Termeni și condiții de achiziție

15 DECEMBRIE 2018

1. Definiții:

„CUMPĂRĂTOR” este denumit The Lincoln Electric Company sau una dintre filialele sale, așa cum este identificată în orice comandă de achiziție.  „Comandă de achiziție” înseamnă orice ofertă a Cumpărătorului de a achiziționa bunuri de la VÂNZĂTOR.  „VÂNZĂTORUL” înseamnă persoana sau entitatea numită pe fața acestei comenzi de cumpărare care furnizează Bunurile.   „Bunuri” înseamnă hardware, firmware, software și/sau servicii furnizate de VÂNZĂTOR Cumpărătorului în temeiul prezentei comenzi de achiziție.  Nicio dispoziție din acești Termeni și condiții sau din orice ordin de achiziție nu va fi interpretată ca făcând The Lincoln Electric Company sau oricare dintre afiliații săi, responsabili sau răspunzători în vreun fel, fie în mod comun sau separat, în temeiul oricărui acord la care nu este identificat în mod specific ca fiind Cumpărător în Comanda de Achiziție.

 

2. Acceptare:

Toate comenzile de achiziție trebuie să fie confirmate în scris de către VÂNZĂTOR în termen de trei zile lucrătoare de la primirea comenzii de achiziție pentru preț, cantitate și data de livrare către COMPRATOR. Începerea de către VÂNZĂTOR a lucrărilor la bunurile care fac obiectul comenzii cumpărătorului, expedierea bunurilor sau prestarea tuturor sau a unei părți din serviciile care fac obiectul unei comenzi, oricare dintre acestea are loc mai întâi, constituie o acceptare a comenzii de cumpărare a cumpărătorului și a acestor termeni și condiții.  Acceptarea comenzilor de cumpărare ale CUMPĂRĂTORULUI este condiționată de acceptarea termenilor expresi conținuți în acestea și în prezentul document.

 

ORICE PROPUNERE DE TERMENI SUPLIMENTARI SAU DIFERIȚI, FIE CĂ ESTE VORBA DE OFERTĂ, CONFIRMARE, FACTURĂ SAU ALTE DOCUMENTE ALE VÂNZĂTORULUI, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ESTE APROBATĂ ÎN SCRIS DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR, VA FI CONSIDERATĂ IMPORTANTĂ ȘI ESTE, PRIN PREZENTA, CONTESTATĂ ȘI RESPINSĂ.  ÎN CAZUL ÎN CARE VÂNZĂTORUL ACCEPTĂ COMANDA CUMPĂRĂTORULUI PRIN ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR, EXPEDIEREA SAU EXECUTAREA SAU PRIN ALTE MIJLOACE, COMENZII SE CONSIDERĂ ACCEPTATĂ DE VÂNZĂTOR FĂRĂ TERMENI SUPLIMENTARI SAU DIFERIȚI.

 

3. Inspecție:

CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a inspecta mărfurile înainte de expediere, în timpul procesului de fabricație (cu o notificare prealabilă în timpul orelor normale de lucru ale VÂNZĂTORULUI) și după livrare pentru a verifica dacă mărfurile sunt conforme cu cerințele specificate. O astfel de inspecție de către CUMPĂRĂTOR nu îl absolvă pe VÂNZĂTOR de responsabilitatea de a furniza Mărfuri conforme și nici nu exclude respingerea ulterioară de către CUMPĂRĂTOR. Mărfurile care sunt respinse de către CUMPĂRĂTOR vor fi returnate VÂNZĂTORULUI pe riscul și pe cheltuiala VÂNZĂTORULUI.

 

4. Cantitate:

Cantitatea specifică comandată trebuie să fie livrată în întregime. Cu excepția cazului în care CUMPĂRĂTORUL și VÂNZĂTORUL au convenit altfel, orice cantitate diferită este supusă respingerii și returnării VÂNZĂTORULUI de către CUMPĂRĂTOR, pe riscul și pe cheltuiala VÂNZĂTORULUI. Mărfurile care depășesc cantitatea menționată în comanda de achiziție pot, la alegerea CUMPĂRĂTORULUI: (a) să fie returnate VÂNZĂTORULUI, caz în care toate cheltuielile și taxele, inclusiv transportul către CUMPĂRĂTOR, ambalarea, ambalarea în lăzi și transportul vor fi suportate de VÂNZĂTOR; sau (b) să fie tratate ca și cum ar fi fost cumpărate în cadrul comenzii la prețul unitar menționat în aceasta.

 

5. Prețuri:

În cazul în care, în timp ce prezenta comandă este în vigoare, VÂMNZĂTORUL încheie cu o terță parte un acord sau o comandă de achiziție cu un domeniu de aplicare similar pentru prețuri mai mici decât cele prevăzute în prezenta comandă de achiziție (o „Comandă de achiziție cu preț mai mic”), atunci VÂNZĂTORUL va notifica CUMPĂRĂTORUL cu privire la aceste prețuri mai mici și va extinde automat aceste prețuri reduse către CUMPĂRĂTOR, prețurile mai mici fiind retroactive la data la care prețurile din Comanda de achiziție cu Preț Mai Mic au intrat în vigoare.

 

6. Livrare:

Livrarea se va face la adresa de expediere în cantitățile și la datele specificate în comanda de achiziție a CUMPĂRĂTORULUI. În cazul în care VÂNZĂTORUL nu este în măsură să efectueze livrările conform specificațiilor CUMPĂRĂTORULUI, VÂNZĂTORUL va notifica imediat CUMPĂRĂTORUL. În cazul în care nu se efectuează livrarea la data sau în modul convenit, VÂNZĂTORUL va expedia marfă premium pe cheltuiala VÂNZĂTORULUI. Livrările întârziate fac obiectul respingerii și returnării pentru credit de către CUMPĂRĂTOR, pe riscul și pe cheltuiala VÂNZĂTOR. Livrările anticipate necesită aprobarea prealabilă din partea unui agent de achiziții al Lincoln, în caz contrar acestea pot face obiectul refuzului de expediere. VÂNZĂTORUL va fi responsabil pentru toate taxele asociate cu refuzul expedierii anticipate.

 

VÂNZĂTORUL este răspunzător pentru taxele și costurile rezultate din: (a) expedierea pe un alt mod sau pe o altă rută decât cea specificată, (b) costurile de transport premium care decurg din faptul că VÂNZĂTORUL nu reușește să respecte data de livrare promisă, (c) costurile de transport premium care decurg din faptul că VÂNZĂTORUL nu reușește să facă o singură expediere, cu excepția cazului în care este autorizat în prealabil de către CUMPĂRĂTOR și (d) expedierea către o destinație greșită. CUMPĂRĂTORUL poate deduce orice sume datorate de VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI din orice factură neachitată de la VÂNZĂTOR.

 

7. Titlu:

Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către CUMPĂRĂTOR, titlul de proprietate cu privire la Bunurile prevăzute în prezentul contract nu va fi transferat către CUMPĂRĂTOR până la livrarea bunurilor la locația CUMPĂRĂTORULUI.

 

8. Risc de pierdere:

Pentru expedierile interne, riscul de pierdere în ceea ce privește Bunurile în temeiul prezentului contract nu se transferă la CUMPĂRĂTOR până la livrarea Bunurilor la locația CUMPĂRĂTORULUI. 

 

Pentru expedierile internaționale, riscul de pierdere sau de deteriorare în ceea ce privește Bunurile în temeiul prezentului contract se transferă la CUMPĂRĂTOR, după cum se menționează în comanda de cumpărare a CUMPĂRĂTORULUI, prin referire la termenii comerciali internaționali (Incoterms 2010), așa cum sunt publicați de Camera de Comerț Internațională (ICC).

 

9. Modificări:

CUMPĂRĂTORUL își rezervă dreptul de a aduce modificări desenelor, specificațiilor și altor prevederi ale prezentei comenzi. În cazul în care o astfel de modificare determină o creștere sau o scădere a costului sau a timpului necesar pentru furnizarea Bunurilor, VÂNZĂTORUL va notifica în scris CUMPĂRĂTORUL în termen de cinci (5) zile de la primirea acestei modificări. O astfel de notificare va include detalii cu privire la impactul modificării asupra costurilor și a datelor de livrare ale VÂNZĂTORULUI. CUMPĂRĂTORUL și VÂNZĂTORUL negociază cu bună credință o ajustare echitabilă a prețului de achiziție și a termenelor de livrare în cadrul comenzii de achiziție. În cazul în care VÂNZĂTORUL nu notifică în scris CUMPĂRĂTORUL în termen de cinci (5) zile, atunci VÂNZĂTORUL renunță irevocabil la orice modificare a prețului sau a termenelor de livrare în cadrul comenzii de achiziție.

 

VÂNZĂTORUL notifică în prealabil în scris CUMPĂRĂTORULUI orice modificări, inclusiv, dar fără a se limita la specificații, proiecte sau modificări majore în ceea ce privește fabricarea, locația, producția și procesele sau procedurile legate de bunurile sau serviciile furnizate cumpărătorului.

 

10. Anulare; Reziliere pentru Insolvență:

CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a anula integral sau parțial prezenta comandă de achiziție, fără răspundere față de vânzător, din cauza unor defecte de material, de manoperă sau de proiectare, sau dacă nu este livrat la sau în termen de zece (10) zile lucrătoare înainte de data de livrare indicată în prezenta comandă de achiziție sau la o altă dată de livrare convenită de comun acord; sau dacă Bunurile furnizate de Vânzător nu sunt în conformitate cu specificațiile, desenele sau eșantioanele acceptate la care se face referire în fața prezentei comenzi.

 

CUMPĂRĂTORUL poate, în orice moment, printr-o notificare scrisă, să anuleze această comandă de achiziție sau orice parte a acesteia, după bunul său plac, caz în care taxele de anulare vor fi limitate la costurile reale suportate de VÂNZĂTOR până la data anulării, plus un profit rezonabil. Toate cererile de anulare formulate de VÂNZĂTOR vor face obiectul unui audit și al unei verificări prealabile din partea CUMPĂRĂTORULUI. În niciun caz, CUMPĂRĂTORUL nu va fi răspunzător pentru taxele de anulare care depășesc prețul contractului pentru Bunurile anulate. La o astfel de decontare, toate materialele, uneltele speciale și lucrările în curs de execuție vor deveni proprietatea CUMPĂRĂTORULUI.

 

În plus, CUMPĂRĂTORUL poate rezilia integral sau parțial prezenta comandă de achiziție, fără răspundere, în cazul în care (a) VÂNZĂTORUL face o cesiune în beneficiul creditorilor, (b) VÂNZĂTORUL încetează să își desfășoare activitatea ca întreprindere în funcțiune, (c) VÂNZĂTORUL devine insolvabil, (d) o cerere voluntară sau involuntară de faliment este depusă de către sau împotriva VÂNZĂTORULUI sau (e) este numit un administrator judiciar, un administrator judiciar sau un lichidator al VÂNZĂTORULUI.

 

11. Garanție:

Cu excepția cazului în care CUMPĂRĂTORUL și VÂNZĂTORUL au convenit altfel, VÂNZĂTORUL garantează pentru o perioadă de cel puțin douăzeci și patru (24) de luni de la data livrării că toate Bunurile furnizate CUMPĂRĂTORULUI sunt conforme cu toate desenele, specificațiile, eșantioanele și alte descrieri, specificate sau adoptate de către CUMPĂRĂTOR, sunt vandabile, fără defecte de material și de manoperă și libere de sarcini, creanțe și sarcini. (Excepție de la perioada de garanție de 24 de luni: În cazul în care Vânzătorul revinde produsele către CUMPĂRĂTOR ca distribuitor angro, VÂNZĂTORUL este de acord să extindă garanțiile individuale complete ale producătorului către CUMPĂRĂTOR de la data livrării către CUMPĂRĂTOR). În cazul în care VÂNZĂTORUL cunoaște scopul specific pentru care CUMPĂRĂTORUL intenționează să utilizeze Bunurile, VÂNZĂTORUL garantează că aceste Bunuri, inclusiv ambalajul și etichetarea furnizate CUMPĂRĂTORULUI, vor corespunde scopului specific. Toate Bunurile furnizate către CUMPĂRĂTOR trebuie să respecte toate legile și reglementările federale, de stat și locale aplicabile. VÂNZĂTORUL îl va despăgubi și îl va exonera pe CUMPĂRĂTOR de orice încălcare a acestor garanții. Nicio limitare a căilor de atac ale CUMPĂRĂTORULUI conținută în orice ofertă, confirmare de primire, factură sau alt document, dacă este cazul, nu va avea ca efect reducerea sau limitarea în alt mod a acestei despăgubiri. Mărfurile care nu corespund garanției pot fi returnate VÂNZĂTORULUI pe cheltuiala VÂNZĂTORULUI, fie pentru a fi creditate, fie pentru a fi înlocuite, conform indicațiilor Cumpărătorului. CUMPĂRĂTORULpoate returna astfel de bunuri defecte sau neconforme VÂNZĂTORULUI pe riscul acestuia, iar VÂNZĂTORUL va plăti toate cheltuielile de transport. Orice plată efectuată de către CUMPĂRĂTOR pentru astfel de bunuri defecte sau neconforme va fi rambursată de către VÂNZĂTOR, cu excepția cazului în care Vânzătorul înlocuiește sau corectează cu promptitudine aceste defecte sau neconformități în timp util, pe cheltuiala VÂNZĂTORULUI. Aceste garanții rămân valabile după acceptarea și plata bunurilor.

 

12. Indemnizația pentru brevete:

VÂNZĂTORUL va despăgubi, apăra și exonera de răspundere CUMPĂRĂTORUL și clienții săi de toate obligațiile, daunele, reclamațiile, pierderile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și alte costuri aferente) care pot fi suportate de către, evaluate sau suportate de către CUMPĂRĂTOR din cauza oricăror acțiuni sau proceduri care acuză încălcarea oricărui brevet, marcă comercială sau drept de autor din cauza vânzării sau utilizării Bunurilor livrate în temeiul prezentului contract, fie singure, fie împreună cu alte articole. În cazul în care utilizarea sau vânzarea oricăror Bunuri în legătură cu care VÂNZĂTORUL despăgubește CUMPĂRĂTORUL este interzisă ca urmare a unei astfel de acțiuni sau proceduri, VÂNZĂTORUL, fără nicio cheltuială pentru CUMPĂRĂTORr, va obține pentru CUMPĂRĂTOR și pentru clienții săi dreptul de a utiliza și de a vinde Bunurile respective sau va înlocui bunurile echivalente. În cazul în care VÂNZĂTORUL nu reușește să obțină un produs echivalent ca substitut, VÂNZĂTORUL va despăgubi CUMPĂRĂTORUL și clienții săi pentru orice fel și toate pierderile sau daunele suferite ca urmare a unei astfel de interdicții și încălcări.

 

13. Confidențialitate:

VÂNZĂTORUL va considera și va trata toate informațiile confidențiale, astfel cum sunt definite mai jos, ca fiind confidențiale și nu va dezvălui nicio informație confidențială unor terțe părți și nu va utiliza nicio informație confidențială în alt scop decât cel cerut de comanda de achiziție a CUMPĂRĂTORULUI. CUMPĂRĂTORUL își păstrează toate drepturile cu privire la aceste informații confidențiale, iar VÂNZĂTORUL nu va permite ca nicio informație confidențială să fie copiată sau utilizată în legătură cu bunurile sau serviciile furnizate unei terțe părți. Termenul „informații confidențiale” include toate desenele, specificațiile, proiectele, instrucțiunile tehnice și orice alte informații furnizate de către CUMPĂRĂTOR VÂNZĂTORULUI. VÂNZĂTORUL nu va dezvălui faptul că CUMPĂRĂTORUL a încheiat un contract pentru achiziționarea de bunuri sau servicii de la VÂNZĂTOR și nici nu va dezvălui informațiile confidențiale referitoare la comanda de achiziție a CUMPĂRĂTORULUI fără permisiunea scrisă a acestuia. În cazul în care Bunurile au fost proiectate în conformitate cu specificațiile sau datele furnizate de către CUMPĂRĂTOR, nici Bunurile, nici bunurile similare nu vor fi reproduse de către VÂNZĂTOR, cu excepția consimțământului scris al CUMPĂRĂTORULUI, iar toate specificațiile, desenele, fotografiile, datele și alte materiale sau informații furnizate în legătură cu acestea vor rămâne în permanență proprietatea cumpărătorului și vor fi tratate ca informații confidențiale de către VÂNZĂTOR și vor fi returnate imediat la cererea scrisă a CUMPĂRĂTORULUI. Cu excepția cazului în care CUMPĂRĂTORUL și VÂNZĂTORUL au convenit altfel în scris, toate drepturile, titlurile și interesele legate de orice invenții, dezvoltări, îmbunătățiri sau modificări sau alte proprietăți intelectuale (denumite colectiv „invenții”), a căror dezvoltare a fost solicitată sau finanțată în totalitate sau parțial de către CUMPĂRĂTOR, vor deveni proprietatea exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI. VÂNZĂTORUL va lua toate măsurile solicitate de către CUMPĂRĂTOR pentru a perfecta proprietatea CUMPĂRĂTORULUI asupra acestor invenții.

 

14. Despăgubire și asigurare:

VÂNZĂTORUL este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze de răspundere CUMPĂRĂTORUL împotriva tuturor responsabilităților, daunelor (inclusiv daunele indirecte și incidentale), reclamațiilor, pierderilor, costurilor și cheltuielilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și alte costuri aferente) legate de (i) încălcarea de către VÂNZĂTOR a comenzii de achiziție și/sau a acestor termeni și condiții și (ii) daunele materiale, decesul și/sau vătămările corporale care decurg din executarea de către VÂNZĂTOR a unei comenzi de achiziție a CUMPĂRĂTORULUI, răspundere, reclamație, pierdere sau cheltuială care este cauzată de acțiunile sau omisiunile VÂNZĂTORULUI. VÂNZĂTORUL este de acord să despăgubească, să apere și să îl exonereze de răspundere pe CUMPĂRĂTOR împotriva oricăror reclamații pentru vătămări corporale sau daune materiale care rezultă sau se presupune că rezultă din materiale, manoperă sau proiectare nesigură sau defectuoasă a Bunurilor.

 

VÂNZĂTORUL trebuie să mențină o asigurare de răspundere civilă generală care să includă o acoperire în valoare de cel puțin 5 milioane de dolari americani (5.000.000 USD) pentru fiecare cerere de despăgubire, pentru daune materiale, vătămări corporale și răspundere contractuală. La cerere, VÂNZĂTORUL va furniza CUMPĂRĂTORULUI certificatele de asigurare care atestă o astfel de asigurare.

 

15. Nici o cesiune:

VÂNZĂTORUL nu va cesiona comenzile de cumpărare ale CUMPĂRĂTORULUI către nicio terță parte, cu excepția faptului că VÂNZĂTORUL poate, cu acordul scris prealabil al CUMPĂRĂTORULUI, să facă o cesiune a sumelor de bani datorate în temeiul prezentului contract, către o instituție financiară, sub rezerva dreptului de compensare al CUMPĂRĂTORULUI.

 

16. Compensarea:

CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a compensa orice sumă datorată în orice moment de VÂNZĂTOR către CUMPĂRĂTOR cu orice sumă plătibilă de către CUMPĂRĂTOR în temeiul prezentei comenzi de achiziție.

 

17. Nicio renunțare:

Faptul că oricare dintre părți nu insistă asupra îndeplinirii de către cealaltă parte a oricărui termen sau condiție sau renunțarea la orice încălcare sau nerespectare a prezentului contract de către cealaltă parte nu va renunța la alți termeni, condiții sau nerespectări, indiferent dacă sunt sau nu de același tip.

 

18. Modificare:

Nu se poate face nicio modificare a termenilor prezentei comenzi decât în scris și semnată de partea împotriva căreia se solicită executarea.

 

19. Respectarea legilor:

VÂNZĂTORUL va respecta, pe cheltuiala sa, toate legile, reglementările și alte cerințe aplicabile ale oricărei autorități, agenții sau instrumente guvernamentale aplicabile și își va asuma toate responsabilitățile sau obligațiile impuse de acestea în ceea ce privește îndeplinirea de către VÂNZĂTOR în temeiul prezentei comenzi de achiziție. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, VÂNZĂTORUL declară și garantează că respectă următoarele legi (cu modificările ulterioare) și orice norme și reglementări de punere în aplicare: (a) Legea Federală privind Sănătatea și Securitatea în Muncă (Federal Occupational Health and Safety Act) din 1970; (b) Legea privind Standardele Echitabile din Muncă (Fair Labor Standards Act) din 1938; (c) Directiva CE privind Restricțiile de Utilizare a Anumitor Substanțe Periculoase în Echipamentele Electrice și Electronice; (d) REGULAMENTUL (CE) 1907/2006 (REACH) și toate amendamentele; (e) Directiva CE privind Deșeurile de Echipamente Electrice și electronice; și (f) legile privind discriminarea pe criterii de vârstă, rasă, culoare, credință religioasă, sex, orientare sexuală, identitate de gen, strămoși sau origine națională, handicap fizic sau mental sau statut de veteran. VÂNZĂTORUL este de acord să notifice cu promptitudine CUMPĂRĂTORUL cu privire la orice retragere de produse sau materiale dăunătoare sau defecte conținute în bunurile VÂNZĂTORULUI. VÂNZĂTORUL va despăgubi și va exonera CUMPĂRĂTORUL și clienții săi de orice răspundere, daune, pretenții, pierderi, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și alte costuri aferente) care pot fi suportate de către, evaluate sau suportate de către CUMPĂRĂTOR din cauza oricăror acțiuni sau proceduri care acuză încălcarea oricărei legi, reglementări și alte cerințe aplicabile ale oricărei autorități, agenții sau instrumente guvernamentale aplicabile.  VÂNZĂTORUL va furniza o Fișă cu Date de Securitate CUMPĂRĂTORULUI, conform cerințelor legale. Vânzătorul etichetează containerul oricărui material periculos care urmează să fie livrat în temeiul prezentei comenzi de achiziție în conformitate cu toate legile și reglementările relevante privind transportul materialelor periculoase, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, Legea privind transportul materialelor periculoase, 49 U.S.C. § 5101, et seq. și 49 CFR, părțile 171-180.

 

VÂNZĂTORUL trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește afacerile desfășurate sau serviciile prestate cu sau în numele Lincoln, inclusiv (fără a se limita la) toate „Legile anti-corupție” aplicabile, care interzic plata sau transferul direct sau indirect al oricărui lucru de valoare către guverne, funcționari guvernamentali, întreprinderi de stat, partide politice, funcționari ai partidelor politice sau rude sau asociați ai acestor funcționari, în legătură cu obținerea sau menținerea unei afaceri sau a unui avantaj comercial necorespunzător.

 

VÂNZĂTORUL acceptă că nu va participa la vânzarea de produse sau tehnologii Lincoln către nicio entitate din sau pentru exportul către o țară considerată „țară interzisă” în conformitate cu legile de control al exporturilor din SUA (în prezent, Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan sau Siria) sau pentru utilizarea în domeniul armelor nucleare, chimice sau biologice sau în aplicații cu rachete sau rachete.

 

La cererea CUMPĂRĂTORULUI, VÂNZĂTORUL va furniza informații ca răspuns la orice solicitare rezonabilă (inclusiv o certificare scrisă) cu privire la respectarea legilor, normelor sau reglementărilor aplicabile.

 

CUMPĂRĂTORUL este titularul unor contracte guvernamentale din SUA și, în virtutea acestora, este supus anumitor cerințe legale, de reglementare și contractuale suplimentare. În cazul în care această comandă de achiziție este emisă în cadrul unui contract principal al guvernului SUA sau al unui subcontract în cadrul unui contract principal al guvernului SUA, VÂNZĂTORUL este de acord să respecte toate cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile contractului principal sau subcontractului, ale căror copii pot fi furnizate VÂNZĂTORULUI la cererea acestuia.

 

CUMPĂRĂTORUL încorporează în prezentul Acord, după caz, obligațiile privind notificarea drepturilor angajaților în temeiul legilor federale ale muncii care se regăsesc în 29 CFR partea 471, apendicele A la subpartea A, iar furnizorul va încorpora, de asemenea, aceste obligații în toate contractele de subcontractare aplicabile, astfel cum se prevede în 29 CFR partea 471.  Pentru achizițiile CUMPĂRĂTORULUI în valoare de 100.000 USD sau mai mult, într-o singură comandă de achiziție și nu agregate, achiziție care este necesară pentru executarea contractelor federale directe ale CUMPĂRĂTORULUI, furnizorul poate fi obligat să completeze un VETS-4212 în conformitate cu 41 CFR partea 61-300.

 

Sclavia și traficul de persoane: VÂNZĂTORUL își va desfășura activitatea în conformitate cu toate legile aplicabile referitoare la ocuparea forței de muncă și la practicile de muncă, de mediu, de sănătate și de siguranță. VÂNZĂTORUL declară și garantează către Lincoln că nu va permite utilizarea sclaviei, a muncii forțate, involuntare sau constrânse, a muncii copiilor, a traficului de persoane sau a traficului sexual de către niciun angajat, agent, subcontractant sau VÂNZĂTOR în funcționarea sau susținerea activității sale sau în fabricarea și distribuirea produselor către Lincoln. VÂNZĂTORUL garantează de asemenea lui Lincoln și este de acord că va: 1. Nu se va implica în nicio formă de trafic de persoane, fie prin forță, fraudă sau constrângere; sau în nicio formă de servitute involuntară sau sclavie; sau în nicio formă de trafic sexual sau de procurare a oricărui act sexual comercial; 2. 2. Să nu utilizeze cu bună știință nicio formă de muncă forțată sau involuntară, inclusiv prin utilizarea: (a) amenințărilor cu vătămarea sau constrângerea unei persoane; (b) a oricărui plan, plan sau model menit să determine o persoană să creadă că, în cazul în care persoana respectivă nu prestează o astfel de muncă sau servicii, aceasta sau o altă persoană va suferi vătămări grave sau constrângeri; sau (c) a amenințărilor cu abuzul de proceduri legale; 3. Nu se angajează în sau sprijină utilizarea muncii copiilor și respectă toate legile locale aplicabile privind munca copiilor; 4. Nu distruge, nu ascunde, nu confiscă sau nu refuză în alt mod accesul unui angajat la documentele de identitate sau de imigrare ale acestuia, cum ar fi pașapoartele sau permisele de conducere; 5. Nu utilizează practici înșelătoare în timpul recrutării angajaților sau al ofertei de muncă și comunică în mod rezonabil angajaților termenii și condițiile de angajare, inclusiv salariile și beneficiile, locul de muncă, condițiile de cazare și costurile aferente (dacă sunt furnizate), orice costuri care urmează să fie imputate angajatului sau reținute din venituri și, dacă este cazul, natura periculoasă a muncii. 6. Respectați toate legile locale aplicabile privind salariile, beneficiile și orele de lucru; 7. Nu percepeți angajaților sau potențialilor angajați o taxă de recrutare și nu utilizați agenți de recrutare care nu respectă legile locale privind munca din țara în care are loc recrutarea sau angajarea; VÂNZĂTORUL va lua măsuri rezonabile pentru a verifica sau monitoriza respectarea acestor termeni în cadrul lanțurilor de aprovizionare proprii și, la cererea Lincoln, va furniza o astfel de certificare scrisă către Lincoln care să confirme respectarea cerințelor de mai sus și a legislației aplicabile.

VÂNZĂTORUL este de acord să implementeze proceduri în lanțul de aprovizionare pentru a întreprinde: (1) o investigație rezonabilă privind țara de origine a mineralelor de conflict (staniu, tantal, tungsten și aur) încorporate în orice Bunuri furnizateCUMPĂRĂTORULUI în temeiul prezentului document și (2) o diligență corespunzătoare a lanțului său de aprovizionare pentru a determina dacă mineralele de conflict provin din Republica Democratică Congo sau din una dintre țările din jur: Angola, Burundi, Republica Centrafricană, Rwanda, Sudanul de Sud, Tanzania, Uganda sau Zambia („Țările acoperite”) sprijină direct sau indirect grupările armate ilegale de acolo și (3) să pună în aplicare proceduri pentru a evalua și a reduce riscul de a achiziționa minerale de conflict din surse care ar putea sprijini astfel de grupări armate și (4) dacă este cazul, să respecte secțiunea 1502 din U. S. Dodd-Frank Wall Street Refomra și Protecția Consumatorilor (Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

 

CUMPĂRĂTORUL este un angajator cu șanse egale și un contractant sau subcontractant federal. Prin urmare, părțile convin că, după caz, vor respecta cerințele din 41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR 60-300.5(a) și 41 CFR 60-741.5(a) și că aceste legi sunt încorporate în prezentul document prin trimitere. Aceste reglementări interzic discriminarea persoanelor calificate pe baza statutului lor de veterani protejați sau de persoane cu handicap și interzic discriminarea tuturor persoanelor pe baza rasei, culorii, religiei, sexului, orientării sexuale, identității de gen sau originii naționale. Aceste regulamente impun ca principalii contractori și subcontractanții acoperiți să ia măsuri afirmative pentru a angaja și a avansa în ocuparea forței de muncă persoane fără a ține cont de rasă, culoare, religie, sex, orientare sexuală, identitate de gen, origine națională, statut de veteran protejat sau handicap. Părțile convin, de asemenea, că, după caz, vor respecta cerințele Ordinului executiv 13496 (29 CFR partea 471, apendicele A la subpartea A), privind notificarea drepturilor angajaților în temeiul legislației federale a muncii.

 

Propunerea 65 impune ca pe produsele vândute în California să fie furnizate avertismente în cazul în care acestea conțin anumite substanțe chimice enumerate de statul California ca fiind cauzatoare de cancer, malformații congenitale sau alte efecte nocive asupra reproducerii. Exemple de substanțe chimice enumerate sunt cromul, plumbul, nichelul și di(2-etilhexil) ftalatul DEHP (utilizat ca plastifiant în PVC), iar produsele care conțin chiar și cantități foarte mici din aceste substanțe sau din orice altă substanță chimică enumerată (a se vedea https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list) trebuie să aibă un avertisment în conformitate cu Propunerea 65. VÂNZĂTORUL de produse finite, indiferent dacă sunt furnizate în ambalaje cu amănuntul sau în vrac, este singurul responsabil pentru a determina dacă produsul conține o substanță chimică inclusă pe listă și, în caz afirmativ, să eticheteze produsul sau ambalajul său cu amănuntul cu avertismentul cerut. VÂNZĂTORUL de materiale și părți componente este responsabil să notifice CUMPĂRĂTORUL dacă materialul sau componenta pe care o furnizează conține o substanță chimică înscrisă pe listă, astfel încât CUMPĂRĂTORUL să poată aplica o avertizare corespunzătoare. VÂNZĂTORUL este de acord să îl apere și să îl despăgubească pe CUMPĂRĂTOR de orice reclamație conform căreia produsul său nu respectă Propunerea 65 sau dacă nu îl notifică pe CUMPĂRĂTOR că o componentă pe care o furnizează conține o substanță chimică inclusă pe listă. Pentru informații suplimentare despre Propunerea 65 din California, consultați https://oehha.ca.gov/proposition-65.

 

20. Cerințe Vamale și de Import:

Cu excepția cazului în care CUMPĂRĂTORUL convine altfel, VÂNZĂTORUL este de acord ca CUMPĂRĂTORUL să nu fie importatorul înregistrat pentru orice expediere a Bunurilor în Statele Unite pentru livrarea către CUMPĂRĂTOR. VÂNZĂTORUL este de acord să respecte pe deplin toate legile și cerințele vamale și de import aplicabile din SUA în ceea ce privește furnizarea de Bunuri către CUMPĂRĂTOR. Toate Bunurile vor fi marcate sau etichetate în mod vizibil, lizibil și permanent în limba engleză cu țara lor de origine, în conformitate cu legile aplicabile. Pentru Bunurile furnizate din afara SUA, VÂNZĂTORUL va furniza o factură comercială care descrie Bunurile în limba engleză și enumeră toate plățile și taxele, directe și indirecte, care urmează să fie efectuate pentru Bunuri, cu suficiente detalii pentru a justifica intrarea bunurilor în SUA și vămuirea prin vămile americane. În plus, VÂNZĂTORUL va furniza CUMPĂRĂTORULUI toate documentele justificative care să susțină țara de origine, evaluarea, clasificarea HTS și/sau tratamentul preferențial în conformitate cu legislația vamală din SUA (inclusiv, în cazul Bunurilor furnizate din Mexic, Canada sau SUA, un certificat de origine NAFTA pentru bunurile eligibile) și va notifica imediat CUMPĂRĂTORULUI orice modificare a acestor informații.

 

În cazul în care CUMPĂRĂTORUL îl notifică pe VÂNZĂTOR că acesta va face livrare rapidă fără staționare și va expedia Bunurile (transport/palet) în conținutul lor original către una dintre entitățile sale afiliate situate în afara Statelor Unite, VÂNZĂTORUL va furniza ambalaje/palet care sunt conforme cu ISPM-15 (Standardele Internaționale pentru Măsuri Fitosanitare nr. 15), inclusiv, fără a se limita la, furnizarea ștampilei, a mărcii sau a certificării corespunzătoare pe ambalaj. În caz contrar, cumpărătorul ar putea să îi impună VÂNZĂTORULUI costuri suplimentare.

 

21. Conduita Etică în Afaceri/Codul Lincoln de Conduită și Etică Corporativă:

CUMPĂRĂTORUL se așteaptă ca VÂNZĂTORUL să se angajeze la o politică de practici și conduită de afaceri corecte, oneste și etice și de respectare deplină a standardelor și codurilor publicate pentru industria lor, iar VÂNZĂTORUL este de acord și acceptă politica de mai sus ca principiu de guvernare a relației sale cu CUMPĂRĂTORUL. În special, VÂNZĂTORUL garantează că practicile sale în materie de ocupare a forței de muncă, de mediu și de sănătate și siguranță sunt conforme cu standardele industriei, pe lângă legile aplicabile. În plus, VÂNZĂTORUL recunoaște că CUMPĂRĂTORUL a adoptat un Cod de Conduită și Etică Corporativă care reglementează, printre altele, relațiile sale cu furnizorii (o copie a acestuia poate fi găsită pe site-ul web al CUMPĂRĂTORULUI la adresa www.lincolnelectric.com). VÂNZĂTORUL este de acord să se comporte în relațiile sale cu CUMPĂRĂTORUL într-un mod care să fie consecvent și să faciliteze respectarea codului CUMPĂRĂTORULUI.

22. Legea Aplicabilă:

Toate comenzile de achiziție ale CUMPĂRĂTORULUI vor fi guvernate, interpretate și aplicate în conformitate cu legile interne ale statului Ohio, inclusiv cu dispozițiile Codului Comercial Uniform din Ohio, dar excluzând în mod specific dispozițiile Convenției ONU din 1980 privind Contractele deVânzare Internațională de Bunuri și fără a da efect conflictului de principii juridice. VÂNZĂTORUL acceptă prin prezenta, în mod necondiționat și irevocabil, să se supună jurisdicției oricărei instanțe de jurisdicție generală cu sediul în statul Ohio.

 

23. Litigii:

În cazul oricărei controverse, revendicări sau litigii care decurge din sau are legătură cu o comandă de achiziție (o „Dispută”), CUMPĂRĂTORUL și VÂNZĂTORUL vor încerca să rezolve problema pe cale amiabilă prin discuții reciproce, care vor fi inițiate prin notificarea scrisă a celeilalte părți de către partea vătămată cât mai curând posibil după apariția unei Dispute și care vor fi conduse cu diligență și bună credință atât de către CUMPĂRĂTOR, cât și de către VÂNZĂTOR. Astfel de discuții pot fi purtate la telefon sau în cadrul unei sau mai multor întâlniri, care au loc la sediul principal al CUMPĂRĂTORULUI sau în orice altă locație convenită de părți.

 

În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve un astfel de litigiu prin înțelegere și compromis pe cale amiabilă în termen de treizeci (30) de zile de la data notificării de inițiere a discuțiilor menționate la alineatul de mai sus, oricare dintre părți poate supune litigiul spre soluționare prin mediere. Medierea se va desfășura la sediul principal al CUMPĂRĂTORULUI sau în orice altă locație convenită de părți. Mediatorul va fi selectat în comun de către părți. Medierea va continua timp de cel puțin treizeci (30) de zile, cu excepția cazului în care mediatorul alege să se retragă mai devreme. Fiecare parte își suportă propriile costuri aferente medierii, iar părțile împart în mod egal costurile mediatorului.

 

În cazul în care Litigiul nu poate fi soluționat prin mediere, oricare dintre părți poate iniția o acțiune pentru soluționarea Litigiului în instanțele judecătorești din statul Ohio, iar fiecare dintre părți se supune irevocabil jurisdicției exclusive a acestor instanțe, renunță la orice obiecție pe care ar putea-o avea acum sau în viitor cu privire la locul de desfășurare sau la conveniența forului și este de acord ca toate pretențiile legate de acest Litigiu să fie examinate și soluționate numai în aceste instanțe. Procesele în orice astfel de Litigiu pot fi notificate oricărei părți oriunde în lume.

 

24. Impozite:

Toate impozitele (fie că este vorba de taxe de vânzare, de utilizare, de accize sau de altă natură) pe care VÂNZĂTORUL este obligat prin lege să le colecteze de la CUMPĂRĂTOR și să le re-emită autorităților guvernamentale corespunzătoare vor fi menționate separat pe factura VÂNZĂTORULUI și vor fi incluse în prețul bunurilor.

 

25. Recunoaștere:

Prezenta comandă de achiziție conține întregul acord dintre părți cu privire la obiectul acesteia. Orice trimitere la oferta de vânzare sau la propunerea VÂNZĂTORULUI are ca unic scop încorporarea descrierii, a prețurilor și a specificațiilor bunurilor conținute în acestea, în măsura în care aceste descrieri, prețuri și specificații nu intră în conflict cu descrierea, prețurile și specificațiile din prezenta comandă. În cazul în care VÂNZĂTORUL acceptă prezenta comandă pe propriul său formular de confirmare sau de acceptare, se înțelege că toți termenii și condițiile din prezenta comandă (inclusiv termenii și condițiile încorporate prin trimitere) nu fac obiectul unor termeni suplimentari sau diferiți din formularul VÂNZĂTORULUI și că numai termenii și condițiile din prezenta comandă prevalează.

 

ORICE TERMENI SUPLIMENTARI SAU DIFERIȚI DIN FORMULARUL VÂNZĂTORULUI SUNT CONSIDERAȚI PRIN PREZENTA CA FIIND MODIFICĂRI IMPORTANTE ȘI SE NOTIFICĂ OBIECȚIA ȘI RESPINGEREA ACESTOR TERMENI.