ACGIH Chromium Compounds TLV

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE PRZEZ ACGIH PROGOWYCH WARTOŚCI GRANICZNYCH TLV DLA ZWIĄZKÓW CHROMU

Amerykańskie Towarzystwo Inspektorów Higieny Przemysłowej (American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH) poinformowało w marcu 2018 r., że przyjęło proponowaną przez siebie zmianę wartości TLV dla związków chromu. Zmiana ta została opublikowana przez ACGIH w publikacji poświęconej wskaźnikom zagrożeń biologicznych w środowisku pracy "TLVs and Biological Exposure Indices (BEIs)", wydanie 2018.  Nowa wartość TLV wynosi 0,0002 mg/m3 dla wdychalnych związków chromu sześciowartościowego, co stanowi 250-krotną redukcję w stosunku do poprzedniej wartości TLV wynoszącej 0,05 mg/m3. Z kolei, nowa wartość TLV dla związków chromu wynosi 0,003 mg/m3 dla wdychalnych związków chromu (III), co stanowi 167-krotną redukcję w stosunku do poprzedniej wartości TLV wynoszącej 0,5 mg/m3. Zmiany te nie są określone specyficznie dla przemysłu spawalniczego, ale mogą mieć wpływ na spawanie i powiązane z nim procesy, wykorzystujące związki chromu lub będące źródłem emisji dymów zawierających związki chromu.

Ostatnia zmiana ACGIH w zakresie wartości TLV związków chromu opiera się głównie na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach - w przypadku chromu sześciowartościowego oraz na badaniach wykorzystujących informacje dotyczące fińskich pracowników zatrudnionych przy produkcji chromu - w przypadku związków chromu (III).

ACGIH oświadcza, że podawane przez nie wartości TLV nie stanowią uzgodnionych norm i nie uwzględniają kwestii ekonomicznej czy wykonalności technicznej.  ACGIH przyznaje jednocześnie, że podawane przez nią wartości TLV mogą być wykorzystywane przez niektóre agencje rządowe do opracowania stosownych przepisów prawnych.

W przypadku gdy szacowane zagrożenie przekracza wartość TLV, istnieje szereg metod, pozwalających na obniżenie poziomu zagrożenia zanieczyszczeniem w miejscu pracy do poziomu poniżej wartości TLV, łącznie z nowymi wartościami TLV dla związków chromu.

Oświadczenie ACGIH o zmianie wartości TLV związków chromu

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA ACGIH O ZMIANIE WARTOŚCI TLV ZWIĄZKÓW CHROMU

Co się zmieniło?

Amerykańskie Towarzystwo Inspektorów Higieny Przemysłowej  (ACGIH) przyjęła nowe wartości TLV dla związków chromu i związków nieorganicznych.

Wartość TLV dla wdychalnych związków chromu sześciowartościowego [Cr(VI)] została obniżona z 0,05 mg/m3 do nowej wartości TLV wynoszącej 0,0002 mg/m3. Ustalono również wartość graniczną krótkotrwałego narażenia (ang. Short-Term Exposure Limit - STEL) na poziomie 0,0005 mg/m3 dla wdychalnych związków chromu sześciowartościowego.

Wartość TLV dla wdychalnych nieorganicznych związków chromu (III) została obniżona z 0,5 mg/m3 do nowej wartości TLV wynoszącej 0,003 mg/m3.

To obniżenie wartości TLV przez ACGIH nie jest ukierunkowane na produkty czy zastosowania spawalnicze.  Jednak niektóre dymy spawalnicze lub pochodzące z procesów powiązanych - zawierają chrom i związki chromu, dlatego zmiana ta jest istotna dla przemysłu spawalniczego.

ACGIH nadal umieszcza Cr(VI) w kategorii A1: potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi.

 

Dlaczego Amerykańskie Towarzystwo Inspektorów Higieny Przemysłowej  (ACGIH) zdecydowało się na wprowadzenie tych zmian w wartościach TLV dla związków chromu?

Chociaż opary z niektórych materiałów spawalniczych zawierają chrom i związki chromu, okazuje się, że ostatnie obniżenie TLV przez ACGIH dla chromu sześciowartościowego Cr(VI) jest oparte na badaniach na zwierzętach oraz badaniach z udziałem pracowników przemysłu wytopu chromu, produkcji żelazochromu, wydobycia rudy chromitu i chromowania. Nie przedstawiono natomiast żadnych nowych badań dotyczących wpływu związków chromu na zdrowie człowieka. ACGIH stwierdza jedynie, że nowe wartości TLV dla związków Cr(VI) powinny zminimalizować potencjał uczulenia dróg oddechowych i prawdopodobieństwo reakcji astmatycznych u osób już uczulonych.

Nowa wartość TLV dla wdychalnych nieorganicznych związków chromu (III) jest oparta na badaniach nad fińskimi pracownikami przemysłu chromowego.

Co to jest ACGIH i czy podlega ona rządowi?

ACGIH jest pozarządową organizacją non-profit, działającą na rzecz promocji zdrowia pracowników i zmniejszenia narażenia na środowiskowe zagrożenia zdrowia w miejscu pracy.

 

Czym dokładnie jest wartość TLV?

Według ACGIH, progowe wartości graniczne TLV określają najwyższe dopuszczalne stężenie substancji, na które prawie każdy pracownik może być narażony w ciągu swojej kariery zawodowej (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo) bez negatywnych skutków dla zdrowia.  ACGIH przestrzega również, że wartości TLV nie mają na celu wyznaczania granic pomiędzy bezpiecznymi i niebezpiecznymi poziomami ekspozycji na substancje szkodliwe. 
 

Czy wartości TLV mają znaczenie prawne lub normatywne?

Nie, wartości TLV nie mają znaczenia normatywnego, jak np. najwyższa wartość dopuszczalnego narażenia PEL (ang. Permissible Exposure Limit ).  ACGIH przyznaje, że wartości TLV nie stanowią norm i nie uwzględniają kwestii ekonomicznej ani wykonalności technicznej.  ACGIH przyznaje, że niektóre agencje rządowe wykorzystują wartości TLV przy przyjmowaniu norm. Najwyższa wartość dopuszczalnego narażenia PEL wynosząca 5,0 µg/m3 pozostaje amerykańską wartością graniczną narażenia dla związków Cr(VI), wymaganą przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA - Occupational Safety and Health Administration). 

Czy powinniśmy przestrzegać nowych wartości TLV - a jeśli tak, to dlaczego?

ACGIH jest organizacją o wieloletniej tradycji, zrzesza profesjonalnych inspektorów higieny przemysłowej oraz naukowców zajmujących się zdrowiem środowiskowym, których podstawowym zadaniem jest przegląd odpowiednich badań medycznych, monitorowanie raportów związanych ze skutkami zdrowotnymi i ryzykiem narażenia na związki występujące w miejscu pracy oraz doradzanie w zakresie bezpiecznych poziomów narażenia zawodowego.  Lincoln Electric stale zaleca, aby narażenie zawodowe było ograniczone do poziomu TLV lub limitu wynikającego z obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z nich jest bardziej restrykcyjny.

Czy kraje spoza USA przyjmują wartość TLV podawane przez ACGIH jako prawnie obowiązujący limit narażenia?

Krótko mówiąc, tak. Rządy wielu krajów przyjmują limity narażenia, zawodowego które są zgodne z wartościami TLV podawanymi przez ACGIH. Kraje, w których limity narażenia zawodowego są równoważne wartościom TLV z 2017 r., to Kanada, wiele krajów europejskich, a także Japonia, Malezja, Meksyk i wiele krajów Ameryki Południowej.
 

W jaki sposób określić, czy narażenie spawacza jest poniżej wartości TLV?

Zarówno strefa oddychania spawacza jak i obszar ogólny powinny być zawsze wolne od widocznych dymów i cząstek stałych. W celu potwierdzenia, że narażenie jest poniżej TLV lub PEL-OSHA (albo innego obowiązującego lokalnie limitu), wykwalifikowana osoba, taka jak profesjonalny higienista przemysłowy, musi przeprowadzić właściwą ocenę narażenia w konkretnym miejscu pracy.

 

Jeżeli jakiekolwiek narażenie zawodowe przekracza wartość TLV, jak można je zmniejszyć do akceptowalnego poziomu?

Aby spełnić wymagania obowiązujących limitów w miejscu pracy, w tym nowych wartości TLV dla związków chromu, należy rozważyć wiele możliwych rozwiązań. Mogą one obejmować: modyfikację procesu lub procedury spawania w celu zmniejszenia wytwarzania dymów, jeżeli jest to zgodne z wymogami danego zastosowania, wykorzystanie technicznych środków kontroli, takich jak lokalna wentylacja wyciągowa, udoskonalenie metod pracy lub zmiany w procedurach pracy. Jeżeli te lub inne opcje okażą się niewykonalne lub nieodpowiednie, konieczna może okazać się ochrona dróg oddechowych przez zastosowanie nadciśnieniowych systemów doprowadzenia czystego powietrza jak aparaty oddechowe PAPR (ang. Powered Air Purifying Respirator).

 

Co zrobić, jeśli nadal mamy pytania?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Lincoln Electric lub z Działem BHP Lincoln Electric. Bezpośrednie zapytania można kierować również mailowo na adres Cr+6TLV@lincolnelectric.com. Firma Lincoln Electric stale współpracuje z klientami w celu opracowania rozwiązań, które pozwolą im efektywnie spawać, przestrzegając jednocześnie nowych wartości TLV. Aby dowiedzieć się więcej na temat ACGIH i wartości TLV, w tym wartości TLV dla związków chromu, odwiedź stronę internetową https://www.acgih.org/Arbeitsplatzgrenzwert-bei-guidelines/policies-procedures-presentations/overview.

Więcej informacji na temat agencji OSHA i wartości PEL można znaleźć pod adresem https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z następującymi źródłami:

 
Zgodnie z DYREKTYWĄ 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, w Unii Europejskiej obowiązują następujące wartości graniczne dla narażenia zawodowego:
 
Związki chromu (VI), które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu art. 2 lit. a) ppkt (i) (jako chrom) 8 godzin     0,005 mg/m3
 
Wartość dopuszczalna 0,010 mg/m3 do dnia 17 stycznia 2025 r.
 
Wartość dopuszczalna 0,025 mg/m3 dla procesów spawania lub cięcia plazmowego lub podobnych procesów wytwarzających dymy do 17 stycznia 2025 r.
Zapoznaj się z kartami charakterystyk (SDS) oraz lokalnymi przepisami określającymi dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego.