Ogólne warunki sprzedaży


LINCOLN ELECTRIC BESTER SP Z O.O.
HARRIS CALORIFIC SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży
Download General Terms and Conditions of Sales

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

„Kupujący” oznacza osobę, której zamówienie na Towary jest przyjęte przez Sprzedającego (lub która przyjmuje ofertę Sprzedającego na sprzedaż Towarów); „Sprzedający” oznacza Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19a, 58-263 Bielawa, Polska lub zakład produkcji materiałów spawalniczych Harris Calorific Sp. z o.o, ul. Strefowa 8, 58-200 Dzierżoniów, Polska; zwane również w niniejszym dokumencie Lincolnem lub firmą Lincoln Electric.
„Warunki Sprzedaży” oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone poniżej;
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
„Siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy (w tym, bez ograniczeń, wszelkie strajki, zamknięcia /zakładu/ lub inne akcje protestacyjne);
„Towary” oznaczają rzeczy zamawiane przez Kupującego u Sprzedającego, oferowane przez Sprzedającego Kupującemu lub sprzedane Kupującemu przez Sprzedającego, w tym w szczególności są to:
„Towary standardowe” to jest towary przechowywane na stanie u Sprzedającego.
„Towary na zamówienie lub specjalne wykonanie” to jest Towary wykonywane wyłącznie na zamówienie Kupującego lub według jego specyfikacji. W tej kategorii zawiera się dodatkowe testowanie, specyficzna analiza chemiczna, sterowanie partią/serią. Kupujący ponosi koszty dodatkowych niestandardowych czynności, w tym opłaty za testy, certyfikaty itp.
„Cena Oferowana” oznacza cenę Towarów oznaczoną w cennikach lub katalogach Sprzedającego, określoną w sposób, o którym mowa w pkt. 4 Warunków Sprzedaży;
„Cena Uzgodniona” oznacza cenę Towarów określoną w Ofercie lub w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia;
 „Oferta” oznacza ofertę złożoną przez Sprzedającego Kupującemu, gdzie celem złożenia oferty jest zawarcie Umowy;
„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Kupującego Sprzedającemu, gdzie celem złożenia zamówienia jest zawarcie Umowy;
„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza oświadczenie Sprzedającego o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia, zawierające postanowienia, o których mowa w pkt. 3.2. Warunków Sprzedaży. Jeśli warunki zawarte w Zamówieniu są tożsame ze wszystkimi warunkami zawartymi w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez strony. W przeciwnym razie Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia oraz ma ona moc obowiązującą w przypadku braku niezwłocznej odpowiedzi Kupującego, co do braku akceptacji tychże warunków.

2.  ZASADY SPRZEDAŻY

2.1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich Umów, chyba, że strony Umowy w sposób niepozostawiający wątpliwości uzgodniły inne warunki. Warunki na formularzu zamówienia Kupującego lub inne podobne dokumenty nie są wiążące dla Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wprost i w sposób niepozostawiający wątpliwości wyrazi zgodę na ich zastosowanie.
2.2. Pracownicy lub agenci Sprzedającego nie są upoważnieni do reprezentowania Sprzedającego w zakresie sprzedaży Towarów, udzielania bonifikat, gwarancji, zatwierdzania zwrotów o ile nie jest to potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego. Przystępując do Umowy, Kupujący potwierdza, że nie będzie polegał on na niepotwierdzonych ofertach i że odstąpi od wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia umowy w wyniku polegania na takich ofertach. Pracownicy lub agenci Sprzedającego nie są upoważnieni do reprezentowania Sprzedającego w zakresie sprzedaży Towarów, udzielania bonifikat, gwarancji, zatwierdzania zwrotów o ile nie jest to potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego.
2.3. Jakiekolwiek typograficzne lub inne błędy czy inne nieumyślne pominięcia w materiałach promocyjnych, Ofercie, cenniku, Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, fakturze lub innym dokumencie lub informacji wydanej przez Sprzedającego stanowią przedmiot korekty bez ponoszenia odpowiedzialności przez Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupującemu nasuwa się przypuszczenie o popełnieniu błędu lub dokonaniu pominięcia, przez Sprzedającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie.
2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
2.5. Zmiana postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach dla swej ważności i wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie www.lincolnelectric.pl wraz z przesłaniem informacji mailowej do Kupujących. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży uprawnia Kupującego do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z tym, że Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego w okresie obowiązywania dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach. Oświadczenie Kupującego winno być złożone z zachowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprzedającego komunikatu o zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży
2.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.02.2018r.


3. TOWARY

3.1. Ilość, jakość, opis i specyfikacja Towarów jest określona w Ofercie lub w Zamówieniu, jeśli doszło do zawarcia Umowy poprzez przyjęcia Oferty lub jeśli doszło do Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

3.2. Podstawą realizacji złożonego Zamówienia jest otrzymanie od Sprzedającego Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, w którym wskazane będą warunki sprzedaży tj. Cena Uzgodniona, termin płatności, adres wysyłki.
3.3. Kupujący ma obowiązek każdorazowo sprawdzić czy wysłane Potwierdzenie Zamówienia zawiera prawidłowe dane, w szczególności ilości i ceny zamawianych towarów. W przypadku nieprawidłowości, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich Sprzedającego. 
3.4. Jeśli towary mają być wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami Kupującego bądź Sprzedawca ma zastosować procesy według specyfikacji dostarczonej przez niego, Kupujący oświadcza, iż instrukcje dostarczane przez niego Sprzedającemu, w żaden sposób, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw do własności intelektualnej. W przypadku, gdy wyprodukowanie przez Sprzedającego, według instrukcji Kupującego Towarów naruszy prawa, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedającego oraz do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego.
3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w specyfikacji Kupującego zmian potrzebnych do dostosowania Towarów do wymogów bezpieczeństwa i wymogów regulaminowych, a zmiany te nie wpływają na uzgodnione paramenty użytkowe lub jakościowe.
3.6. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego zależnie od dostępności Towarów.
3.7. Data dostawy towarów podana na Potwierdzeniach Zamówienia ma charakter szacunkowy i orientacyjny.
3.8. Złożenie przez Kupującego zamówienia uznaje się za bezwarunkową akceptację ze strony Kupującego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz zrzeczenie się jego własnych postanowień dotyczących zakupu lub innych podobnych dokumentów.


4. CENY

4.1. W przypadku sprzedaży na terenie Polski, ceny podane są w PLN, poza granicami Polski w EUR. Chyba, że Umowa lub Oferta stanowią inaczej.
4.2. Podane ceny są cenami określonymi na warunkach CPT wg Incoterms 2010. 
4.3. Ceny na materiały obowiązują z chwili, kiedy zamówiony Towar jest wysyłany.
4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Oferowanych.
4.5. Ceny Oferowane są cenami netto, to jest nie zawierają podatków i podlegają powiększeniu o wszelkie podatki określone przez prawo.
4.6. Ceny zawierają nasze pakowanie lub opakowanie zgodne ze standardową praktyką Sprzedającego.
4.7. Dodatkowe koszty będą naliczane za:
• dodatkowe pakowanie
• ubezpieczenie, legalizację dokumentów
• testy i certyfikację;
jeśli wymienione powyżej czynności są niezbędne lub wnioskowane przez Kupującego.
4.8. W procesie sprzedaży obowiązuje minimalna wartość zamówienia, zależna od miejsca realizowania zamówienia.

Minimalna wartość zamówienia  wynosi odpowiednio:
• klienci z Polski : 2500 PLN netto;
• klienci poza Polską: 500 EUR netto.
W przypadku, gdy wartość Zamówienia jest niższa niż minimalna wartość, Sprzedający uprawniony jest do naliczenia opłaty dodatkowej za przygotowanie przesyłki.
Opłata za przygotowanie wysyłki wynosi odpowiednio dla jednego Zamówienia:
• klienci z Polski: 250 PLN netto;
• klienci poza Polską: 50 EUR netto.
Minimalna wartość zamówienia w szczególnych przypadkach może nie obowiązywać.
4.9. Obowiązująca minimalna wartość Zamówienia, zależna jest od wskazanego na etapie składania Zamówienia przez Kupującego adresu dostawy.
4.10. Realizacja zamówienia o wartości poniżej:
• 500 PLN netto dla klientów z Polski
• 100 EUR netto dla klientów poza Polską
jest możliwa tylko jeśli zamówienie zostanie wprowadzone przez platformę MyLincoln oraz Cloud Craze, w innych przypadkach nie będzie realizowane.
4.11. Aktualizacja cennika materiałów do stali wysokostopowej odbywać się będzie w każdym pierwszym tygodniu miesiąca. Zmianie będzie ulegał tylko dodatek stopowy, który będzie obliczany na podstawie notowań cen surowców na światowych giełdach. Zaktualizowany cennik na materiały wysokostopowe będzie obwiązywać od dnia jego publikacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika nie tylko ze względu na dodatek stopowy, jednak standardowa miesięczna zmiana dotyczy tylko dodatku stopowego.


5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedający może udzielić Kupującemu odroczony termin płatności.
5.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wewnętrznego ustalenia limitu kredytowego dla Kupującego, powyżej którego realizacja zamówień wymagać będzie przedpłaty.
5.3. Ustalony termin płatności obowiązuje wyłącznie do wysokości określonego przez Sprzedającego limitu kredytowego. Na wniosek Kupującego Sprzedawca poda mu wysokość tego limitu.
5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji wysokości limitu kredytowego oraz do wstrzymania realizacji zamówienia powyżej ustalonego limitu kredytowego o ile Kupujący nie dokona przedpłaty za to określone Zamówienie.
5.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego.
5.6. Płatności można dokonać przez:
• przelew bankowy na warunkach uzgodnionych na fakturze lub konosamencie;
• zapłatę kartą kredytową lub debetową w siedzibie Sprzedającego;
• inkaso eksportowe;
• nieodwołalną Akredytywę.
Płatności gotówkowe nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.


6. PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1. Przeniesienie ryzyka następuje według zasad INCOTERMS obowiązujących w chwili wysyłki.


7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

7.1. Towary pozostają własnością Sprzedającego, który zastrzega sobie prawo do rozporządzania Towarami do momentu pełnej płatności za sprzedane Towary.
7.2. Jeżeli Kupujący nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty swojego całkowitego zobowiązania wobec Sprzedającego zgodnie z warunkami sprzedaży, to w przypadku braku uiszczenia wpłaty, niniejszym na podstawie tego zapisu, Sprzedający ma prawo niezwłocznego dochodzenia swojego roszczenia w każdy sposób dozwolony prawem, zaś Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów windykacji, poniesionych przez Sprzedającego.
7.3. Dopóki Sprzedający nie otrzyma pełnej płatności, Kupujący zobowiązany jest przechowywać Towary w sposób, który wyraźnie demonstruje prawo własności Sprzedającego.
7.4. Kupujący oświadcza, że dopóki całe jego zobowiązanie wobec Sprzedającego z tytułu Umowy nie zostanie uiszczone, będzie on przechowywał Towary dbając by nie uległy one uszkodzeniu, pogorszeniu, utracie, lub jakiemukolwiek innemu uszczerbkowi.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OPÓŹNIENIA

8.1. Wszystkie zaoferowane terminy dostępności Towarów są optymalnymi terminami opracowanymi na podstawie zapewnień naszych różnych dostawców. Sprzedający dołoży wszelkich starań by dostawy Towarów i Usług odbywały się zgodnie z harmonogramem, ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które powstały w skutek działania Siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającego, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, itp.
8.2. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zastrzega sobie odpowiedzialność tylko do wysokości wartości netto Towarów ujętej na pierwotnej fakturze dla Kupującego.


9. PRZYJĘCIE TOWARÓW

9.1. Przyjęcie Towaru przez Kupującego dokonuje się w miejscu jego wydania przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi warunkami Incoterms 2010 dla wysyłki. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Towar pod względem jego zgodności z Umową, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku zauważenia nieprawidłowości Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich Sprzedającego.

10. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

10.1. Anulowanie Zamówień (odstąpienie przez Kupującego od Umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedającego) na Towary standardowe  będzie przyjęte na następujących warunkach:
• brak odstępnego w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu otrzymanego przynajmniej 4 tygodnie przed datą wydania Towaru;
• za zapłatą odstępnego w wysokości 10% wartości Zamówienia w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu otrzymanego w terminie od 4 do 1 tygodnia przed datą wydania Towaru.
10.2. Dla Towarów na zamówienie lub specjalne wykonanie (klasa Towaru jest jasno określona na Ofercie oraz na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia wystawionych przez Sprzedającego. W tych kategoriach zawarte są również Towary, dla których wymagania są następujące: specyficzna analiza chemiczna, testy mechaniczne, dodatkowe testowanie lub niestandardowe opakowanie), po zawarciu Umowy nie jest możliwe dokonywanie zmian takich jak:
• anulowanie zamówienia;
• zmiana ilości z zamówienia;
• zmiana Towaru.
10.3. Sprzedający nie ma obowiązku, ale w sporadycznych przypadkach może wyrazić zgodę na anulowanie Zamówienia  na Towary na zamówienie lub specjalne wykonanie.  W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty certyfikatów, testów oraz innych niestandardowych czynności podjętych przez Sprzedającego w celu realizacji specjalnego Zamówienia oraz dodatkowo zapłacić 4% odstępnego od wartości Zamówienia, chyba, że inaczej zostało określone na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.

 

11. ZWROT TOWARÓW

11.1. Kupujący chcący dokonać zwrotu jakiegoś lub wszystkich Towarów zawsze musi otrzymać na to pisemną zgodę Sprzedającego na formularzu zwrotu. Jakikolwiek Towar dostarczony do magazynu bez formularza zwrotu zostanie odesłany na koszt zwracającego.
11.2. Zwrot towarów jest możliwy w przeciągu 30 dni od daty wysyłki na następujących warunkach:
• wszystkie Towary muszą być nowe, nieużywane, niezniszczone oraz w oryginalnym opakowaniu. Maszyny oraz części muszą być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu oraz muszą zawierać wszystkie oryginalne dokumenty (instrukcja obsługi itp.). Opakowania materiałów muszą być nienaruszone i przechowywane w odpowiednich warunkach.
11.3. Koszt transportu zwracanych Towarów pokrywa Kupujący nawet gdy oryginalne Zamówienie zostało wysłane na koszt Sprzedającego.
11.4. Faktura korygująca zostanie wystawiona wyłącznie po pozytywnej ocenie zwróconego Towaru dokonanej przez autoryzowany personel Sprzedającego. Żadne dokumenty obciążeniowe, w tym noty obciążeniowe Kupującego wysłane Sprzedającemu z tytułu zwrotu towaru nie będą akceptowane, rozliczenie zwrotu następować będzie wyłącznie na podstawie faktury korygującej Sprzedającego.
11.5. W przypadku zaakceptowania zwrotu Towaru przez Sprzedającego, gdy Towar nie spełnia warunków określonych w pkt.11.2, faktura korygująca zostanie pomniejszona o 18% wartości zwracanego Towaru.
11.6. W przypadku zwrotu Towarów powyżej 30 dni od daty wysyłki, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków z punktu 11.2, faktura korygująca zostanie pomniejszona o 18 % wartości zwracanego Towaru lub kwotę 200 zł (cokolwiek jest większe).
11.7. Następujący Towar nie podlega zwrotowi:
• Towar na zamówienie lub specjalne wykonanie;
• z wyprzedaży;
• towar będący w fazie wycofania z oferty;
• oprogramowanie.
11.8. Nie są akceptowane zwroty Towaru po upływie 1 roku od daty wysyłki do Kupującego.


12. OGÓLNE UWAGI

Przedmiotem działalności Sprzedającego jest produkcja i sprzedaż urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie najlepszych informacji, jakie posiadamy w danym momencie, jednak Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Z przyczyn praktycznych nie możemy również ponosić odpowiedzialności za aktualizację czy poprawki informacji czy rad, które kiedyś były udzielone, jak również za dostarczenie tego rodzaju informacji, czy też przedłużenie lub zmianę gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i klient jest za to odpowiedzialny. Wiele zmiennych czynników znajdujących się poza kontrolą Lincoln Electric wpływa na wyniki zastosowania Towarów wytwarzanych i dostarczanych przez Lincoln Electric.


13.  ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Kupujący jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Kupującego w związku ze współpracą z firmą Lincoln Electric oraz w związku ze sprzedażą lub marketingiem produktów firmy Lincoln, w tym m.in. wszystkich „przepisów antykorupcyjnych”, zakazujących przekazywania, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści majątkowych i osobistych członkom rządu, funkcjonariuszom publicznym, przedsiębiorstwom państwowym, partiom politycznym, działaczom partii politycznych bądź krewnym lub współpracownikom działaczy w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem korzyści biznesowych albo niewłaściwej przewagi biznesowej.
Kupujący zobowiązuje się nie angażować w sprzedaż produktów firmy Lincoln Electric podmiotom z państw, które w świetle przepisów dotyczących kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych są uznawane za „niedozwolone” (obecnie są to: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria), z przeznaczeniem na eksport do tych krajów lub wykorzystanie w broni atomowej, chemicznej lub biologicznej, rakietach lub pociskach rakietowych.


14. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZGODZIE Z ZASADAMI ETYKI

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że firma Lincoln zatwierdziła Zasady postępowania i etyki biznesowej (Code of Corporate Conduct and Ethics, dostępne pod adresem www.lincolnelectric.pl) oraz wdraża Zasady przeciwdziałające handlowi ludźmi i niewolnictwu na każdym etapie łańcucha dostaw. Kupujący zobowiązuje się kierować powyższymi Zasadami i sprzyjać ich przestrzeganiu w kontaktach z firmą Lincoln oraz w związku ze sprzedażą i marketingiem produktów firmy Lincoln Electric.