Termeni și Condiții de Vânzare Solutii De Automatizare

În vigoare din septembrie 2018

1. Domeniul de aplicare. Scopul acestor Termeni și Condiții generale este de a stabili termenii și condițiile și procedurile de aplicare referitoare la orice vânzare de Bunuri (printre altele, mașini de automatizare și de tăiere, piese de schimb și consumabile), Servicii și/sau Software fabricate și/sau comercializate de Lincoln Electric France S.A.S., (Avenue Franklin Roosevelt 76120 Le Grand Quevilly, 580 501 310 R.C.S. Rouen).

Orice propunere, confirmare de primire sau factură a Vânzătorului și toate documentele încorporate prin trimitere specifică în prezentul document sau în acesta de către Vânzător („Documentele Vânzătorului”), precum și acești termeni și condiții de vânzare („Termeni”), constituie termenii și condițiile complete care reglementează vânzarea de Bunuri, Servicii și/sau Software („Contract”). TOȚI TERMENII SUPLIMENTARI SAU DIFERIȚI DIN CEREREA DE OFERTĂ, COMANDA DE ACHIZIȚIE, FORMULARELE COMERCIALE, SITE-UL WEB SAU PRIN ORICE ALTĂ DOCUMENTAȚIE EMISĂ DE CUMPĂRĂTOR SUNT CONSIDERAȚI PRIN PREZENTA CA FIIND MODIFICĂRI MATERIALE ȘI SE NOTIFICĂ PRIN PREZENTA OBIECȚIA ȘI RESPINGEREA ACESTOR TERMENI.

Niciun acord de utilizare a unui site web sau orice alt acord de tip „acceptare prin click” pe un site web nu va avea efect obligatoriu, indiferent dacă Vânzătorul face sau nu clic pe un „ok”, „accept” sau pe o confirmare similară. Începerea oricărei lucrări de către Vânzător sau acceptarea de către Cumpărător a livrării Bunurilor, Serviciilor și/sau a Software-ului va manifesta acordul Cumpărătorului cu privire la prezentul Acord. Condițiile suplimentare sau diferite aplicabile unei anumite vânzări pot fi specificate în cuprinsul unui document al Vânzătorului sau convenite într-un contract scris semnat de ambele părți.
În cazul unui conflict, se va aplica următoarea ordine de prioritate: (a) contractul scris semnat de ambele părți; (b) Documentele Vânzătorului; și (c) prezentele Condiții.

2. Definiții: Cu excepția cazului în care contextul impune altfel: (a) „Bunuri”, așa cum este utilizat în prezentul Acord, înseamnă Bunurile vândute în temeiul prezentului contract, așa cum sunt identificate în Documentele Vânzătorului; (b) Vânzătorul, așa cum este utilizat în prezentul document, înseamnă entitatea Lincoln Electric France identificată în Documentele Vânzătorului; (c) Cumpărătorul înseamnă compania industrială care achiziționează Bunuri, Servicii și/sau Software de la Vânzător; (d) „Utilizator final” este persoana sau entitatea care utilizează Bunurile sau le deține fără intenția de revânzare; (e) „Utilizatorul final inițial” este primul Utilizator final; (f) „Servicii”, astfel cum este utilizat în prezentul document, înseamnă toate serviciile de manoperă, de supraveghere, tehnice și de inginerie, de instalare, de punere în funcțiune, de programare, de asistență, de reparații, de formare, de consultanță sau alte servicii furnizate de Vânzător în temeiul prezentului Acord; și (g) „Software”, astfel cum este utilizat în prezentul document, înseamnă toate programele software, plus documentația software, dacă este cazul, licențiată Cumpărătorului de către Vânzător în temeiul prezentului contract.

3. Prețuri. (a) Propunerile pentru Bunuri, Servicii și/sau Software expiră la treizeci (30) de zile de la data la care Cumpărătorul le primește. (b) Prețurile pentru Servicii se bazează pe orele normale de lucru. Vânzătorul își rezervă dreptul de a percepe de la Cumpărător tarifele pentru ore suplimentare pentru Serviciile prestate în afara orelor normale de lucru, plata pentru lucrul în zilele de sărbătoare și timpul de călătorie. Prețurile pot fi modificate fără notificare prealabilă. ( c) Prețul Vânzătorului nu include nicio taxă de stat sau locală pe proprietate, licență, privilegiu, vânzări, valoare adăugată, utilizare, accize, încasări brute sau alte taxe similare care pot fi aplicabile în prezent sau în viitor. Cumpărătorul este de acord să plătească sau să ramburseze orice astfel de taxe pe care Vânzătorul sau furnizorii săi trebuie să le plătească sau să le colecteze. În cazul în care Cumpărătorul este scutit de plata oricărei taxe sau deține un permis de plată directă la momentul plasării comenzii, Cumpărătorul va furniza Vânzătorului o copie, acceptabilă pentru autoritățile guvernamentale relevante, a unui astfel de certificat sau permis. (d) Prețul Vânzătorului exclude taxele vamale, îndatorări și alte comisioane similare care pot fi aplicabile în prezent sau în viitor. Cumpărătorul este de acord să plătească sau să ramburseze orice astfel de taxe vamale,  îndatorări și alte comisioane pe care Vânzătorul sau furnizorii săi sunt obligați să le plătească sau să le perceapă. Orice îndatorări, comisioane, impozite, alte taxe sau exacțiuni asupra Bunurilor care trebuie plătite oricărui guvern sau altei entități sunt responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului. Prețul Vânzătorului include ambalajul standard pentru expedierea cu camionul, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în Documentele Vânzătorului. Orice modificare după data propunerii a acestor tarife sau orice ambalaj suplimentar cerut de Cumpărător sau necesar pentru a transporta Bunurile sau Software-ul printr-un alt mod de transport, va fi plătit Vânzătorului în plus față de prețul ofertat; e) Prețul Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului vândut va fi furnizat în mod sistematic Cumpărătorului și, în general, va fi convenit în comandă. În absența unor condiții speciale contrare, prețul Bunurilor, Serviciilor și/sau al Software-ului vândute este exprimat în euro fără TVA și din fabrica Vânzătorului (vânzări în Franța) sau CIP/CPT conform ediției 2010 a Incoterms (vânzări internaționale) și se înțelege ca fiind fără costuri de transport, asigurare, montare și punere în funcțiune; f)În cazul în care Părțile convin ca prețul Bunurilor, Serviciilor și/sau al Software-ului vândute să se înțeleagă ca incluzând costurile de transport și/sau de asigurare și/sau de montare și/sau de punere în funcțiune, Vânzătorul poate ajusta prețul în orice moment pentru a lua în considerare variațiile considerate ca fiind independente de voința sa în legătură cu costurile de transport și/sau vamale și/sau de asigurare, în măsura în care acestea au apărut între data la care a fost stabilit prețul și data livrării.

4. Plata.
a) În absența unui acord special, condițiile de plată sunt următoarele:
● O plată inițială de 50% se efectuează la momentul comenzii;
● 40% se plătește la data procesului-verbal provizoriu (de recepție) în fabricile Vânzătorului sau cel târziu la data livrării;
● 10% se plătește la data raportului final (de recepție) sau cel târziu la o (1) lună de la livrarea Bunurilor, Serviciilor și/sau a Software-ului;
Plățile menționate se efectuează la sediul social al Vânzătorului și, cu excepția cazului în care se convine altfel, acestea sunt nete și fără reducere. Termenele de plată menționate mai sus nu vor fi amânate din niciun motiv, precizându-se în acest sens că data la care Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul menționate mai sus sunt acceptate va fi data evenimentului care declanșează facturarea. Pentru
clienții francezi, în conformitate cu articolul L 441-6 din codul comercial, termenul convenit de părți pentru plata oricărei facturi nu va depăși 45 de zile de la data emiterii facturii respective. Pentru clienții la export, cu excepția cazului în care se prevede altfel, facturile pentru articolele din catalog sunt plătibile în numerar la livrare. Toate plățile sunt datorate la primirea facturii, fără compensare din partea Vânzătorului.
b)  Cu excepția cazului în care se prevede altfel, mijlocul de plată trebuie să fie transferul bancar, în termenii și condițiile stipulate în comandă. Toate plățile ar trebui să fie primite de la persoana juridică a Cumpărătorului care a transmis comanda către Vânzător. c) Dacă Cumpărătorul plătește sumele datorate Vânzătorului după data scadentă, acesta:
- va autoriza Vânzătorul să suspende îndeplinirea comenzii pentru Bunuri, Servicii și/sau Software fără preaviz, indiferent de stadiul în care a ajuns, iar Vânzătorul nu va fi considerat că și-a încălcat obligațiile și/sau, să rețină Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul, opunându-se astfel oricărei livrări până când Cumpărătorul va plăti integral toate sumele datorate în temeiul prezentului contract;
- va avea drept consecință automată faptul că soldul prețului de vânzare a Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului și facturile în cont devin imediat plătibile, iar Cumpărătorul va fi obligat să plătească dobânzi de întârziere calculate pe baza tuturor sumelor restante, inclusiv toate taxele, la o rată a dobânzii de 3 ori mai mare decât rata dobânzii legale franceze în vigoare la data plății. Orice lună care a început va fi plătită integral, iar Vânzătorul nu va trebui să îndeplinească nicio formalitate sau să emită o cerere oficială de plată în prealabil și, în plus, după ce o cerere oficială de plată a fost notificată și rămâne neexecutată după opt (8) zile, o compensație egală cu 10% din sumele restante, inclusiv taxele, va fi plătită cu titlu de clauză penală, pe lângă datoria principală, penalitățile de întârziere și orice ordonanțe și măsuri accesorii emise de instanțele de judecată.
- În plus, o compensație fixă de 40 € va fi suportată de Cumpărător pentru costurile de recuperare. În cazul în care aceste cheltuieli ar fi superioare, Vânzătorul ar putea percepe o compensație superioară pentru valoarea reală a costurilor de recuperare, pe bază de justificare. Cumpărătorul nu are voie să compenseze fără acordul prealabil al Vânzătorului.

5. Modificări.
(a) Fiecare ordin de modificare trebuie să reflecte modificările aduse Acordului, calendarului de livrare și prețului. Un ordin de modificare nu este obligatoriu pentru niciuna dintre părți, cu acordul reciproc în scris. Vânzătorul nu are nicio obligație de a efectua nicio modificare până când ordinul de modificare nu este convenit în scris de comun acord.
(b) Vânzătorul poate efectua astfel de modificări ale Bunurilor, Serviciilor și/sau ale Software-ului pe care le consideră necesare, la discreția sa exclusivă, pentru a conforma Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul la specificațiile aplicabile. În cazul în care Cumpărătorul se opune unor astfel de modificări, Vânzătorul va fi exonerat de obligația sa de a se conforma specificațiilor aplicabile în măsura în care conformitatea poate fi afectată de o astfel de obiecție.

6. Expediere și livrare.
(a) Bunurile sunt expediate CIP/CPT (Incoterms 2010), cu excepția cazului în care se prevede altfel în documentele vânzătorului.
b) Cumpărătorul este responsabil pentru expediere, asigurare, încărcare, sprijinire și securizare. Pentru a permite Cumpărătorului să ia în primire Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul, Vânzătorul îl va notifica pe acesta cu privire la data de la care Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul vor fi furnizate, prin orice mijloc care îi este convenabil, iar aceasta va constitui data de livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu este în măsură să intre fizic în posesia Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului la data livrării, Vânzătorul va lua măsuri pentru a le depozita pe cheltuiala și pe riscurile Cumpărătorului. Costurile de depozitare vor fi facturate Cumpărătorului și vor fi de două (2) ori (2) rata dobânzii legale Euribor la o lună.(c) Datele de expediere și de livrare sunt doar estimative și depind de aprobările și de livrarea în timp util de către Cumpărător a oricărei documentații necesare pentru îndeplinirea de către Vânzător a obligațiilor prevăzute în prezentul document. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru penalități sau daune de orice fel dacă datele de expediere anticipate nu sunt respectate. Termenele de livrare vor fi prelungite în mod automat, după cum este necesar, pentru a rezolva orice probleme tehnice între părți cu privire la livrarea, instalarea sau utilizarea Bunurilor și/sau a software-ului. (d) În niciun caz o livrare întârziată nu justifică sau nu dă naștere la anularea totală sau parțială a unei comenzi, la refuzul Bunurilor, Serviciilor și/sau al Software-ului și/sau la penalități sau daune de orice fel, cu excepția cazului în care se poate demonstra că Vânzătorul a fost grav neglijent. În cazul în care, prin derogare de la cele de mai sus, Vânzătorul a convenit asupra unor penalități pentru livrarea cu întârziere, acestea nu se aplică în cazul în care termenele sunt depășite din cauza neexecutării obligațiilor de către Cumpărător (de exemplu, informații sau documente care nu au fost furnizate la momentul potrivit, neexecutarea contractului, în special în cazul în care Cumpărătorul nu respectă condițiile de plată pentru livrări anterioare sau în curs de livrare) sau în cazul în care acest timp suplimentar nu îi provoacă Cumpărătorului nicio pierdere reală.

Termenul de livrare începe să curgă numai de la data la care Cumpărătorul primește acceptarea comenzii de către Vânzător, adică de la confirmarea de primire sau de la data la care Vânzătorul primește plata de către Cumpărător a tranșei specificate, oricare dintre acestea este mai recentă. Cu toate acestea, și în cazul în care comanda se referă la un Echipament specific care necesită efectuarea de cercetări în programul de fabricație și aprobarea de către Cumpărător, termenul de livrare se calculează de la data la care Cumpărătorul notifică Vânzătorului aprobarea respectivă. (e) În cazul în care livrarea programată a Bunurilor, Serviciilor și/sau a Software-ului este întârziată de către Cumpărător, Vânzătorul poate depozita în instalația sa sau poate muta Bunurile și/sau Software-ul în depozit, pe cheltuiala, costurile și riscul exclusiv al Cumpărătorului, după care Bunurile și/sau Software-ul sunt considerate ca fiind livrate și acceptate de către Cumpărător, iar toate plățile vor fi accelerate și vor deveni imediat exigibile și plătibile la data la care Vânzătorul este pregătit să facă livrarea - în pofida oricăror clauze contrare prevăzute în documentele Vânzătorului.

7. Titlu și risc de Pierdere.
Vânzătorul își rezervă în mod expres dreptul de proprietate asupra Bunurilor și/sau Software-ului livrate până la plata integrală a prețului și a oricăror dobânzi, cheltuieli și costuri auxiliare. În acest sens, simpla furnizare a unor cecuri, a unei cambii sau a unui document care creează o obligație de plată, schiță sau a unui alt instrument nu este considerată plată în sensul prezentei clauze, iar sumele de bani inițiale datorate Vânzătorului de către Cumpărător rămân cu toate garanțiile aferente până la primirea efectivă și definitivă a cambiei respective. Plata se consideră efectuată numai atunci când Vânzătorul a primit efectiv prețul. Neplata de către Cumpărător a oricăreia dintre datoriile sale restante poate avea drept consecință preluarea de către Vânzător a bunurilor în mod automat și fără nicio formalitate prealabilă. În cazul în care Vânzătorul preia înapoi Bunurile, plățile parțiale efectuate rămân în proprietatea Vânzătorului cu titlu de despăgubire pentru pierderea suferită, fără a aduce atingere dreptului acestuia de a solicita alte daune-interese pentru compensarea integrală a acestora. Prezenta clauză nu împiedică transferul către Cumpărător a riscurilor de pierdere și deteriorare a Bunurilor vândute, de îndată ce acestea sunt livrate la ieșirea din fabrică sau din CIP/CPT, precum și a oricăror daune care ar putea rezulta. În acest context, până la plata integrală a prețului și până la transferul titlului de proprietate asupra Bunurilor către Cumpărător, Cumpărătorul se obligă să acorde toată grija necesară pentru depozitarea și păstrarea în siguranță a Bunurilor și să încheie orice polițe de asigurare necesare pentru a acoperi daunele și accidentele pe care Bunurile le pot suferi și provoca, să personalizeze și să depoziteze bunurile livrate, fără a le modifica, și să se abțină de la acordarea oricărei garanții de orice fel unei terțe părți asupra bunurilor respective sau de la cesionarea acestora fără acordul prealabil al vânzătorului. În cazul unei proceduri de sechestru, de poprire sau de poprire de către terți cu privire la Bunuri, Cumpărătorul este obligat să informeze imediat Vânzătorul cu privire la aceasta.

8. Obligațiile Cumpărătorului.
(a) Cumpărătorul trebuie să furnizeze în timp util intrările și aprobările necesare. Cumpărătorul trebuie să finalizeze lucrările de pregătire a amplasamentului înainte de expedierea Bunurilor și/sau a Software-ului și de efectuarea testului de recepție la fața locului, dacă este cazul. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere cauzată de eșecul Cumpărătorului de a-și îndeplini obligațiile de pregătire a amplasamentului. 

(b)  În ceea ce privește toate uneltele, echipamentele, materialele sau alte bunuri ale Cumpărătorului, cum ar fi piesele și eșantioanele de testare care sunt utilizate în proiectarea, asamblarea, fabricarea sau testarea Bunurilor (denumite colectiv „Proprietatea Cumpărătorului”) furnizate Vânzătorului, Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul va avea dreptul de a utiliza Proprietatea Cumpărătorului fără plata unei contraprestații, iar dacă Cumpărătorul solicită returnarea sau casarea Proprietății Cumpărătorului, aceasta se va face la îndemnul și pe cheltuiala Cumpărătorului. Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio deteriorare a Proprietății cumpărătorului sau a altor piese și mostre de testare furnizate de către Cumpărător în timpul procesului de fabricație/testare. Cumpărătorul trebuie să furnizeze în timp util un număr suficient de eșantioane de testare care să respecte specificațiile convenite în legătură cu Bunurile achiziționate de către Cumpărător. În cazul în care există prea puține mostre de testare sau dacă mostrele de testare nu îndeplinesc specificațiile convenite, Vânzătorul poate, la discreția sa exclusivă și pe cheltuiala și costurile exclusive ale Cumpărătorului: 1) să ceară Cumpărătorului să prezinte un număr suficient de probe de testare sau să furnizeze probe de testare care să respecte specificațiile; 2) să creeze probe de testare suplimentare sau să refacă/modifice probele de testare existente pentru a respecta specificațiile; 3) să fie eliberat de orice obligație de a testa Bunurile și/sau Software-ul, să accelereze plata integrală pentru Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul datorate atunci Vânzătorului și să expedieze Bunurile și/sau Software-ul ca atare la primirea plății integrale; sau 4) să rezilieze Acordul pentru motive întemeiate, după care Vânzătorul va avea dreptul să primească taxele de reziliere prevăzute în secțiunea 18 de mai jos.

(c) Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi cuprinse în prezentul Acord sau oricărei alte obligații a Cumpărătorului în temeiul prezentului contract, Cumpărătorul, la acceptarea Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului care fac obiectul prezentului contract, garantează că Cumpărătorul, angajații, agenții, clienții, reprezentanții, succesorii și cesionarii săi sunt utilizatori industriali ai acestor Bunuri, Servicii și/sau Software și posedă cunoștințele și expertiza necesare pentru a le utiliza în conformitate cu (i) standardele industriale acceptate. (iii) practicile de siguranță prudente și (iv) manualele de utilizare, fișele tehnice de siguranță, etichetele de avertizare și alte instrucțiuni scrise furnizate de Vânzător, dacă există. În plus față de alte obligații menționate în prezentul Acord, Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderea pentru pierderile sau daunele care rezultă din manipularea, utilizarea sau aplicarea Bunurilor, Serviciilor și/sau a Software-ului. Cumpărătorul este de acord că are o datorie independentă de a se familiariza și de a se informa cu privire la orice riscuri pentru siguranța și/sau sănătatea persoanelor și/sau a bunurilor implicate în manipularea și utilizarea acestor Bunuri, Servicii și/sau Software. Cumpărătorul trebuie să își informeze angajații, clienții, agenții, distribuitorii, consultanții, contractorii independenți și alte persoane care pot manipula sau utiliza în mod previzibil astfel de Bunuri, Servicii și/sau Software cu privire la orice pericole.

(d) Cumpărătorul este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze de răspundere Vânzătorul, filialele și afiliații săi și directorii, funcționarii, acționarii, clienții, angajații, agenții, succesorii și cesionarii fiecăruia dintre aceștia, de și împotriva oricăror răspunderi, pierderi, costuri sau daune, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din reclamații (cu excepția cazului în care se stabilește în final că sunt rezultatul unei neglijențe grave sau al unei abateri intenționate a Vânzătorului) care rezultă din (i) utilizarea sau manipularea Bunurilor, Serviciilor și/sau a Software-ului de către Cumpărător sau de către o terță parte, indiferent dacă Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul sunt sau nu combinate cu alte materiale, substanțe sau echipamente sau sunt utilizate în orice proces de fabricație; (ii) nerespectarea de către Cumpărător a obligației de a disemina informațiile privind siguranța și sănătatea, conform cerințelor de mai sus; și (iii) nerespectarea de către Cumpărător a prevederilor secțiunii 26.

9. Inspecție, Testare și Acceptare.
(a) În cazul în care Vânzătorul nu furnizează un test de acceptare în fabrică, se va considera că Cumpărătorul a acceptat Bunurile și/sau Software-ul la livrare. (b) În cazul în care Acordul prevede testarea de acceptare în fabrică, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul când Vânzătorul va efectua testarea în fabrică pentru conformitatea cu specificațiile Vânzătorului înainte de expediere. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul declară în scris obiecții specifice în termen de două (2) zile de la finalizarea testului de acceptare în fabrică, finalizarea testului de acceptare în fabrică constituie acceptarea de către Cumpărător a Bunurilor și/sau a Software-ului și autorizarea de către Cumpărător a expedierii. În cazul în care Acordul prevede testarea de acceptare în fabrică, iar Cumpărătorul îl instruiește pe Vânzător să expedieze Bunurile și/sau Software-ul fără a finaliza testarea în fabrică, Cumpărătorul i) a renunțat la testarea de acceptare în fabrică, ii) a acceptat Bunurile și/sau Software-ul ca atare prin această renunțare; iii) a accelerat plata integrală a Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului datorate atunci Vânzătorului și iv) a expediat Bunurile și/sau Software-ul ca atare la primirea plății integrale. (c) În cazul în care Acordul prevede testarea de acceptare la fața locului, testarea va fi efectuată de către personalul Vânzătorului la sediul Cumpărătorului pentru a verifica conformitatea cu specificațiile Vânzătorului. Finalizarea testului de acceptare la fața locului constituie acceptarea finală a Bunurilor și/sau a Software-ului. În cazul în care, fără vina Vânzătorului, testarea de acceptare la fața locului nu este finalizată în termen de treizeci (30) de zile de la sosirea Bunurilor și/sau a Software-ului la fața locului, testul de acceptare la fața locului se consideră finalizat. La finalizarea sau la considerarea finalizării testului de acceptare la fața locului, orice plată finală este imediat datorată Vânzătorului.

10. Garanții și Căi de atac.
(a) Garanție. Vânzătorul garantează că Bunurile vor fi livrate fără defecte de material și de manoperă și în conformitate cu specificațiile Vânzătorului și că Serviciile vor fi prestate în mod profesionist și cu profesionalism, în conformitate cu standardele industriei. Orice Bun sau componentă majoră a unui Bun care este fabricat de o terță parte este garantat numai în măsura garanției producătorului și se aplică numai căile de atac, dacă există, oferite de producător. Bunul specificat în comandă este garantat timp de un an, inclusiv piesele și manopera, funcționând într-un schimb de una până la trei ture de opt ore; pistolul de sudură este garantat timp de trei luni.Termenul de garanție pentru neconformitate evidentă sau defecte vizibile este de cincisprezece (15) zile de la data la care bunul este acceptat și sub rezerva oricărei reclamații emise de Cumpărător în conformitate cu articolul 9 de mai sus. Punctul de plecare al garanției începe de la data raportului de livrare sau de la data punerii în funcțiune a Bunului. Orice solicitare de reparare sau de înlocuire a pieselor care are loc în cadrul acestei garanții nu prelungește termenul inițial al garanției acordate pentru Bunurile în cauză. Nu se acordă nicio garanție în cazul în care Vânzătorul repară piesele uzate ale Bunurilor în cadrul unui Acoord de service specific. Solicitările care se efectuează în afara perioadei de garanție vor face obiectul unor comenzi sau servicii separate și vor fi facturate ca atare.

(b) Remedy. If a nonconformity to the foregoing warranty is discovered in the Goods or Services during the applicable warranty period specified above, and written notice of such nonconformity is provided to Seller promptly after such discovery and within the applicable warranty period, Seller’s sole and exclusive obligation shall be, at its option, to either (i) repair or replace the nonconforming portion of the Goods; (ii) ship repair or replacement parts to Buyer and (iii) re-perform the nonconforming Services. If any portion of the Goods or Services so repaired, replaced or re-performed fails to conform to the foregoing warranty, and written notice of such nonconformity is provided to Seller promptly after discovery and within the original warranty period applicable to such Goods or Services or 30 days from completion of such repair, replacement or re-performance, whichever is later, Seller will repair or replace such nonconforming Goods or re-perform the Services. The applicable warranty period shall not otherwise be extended.

(c) Software. Vânzătorul garantează că, cu excepția celor specificate mai jos, Software-ul, atunci când este instalat în mod corespunzător, va funcționa în conformitate cu specificațiile publicate de Vânzător. În cazul în care se descoperă o neconformitate cu garanția de mai sus în perioada care se încheie la un (1) an de la data expedierii, iar o notificare scrisă cu privire la această neconformitate este transmisă Vânzătorului imediat după descoperire și în perioada de garanție, incluzând o descriere a neconformității și informații complete despre modul în care a fost descoperită, Vânzătorul va corecta neconformitatea, la alegerea sa, fie (i) modificând sau punând la dispoziția Cumpărătorului instrucțiuni pentru modificarea Software-ului; fie (ii) punând la dispoziția Vânzătorului, la sediul acestuia, programele corectate sau de înlocuire necesare. Vânzătorul nu va avea nicio obligație în ceea ce privește orice neconformitate care rezultă din (i) modificarea neautorizată a Software-ului și/sau (ii) software sau interfață furnizată de Cumpărător. Vânzătorul nu garantează că funcțiile conținute în software vor funcționa în combinațiile care pot fi selectate pentru utilizare de către Cumpărător sau că produsele software sunt lipsite de erori de natura a ceea ce este clasificat în mod obișnuit de industria informatică drept "bug-uri".

(d) Excepții . Vânzătorul nu are nicio răspundere în temeiul prezentei secțiuni 10 pentru oricare dintre următoarele: (i) componente care se consumă și se înlocuiesc în mod regulat prin utilizarea și funcționarea normală a Bunurilor, inclusiv, dar fără a se limita la vârfuri de contact, sârmă de sudură, conducte etc. ; (ii) neacordarea de către Cumpărător a accesului de lucru al Vânzătorului la Bunurile neconforme, inclusiv dezasamblarea și reasamblarea echipamentelor care nu au fost furnizate de Vânzător, și pentru expedierea către sau de la orice unitate de reparații - sau posibilitatea de a examina Bunurile - înainte de expirarea perioadei de garanție; (iii) instalarea, repararea sau modificarea necorespunzătoare de către Cumpărător sau de către o terță parte care nu se află sub controlul și supravegherea Vânzătorului; (iv) utilizarea necorespunzătoare, neglijența sau accidentul; (v) neîndeplinirea de către Cumpărător a obligațiilor sale din secțiunea 8; (vi) defecțiune ca urmare a materialelor furnizate de către Cumpărător sau a unui proiect specificat de către Cumpărător; (vii) defecțiune ca urmare a uzurii obișnuite; (viii) defecțiune ca urmare a nerespectării de către Cumpărător a legii; (ix) orice defecțiune prezentată după expirarea perioadei de garanție aplicabile; și/sau (x) dacă Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul nu au fost plătite integral.

(e) Declinări de răspundere . GARANȚIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE GARANȚII DE CALITATE ȘI PERFORMANȚĂ, FIE ELE SCRISE, ORALE SAU IMPLICITE. TOATE CELELALTE GARANȚII, INCLUSIV ORICE ALTE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE UTILIZARE COMERCIALĂ ȘI ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRILOR SUNT REFUZATE PRIN PREZENTA. CĂILE DE ATAC MENȚIONATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT CONSTITUIE CĂILE DE ATAC EXCLUSIVE ALE CUMPĂRĂTORULUI ȘI ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A VÂNZĂTORULUI PENTRU ORICE PRETENȚII SAU PROBLEME LEGATE DE GARANȚIE.

(f) Politica de asistență pentru clienți . Activitatea Vânzătorului constă în fabricarea și vânzarea de echipamente de sudură de înaltă calitate, sisteme automate de sudură, consumabile și echipamente de tăiere. Provocarea noastră este de a satisface nevoile clienților noștri și de a le depăși așteptările. Ocazional, cumpărătorii pot solicita Vânzătorului informații sau sfaturi cu privire la utilizarea de către aceștia a Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului. Angajații Vânzătorului răspund la solicitări în măsura în care pot, pe baza informațiilor furnizate de Cumpărători și a cunoștințelor pe care le pot avea cu privire la aplicație. Cu toate acestea, angajații Vânzătorului nu sunt în măsură să verifice informațiile furnizate sau să evalueze cerințele tehnice pentru o anumită sudură sau aplicație. În consecință, Vânzătorul nu garantează și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste informații sau sfaturi. În plus, furnizarea unor astfel de informații sau sfaturi nu creează, extinde sau modifică nicio garanție pentru Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul nostru. Orice garanție expresă sau implicită care ar putea apărea din informațiile sau sfaturile respective, inclusiv orice garanție implicită de vandabilitate sau orice garanție de adecvare la un anumit scop al Cumpărătorului, este respinsă în mod specific. Vânzătorul este un producător receptiv, dar selecția și utilizarea de Bunuri, Servicii și/sau Software specifice vândute de către Vânzător se află exclusiv sub controlul și rămâne responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului. Multe variabile care nu pot fi controlate de Vânzător afectează rezultatele obținute în aplicarea acestor tipuri de metode de fabricație și cerințe de service.

11. Indemnizația de brevet. (a) De către Vânzător . (1) Vânzătorul este de acord să apere orice proces, procedură sau cerere reconvențională împotriva Cumpărătorului pentru încălcarea oricărei Scrisori de Brevet de către: (1) orice Bunuri fabricate de Vânzător, de orice fel, sau orice părți ale acestora, realizate conform proiectului sau specificațiilor Vânzătorului, dar numai în forma, starea sau condiția furnizată în temeiul Acordului; sau (2) orice utilizare a acestor Bunuri fabricate de Vânzător, în cazul în care Bunurile constituie o parte materială a oricărei metode brevetate a unui astfel de brevet și nu sunt un articol de bază sau un produs comercial de bază adecvat pentru o utilizare substanțială care nu încalcă brevetul. O astfel de apărare este condiționată numai dacă Vânzătorul este:

(1) notificat prompt în scris cu privire la orice acuzație de încălcare; (2) împuternicit să conducă și să controleze apărarea unei astfel de acuzații sau acțiuni în justiție; și (3) a furnizat informațiile și asistența, pe cheltuiala Vânzătorului, care pot fi necesare pentru o astfel de apărare. Vânzătorul plătește toate costurile și daunele acordate în acest caz împotriva Cumpărătorului. Prezentul acord nu se aplică la combinarea Bunurilor,
Servicii și/sau Software furnizate în temeiul prezentului Acord cu bunuri, servicii și/sau software care nu sunt furnizate de Vânzător, nici la orice proces care implică astfel de combinații. În cazul în care, în orice moment, Vânzătorul consideră că aceste Bunuri sau orice parte a acestora, sau utilizarea lor, constituie o încălcare, Vânzătorul poate, pe cheltuiala sa: (1) să obțină pentru Cumpărător dreptul de a continua să utilizeze astfel de bunuri; (2) să le modifice astfel încât să nu mai încalce drepturile de contrafacere; sau (3) să le îndepărteze și să ramburseze prețul de achiziție și costurile de transport ale acestora, dacă este cazul. Cele de mai sus stabilesc întreaga răspundere a Vânzătorului pentru încălcarea brevetului de către astfel de Bunuri sau utilizarea acestora. (b) De către Cumpărător . În cazul în care Cumpărătorul furnizează o cerere de comandă către Vânzător pentru un produs și/sau propriile sale specificații pentru acesta, atunci Cumpărătorul declară că are drepturi de proprietate și/sau deține o licență pentru a face ca un astfel de produs să fie construit pentru Cumpărător, iar Cumpărătorul este de acord să apere, să despăgubească și să exonereze de răspundere Vânzătorul, societatea-mamă, agenții și/sau afiliații acestuia împotriva oricăror reclamații, procese, proceduri (în instanță sau în afara acesteia) de orice tip împotriva, și va despăgubi Vânzătorul, societatea-mamă a acestuia, directorii, funcționarii, angajații, acționarii, afiliații și agenții săi pentru toate costurile, daunele, hotărârile judecătorești, tranzacțiile și compromisurile (inclusiv costurile suportate și onorariile avocaților) pentru încălcarea sau pretinsa încălcare a oricărui brevet, marcă comercială, marcă de serviciu, secret comercial, drepturi de autor, drepturi morale sau alte pretenții de încălcare a proprietății intelectuale oriunde în lume de către: (1) solicitarea Cumpărătorului ca Vânzătorul să reproducă, să fabrice, să modifice, să utilizeze sau să încorporeze ideea de produs și/sau specificațiile Cumpărătorului în prezentul Acord; sau (2) orice declarație eronată a Cumpărătorului conform căreia ar avea drepturi de proprietate și/sau o licență pentru a avea Bunuri construite pentru el, atunci când o astfel de declarație nu a fost exactă și/sau a dus la pretenții împotriva Vânzătorului pe baza finalizării de către Vânzător a unui proiect pentru Cumpărător în baza unei astfel de declarații eronate. Cumpărătorul va plăti toate costurile, daunele, hotărârile judecătorești, tranzacțiile și compromisurile (inclusiv costurile suportate și onorariile avocaților) care decurg din sau sunt legate de astfel de reclamații, procese, proceduri (în instanță sau în afara acesteia) împotriva Vânzătorului, a societății-mamă a acestuia, a directorilor, funcționarilor, angajaților, acționarilor, afiliaților și agenților.

12. Limitarea răspunderii. (A) ÎN NICIUN CAZ VÂNZĂTORUL, SOCIETATEA-MAMĂ, FILIALELE ȘI AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, FIE CĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, GARANȚIE, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN ALT MOD, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA PROFITURILOR SAU A VENITURILOR, PIERDEREA UTILIZĂRII BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI/SAU A SOFTWARE-ULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, COSTUL DE CAPITAL, COSTUL ECHIPAMENTELOR, INSTALAȚIILOR SAU SERVICIILOR DE ÎNLOCUIRE, COSTURILE DE NEFUNCȚIONARE, ÎNTÂRZIERILE ȘI PRETENȚIILE CLIENȚILOR CUMPĂRĂTORULUI SAU ALE ALTOR PĂRȚI TERȚE PENTRU ORICE DAUNE. RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI PENTRU ORICE PRETENȚIE, FIE CĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, GARANȚIE, RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD, PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ CARE REZULTĂ DIN, ARE LEGĂTURĂ CU SAU REZULTĂ DIN PREZENTUL CONTRACT SAU DIN EXECUTAREA SAU ÎNCĂLCAREA ACESTUIA, SAU DIN PROIECTAREA, FABRICAREA, VÂNZAREA, LIVRAREA, REVÂNZAREA, REPARAREA, ÎNLOCUIREA, INSTALAREA, DIRECȚIA TEHNICĂ A INSTALĂRII, INSPECȚIA, FUNCȚIONAREA SAU UTILIZAREA ORICĂROR BUNURI ȘI/SAU SOFTWARE ACOPERITE DE SAU FURNIZATE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD, SAU DIN ORICE SERVICII PRESTATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ CINCI LA SUTĂ (5%) DIN PREȚUL DE ACHIZIȚIE ALOCAT BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI/SAU SOFTWARE SAU PĂRȚII DIN ACESTEA CARE DĂ NAȘTERE RECLAMAȚIEI. (B) ÎN NICIUN CAZ, INDIFERENT DE CAUZĂ, VÂNZĂTORUL NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU ACTELE SAU OMISIUNILE CUMPĂRĂTORULUI SAU ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

13. Licența software. (a) Vânzătorul deține toate drepturile sau are dreptul de a sublicenția toate programele Software, dacă este cazul, care urmează să fie livrate Cumpărătorului în temeiul prezentului Acord. Ca parte a vânzării efectuate în temeiul prezentului document, Cumpărătorul obține prin prezenta o licență limitată de utilizare a Software-ului, sub rezerva următoarelor: (i) Software-ul poate fi utilizat numai împreună cu bunurile vândute de către Vânzător; (ii) Software-ul va fi păstrat strict confidențial; (iii) Software-ul nu va fi copiat, supus ingineriei inverse sau modificat; (iv) dreptul Cumpărătorului de a utiliza Software-ul va înceta imediat când Bunurile specificate nu mai sunt utilizate de către Cumpărător sau când este reziliat în alt mod pentru încălcarea, în conformitate cu prezentul contract; și (v) drepturile de utilizare a Software-ului sunt neexclusive și netransferabile, cu excepția consimțământului prealabil scris al Vânzătorului.
(b) Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi considerată ca transferând Cumpărătorului vreun titlu sau proprietate asupra Software-ului sau asupra proprietății intelectuale conținute de acesta, integral sau parțial, nici ca desemnând Software-ul ca fiind o „lucrare realizată pentru închiriere”, nici ca conferind oricărei persoane care nu este o parte menționată în prezentul Acord vreun drept sau remediu în temeiul sau din cauza prezentului Acord. În cazul rezilierii prezentei Licențe, Cumpărătorul va înceta imediat utilizarea software-ului și, fără a păstra copii, notițe sau extrase din acesta, va returna Vânzătorului Software-ul și toate copiile acestuia și va elimina tot Software-ul care poate fi citit de mașină de pe toate mediile de stocare ale Cumpărătorului.

14. Securitatea datelor/Accesul la Date. Este posibil ca unele Bunuri și/sau Software să necesite acces la internet pentru funcționare. Cumpărătorul este responsabil de obținerea accesului la internet și de plata tuturor taxelor de utilizare aferente. În cazul în care Vânzătorul sau Cumpărătorul are nevoie de acces la sistemele informatice ale celuilalt pentru a efectua sarcini care intră în domeniul de aplicare al unui Acord, accesul va fi acordat numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor solicitate. Cumpărătorul declară că a elaborat și a pus în aplicare și se angajează să mențină politici și proceduri eficiente de securitate a informațiilor, care includ măsuri de protecție administrative, tehnice și fizice menite pentru: (a) a asigura confidențialitatea, securitatea, integritatea și disponibilitatea sistemelor sale informatice și a informațiilor; (b) a proteja împotriva amenințărilor sau pericolelor la adresa sistemelor sale informatice și a confidențialității, securității, integrității și disponibilității informațiilor; și (c) a proteja împotriva accesului neautorizat la sistemele sale informatice și la informații. Cumpărătorul va notifica prompt Vânzătorul cu privire la orice încălcare a confidențialității sau divulgare de informații confidențiale, sau o încălcare a politicilor sau procedurilor de securitate a informațiilor, sau accesul neautorizat la sistemele sale informatice. Notificarea se face în termen de cel mult douăzeci și patru (24) de ore de la descoperirea unei încălcări. Cumpărătorul este de acord că va fi responsabil pentru toate actele și omisiunile în ceea ce privește accesul neautorizat la sistemele sale informatice și la informațiile sale, inclusiv pentru actele și omisiunile angajaților, agenților și contractorilor săi independenți. Cumpărătorul este de acord să îl despăgubească și să îl exonereze de răspundere pe Vânzător, compania-mamă, directorii, funcționarii, angajații, acționarii, afiliații și agenții acestuia de orice pretenții de daune, responsabilități, cheltuieli, amenzi și pierderi de orice tip, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaților, în legătură cu sau ca urmare, în totalitate sau parțial, a încălcării securității sistemului informatic de către el sau reprezentantul său.

15. Invenții și informații. Toate materialele și toate invențiile (brevetabile sau nu), operele de autor, secretele comerciale, ideile, conceptele, denumirile comerciale și mărcile comerciale sau de servicii create sau pregătite de Vânzător în temeiul prezentului Acord, împreună cu toate drepturile de proprietate intelectuală aferente (denumite colectiv „Invenții”), aparțin exclusiv Vânzătorului. Prin prezenta, Cumpărătorul cedează Vânzătorului dreptul, titlul și interesul la nivel mondial asupra Invențiilor și asupra acestora. Vânzătorul are dreptul, la alegerea și pe cheltuiala sa, de a încerca să obțină protecția Invențiilor prin obținerea de brevete, înregistrări de drepturi de autor și înregistrări legate de drepturile de proprietate sau de proprietate intelectuală. Cumpărătorul este de acord să semneze și să determine angajații și/sau agenții săi să semneze astfel de documente, cereri și transferuri și să furnizeze informațiile pe care le solicită Vânzătorul, pentru a permite vânzătorului (pe cheltuiala acestuia) să protejeze, să perfecționeze, să înregistreze și să mențină drepturile sale asupra Invențiilor și proprietatea efectivă asupra acestora în întreaga lume. Aceste obligații supraviețuiesc expirării sau rezilierii prezentului Acord. Cumpărătorul nu va copia sau dezvălui aceste Invenții unei terțe părți, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Astfel de Invenții vor fi utilizate de către Cumpărător numai pentru operarea sau întreținerea Bunurilor, Serviciilor și/sau a Software-ului și nu în niciun alt scop, inclusiv pentru duplicarea acestora în totalitate sau parțial.

16. Confidențialitate. „Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile, priceperea, secretele comerciale sau alte materiale dezvăluite de către Cumpărător Vânzătorului și de către Vânzător Cumpărătorului. Atât Cumpărătorul, cât și Vânzătorul vor trata informațiile confidențiale ale celuilalt ca fiind confidențiale; nu vor utiliza aceste informații confidențiale decât în legătură cu Acordul; nu vor dezvălui aceste Informații Confidențiale niciunei părți terțe care nu a semnat un acord de păstrare a confidențialității informațiilor confidențiale cu restricții cel puțin la fel de restrictive ca cele prevăzute în prezentul document; și nu vor face inginerie inversă asupra Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului Vânzătorului. Toate informațiile tehnice, comerciale, de afaceri, de vânzări, de canal de distribuție, financiare, de marketing, de prețuri, de planificare, despre concurenți și listele de clienți care au cumpărat Bunuri de la Vânzător sunt considerate Informații Confidențiale ale Vânzătorului. Informațiile Confidențiale nu includ informații care sunt: (i) cunoscute în general și disponibile în domeniul public; (ii) erau cunoscute de destinatar înainte de data divulgării; (iii) au fost primite de la o terță parte fără nicio Obligație de Confidențialitate; sau (iv) au fost dezvoltate în mod independent fără a se baza pe Informațiile Confidențiale. Având în vedere natura Informațiilor Confidențiale și consecințele probabile ale utilizării sau dezvăluirii neautorizate a acestora, daunele pecuniare nu ar fi un remediu adecvat și atât Vânzătorul, cât și Cumpărătorul își rezervă dreptul de a solicita și de a obține măsuri de protecție prin ordin judecătoresc, pe lângă orice alt remediu care ar putea fi disponibil, în orice for adecvat.

17. Anulare. (a) Toate vânzările sunt definitive. În cazul în care prezentul acord este anulat sau reziliat pentru comoditate de către Cumpărător, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului 100 % din prețul de vânzare în temeiul Acordului. Vânzătorul poate încerca să atenueze impactul monetar al anulării sau rezilierii, la discreția sa. (c) La primirea plății integrale, Vânzătorul va livra Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul către Cumpărător, sau le va restrânge la indicația Cumpărătorului.

18. Reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor. (a) Oricare dintre părți poate rezilia prezentul Acord pentru motive întemeiate dacă cealaltă parte încalcă în mod substanțial prezentul Acord și dacă această încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile de la emiterea unei notificări scrise de către partea care nu încalcă Acordul.
Vânzătorul poate rezilia imediat prezentul Acord pentru un motiv întemeiat în cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul secțiunii 26. (b) Efectul rezilierii. În cazul în care prezentul Acord este reziliat ca urmare a încălcării de către Cumpărător, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului 100% din prețul de vânzare în temeiul Acordului. În cazul în care prezentul  Acord este reziliat din cauza nerespectării de către Vânzător, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului prețul de vânzare al Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului pe baza procentului de muncă finalizat la data efectivă a rezilierii, plus costurile suportate de vânzători ca urmare a rezilierii anticipate. Vânzătorul poate încerca să atenueze impactul monetar al anulării sau al rezilierii, la discreția sa. (c) La primirea plății, Vânzătorul va livra Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul către Cumpărător sau le va restrânge la indicația Cumpărătorului.

19. Asigurare. (a) Cumpărătorul va menține o asigurare generală de răspundere civilă, inclusiv o acoperire pentru daune materiale, vătămări corporale și răspundere contractuală. Până când Vânzătorul primește plata integrală de la Cumpărător pentru Bunuri, Servicii și/sau Software, Cumpărătorul va menține o asigurare cu o sumă suficientă pentru a acoperi prețul contractual al Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului. În plus, Cumpărătorul va menține o asigurare cu o sumă suficientă pentru a acoperi costul oricărui bun al Cumpărătorului aflat în posesia Vânzătorului în scopul furnizării Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului până în momentul în care bunurile Cumpărătorului sunt returnate Cumpărătorului. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul și Vânzătorul au convenit altfel în scris, Vânzătorul nu va încheia o asigurare pentru Proprietatea Cumpărătorului și nu își va asuma nicio răspundere pentru distrugerea sau pierderea acesteia. (b) Asigurare nucleară - despăgubire. Pentru aplicațiile în proiecte nucleare, Cumpărătorul și clientul său trebuie să dețină și să mențină o asigurare completă de protecție împotriva răspunderii și a daunelor materiale rezultate în urma unui incident nuclear și trebuie să despăgubească Vânzătorul, societatea-mamă, directorii, funcționarii, angajații, acționarii, afiliații, agenții, subcontractanții, furnizorii și vânzătorii acestuia împotriva tuturor reclamațiilor rezultate în urma unui incident nuclear.

20. Forța majoră. Vânzătorul nu va fi în incapacitate de plată pentru neexecutarea contractului și nu va fi răspunzător pentru pierderi, daune, rețineri sau întârzieri atunci când este împiedicat să facă acest lucru din cauze care nu pot fi controlate în mod rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la acte de război (declarate sau nedeclarate), acte de forță majoră, incendii, terorism, sabotaj, energie electrică, explozii, epidemii, tulburări civile, greve, dificultăți de muncă, acte sau omisiuni ale oricărei autorități guvernamentale, respectarea legilor sau reglementărilor guvernamentale, insurecție sau revoltă, embargo, întârzieri sau lipsuri în transport sau incapacitatea de a obține forța de muncă necesară, materii prime sau instalații de producție din surse obișnuite, defecțiuni ale echipamentelor sau din cauza defectelor sau întârzierilor în performanța furnizorilor sau subcontractanților săi din cauza oricăreia dintre cauzele enumerate mai sus.
La apariția oricărui eveniment sau circumstanță menționată mai sus, Vânzătorul are dreptul de a repartiza Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul între clienții săi, la discreția sa exclusivă. Această Secțiune completează și nu înlocuiește orice căi de atac disponibile pentru Vânzător în temeiul legislației aplicabile.

21. Atribuirea. Cumpărătorul nu poate cesiona prezentul Acord fără acordul prealabil scris al Vânzătorului. Vânzătorul poate cesiona acest Acord.

22. Întregul Acord. Acordul constituie întregul acord între Vânzător și Cumpărător cu privire la Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul care fac obiectul Acordului și înlocuiește orice acorduri, înțelegeri, declarații și oferte anterioare cu privire la acestea. Nicio modificare a prezentului document nu va avea efect decât dacă se convine de comun acord în scris.

23. Renunțare. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă obligațiile asumate, Vânzătorul poate refuza să expedieze Bunurile sau Software-ul sau să furnizeze Serviciile. În cazul în care Vânzătorul alege să continue expedierea sau nu insistă în alt mod asupra respectării stricte a Acordului, acțiunile Vânzătorului nu vor constitui o renunțare la neîndeplinirea obligațiilor de către Cumpărător sau la orice altă neîndeplinire existentă sau viitoare și nici nu vor afecta căile de atac ale Vânzătorului.

24. Severitate. În cazul în care orice dispoziție a prezentului Acord este considerată ilegală sau inaplicabilă, celelalte dispoziții rămân în vigoare.

25. Supraviețuire. Orice dispoziție a prezentului Acord care, prin natura sa, se extinde dincolo de finalizarea, rezilierea sau expirarea oricărei vânzări de Bbunuri, Servicii și/sau software, va rămâne în vigoare până la îndeplinire.

26. Respectarea legilor. Cumpărătorul va respecta toate normele, regulamentele, ordonanțele și legile federale, statale, locale și străine aplicabile obligațiilor Cumpărătorului în temeiul prezentului Acord și operațiunilor sale sau utilizării Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele privind siguranța, mediul, protecția datelor, confidențialitatea datelor, mineralele de conflict, traficul de persoane/sclavia, exportul/importul, munca și anticorupția. Nimic din ceea ce este cuprins în prezentul document nu va fi interpretat ca impunând responsabilitatea sau răspunderea Vânzătorului pentru obținerea oricăror permise, licențe sau aprobări de la orice agenție necesară în legătură cu furnizarea, montarea sau operarea Bunurilor, Serviciilor și Software-ului. În niciun caz Vânzătorul nu va fi responsabil pentru răspunderea care rezultă din utilizarea Bunurilor și/sau a Software-ului în asociere cu alte echipamente ale Cumpărătorului, din modificarea Bunurilor și/sau a Software-ului de către orice parte, alta decât Vânzătorul, sau din încălcarea oricăror legi referitoare la sau cauzate de proiectarea, amplasarea, operarea sau întreținerea Bunurilor și/sau a Software-ului de către Cumpărător.
Cumpărătorul recunoaște că Bunurile, Serviciile și Software-ul, dacă este cazul, care sunt achiziționate sau primite în temeiul prezentului Acord pot face obiectul controalelor la export ale Regulamentului de Administrare a Exporturilor din SUA, ale Biroului de control al activelor străine al Departamentului de Trezorerie al SUA, ale Departamentului de Stat al SUA și ale altor agenții americane, precum și ale reglementărilor de control al exporturilor ale Uniunii Europene, ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și ale altor guverne străine („Legile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice”). Cumpărătorul este de acord ca orice export, revânzare sau reexport al Bunurilor Vânzătorului să fie în conformitate cu toate Legile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice aplicabile, cu excepția cazului în care este autorizat să facă acest lucru, Cumpărătorul este de acord că nu va: (i) exporta, revinde, reexporta sau transfera Bunurile, Serviciile și/sau Software-ul pentru utilizări finale care sunt interzise de Legile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice, inclusiv, dar fără a se limita la: propulsia nucleară maritimă; arme nucleare, chimice și biologice; sisteme de rachete, rachete și vehicule aeriene fără pilot; și activități nucleare care nu sunt în conformitate cu garanțiile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA); (ii) să exporte, revândă, reexporte sau să transfere orice Bunuri, Servicii și/sau Software către un client care este o entitate sau o persoană care este inclusă pe listă, blocată sau supusă sancțiunilor în conformitate cu legile aplicabile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice, inclusiv entitățile care sunt deținute în proporție de cel puțin 50%, direct sau indirect, individual sau cumulat, de către o persoană sau o entitate care este inclusă pe listă, blocată sau supusă sancțiunilor; sau (iii) să exporte, revândă, reexporteze, transfere sau să efectueze tranzacții care implică Bunurile, Serviciile, Software-ul cu sau către entități sau persoane fizice din țări sau regiuni care fac obiectul unor sancțiuni cuprinzătoare, inclusiv: Crimeea, Cuba, Iran, Coreea de Nord, Siria și Sudan. În plus, niciuna dintre informațiile, software-ul sau tehnologia care stau la baza Bunurilor, Serviciilor și/sau Software-ului nu poate fi transferată sau altfel exportată sau reexportată cu încălcarea legilor privind controlul exporturilor și sancțiunile economice. Este interzisă orice deturnare contrară legislației SUA sau altor legi aplicabile. Prin achiziționarea de Bunuri de la Vânzător, Cumpărătorul declară și garantează că acesta nu se află în, nu se află sub controlul sau nu este cetățean sau rezident al unei țări aflate sub embargou sau al unui național desemnat. Cumpărătorul este de acord să își asume responsabilitatea exclusivă pentru obținerea licențelor de export sau reexport, după cum este necesar, și, de asemenea, declară și garantează că Cumpărătorul va: (i) să coopereze pe deplin cu Vânzătorul în orice audit sau inspecție oficială sau neoficială care are legătură cu legile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice; și (ii) să nu exporte, reexporte, deturneze, transfere sau dezvăluie, direct sau indirect, niciun Bun, Serviciu și/sau Software vândut în temeiul prezentului contract sau nicio informație tehnică, document sau material aferent sau produse directe ale acestora către nicio țară, entitate, persoană sau utilizator final astfel restricționat de legile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice, astfel cum sunt modificate periodic. Vânzătorul și Cumpărătorul se angajează să aplice practici comerciale corecte, oneste și etice. Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul a adoptat un Cod de conduită și etică corporativă (o copie a acestuia este disponibilă pe site-ul web al Vânzătorului la adresa www.lincolnelectric.com), iar Cumpărătorul este de acord să se comporte în relațiile sale cu Vânzătorul sau în numele acestuia într-un mod care să fie în concordanță cu Codul Vânzătorului și să faciliteze respectarea acestuia.

27. Dispute și legea aplicabilă. În cazul oricărei controverse, revendicări sau litigii care decurge din sau are legătură cu prezentul Acord (o „Dispută”), Vânzătorul și Cumpărătorul vor încerca să rezolve problema pe cale amiabilă prin intermediul unor discuții reciproce, diligente și de bună credință, care vor fi inițiate cât mai curând posibil după apariția unei Dispute. În cazul în care Disputa nu poate fi soluționată prin discuții reciproce, așa cum se prevede mai sus, oricare dintre părți poate iniția o acțiune pentru soluționarea Disputelor în instanțele din Franța. Prezentul Acord și orice tranzacții care decurg din acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Franța, așa cum se aplică contractelor încheiate și executate în această țară, excluzând în mod specific orice conflict sau alegere a dispozițiilor legale. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri nu se aplică prezentului Acord sau oricăror tranzacții create prin acesta sau interpretate în temeiul acestuia. În cazul unui litigiu, arbitraj sau mediere care decurge din încălcarea oricărei prevederi a prezentului Acord, partea care are câștig de cauză are dreptul, pe lângă despăgubirea acordată, la o sumă rezonabilă pentru onorariile avocaților săi suportate în timpul Disputei, cu condiția ca, în cazul în care fiecare parte are câștig de cauză parțial, aceste onorarii să fie repartizate în modul pe care instanța, arbitrul sau mediatorul îl consideră echitabil, având în vedere meritele și sumele relative ale pretențiilor părților.