korelację z wystepowaniem raka nerek. Ponadto IARC stwierdza również, że promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze spawania powoduje czerniaka oczu. Jako procesy ściśle związane ze spawaniem IARC wymienia żłobienie, lutowanie twarde, cięcie łukiem węglowym lub plazmowym oraz lutowanie.

Agencja wskazuje w swojej monografii, że nowa klasyfikacja oparta jest na dowodach pochodzących z analiz rzeczywistych przypadków oraz badań eksperymentalnych. Według agencji, czynniki współzależne, takie jak narażenie na azbest i palenie tytoniu, zostały uznane za niewystarczające do wyjaśnienia wszystkich wskazanych zagrożeń.

Zgodnie z najlepszą praktyką spawalniczą, należy rozważyć i wdrożyć kontrolę narażenia w miejscach, gdzie odbywa się spawanie. Zawsze wymagana jest odpowiednia wentylacja, w tym stosowanie miejscowej wentylacji wyciągowej. Jeżeli prawidłowo przeprowadzona ocena higieny pracy nie potwierdzi, że poziom narażenia jest niższy od obowiązujących limitów, podczas spawania wymagana jest ochrona dróg oddechowych. Przy wyborze ochrony dróg oddechowych należy zwrócić uwagę na to, aby zapewniała ona ochronę współmierną do poziomu narażenia pracowników. W wielu przypadkach, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony, konieczne może być zastosowanie systemów nadciśnienia, takich jak systemy doprowadzenia czystego powietrza lub przyłbice z aparatami oddechowymi PAPR (ang. Powered Air Purifying Respirator). Oprócz odpowiedniej wentylacji, można również rozważyć modyfikację procesu lub procedury spawania w celu zmniejszenia wytwarzania dymów, pod warunkiem, że opcja ta jest zgodna z wymogami danego zastosowania.

Lincoln Electric stale zaleca, aby narażenie zawodowe było ograniczone do poziomu TLV lub limitu wynikającego z obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z nich jest bardziej restrykcyjny. Jak zwykle w takich przypadkach, Lincoln Electric współpracuje z klientami w celu opracowania rozwiązań, które pozwolą im aby spawać bezpiecznie i efektywnie.


 
Często zadawane pytania

1. Co się zmieniło?
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) przyjęła zmienioną klasyfikację dla dymów spawalniczych w opublikowanej monografii, Tom 118.

W publikacji tej IARC stwierdziła, że dymy spawalnicze i promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze spawania są rakotwórcze dla ludzi (Grupa 1).  Wcześniej, w 1989 roku, IARC zaklasyfikowała dymy spawalnicze jako "prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi", grupa 2B.

Ponadto, według monografii IARC, dymy spawalnicze powodują raka płuc i zaobserwowano korelacje z występowaniem raka nerek. Stwierdzono również, że promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze spawania powoduje czerniaka oka.

 

2. Dlaczego IARC zdecydowała się na wprowadzenie tych zmian?

Agencja wskazuje w swojej monografii, że nowa klasyfikacja opiera się na dowodach pochodzących z analiz rzeczywistych przypadków oraz badań eksperymentalnych, w tym na informacjach niedostępnych przed klasyfikacją z 1989 roku.  Według agencji, czynniki współzależne, takie jak narażenie na azbest i palenie tytoniu, zostały uznane za niewystarczające do wyjaśnienia wszystkich wskazanych zagrożeń.

 

3. Czym jest IARC?

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer - IARC) jest agencją międzyrządową wchodzącą w skład Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej zadaniem jest śledzenie i ukierunkowanie badań nad przyczynami powstawania raka na całym świecie. Cykl publikowanych przez nią monografii ma na celu ocenę i oszacowanie badań nad środowiskowymi przyczynami raka u ludzi. IARC posiada własną radę zarządzającą, w której obecnie uczestniczy 25 krajów członkowskich.

 

4. Czym dokładnie są klasyfikacje publikowane w monografiach IARC?

Grupy robocze IARC klasyfikują substancje, mieszaniny i narażenia w jednej z pięciu kategorii:

  • Grupa 1: Substancja jest rakotwórcza dla ludzi
  • Grupa 2A: Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi
  • Grupa 2B: Substancja może być rakotwórcza dla ludzi
  • Grupa 3: Substancji nie można zaklasyfikować jako rakotwórczej dla ludzi
  • Grupa 4: Substancja prawdopodobnie nie jest rakotwórcza dla ludzi
     

 

5. Czy zmiana klasyfikacji IARC ma wpływ na wymagania prawne dotyczące stanowisk spawalniczych?

Nie, zmiana w klasyfikacji IARC nie powoduje bezpośrednio zmiany wymogów prawnych lub normatywnych w odniesieniu do działalności zawodowej związanej ze spawaniem. Zmiana ta może jednak wpłynąć na przyszłe regulacje prawne lub zalecane limity narażenia zawodowego, mające zastosowanie do dymów spawalniczych i ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Pracodawcy mogą być zmuszeni do rozważenia aktualizacji swoich programów komunikacji zagrożeń i związanych z nimi szkoleń w zakresie ochrony osobistej i zagrożeń w miejscu pracy. Ponadto, producenci i dystrybutorzy będą musieli zaktualizować dokumentację, taką jak karty charakterystyki (SDS) produktu, aby odzwierciedlić wprowadzone zmiany, tam gdzie ma to zastosowanie.

 

6. Czy w związku z tą nową zmianą IARC powinniśmy wprowadzić jakieś zmiany w naszych procesach spawalniczych?

Procesy spawalnicze powinny być nadal oceniane pod kątem możliwości dalszego ograniczenia narażenia zawodowego na dymy spawalnicze. Mogą one obejmować: modyfikację procesu lub procedury spawania w celu zmniejszenia szybkości wydzielania dymów, jeżeli jest to zgodne z wymogami danego zastosowania, wykorzystanie technicznych środków, takich jak miejscowa wentylacja wyciągowa, udoskonalenie metod pracy oraz zmiany w procedurach pracy. Jeśli te środki okażą się niewystarczające do utrzymania narażenia poniżej obowiązujących limitów, należy zastosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Metody ochrony dróg oddechowych mogą obejmować wykorzystanie nadciśnieniowych systemów doprowadzenia czystego powietrza, np. zastosowanie przyłbic z aparatami oddechowymi (ang. Powered Air Purifying Respirator - PAPR).

 

7. Co zrobić, jeśli nadal mamy pytania?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Lincoln Electric lub z Działem BHP Lincoln Electric. Bezpośrednie zapytania można kierować również mailowo na adres  IARC@lincolnelectric.com. Firma Lincoln Electric stale współpracuje z klientami w celu opracowania rozwiązań, które pozwolą im efektywnie spawać, przestrzegając jednocześnie wartości TLV. Więcej o monografii IARC, tom 118, można znaleźć na stronie https://monographs.iarc.fr/.

 

8. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z następującymi źródłami: