Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

Przyjęliśmy tę Politykę prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w zachowanie Państwa prywatności. NiniejszaPolityka prywatności określa zasady polityki spółki Lincoln Electric dotyczącegromadzenia, przetwarzania i przekazywania jakichkolwiek danych osobowych(zwanych dalej „Danymi osobowymi”) dotyczących (1) naszych klientów,usługodawców albo dostawców albo (2) osób fizycznych uzyskujących dostęp dowitryn internetowych prowadzonych przez Lincoln Electric.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych w UE, proszę kliknąć tutaj.

NiniejszaPolityka prywatności zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień::
     • Jakie dane osobowe gromadzimy
     • W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe
     • W jaki sposób możemy udostępniać Dane osobowe
     • W jaki sposób chronimy Dane osobowe
     • Państwa decyzje dotyczące Danych osobowych

 Spółka Lincoln Electric będzie przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i w celach, dla których zostałyone zgromadzone albo na które wyrazili Państwo zgodę W zakresie niezbędnym do realizacji tych celów spółka Lincoln Electric podejmieuzasadnione kroki, aby zapewnić, że Dane osobowe są prawidłowe, kompletne,aktualne wg stanu na dzień ich przekazania i dostosowane do ich przewidywanego sposobu wykorzystania.

 

W możliwym zakresie przed przekazaniem Państwa Danych osobowych spółce Lincoln Electric zostaną Państwo poinformowani o określonych prawach, jakie Państwu przysługują w odniesieniu do Danych osobowych, które Państwo podają, jak również o sposobie przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych przez spółkę Lincoln Electric. MogąPaństwo w dowolnym momencie wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa Danych osobowych i przekazać je spółce Lincoln Electric albo wyrazić sprzeciw wobec tego rodzaju wykorzystywania i nie podawać swoich Danych osobowych.

 

 Czym są Dane osobowe?

Pojęcie "Dane Osobowe" oznacza " wszelkie informacje o zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej."

 

Jakie Dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Klient, usługodawca i dostawcy:  Spółka Lincoln Electric może gromadzić i przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych dotyczących klientów, usługodawców i dostawców: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane rachunku bankowego oraz informacje finansowe (w tym historia kredytowa/historia dochodów),historia transakcji, komunikacja i dane dotyczące karalności.    Przetwarzamy te dane, aby ułatwić realizację rutynowych i typowych praktyk biznesowych, takich jak te dotyczące zamówień i zarządzania, promocji oraz składania ofert, zarządzania gwarancjami, egzekucji długów, zgodności z przepisami amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (US Foreign Corrupt Practices Act), przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i innymi wymogami prawnymi, wymogami księgowymi oraz w celu zabezpieczenia naszych interesów i odpierania roszczeń.

 

Użytkownicy witryny internetowej: Spółka Lincoln Electric gromadzi dane osobowe w celu przekazywania informacji albo nowości dotyczących spółki Lincoln Electric, jej produktów albo spawania łukowego osobom odwiedzającym Witrynę. Możemy również wykorzystywać przekazywane Dane osobowe do celów wewnętrznych,w tym zarządzania Witryną, analityki danych oraz zachowania zgodności z przepisami prawa albo wymogami procesów prawnych oraz zasad politykii procedur Lincoln Electric's Odczasu do czasu podają Państwo spółce Lincoln Electric nowe, zaktualizowane albo poprawione Dane osobowe.

 

Kto przekazuje Państwa Dane osobowe do wykorzystania?

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy na temat naszych klientów,usługodawców i dostawców pochodzą od osoby fizycznej albo jej przedsiębiorstwa. W przypadku użytkowników witryny internetowej gromadzimy Dane osobowe, które zdecydują się oni podać w Witrynie.

Spółka Lincoln Electric może również otrzymywać Dane osobowe od podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi na naszą rzecz, na przykład usługi organizacji targów, usługi pocztowe albo inne usługi z listy. Spółka Lincoln Electric może otrzymywać następujące kategorie Danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres służbowy albo prywatny

 

Dlaczego przetwarzamy Dane osobowe?

Kategorie gromadzonych Danych osobowych i cele ich przetwarzania wymieniono poniżej::

 • Przeprowadzanie transakcji: Podają Państwo Dane osobowe spółce Lincoln Electric, abyśmy mogli świadczyć usługi i dostarczać Państwu produkty albo informacje na temat naszych usługi produktów. Bardzo często transakcję taką reguluje wiążąca umowa i w celu spełnienia przez spółkę Lincoln Electric warunków umowy musimy gromadzić, wykorzystywać i przechowywać Państwa Dane osobowe.
 • Kontakt z nami i pytania do ekspertów: Mogą Państwo skierować do spółki Lincoln Electric zapytanie albo komentarz, podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (takie jak adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail).   SpółkaLincoln Electric wykorzystuje te dane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.  
 • Kwestionariusze i Ankiety: Spółka Lincoln Electric może prosić użytkowników Witryny o wypełnienie dobrowolnych ankiet i sondaży w celu uzyskania ich opinii na tema toferowanych przez nas obecnie i planowanych produktów oraz ich wykorzystania. Ankiety te pomagają nam w lepszym spełnianiu potrzeb użytkownika.  Podczas przeprowadzania tego rodzaju ankiet możemy poprosić Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (takich jak adres pocztowy,numer telefonu oraz adres e-mail), abyśmy mogli przekazywać Państwu informacje na temat naszych produktów, a także spawania i cięcia, na przykład wysyłając Państwu newslettery i inne materiały marketingowe.
 • Zamawianie produktów, akcesoriów i rozszerzone gwarancje: Jeżeli kupują Państwo produkty za pośrednictwem Witryny, prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (takich jak adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail), danych do przesyłki i danych rozliczeniowych. Zostaną Państwo również poproszeni o podanie numeru karty kredytowej i kodu zabezpieczającego wyłącznie na potrzeby naszego usługodawcy przetwarzającego transakcje z użyciem kart kredytowych, 3Delta Systems (3dsi.com),w celu realizacji płatności. Spółka Lincoln Electric nie będzie mieć dostępu do danych dotyczących karty kredytowej ani nie będzie ich przechowywać. For U.S. products, you may also register your Lincoln Electric product on our website so we can provide information updates to you and for this purpose we will ask you for your imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz numeru seryjnego i kodu produktu.
 • Wyszukiwanie dystrybutora: Jeżeli korzystają Państwo z Witryny w celu wyszukania najbliższego dystrybutora Lincoln Electric, poprosimy Państwa o podanie lokalizacji.   Dane dotyczące Państwa lokalizacji będą przechowywane i analizowane na potrzeby statystyki biznesowej. 
 • Aktualizacje dla klientów i inwestorów: Spółka Lincoln Electric poprosi Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (takich jak adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail), abyśmy mogli wysyłać Państwu aktualizacje dotyczące naszych produktów, karty charakterystyki substancji (Safety Data Sheet, SDS), informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dla inwestorów korporacyjnych.
 • Konto myLincoln: Jeżeli utworzą Państwo konto w Witrynie Lincoln Electric, będziemy gromadzić dane dotyczące konta, które Państwo podadzą, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane logowania. Gromadzimy również dane dotyczące Państwa zamówień złożonych za pośrednictwem konta, takie jak historia zakupów.
 • Wiadomości e-mail i informacje marketingowe: Jeżeli podadzą nam Państwo adres e-mail i wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, spółka Lincoln Electric może wysyłać na Państwa adres e-mail przydatne informacje na temat produktów Lincoln Electric oraz spawania i cięcia, takie jak reklamy, filmy wideo, konkursy, rabaty i e-newslettery Więcej informacji na temat tego, jak zrezygnować z subskrypcji tego rodzaju wiadomości albo wycofać zgodę można znaleźć w rozdziale niniejszej Polityki prywatności zatytułowanym  "Państwa decyzje dotyczące Danych osobowych".
 • Inne formy kontaktu, w przypadku których podają Państwo Dane osobowe: Mogą Państwo podać nam Dane osobowe w inny sposób, w tym na przykład za pośrednictwem pól komentarzy w Witrynie albo w wiadomościach e-mail wysyłanych za pośrednictwem Witryny. Będziemy przetwarzać tego rodzaju Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Od podmiotów zewnętrznych: Spółka Lincoln Electric może również otrzymywać Dane osobowe od podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi na naszą rzecz, na przykład usługi organizacji targów, usługi pocztowe albo inne usługi z listy. Spółka Lincoln Electric może otrzymywać następujące kategorie Danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres służbowy albo prywatny.


Czy gromadzimy szczególne kategorie Danych osobowych albo dane dotyczących dzieci?

Spółka Lincoln Electric nie prosi o podanie ani nie gromadzi Szczególnych kategorii Danych osobowych dotyczących naszych klientów, usługodawców, dostawców ani użytkowników witryny internetowej.

Prywatność dzieci: Witryna ta nie jest skierowana do dzieci poniżej szesnastego roku życia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inaczej, i nie gromadzimy świadomie Danych osobowych dzieci Możemy prosić Państwa o potwierdzenie, że nie podali Państwo i nie podadzą nam tego rodzaju danych ani nie opublikowali ich Państwo w Witrynie podczas rejestracji. Jeżeli dowiemy się, że tego rodzaju dane zostały podane albo opublikowane w Witrynie, usuniemy je z naszej dokumentacji.

 

W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe?

Spółka Lincoln Electric nie sprzedaje ani nie udostępnia żadnych Danych osobowych, takich jak adresy e-mail, gromadzonych od klientów, usługodawców i dostawców ani użytkowników Witryny.    Udostępniamy dane w następujący sposób:

 • W obrębie Grupy: Udostępniamy Państwa Dane osobowe w obrębie spółki Lincoln Electric we wszystkich celach wskazanych tutaj. Lista wszystkich podmiotów Lincoln Electric jest dostępna  tutaj.
 • Usługodawcy zewnętrzni: Na podstawie umowy zawartej ze spółką Lincoln Electric będziemy udostępniać Państwa Dane osobowe usługodawcom zewnętrznym, którzy będą pomagać nam świadczyć usługi na Państwa rzecz i przetwarzać Dane osobowe w naszym imieniu w wyżej wymienionych celach.   Możemy zatrudnić podmiot zewnętrzny, aby ustalić, jakie informacje marketingowe mogą okazać się dla Państwa przydatne. Usługodawcy są zobowiązani na mocy prawa lub umowy do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia zamówionych usług oraz do działania zgodnie z naszymi udokumentowanymi poleceniami.

  Spółka Lincoln Electric udostępnia również dane innym spółkom, usługodawcomi partnerom biznesowym w celu realizacji określonych zadań na jej rzecz, przy czym wspomniane spółki są odpowiedzialne za określenie celów lub sposobów przetwarzania oraz za zgodność procesu przetwarzania z prawem. Możemy ujawniać Państwa Dane osobowe prawnikowi w trakcie uzyskiwania porady prawnej. Korzystamy z usług usługodawcy zewnętrznego w celu przetwarzania informacji dotyczących kart kredytowych, które Państwo podają.
 • Obowiązkowe ujawnienia:Możemy być zmuszeni udostępnić Dane osobowe sądom, trybunałom, stronom przeciwnym albo innym powiązanym stronom postępowania oraz ich profesjonalnym doradcom w odpowiedzi na zarządzenie sądu, wezwania sądowe, przedprocesowy wymóg przedstawienia dowodów w sprawie cywilnej albo inny element postępowania prawnego albo jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.
 • Zgodność z przepisami prawa i zabezpieczenia: Możemy ujawnić dane dotyczące konta i inne Dane osobowe sądom, trybunałom, stronom przeciwnym albo innym powiązanym stronom postępowania oraz ich profesjonalnym doradcom, gdy uznamy, że ujawnienie ich jest niezbędne, aby zachować zgodność z przepisami prawa albo zabezpieczyć prawa, własność albo chronić bezpieczeństwo spółki Lincoln Electric, naszych użytkowników albo innych osób. Może to obejmować wymianę Danych osobowych z innymi spółkami i organizacjami w celach przeciwdziałania oszustwom i ograniczenia ryzyka kredytowego. 
 • Transakcje korporacyjne: Możemy ujawniać Państwa Dane osobowe potencjalnym nabywcom udziałów w spółce Lincoln Electric albo aktywów spółki, ich prawnikom albo profesjonalnym doradcom.


W jaki sposób traktujemy prywatność i śledzenie w Witrynie?

Zapewniamy obsługę opcji „Nie śledź” (Do Not Track, DNT) w przeglądarce. DNT to preferencyjne ustawienie przeglądarki umożliwiające powiadomienie odwiedzanych witryn internetowych, że nie chcą Państwo, aby witryny te gromadziły dane umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości.


Czy zachowujemy zgodność z kalifornijską ustawą w sprawie ochrony prywatności w sieci?

Mieszkańcy Kalifornii, którzy korzystają z tej Witryny mogą żądać, abyśmy podali im pewne informacje dotyczące ewentualnego ujawnienia określonych Danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego.  Taki wniosek można złożyćpocztą elektroniczną: albo pocztą tradycyjną na adres:The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117

   

W jaki sposób chronimy Państwa Dane osobowe?

Spółka Lincoln Electric podejmie stosowne kroki, aby chronić Dane osobowe, które gromadzi przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Spółka Lincoln Electric wprowadziła odpowiednie procedury dotyczące zabezpieczeń fizycznych, elektronicznych i procedury zarządcze, aby chronić i zabezpieczyć gromadzone przez nią Dane osobowe przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą albo zniszczeniem. Należy mieć na uwadze, że pomimo dołożenia uzasadnionych starań, żadne zabezpieczenia nie są doskonałe ani niemożliwe do ominięcia, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych.

Co z Witrynami internetowymi podmiotów zewnętrznych?

Witryna ta zawiera łącza do innych witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Spółka Lincoln Electric nie kontroluje działania tego rodzaju witryn internetowych ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praktyk w zakresie prywatności, proszę zapoznać się z zasadami polityki prywatności tych witryn internetowych.

Czy mogę zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail?

Mogą Państwo zdecydować, że nie chcą już Państwo otrzymywać marketingowych i promocyjnych wiadomość e-mail poprzez rezygnację z subskrypcjitutaj, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w dolnej części wiadomości e-mail albo wysyłając do nas żądanie anulowania subskrypcji pocztą elektroniczną.

W jaki sposób mogę zaktualizować moje Dane osobowe?

Mogą Państwo skorzystać z łącza zamieszczonego w rozdziale "Kontakt" niniejszej polityki, aby przekazać nam zaktualizowane albo poprawione Dane osobowe albo żądać usunięcia Państwa Danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo konto i login u nas, Witryna udostępni Państwu możliwość aktualizacji albo poprawienia podanych danych po zalogowaniu się na Państwa konto oraz kliknięciu przycisku Centrum administracyjne użytkownika (User Admin Center) a następnie Mój profil (My Profile), co pozwoli uzyskać dostęp do Danych osobowych i poprawić, zmienić albo usunąć nieprawidłowe informacje.

Jaka jest nasza Polityka przechowywania dokumentów?

Spółka Lincoln Electric przechowuje gromadzone Dane osobowe, gdy jest to w uzasadniony sposób konieczne, aby zrealizować cele, dla których Dane osobowe są gromadzone, i przestrzegać obowiązków prawnych albo w celu ustalenia istnienia, dochodzenia albo odpierania roszczenia prawnego.

Dane osobowe klientów, usługodawców i dostawców przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji albo ułatwienia realizacji umowy, porozumienia albo zlecenia oraz przez uzasadniony czas po ich zakończeniu, zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi potrzebami biznesowymi i funkcjami.

Będziemy przechowywać określone Dane osobowe osób odwiedzających Witrynę nie dłużej niż jest to w uzasadniony sposób konieczne, aby zrealizować cele, dla których Dane osobowe są gromadzone, i przestrzegać obowiązków prawnych albo w celu ustalenia istnienia, dochodzenia albo odpierania roszczenia prawnego.

Czy Dane osobowe są przekazywane za granicę/do różnych krajów?

Dane osobowe gromadzone od naszych klientów, usługodawców i dostawców albo użytkowników Witryny są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.   Czasami Państwa Dane osobowe mogą również być przechowywane na serwerach w kraju, w którym jednostka stowarzyszona spółki Lincoln Electric ma siedzibę, który sprzedaje albo wprowadza na rynek produkty we wskazanej przez Państwa lokalizacji.

Watpliwości
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prywatności Danych osobowych, które przekazali Państwo spółce Lincoln Electric, proszę skontaktować się z nami pocztą elektroniczną.. Spółka Lincoln Electric zbada i postara się rozpatrzyć wszelkie wniesione przez Państwa skargi i rozstrzygnąć spory dotyczące wykorzystywania i ujawniania Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności..


Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk w Witrynie albo Państwa kontaktów z Witryną, można skontaktować się z nami pocztą elektroniczną albo pocztą tradycyjną pod adresem::

Webmaster
The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117
privacy@lincolnelectric.com


AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli zmienimy naszą Politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie internetowej i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki prywatności. Jeżeli zmienimy niniejszą Politykę prywatności w istotny sposób wpływający na sposób wykorzystywania albo ujawniania Danych osobowych, powiadomimy Państwa o tym umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o tego rodzaju zmianach przed ich wprowadzeniem i ogłosimy datę wejścia w życie tych zmian.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Jeżeli mieszkają Państwo w państwie członkowskim UE, proszę zapoznać się z następującymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi przetwarzania Państwa Danych osobowych przez spółkę Lincoln Electric.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa Danych osobowych?

Lincoln Electric Holdings, Inc. ("Lincoln Electric")jest administratorem Danych osobowych gromadzonych od klientów, usługodawców albo dostawców bądź przekazywanych w Witrynie.

 

Jakie Dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat?

Kategorie Danych osobowych, które spółka Lincoln Electric przetwarza na Państwa temat do celów opisanych poniżej zostały wymienione tutaj.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane osobowe i jakie mamy do tego podstawy prawne?

Spółka Lincoln Electric przetwarza Dane osobowe do celów, które wskazaliśmy tutaj i dla Państwa wygody również w tym rozdziale. W stosownych przypadkach wskażemy w momencie gromadzenia danych, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym i czy mają Państwo obowiązek podać Dane osobowe oraz jakie są możliwe konsekwencje niepodania Danych osobowych.

Dane dotyczące naszych klientów, usługodawców albo dostawców

Spółka Lincoln Electric może gromadzić i przetwarzać Dane osobowe dotyczące klientów, usługodawców i dostawców, aby ułatwić realizację rutynowych i powszechnie stosowanych praktyk biznesowych, takich jak te dotyczące zamówień i zarządzania nimi.

Podstawy prawne: rzetwarzanie jest uzasadnione na mocy przepisów ustawowych, stwierdzających, że (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj; (3) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną; oraz (4) Spółka Lincoln Electric musi przestrzegać obowiązków prawnych albo ustawowych na terenie UE albo państwa członkowskiego.

Informacje dotyczące spółki Lincoln Electric, jej dystrybutorów i produktów

This includes processing Personal Data to: przekazywania informacji albo nowości na temat spółki Lincoln Electric albo jej produktów, spawania łukowego, kart charakterystyki substancji (Safety Data Sheet, SDS), informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji dla inwestorów korporacyjnych; przeprowadzenia opcjonalnych ankiet online i sondaży w celu uzyskania opinii osoby odwiedzającej Witrynę na temat oferowanych przez nas obecnie i planowanych produktów oraz ich wykorzystania; zlokalizowania najbliższego dystrybutora Lincoln Electric.

Podstawy prawne: rzetwarzanie jest uzasadnione na mocy przepisów ustawowych, stwierdzających, że (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Witrynę; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj; (3) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną; oraz (4) Spółka Lincoln Electric musi przestrzegać obowiązków prawnych albo ustawowych na terenie UE albo państwa członkowskiego.

Zarządzanie Witryną i myLincoln

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: zarządzania Witryną i kontem myLincoln.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie (1) Państwa zgody; (2) konieczności przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj; oraz (3) konieczności przetwarzania do realizacji umowy, której są Państwo stroną.

Zgodność z przepisami prawa, przepisy wewnętrzne i ochrona

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: zachowania zgodności z przepisami prawa albo elementami postępowania prawnego, zasadami polityki i procedurami spółki Lincoln Electric oraz ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa spółki Lincoln Electric, jej użytkowników albo innych osób.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na mocy przepisów ustawowych, stwierdzających, że (1) spółka Lincoln Electric musi przestrzegać obowiązków prawnych albo ustawowych na terenie UE albo państwa członkowskiego; (2) jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą, albo innej osoby; oraz (3) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj.

Komunikacja z osobami odwiedzającymi Witrynę

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: umożliwienia osobom odwiedzającym wysłanie zapytania albo komentarza do spółki Lincoln Electric i udzielenia odpowiedzi na tego rodzaju zapytania.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na mocy przepisów ustawowych, stwierdzających, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj.

Transakcje korporacyjne

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: realizacji wniosków potencjalnych nabywców zainteresowanych spółką Lincoln Electric albo jej aktywami.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione podstawie (1) Państwa zgody; oraz (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj.

Marketing bezpośredni

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: wysyłania (e-)newsletterów i innych materiałów marketingowych.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione podstawie (1) Państwa zgody; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj.

Gwarancja i rejestracja

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: realizacji zamówień dotyczących rejestracji produktu i rozszerzonych gwarancji.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na mocy przepisów ustawowych, stwierdzających, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Lincoln Electric określonych tutaj; oraz (3) Spółka Lincoln Electric musi przestrzegać obowiązków prawnych albo ustawowych na terenie UE albo państwa członkowskiego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane w obrębie spółki Lincoln Electric (tj. wewnątrz grupy) albo podmiotom zewnętrznym W pewnych okolicznościach zewnętrzne spółki gromadzą Dane osobowe bezpośrednio od Państwa w naszym imieniu.

Kategorie odbiorców Danych osobowych są wymienione tutaj.

 

Czy ujawniamy Państwa Dane osobowe w różnych krajach?

Wewnątrz Grupy

Ze względu na globalny charakter naszej działalności, niektórzy odbiorcy wspomniani w niniejszym dokumencie mogą mieć siedzibę w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych na mocy przepisów prawa. Międzynarodowe przekazywanie danych będzie dotyczyć krajów, w których podmioty spółki Lincoln Electric mają siedziby, w tym Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Rosji, Ukrainy, Australii, Chin, Indii i Japonii. Przekazywanie Państwa Danych osobowych poza EOG odbywa się na podstawie Globalnej umowy wewnątrzgrupowej dotyczącej przekazywania i przetwarzania danych, która została oparta na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu ochrony Danych osobowych podczas przekazywania ich poza EOG i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty zewnętrzne

Niektóre podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy Dane osobowe mają siedzibę poza EOG. Pewne państwa trzecie zostały oficjalnie uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony. Listę tych krajów można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym z siedzibą w innych państwach trzecich poza EOG odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich mechanizmów przekazywania danych, takich jak Tarcza Prywatności w przypadku przekazywania danych do amerykańskich organizacji, które dokonały autocertyfikacji, Standardowe klauzule umowne UE, Wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone Kodeksy postępowania oraz Certyfikaty albo w wyjątkowych okolicznościach na podstawie dopuszczalnych odstępstw ustawowych.   

Proszę napisać na adres privacy@lincolnelectric.com, jeżeli chcą Państwo otrzymywać dodatkowe informacje albo kopię informacji na temat odpowiednich mechanizmów przekazywania danych, jeżeli takie informacje są dostępne.

Jak długo spółka Lincoln Electric przechowuje moje Dane osobowe?

Aby dowiedzieć się więcej na temat przechowywania Państwa Danych osobowych przez spółkę Lincoln Electric, proszę kliknąć tutaj.

 

Prawa dotyczące Państwa Danych osobowych

Na warunkach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony prywatności danych mogą Państwo skorzystać z następujących praw w odniesieniu do Państwa Danych osobowych: 

Dostęp

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Dane osobowe są przetwarzane, celu ich przetwarzania, kategorii danych, podstawy prawnej dla przetwarzania, informacji o odbiorcach danych oraz krajów spoza UE, w których mają siedziby, zabezpieczeń przekazywania danych do krajów spoza UE, okresu przechowywania danych lub kryteriów jego ustalania, dalszych informacji na temat przysługujących Państwu praw, działań związanych z przetwarzaniem, źródeł danych, a także znacznych i przewidywanych konsekwencji przetwarzania.

Sprostowanie danych

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych Danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych.

Sprzeciw

Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych z przekonujących i uzasadnionych prawnie względów dotyczących Państwa określonej sytuacji, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawne wyraźnie zezwalają na przetwarzanie.   Ponadto mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w dowolnym momencie w przypadku, gdy Państwa Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

Przenoszenie

Mogą Państwo otrzymać Dane osobowe, które nam Państwo podali, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania ich innym administratorom bez zbędnej zwłoki.   Prawo to istnieje wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody albo umowy i przetwarzanie jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany.

Ograniczenie

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, jeżeli (i) podważą Państwo ich poprawność – na czas rozpatrywania Państwa wniosku; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie zgadzają się Państwo na ich usunięcie, a zamiast tego żądają ograniczenia; (iii) nie potrzebujemy ich, jednak zgłaszają nam Państwo, że potrzebują ich w celu ustalenia istnienia, dochodzenia albo odpierania roszczenia prawnego; albo (iv) wyrażają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania opartego na interesie publicznym albo prawnie uzasadnionym interesie – na czas niezbędny do rozpatrzenia Państwa wniosku.

Usunięcie

Mogą Państwo żądać usunięcia Państwa Danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których je gromadziliśmy, wycofali Państwo swoją zgodę i nie ma żadnych innych podstaw prawnych dla ich przetwarzania, wyrazili Państwo sprzeciw i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo usunięcie danych jest wymagane, aby wypełnić obowiązek prawny.

Prawo do złożenia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym Państwo mieszkają, miejscu zatrudnienia albo lokalizacji, w której wystąpił problem objęty skargą.    

Prawo do odmowy albo wycofania zgody

Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy poprosimy o Państwa zgodę na określonego rodzaju przetwarzanie, będą Państwo mogli odmówić udzielenia zgody i będą Państwo mogli wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa Danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem Państwa zgody.

 

Dane kontaktowe

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób skontaktować się ze spółką Lincoln Electric, proszę kliknąć tutaj.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek wspomnianych wyżej praw albo jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, mogą Państwo skierować wniosek do:

naszego Koordynatora ds. ochrony i prywatności danych pod adresem:

Lincoln Electric Europe

25, Boulevard de la Paix / 95895 Cergy-Saint Christophe Cedex /France

E-mail : privacy@lincolnelectric.com