Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa spawania - pozostałe

Etykiety ostrzegawcze produktów

P: Co to jest etykieta ostrzegawcza?
O: Etykieta znajdująca się na opakowaniu produktu, zawierająca informacje na temat bezpiecznego stosowania produktu. Etykietę ostrzegawczą należy bezwzględnie przeczytać przed użyciem produktu.

P: Na jakich produktach spawalniczych można znaleźć etykiety ostrzegawcze?
O: Etykiety ostrzegawcze można znaleźć na:
urządzeniach do spawania łukowego, w tym źródłach prądowych i podajnikach drutu oraz materiałach eksploatacyjnych (opakowaniach elektrod i topników do spawania łukowego).

P: Jakie rodzaje zagrożeń i informacji referencyjnych zawiera typowa etykieta ostrzegawcza?
O: Etykieta ostrzegawcza opisuje podstawowe zagrożenia występujące podczas spawania łukowego, takie jak narażenie na działanie dymów i gazów spawalniczych, porażenie prądem elektrycznym, promieniowanie łuku, a także ryzyko pożaru i wybuchu. Instruuje ona również spawacza, aby przeczytał i przestrzegał instrukcji producenta oraz odsyła go do przepisów Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i normy American National Standard Institute (ANSI) dotyczącej bezpieczeństwa spawania i cięcia łukowego (ANSI Z49.1).

P: Dlaczego dobrze jest przeglądać co jakiś czas informacje ostrzegawcze o produkcie?
O: Dane o drutach i topnikach spawalniczych są aktualizowane w miarę potrzeb, dlatego warto je okresowo przeglądać, aby mieć pewność, że posiada się najnowsze informacje, potrzebne do bezpiecznej pracy. Ostrzeżenia dla produktów podobnych mogą różnią się, więc gdy zmieniasz produkt, powinieneś przed jego użyciem koniecznie zapoznać się z danymi o nowym produkcie.
 

Karta charakterystyki SDS 

P: Dlaczego opracowano karty charakterystyki SDS?
O: Karty charakterystyki SDS są dokumentami wymaganymi przez przepisy, opracowanymi w celu informowania pracowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających ze stosowania lub obchodzenia się z produktami, chemikaliami i substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

P: Czy każdy materiał eksploatacyjny posiada kartę charakterystyki SDS?
O: Karta charakterystyki SDS jest dostępna dla wszystkich elektrod i topników spawalniczych i można ją uzyskać od dystrybutorów produktu lub na stronie internetowej producenta.

P: Jaka informacja jest podana w karcie SDS, która odnosi się do stężenia substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy, na które spawacz może być wielokrotnie narażony, wyrażonej jako 8-godzinna średnia ważona w funkcji czasu (TWA)?
O: Jest to progowa wartość graniczna (TLV) Amerykańskiej Konferencji Inspektorów Państwowych Higieny Przemysłowej (ACGIH) oraz najwyższa dopuszczalna wartość narażenia (PEL) Organizacji do spraw Administrowania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w miejscu pracy (OSHA), które odnoszą się do ciężaru substancji (w miligramach), przypadającej na metr sześcienny objętości powietrza, na którą pracownik może być wielokrotnie narażony bez negatywnych skutków dla zdrowia (wyrażonej jako 8-godzinna wartość TWA).

P: Jakie są typowe objawy krótko- i długoterminowej nadmiernej ekspozycji na dymy spawalnicze?
O: Krótkotrwały kontakt może powodować zawroty głowy, mdłości lub podrażnienie nosa, gardła i oczu. Długotrwała nadmierna ekspozycja na dymy spawalnicze może prowadzić do syderozy (odkładania się nadmiaru żelaza w tkankach płuc). Odnotowano przypadki upośledzenia płuc lub raka płuc w wyniku chronicznego, nadmiernego kontaktem z niektórymi substancjami pochodzącymi z materiałów spawalniczych.

P: Jakie kroki należy podjąć w przypadku wystąpienia nadmiernego narażenia?
O: Procedury awaryjne i pierwszej pomocy są bardzo ważne, ale stanowią jedynie wstępne wytyczne. Zawsze należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Sposób postępowania w nagłych wypadkach i udzielanie pierwszej pomocy opisane są w karcie charakterystyki SDS. Resuscytacja i inne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy powinna być przeprowadzone tylko przez osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone.

P: Jaki rodzaj informacji w karcie SDS jest zawarty w sekcji dotyczącej reaktywności?
O: Sekcja opisuje możliwości występowania niebezpiecznych reakcji, zachodzących w pewnych warunkach lub gdy substancje wchodzące w reakcję zostaną uwolnione do środowiska. W przypadku elektrod spawalniczych niektóre jej składniki i inne materiały (metal podłoża, oleje, powłoki, powietrze, itp.) reagują w intensywnym cieple, wytwarzając dymy i gazy spawalnicze. Ponieważ zachodzące reakcje są skomplikowane i zależą od wielu czynników, skład dymów i gazów może również się różnić.

P: O czym informują sekcje Kontrola narażenia oraz Postępowanie i magazynowanie w karcie charakterystyki SDS?
O: Pierwsza z nich dostarcza informacji o tym, jak można kontrolować narażenie na działanie substancji, w tym dymów spawalniczych. Druga z nich mówi o tym, jak bezpiecznie obchodzić się z produktem.
 
 

Bezpieczeństwo transportu przy użyciu nadwozia

P: Co jest najważniejsze przy doborze nadwozia do danego zastosowania?
O: Cięzar ładunku musi być odpowiedni do ładowności znamionowej nadwozia.

P: Gdzie można znaleźć informacje na temat znamionowej ładowności nadwozia?
A: Należy sprawdzić specyfikacje producenta i tabliczkę znamionową na nadwoziu.

P: Co jest najważniejszą kwestią przy wyborze nadwozia holowniczego?
A: Ładowność pojazdu i siła haka.

P: Jaka jest ogólnie zalecana minimalna waga języka dla nadwozia?
O: Należy zawsze utrzymywać minimalną wagę języka wynoszącą około 8% całkowitej masy nadwozia i ładunku.

P: Jak i kiedy należy podłączyć łańcuchy bezpieczeństwa podczas holowania przyczepy?
O: Łańcuchy bezpieczeństwa powinny być zawsze przełożone pod językiem przyczepy i połączone z oczkami zaczepu. Łańcuchy bezpieczeństwa należy zainstalować przed holowaniem. Należy upewnić się, że łańcuchy bezpieczeństwa i linka hamulca awaryjnego znajdują się na swoim miejscu i są prawidłowo podłączone.

P: Co należy zrobić, aby upewnić się, że opony przyczepy i pojazdu holowniczego są nadają się do holowania?
O: Sprawdź optycznie stan opon i ciśnienie wewnętrzne. Należy sprawdzić wszystkie opony pod kątem uszkodzeń lub zużycia - dotyczy to również opon pojazdu holowniczego. Ciśnienie w oponach powinno być zgodne z ciśnieniem zalecanym przez producenta przyczepy lub pojazdu i nie powinno być wyższe niż maksymalne ciśnienie dopuszczalne.

P: Co powinna obejmować inspekcja kół przyczepy i pojazdu holowniczego przed transportem?
O: Sprawdź, czy wszystkie nakrętki mocujące są dokręcone. Upewnij się, że łożyska są w dobrym stanie i nasmarowane. Awaria łożyska może spowodować oderwanie się koła od przyczepy.

P: Co powinna obejmować inspekcja oświetlenia przyczepy przed holowaniem?
O: Należy sprawdzić, czy okablowanie przyczepy jest prawidłowo podłączone i czy działają wszystkie światła. Nie należy holować przyczepy po zmroku bez świateł.

P: Co można zrobić, aby uniknąć wycieku paliwa podczas transportu agregatu prądotwórczego?
O: Większość agregatów posiada zawór odcinający dopływ paliwa w przewodzie paliwowym lub przy zbiorniku. Zawsze odcinaj paliwo podczas transportu, aby zapobiec wyciekom paliwa.

P: Co należy zrobić, jeśli przyczepa zaczyna się kołysać lub trudno ją kontrolować?
A: Jeżeli przyczepa nie jest stabilna w czasie transportu nie należy tego ignorować. Należy natychmiast zwolnić i zjechać z drogi w bezpieczne miejsce. Następnie znaleźć źródło problemu i usunąć je.

 

Spawanie w pozycjach wymuszonych

P: Jak spawanie w ograniczonej lub zamkniętej przestrzeni wpływa na środki ostrożności, które należy podjąć?
O: Podczas spawania łukowego w ograniczonym obszarze, takim jak kocioł, zbiornik czy ładownia statku, należy pamiętać, że wszystkie zagrożenia związane z normalnym spawaniem łukowym są tu znacznie większe. Dlatego należy zawsze podejmować specjalne środki ostrożności.

P: Jakie są rodzaje przestrzeni zamkniętych?
O: Zgodnie z OSHA jest to przestrzeń: 1) wystarczająco duża i tak przygotowana, że pracownik może fizycznie wejść do niej i wykonać pracę 2) posiadająca otwory o ograniczonej wielkości lub utrudniające wejście lub wyjście (np. pojemniki, silosy, zbiorniki, leje, sklepienia i doły) oraz 3) nie przeznaczona do ciągłego przebywania w niej ludzi.

P: Jakie zagrożenia są najbardziej istotne podczas spawania w przestrzeni zamkniętej?
O: W zamkniętej przestrzeni istnieje większe niebezpieczeństwo obecności gazów łatwopalnych, które mogą spowodować wybuch. Ponadto, ściany metalowej obudowy lub przestrzeni mogą zostać naelektryzowane i stać się częścią obwodu, stanowiąc zagrożenie elektryczne dla spawacza lub innych osób wchodzących do środka. Szybka koncentracja dymów powstających podczas spawania lub innych prac gorących może osiągać niebezpieczny poziom. Dymy powstające podczas samej pracy lub gazy używane podczas spawania i prac gorących mogą również potencjalnie zmiejszać ilość tlenu w powietrzu.

P: Co należy zrobić, aby ocenić zagrożenia atmosferyczne prze wejściem do przestrzeni zamkniętej?
O: Należy zlecić wykwalifikowanej pracownikowi sprawdzenie następujących czynników: 1) poziom tlenu w powietrzu za pomocą odpowiednio skalibrowanego urządzenia. 2) test na obecność palnych gazów i oparów; oraz 3) test na obecność toksycznych gazów i oparów.

P: Jakie środki ostrożności musi podjąć pracodawca, w odniesieniu do przestrzeni zamkniętej, w której będą prowadzone prace?
O: Pracodawcy muszą mieć pisemny program wejścia do przestrzeni zamkniętej, obejmujący specjalistyczne szkolenie pracowników, którzy beda prowadzić tam prace, osób towarzyszących i pracowników nadzoru. Muszą oni również prowadzić ewidencjonowany proces wydawania zezwoleń na wejście, w którym znajduje się ocena zagrożeń i określone procedury wejścia, których pracownicy muszą bezwzględnie przestrzegać, aby bezpiecznie wykonać pracę.
 
 

Wpływ pola EMF na implanty medyczne  

P: Co powoduje powstanie pola elektromagnetycznego (EMF)?
O: Prąd elektryczny przepływający przez dowolny przewodnik powoduje powstanie pola elektromagnetycznego wokół niego. Na przykład, podczas spawania, prąd płynący przez źródło prądowe i kable spawalnicze tworzy pole EMF w pobliżu urządzenia i kabli.

P: Jakie środki ostrożności powinni podjąć spawacze, którzy mają wszczepione implanty medyczne, takie jak rozruszniki serca lub defibrylatory?
O: Ponieważ pola EMF mogą zakłócać pracę rozruszników serca i innych urządzeń implantacyjnych, spawacze posiadający takie urządzenia powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem spawania.

P: Co wiadomo na temat wpływu pola EMF na zdrowie na podczas spawania?
O: Kontakt z polem EMF podczas spawania może mieć inne skutki zdrowotne, które obecnie nie są znane. Zaleca się stosowanie procedur, minimalizujących kontakt z polem EMF podczas spawania łukowego.

P: Jakie procedury powinny być stosowane przez spawacza w celu zmniejszenia narażenia na pole elektromagnetyczne?
O: Wszyscy spawacze powinni stosować następujące procedury: prowadzić razem przewody elektrodowe i robocze (w miarę możliwości łączyć je taśmą lub opaskami kablowymi). W ten sposób pole elektromagnetyczne jest zredukowane. Najkorzystniejsze jest stosowanie przewodów zespolonych (przewody elektrodowe i robocze w jednym oplocie).

P: Dlaczego nigdy nie należy dopuszczać do tworzenia zwojów przewodów elektrodowych lub roboczych?
O: Tworzenie zwojów przewodów i przebywanie wewnątrz nich podczas spawania silnie zwiększa ekspozycję na pole elektromagnetyczne.

P: W jaki sposób przewody spawalnicze powinny być ułożone względem spawacza podczas spawania?
O: Spawacz nie powinien znajdować się pomiędzy przewodami elektrody i roboczym. Jeśli przewód elektrodowy biegnie po prawej stronie względem spawacza, przewód roboczy również powinien znajdować się po prawej stronie. Na każdym przewodzie i pomiędzy nimi występuje pole EMF.

P: W jakim miejscu przedmiotu spawanego zaleca się podłączyć przewód roboczy?
O: Przewód roboczy należy podłączyć do materiału spawanego jak najbliżej złącza spawanego.

P: Dlaczego nie jest dobrą praktyką znajdowanie blisko źródła prądowego podczas spawania?
O: Obecność w pobliżu źródła prądowego zwiększa narażenie na pole EMF.

P: Jakie procesy spawania łukowego minimalizują narażenie na pole EMF i mogą być szczególnie odpowiednie dla spawaczy posiadających rozrusznik serca lub defibrylator i dopuszczonych do pracy przez lekarza?
O: Zalecane jest spawanie TIG lub spawanie DC przy możliwie niskich wartościach prądu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli masz rozrusznik serca lub defibrylator.

P: Jakie środki ostrożności powinny być podjęte przed rozpoczęciem spawania przez każdego spawacza, który ma rozrusznik serca lub defibrylator?
O: Przede wszystkim potrzebna jest zgoda lekarza zawodowego na dalszą pracę i postępowanie zgodnie z jego zaleceniami. Lekarz może chcieć skontaktować się z producentem rozrusznika serca, aby uzyskać dodatkowe informacje. W niektórych przypadkach lekarz może zabronić dalszej pracy w zawodzie spawacza.