Satın Alma Hüküm ve Koşulları

DECEMBER 15, 2018

1. Tanımlar:

ALICI, herhangi bir Satın Alma Siparişinde tanımlanan Lincoln Electric Company veya bağlı kuruluşlarından biri anlamına gelir. "Satın Alma Emri", ALICI'nın SATICI'dan Mal satın alma teklifini ifade eder. "SATICI", bu satın alma siparişinin ön yüzünde belirtilen Malları sağlayan kişi veya kuruluş anlamına gelir. "Mallar", SATICI tarafından bu Satın Alma Siparişi kapsamında ALICI'ya sağlanan donanım, donanım yazılımı, yazılım ve/veya hizmetler anlamına gelir. Bu Hüküm ve Koşullarda veya herhangi bir Satın Alma Siparişinde yer alan hiçbir şey, Lincoln Electric Company'yi veya bağlı kuruluşlarından herhangi birini, müşterek veya müteselsil olarak veya Sözleşmede Lincoln Electric Company'yi açıkça ALICI olarak adlandırmayan herhangi bir anlaşma kapsamında herhangi bir şekilde sorumlu veya yükümlü tutacak şekilde yorumlanamaz.

 

2. Kabul:

Tüm satın alma siparişleri, satın alma siparişinin fiyat, miktar ve teslim tarihi için ALICI'ya ulaşmasından itibaren üç iş günü içinde SATICI tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. SATICI'nın, ALICI'nın siparişine konu Mallar üzerinde çalışmaya başlaması, Malları sevk etmesi veya bir siparişe konu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ifa etmesi, hangisinin önce gerçekleştiğine bağlı olarak, ALICI'nın satın alma siparişini ve bu hüküm ve koşulları kabul ettiği anlamına gelir. ALICI'nın satın alma siparişlerinin kabulü, burada ve burada yer alan açık koşulların kabulüne tabidir.

 

SATICININ TEKLİFİ, TEŞEKKÜR, FATURA VEYA BAŞKA BELGELERDEKİ HER TÜRLÜ EK VEYA FARKLI ŞART TEKLİFİ, ALICI TARAFINDAN YAZILI OLARAK ONAYLANMADIĞINDA, ÖNEMLİ KABUL EDİLECEK VE BURADA REDDEDİLECEKTİR. SATICI, ALICININ SİPARİŞİNİ İŞİN BAŞLAMASI, SEVKİYAT VEYA PERFORMANS İLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KABUL EDERSE, SİPARİŞ SATICI TARAFINDAN EK VEYA FARKLI ŞARTLAR OLMAKSIZIN KABUL EDİLECEKTİR.

 

3. İnceleme:

ALICI, Malları sevkiyattan önce, üretim sürecinde (SATICI'nın normal çalışma saatleri içinde önceden haber vermek kaydıyla) ve teslimattan sonra Malların belirtilen şartlara uygun olduğunu doğrulamak için muayene etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından yapılan bu tür bir inceleme, SATICI'yı uygun Malları sağlama sorumluluğundan kurtarmaz veya ALICI tarafından sonradan reddedilmesini engellemez. ALICI tarafından reddedilen mallar, risk ve masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilecektir.

 

4. Miktar:

Sipariş edilen belirli miktar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. ALICI ve SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, farklı bir miktar ALICI'nın reddine ve risk ve masrafları SATICI'ya ait olmak üzere Satıcıya iadeye tabidir. Satın alma siparişinde belirtilen miktarı aşan mallar, ALICI'nın tercihine bağlı olarak: (a) SATICI'ya iade edilmesini, bu durumda ALICI'ya yapılan navlun, paketleme, sandıklama ve taşıma dahil tüm masraf ve ücretlerin SATICI'nın hesabından tahsil edilecek; veya, (b) siparişte belirtilen birim fiyat üzerinden satın alınmış gibi işlem görecektir.

 

5. Fiyatlar:

Bu satın alma siparişi yürürlükteyken, SATICI'nın bu siparişte belirtilenden daha düşük fiyatlar için üçüncü bir kişiyle benzer kapsamda bir sözleşme veya satın alma siparişi vermesi halinde ("Düşük Fiyatlı Sipariş"), SATICI, söz konusu düşük fiyatlandırmayı ALICI'ya bildirecek ve bu indirimli fiyatları, Düşük Fiyatlı Sipariş'teki fiyatların yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük olarak, söz konusu düşük fiyatlandırmayı otomatik olarak ALICI'ya sunacaktır.

 

6. Teslimat:

Teslimat, ALICI'nın sipariş emrinde belirtilen miktar ve tarihlerde teslimat adresine yapılacaktır. SATICI, ALICI'nın belirttiği teslimatları gerçekleştiremezse, SATICI durumu derhal ALICI'ya bildirecektir. Kararlaştırılan tarihte veya şekilde teslimat yapılmaması durumunda, SATICI, masrafları SATICI'ya ait olmak üzere premium navlun gönderecektir. Geç teslimatlar, riski ve masrafı SATICI'ya ait olmak üzere ALICI'nın ret ve krediye iade edilmesine tabidir. Erken gönderiler, Lincoln'ün satın alma acentesinden önceden onay alınmasını gerektirir veya gönderi reddine tabi olabilir. SATICI, erken sevkiyat reddi ile ilgili tüm masraflardan sorumlu olacaktır.

 

SATICI aşağıdakilerden kaynaklanan masraf ve masraflardan sorumlu olacaktır:
(a) Belirtilenden farklı bir mod veya yol ile sevkiyat, (b) SATICI'nın taahhüt ettiği teslim tarihini yapmamasından kaynaklanan prim navlun bedelleri, (c) SATICI'nın tek seferde sevkiyat yapmamasından kaynaklanan prim navlun bedelleri, ALICI tarafından önceden yetkilendirilmediği sürece ve (d) hatalı bir varış noktasına sevkiyat. ALICI, SATICI'nın ALICI'ya borçlu olduğu tutarları, ödenmemiş SATICI faturalarından mahsup edebilir.

 

7. Ünvan:

ALICI tarafından aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Mallar ALICI'nın tesisine teslim edilene kadar işbu Malların mülkiyeti ALICI'ya geçmeyecektir.

 

8. Kayıp Riski:

Yurtiçi gönderilerde, Malların ALICI'nın tesisine teslimine kadar işbu Sözleşme kapsamındaki Mallara ilişkin kayıp riski ALICI'ya geçmez.

 

Uluslararası gönderiler için, işbu Sözleşme kapsamındaki Mallara ilişkin kayıp veya hasar riski, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan uluslararası ticari şartlara (Incoterms 2010) atıfta bulunularak ALICI'nın satın alma siparişinde belirtildiği şekilde ALICI'ya geçecektir.

 

9. Değişiklikler:

ALICI, işbu siparişte yer alan çizimlerde, özelliklerde ve diğer hükümlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür bir değişiklik, Malların temini için gereken sürede veya maliyette bir artışa veya azalmaya neden olursa, SATICI, bu değişikliğin alınmasından itibaren beş (5) gün içinde yazılı olarak ALICI'yı bilgilendirecektir. Bu bildirim, değişikliğin SATICI'nın maliyetine ve teslimat tarihlerine etkisine ilişkin ayrıntıları içerecektir. ALICI ve SATICI, satın alma siparişi kapsamında satın alma fiyatında ve teslimat sürelerinde adil bir düzenleme yapılması konusunda iyi niyetle müzakere edeceklerdir. SATICI, beş (5) gün içinde ALICI'yı yazılı olarak bilgilendirmezse, SATICI, satın alma siparişi kapsamındaki fiyat veya teslimat sürelerindeki herhangi bir değişiklikten gayri kabili rücu olarak feragat eder.

 

SATICI, ALICI'ya sağlanan mal veya hizmetlerle ilgili spesifikasyonlar, tasarımlar veya imalat, yer, üretim ve süreç veya prosedürlerdeki büyük değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü değişikliği yazılı olarak önceden bildirecektir.

 

10. İptal; İflasın Feshi:

ALICI, malzeme, işçilik veya tasarım kusurlarından veya teslimat tarihinden önceki on (10) iş günü içinde teslim edilmediği takdirde, bu satınalma siparişinde veya teslimat tarihinde karşılıklı olarak mutabık kalınan başka bir tarihte verilen; veya Satıcı tarafından tedarik edilen Mallar, bu siparişin ön yüzünde atıfta bulunulan spesifikasyonlara, çizimlere veya kabul edilen örneklere uygun değilse bu siparişi tamamen veya kısmen, satıcıya karşı hiçbir sorumluluğu olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

 

ALICI herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak bu satın alma siparişini veya herhangi bir bölümünü uygun olduğu zaman iptal edebilir; bu durumda iptal ücretleri, SATICI'nın iptal tarihine kadar gerçekleşen fiili maliyeti artı makul bir kârla sınırlı olacaktır. SATICI tarafından yapılan tüm iptal talepleri, ALICI tarafından ön denetime ve doğrulamaya tabi olacaktır. İptal edilen Mallar için sözleşme bedelini aşan iptal ücretlerinden ALICI hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu anlaşmanın ardından tüm malzemeler, özel aletler ve yapılmakta olan işler ALICI'nın mülkiyetine geçecektir.

 

Ayrıca, ALICI, aşağıdaki durumlarda bu satın alma siparişinin tamamını veya herhangi bir bölümünü sorumluluk kabul etmeksizin feshedebilir: (a) SATICI'nın alacaklılar lehine temlik yapması, (b) SATICI'nın ticari faaliyetini sona erdirmesi, (c) SATICI'nın ödeme aczine düşmesi, (d) SATICI tarafından veya aleyhine iradi veya gönülsüz iflas başvurusunda bulunulması veya (e) SATICI'ya bir kayyum, kayyım veya tasfiye memuru atanması.

 

11. Garanti:

ALICI ve SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, SATICI teslimat tarihinden itibaren en az yirmi dört (24) ay süreyle ALICI'ya tedarik edilen tüm Malların belirtilen veya ALICI tarafından kabul edilen, satılabilir, malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusur ve haciz, talep ve takyidatlardan ari olacaktır. (24 aylık garanti süresi istisnası: SATICI'nın toptan dağıtıcı olarak ALICI'ya ürün satması durumunda, SATICI, ALICI'ya teslim tarihi itibariyle münferit üretici garantilerinin tamamını ALICI'ya uzatmayı kabul eder). SATICI, ALICI'nın Malları kullanmayı amaçladığı özel amacı biliyorsa, SATICI, ALICI'ya verilen ambalaj ve etiketleme dahil olmak üzere bu Malların belirli amaca uygun olacağını garanti eder. ALICI'ya tedarik edilen tüm Mallar, yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olacaktır. SATICI, bu garantilerin herhangi bir ihlalinden ALICI'yı tazmin edecek ve masun tutacaktır.Herhangi bir fiyat teklifi, onay, fatura veya varsa diğer belgelerde yer alan ALICI'nın çözüm yoluna ilişkin hiçbir sınırlama, söz konusu tazminatı azaltmak veya başka bir şekilde sınırlamak için çalışmayacaktır. Garanti kapsamına girmeyen mallar, masrafları SATICI'ya ait olmak üzere, ALICI'nın yönlendireceği şekilde alacak veya ikame bedeli ile SATICI'ya iade edilebilir. ALICI, söz konusu kusurlu veya uygun olmayan Malları, riski SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edebilir ve tüm nakliye ücretlerini SATICI ödeyecektir. ALICI'nın bu tür kusurlu veya uygun olmayan Mallar için yaptığı herhangi bir ödeme, SATICI'nın masrafları SATICI'ya ait olmak üzere bu tür kusurları zamanında ve uygunsuz olarak değiştirmesi veya düzeltmesi dışında SATICI tarafından iade edilecektir. Bu garantiler, Malların kabulü ve ödenmesi için geçerli olmaya devam edecektir.

 

12. Patent Tazminatı:

SATICI, ALICI tarafından tahakkuk ettirilen veya ALICI tarafından karşılanabilecek tüm yükümlülükler, zararlar, talepler, kayıplar, maliyetler ve harcamalara (makul avukatlık ücretleri ve diğer ilgili masraflar dahil) karşı ALICI'yı ve müşterilerini tazmin edecek, savunacak ve masun tutacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında teslim edilen Malların tek başına veya başka öğelerle birlikte satışı veya kullanımı nedeniyle herhangi bir patent, ticari marka veya telif hakkının ihlalini suçlayan her türlü eylem veya işlem nedeniyle ALICI tarafından karşılanır. SATICI'nın ALICI'yı tazmin ettiği herhangi bir Malın kullanımı veya satışı, bu işlem veya takibat sonucunda emredilirse, SATICI, ALICI'ya herhangi bir ücret ödemeden, ALICI ve müşterileri için söz konusu Malları kullanma ve satma hakkını veya eşdeğer malları ikame edecektir. SATICI'nın ikame olarak eşdeğer bir ürünü temin edememesi durumunda, SATICI, bu tedbir ve ihlal nedeniyle uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı ALICI'yı ve müşterilerini tazmin edecektir.

 

13. Gizlilik:

SATICI, aşağıda tanımlanan tüm Gizli Bilgileri gizli kabul edecek ve ele alacak, hiçbir Gizli Bilgiyi üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek veya ALICI'nın satın alma siparişinin gerektirdiği amaçlar dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır. ALICI, bu Gizli Bilgilere ilişkin tüm hakları saklı tutar ve SATICI, hiçbir Gizli Bilginin kopyalanmasına veya üçüncü şahıslara sağlanan mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılmasına izin vermez. "Gizli Bilgiler" terimi, ALICI tarafından SATICI'ya sağlanan tüm çizimleri, özellikleri, tasarımları, mühendislik talimatlarını ve diğer her türlü bilgiyi içerir. SATICI, ALICI'nın SATICI'dan mal veya hizmet satın almak için sözleşme yaptığına dair reklam veya açıklama yapmayacağı gibi ALICI'nın siparişine ilişkin Gizli Bilgiler de ALICI'nın yazılı izni olmaksızın açıklanamaz. Herhangi bir Malın spesifikasyonlara veya ALICI tarafından sağlanan verilere uygun olarak tasarlanmış olması durumunda, ne Mallar ne de benzer mallar, ALICI'nın yazılı izni ve burada sağlanan tüm şartnameler, çizimler, fotoğraflar, veriler ve diğer materyal veya bilgiler dışında SATICI tarafından çoğaltılamaz ve bunlarla olan bağlantı her zaman ALICI'nın mülkiyetinde kalacak ve SATICI tarafından Gizli Bilgi olarak değerlendirilecek ve ALICI'nın yazılı talebi üzerine derhal iade edilecektir.ALICI ve SATICI tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, geliştirilmesi talebi üzerine olan veya herhangi bir buluş, geliştirme, iyileştirme veya değişiklik veya diğer fikri mülkiyet (topluca "Buluşlar") ile ilgili tüm hak, unvan ve menfaatler veya tamamen veya kısmen ALICI tarafından finanse edilen, ALICI'nın yegane mülkiyeti olacaktır. SATICI, ALICI'nın bu Buluşlar üzerindeki sahipliğini mükemmelleştirmek için ALICI tarafından talep edilebilecek tüm işlemleri yapacaktır.

 

14. Tazminat ve Sigorta:

SATICI, ALICI'yı aşağıdakilerle ilgili tüm yükümlülüklere, zararlara (dolaylı ve arızi zararlar dahil), iddialara, kayıplara, masraflara ve harcamalara (makul avukatlık ücretleri ve diğer ilgili masraflar dahil) karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul eder: (i) SATICI'nın satın alma siparişini ve/veya bu hüküm ve koşulları ihlal etmesi ve (ii) SATICI'nın bir ALICI satın alma siparişi kapsamındaki ifasından kaynaklanan maddi hasar, ölüm ve/veya bedensel yaralanma; SATICI'nın eylemleri veya ihmalleri. SATICI, Malların güvenli olmayan veya kusurlu malzemesinden, işçiliğinden veya tasarımından kaynaklanan veya bunlardan kaynaklandığı iddia edilen bedensel yaralanma veya maddi hasar iddialarına karşı ALICI'yı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder.

 

SATICI, maddi hasar, bedensel yaralanma ve sözleşmeden doğan sorumluluk için talep başına 5 Milyon ABD Dolarından (5.000.000 ABD Doları) az olmayan bir teminat dahil olmak üzere genel sorumluluk sigortası sağlayacaktır. SATICI, talep üzerine, bu sigortayı kanıtlayan sigorta sertifikalarını ALICI'ya verecektir.

 

15. Atama Yapılmaması:

SATICI, ALICI'nın satın alma siparişlerini, ALICI'nın önceden yazılı muvafakati ile ALICI'nın mahsup hakkına tabi bir finans kuruluşuna önceden yazılı muvafakat vermesi dışında herhangi bir üçüncü kişiye temlik edemez.

 

16. Mahsup:

ALICI, SATICI'dan ALICI'ya herhangi bir zamanda borçlu olduğu tutarı, bu satın alma siparişi kapsamında ALICI'nın ödeyeceği herhangi bir tutardan mahsup etme hakkına sahiptir.

 

17. Feragat Olmaması:

Taraflardan herhangi birinin diğer tarafın herhangi bir hüküm veya koşulu yerine getirmesinde ısrar etmemesi veya diğer tarafın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihlali veya temerrütünden feragat etmesi, benzer türde olsun veya olmasın başka hiçbir hüküm, koşul veya temerrütten feragat etmeyecektir.

 

18. Değişiklik:

Yazılı olarak yapılmadıkça ve aleyhine ifa talep edilen tarafça imzalanmadıkça, bu satın alma siparişinin koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

 

19. Yasalara Uygunluk:

SATICI, masrafları kendisine ait olmak üzere, yürürlükteki tüm resmi makamların, acentelerin veya araçların yürürlükteki tüm yasalarına, yönetmeliklerine ve diğer gereksinimlerine uyacak ve bu satın alma siparişi kapsamında SATICI'nın performansıyla ilgili olarak kendisine yüklenen tüm yükümlülük veya yükümlülükleri üstlenecektir. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, SATICI aşağıdaki yasalara (değiştirildiği şekliyle) ve uygulama kuralları ve düzenlemelerine uyduğunu beyan ve taahhüt eder: (a) 1970 tarihli Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası; (b) 1938 tarihli Adil Çalışma Standartları Yasası; (c) Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına İlişkin AT Direktifi; (d) YÖNETMELİK (EC) 1907/2006 (REACH) ve tüm değişiklikler; (e) Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara İlişkin AT Direktifi; ve (f) yaş, ırk, renk, dini inanç, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, soy veya ulusal köken, fiziksel veya zihinsel engellilik veya gazilik durumuna göre ayrımcılığa ilişkin yasalar. SATICI, SATICI'nın Mallarında bulunan herhangi bir ürün geri çağırma veya zararlı malzeme veya kusur hakkında ALICI'yı derhal bilgilendirmeyi kabul eder. SATICI, ALICI'yı ve müşterilerini, ALICI'nın uğrayabileceği, aleyhine tahakkuk ettirebileceği veya tahakkuk ettirebileceği her türlü işlem veya takibat nedeniyle ALICI'nın uğrayabileceği tüm yükümlülükler, zararlar, talepler, kayıplar, masraflar (makul avukatlık ücretleri ve diğer ilgili masraflar dahil) ve harcamalardan tazmin edecek ve masun tutacaktır. SATICI, yasaların gerektirdiği şekilde ALICI'ya bir Güvenlik Bilgi Formu sağlayacaktır. Satıcı, bu satın alma siparişi kapsamında teslim edilecek herhangi bir tehlikeli maddenin konteynerini, Tehlikeli Madde Taşıma Yasası 49 ABD § 5101 ve devamı ve 49 CFR Parts171-180 dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili tüm tehlikeli madde taşıma yasaları ve düzenlemelerine uygun olarak etiketleyecektir.

 

SATICI, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şeyin ödenmesini, veya transferini, hükümetlere, devlet görevlilerine, devlete ait işletmelere, siyasi partilere, siyasi parti yetkililerine veya bu yetkililerin akrabalarına veya ortaklarına, iş elde etme veya sürdürme veya uygunsuz bir iş avantajını yasaklayan tüm geçerli "Rüşvetle Mücadele Yasaları" dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Lincoln ile veya onun adına yürütülen iş veya hizmetlerle ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uyacaktır.

 

SATICI, ABD ihracat kontrol yasaları uyarınca "yasak ülke" (şu anda Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye) olarak kabul edilen herhangi bir ülkede roket, füze uygulamaları veya nükleer, kimyasal veya biyolojik olarak kullanım için herhangi bir ülkeye ihracat için Lincoln ürünlerinin veya teknolojisinin satışına katılmayacağını kabul eder.

 

ALICI'nın talebi üzerine SATICI, geçerli yasalara, kurallara veya düzenlemelere uygunlukla ilgili herhangi bir makul talebe (yazılı bir sertifika dahil) yanıt olarak bilgi sağlayacaktır.

 

ALICI, ABD devlet sözleşmelerinin sahibidir ve bu nedenle bazı ek yasal, düzenleyici ve sözleşmesel gerekliliklere tabidir. Bu satın alma siparişi bir ABD hükümeti ana sözleşmesi veya ABD hükümeti ana sözleşmesi kapsamındaki alt sözleşme kapsamında verilmişse, SATICI ana sözleşme veya alt sözleşme için geçerli olan tüm yasal, düzenleyici ve sözleşmesel gerekliliklere uymayı kabul eder ve bunların kopyaları SATICI'nın onayı ile SATICI'ya verilebilir.

 

ALICI, uygulanabilir olduğu şekilde, 29 CFR Bölüm 471, Alt Bölüm A Ek A'da bulunan federal iş kanunları kapsamında çalışan hakları bildirimine ilişkin yükümlülükleri bu Sözleşmeye dahil eder ve tedarikçi de bu yükümlülükleri 29 CFR'nin gerektirdiği şekilde tüm geçerli alt sözleşmelere dahil eder. Bölüm 471.  ALICI'nın doğrudan federal sözleşmelerinin ifası için gerekli olan tek satın alma siparişinde ve toplu olmayan 100.000 ABD Doları veya üzerindeki ALICI alımları için, bir tedarikçi 41 CFR Bölüm 61-300 uyarınca bir VETS-4212'yi tamamlamak zorunda olabilir.

 

Kölelik ve İnsan Ticareti: SATICI, işini istihdam ve çalışma, çevre, sağlık ve güvenlik uygulamaları ile ilgili tüm geçerli yasalara uygun olarak yürütecektir. SATICI, Lincoln'e, işinin yürütülmesinde veya desteklenmesinde herhangi bir çalışan, acente, taşeron veya SATICI tarafından kölelik, zorla gönülsüz veya zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, insan ticareti veya seks ticaretine izin vermeyeceğini beyan ve garanti eder. SATICI ayrıca Lincoln'e aşağıdakileri garanti eder ve şunları kabul eder: 1. Zorla, dolandırıcılık veya baskı yoluyla herhangi bir insan kaçakçılığı faaliyetinde bulunmayacaktır; veya herhangi bir şekilde istem dışı kulluk veya kölelik; veya herhangi bir seks ticareti veya herhangi bir ticari seks eyleminin satın alınması; 2. (a) herhangi bir kişiye zarar verme tehditleri veya kısıtlamalar dahil olmak üzere herhangi bir zorla veya gönülsüz çalıştırma biçimini bilerek kullanmamak; (b) bir kişinin, bu tür iş veya hizmetleri ifa etmemesi halinde kendisinin veya başka bir kişinin ciddi zarar veya kısıtlamaya maruz kalacağına inanmasını sağlamaya yönelik herhangi bir plan, plan veya kalıp; veya (c) yasal sürecin herhangi bir şekilde kötüye kullanılması tehdidinde bulunmak; 3. Çocuk işçi çalıştırmamak veya kullanımını desteklememek ve yürürlükteki tüm yerel çocuk işçiliği yasalarına uymak; 4. Bir çalışanın pasaport veya sürücü belgesi gibi çalışanın kimliğine veya göçmenlik belgelerine erişimini yok etmemek, gizlememek, el koymamak veya başka bir şekilde engellememek; 5. Çalışanları işe alırken veya iş teklifinde bulunurken yanıltıcı uygulamalar kullanmayacak ve çalışanlara, ücretler ve sosyal haklar dahil olmak üzere istihdamın şart ve koşullarını, işin yerini, barınma, çalışandan tahsil edilecek veya varsa kazançtan kesilecek herhangi bir maliyeti, ve yine varsa işin tehlikeli doğasını, koşullarını ve ilgili maliyetleri makul bir şekilde açıklayacaktır. 6. Geçerli tüm yerel ücretler, sosyal haklar ve çalışma saatleri çalışma yasalarına uyacaktır; 7. Çalışanlardan veya aday çalışanlardan işe alım ücreti talep etmeyecek ve işe alım veya istihdamın gerçekleştiği ülkenin yerel iş kanunlarına uymayan işe alım görevlilerini kullanmayacaktır; SATICI, kendi tedarik zincirlerinde bu şartlara uygunluğu denetlemek veya izlemek için makul adımları atacak ve Lincoln'ün talebi üzerine, Lincoln'e yukarıdaki gerekliliklere ve yürürlükteki yasalara uygunluğunu teyit eden bu tür yazılı sertifikayı sağlayacaktır.

 

SATICI, aşağıdakileri taahhüt etmek için tedarik zinciri prosedürleri uygulamayı kabul eder: (1) işbu Sözleşme kapsamında ALICI'ya tedarik edilen herhangi bir Ürüne dahil edilen Çatışma Minerallerinin (kalay, tantal, tungsten ve altın) menşe ülkesi hakkında makul bir araştırma ve (2) Tedarik zinciri, Conflict Mineral'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden mi yoksa çevresindeki Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda veya Zambiya'dan mı ("Kapsanan Ülkeler") doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edildiğini belirlemek için oradaki yasadışı silahlı grupları desteklemek ve (3) bu tür silahlı grupları destekleyebilecek kaynaklardan çatışma mineralleri satın alma riskini değerlendirmek ve azaltmak için prosedürleri uygulamak ve (4) uygunsa, ABD Dodd-Frank Wall Street Reformunun 1502. Bölümüne uymak ve Tüketiciyi Koruma Yasası.

 


ALICI, fırsat eşitliği sunan bir işveren ve federal yüklenici veya alt yüklenicidir. Sonuç olarak taraflar, uygulanabilir olduğu şekilde 41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR 60-300.5(a) ve 41 CFR 60-741.5(a) gerekliliklerine uyacağını ve bu yasaların buraya dahil edildiğini kabul eder. Bu düzenlemeler, nitelikli kişilere karşı koruma altındaki gazi veya engelli statülerine dayalı olarak ayrımcılığı yasaklamakta ve tüm bireylere ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya ulusal köken temelinde ayrımcılığı yasaklamaktadır. Bu düzenlemeler, kapsanan ana yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin, ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, ulusal köken, korunan gazilik durumu veya engellilik durumuna bakılmaksızın bireyleri istihdam etmek ve istihdamda ilerlemek için olumlu adımlar atmasını gerektirmektedir. Taraflar ayrıca, uygulanabilir olduğu şekilde, federal iş kanunları kapsamında çalışan hakları bildirimi ile ilgili olarak 13496 sayılı İdari Kararın (29 CFR Kısım 471, Ek A, Alt Kısım A) gerekliliklerine uyacaklarını da kabul ederler.

 

65. Önerme, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya üremeyle ilgili diğer zararlara neden olarak listelenen belirli kimyasalları içeriyorsa, Kaliforniya'da satılan ürünlerde uyarıların sağlanmasını gerektirir. Listelenen kimyasallara örnek olarak krom, kurşun, nikel ve di(2-Etilheksil) ftalat DEHP (PVC'de plastikleştirici olarak kullanılır) ve bunlardan veya listelenen diğer kimyasallardan çok küçük miktarlarda bile içeren ürünler verilebilir (bkz. https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list) bir Proposition 65 uyarısına sahip olmalıdır. İster perakende ister toplu ambalajda tedarik edilmiş olsun, bitmiş ürünlerin SATICI, ürünün listelenmiş bir kimyasal içerip içermediğini belirlemekten ve varsa, ürünü veya perakende ambalajını gerektiği şekilde uyarı ile etiketlemekten münhasıran sorumlu olacaktır. Malzemelerin ve bileşen parçalarının SATICI, tedarik ettiği malzeme veya bileşen listelenmiş bir kimyasal içeriyorsa, ALICI'nın uygun bir uyarı uygulayabilmesi için ALICI'yı bilgilendirmekle yükümlüdür. SATICI, ürününün Teklif 65'e uygun olmadığı veya tedarik ettiği bir bileşenin listelenmiş bir kimyasal içerdiğini ALICI'ya bildirmediği iddialarına karşı ALICI'yı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. California Proposition 65 hakkında ek bilgi için bkz. https://oehha.ca.gov/proposition-65.

 

20. Gümrük ve İthalat Gereksinimleri:

ALICI tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, SATICI, ALICI'ya teslim edilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılacak herhangi bir gönderi için ALICI'nın kayıtlı ithalatçı olmayacağını kabul eder. SATICI, ALICI'ya Mal tedarik ederken yürürlükteki tüm ABD Gümrük ve ithalat yasalarına ve gereksinimlerine tam olarak uymayı kabul eder. Tüm Mallar, geçerli yasalara uygun olarak menşe ülkeleriyle birlikte İngilizce olarak belirgin, okunaklı ve kalıcı olarak işaretlenecek veya etiketlenecektir.  ABD dışından tedarik edilen Mallar için, SATICI, Malları İngilizce olarak tanımlayan ve Mallar için doğrudan ve dolaylı olarak yapılacak tüm ödemeleri ve ücretleri, Malların ABD'ye girişini desteklemek ve ABD Gümrükleri aracılığıyla gümrükleme için yeterli ayrıntıda listeleyen bir ticari fatura sağlayacaktır. Ayrıca SATICI, ABD Gümrük yasaları (Meksika, Kanada veya ABD'den tedarik edilen Mallar söz konusu olduğunda, uygun Mallar için bir NAFTA Menşe Şahadetnamesi dahil) kapsamında menşe ülke, değerleme, HTS sınıflandırması ve/veya tercihli muameleyi doğrulayan tüm destekleyici belgeleri ALICI'ya sunacak ve bu tür bilgilerdeki herhangi bir değişikliği derhal ALICI'ya bildirecektir.

 

ALICI'nın SATICI'ya çapraz sevkiyat yapacağını ve Malları (nakliye/palet) orijinal içeriğinde Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan bağlı kuruluşlarından birine ileteceğini bildirmesi durumunda, SATICI ISPM-15'e
(International Standards for Phytosanitary Measures #15), ambalaj üzerinde uygun damga, markalama veya sertifikanın sağlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. uygun ambalaj/palet sağlayacaktır.

 

21. Etik İş Ahlakı/Lincoln Kurumsal Davranış ve Etik Kuralları:

ALICI, SATICI'dan adil, dürüst ve etik iş uygulamaları ve davranış politikasına bağlı olmasını ve sektörleri için yayınlanmış standartlar ve kodlara tam uyum sağlamasını bekler ve SATICI, yukarıdaki politikayı ALICI ile olan ilişkisinin ana ilkesi olarak kabul eder ve kabul eder. . SATICI, özellikle istihdam, çevre ve sağlık ve güvenlik uygulamalarının yürürlükteki yasalara ek olarak endüstri standartlarına uygun olduğunu garanti eder. Ayrıca SATICI, ALICI'nın diğer şeylerin yanı sıra tedarikçilerle ilişkilerini düzenleyen bir Kurumsal Davranış ve Etik Kuralları'nı benimsediğini kabul eder (bir kopyası ALICI'nın www.lincolnelectric.com adresindeki web sitesinde bulunabilir). SATICI, ALICI ile olan ilişkilerinde tutarlı ve ALICI Kurallarına uyumu kolaylaştıracak şekilde davranmayı kabul eder.

 

22. Geçerli Kanun:

ALICI'nın tüm satın alma siparişleri, Ohio Eyaleti'nin Tekdüzen Ticaret Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere Ohio Eyaleti'nin iç yasalarına göre ancak özellikle 1980 BM, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme hükümleri hariç ve kanunlar ihtilafı ilkelerini yürürlüğe koymadan, yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. SATICI işbu belgeyle, Ohio eyaletinde bulunan herhangi bir genel yargı mahkemesinin yargı yetkisine tabi olmayı koşulsuz ve gayri kabili rücu olarak kabul eder.

 

23. İtirazlar:

Bir satın alma siparişinden (bir "Anlaşmazlık") kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddia veya ihtilaf durumunda, ALICI ve SATICI, mağdur taraf tarafından yazılı bildirim ile başlatılacak karşılıklı görüşmeler yoluyla konuyu dostane bir şekilde çözmeye çalışacaklardır. Bu tür tartışmalar telefonla veya ALICI'nın ana ofisinde veya tarafların mutabık kalacağı başka bir yerde yapılan bir toplantı veya toplantılarda yapılabilir.

 

Taraflar, yukarıdaki paragrafta atıfta bulunulan bu tür görüşmeleri başlatan bildirimin tarihini takip eden otuz (30) günlük süre içinde bu tür bir Uyuşmazlığı dostane bir anlaşma ve uzlaşma yoluyla çözemezlerse, taraflardan herhangi biri Uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözüme ulaştırmak üzere sunabilir. Arabuluculuk, ALICI'nın genel merkezinde veya tarafların mutabık kalacağı başka bir yerde yapılacaktır. Arabulucu, taraflarca müştereken seçilecektir. Arabulucu daha erken çekilmeyi seçmedikçe, arabuluculuk en az otuz (30) gün devam edecektir. Taraflardan her biri, arabuluculuk çabasının maliyetlerini kendi üstlenecek ve taraflar arabulucunun maliyetini eşit olarak paylaşacaktır.

 

Uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözülemezse, taraflardan herhangi biri Uyuşmazlığı çözmek için Ohio Eyaleti mahkemelerinde dava açabilir ve taraflardan her biri geri dönülemez bir şekilde bu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabidir, şimdi yapabileceği herhangi bir itirazdan feragat eder veya bundan böyle, yer veya forumun uygunluğu ile ilgili olacaktır ve bu tür Uyuşmazlıklarla ilgili tüm iddiaların yalnızca bu mahkemelerde dinleneceğini ve karara bağlanacağını kabul eder. Bu tür bir Anlaşmazlıktaki süreç, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir tarafa tebliğ edilebilir.

 

24. Vergiler:

SATICI'nın kanunen ALICI'dan tahsil etmesi ve ilgili resmi makamlara havale etmesi gereken tüm vergiler (satış, kullanım, tüketim vergisi veya başka türlü) SATICI'nın faturasında ayrıca belirtilecek ve Malların fiyatına dahil edilecektir.

 

25. İkrar:

Bu satın alma siparişi, işbu belgenin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını içerir. SATICI'nın satış teklifine veya teklifine yapılan herhangi bir atıf, yalnızca, söz konusu açıklama, fiyatlandırma ve spesifikasyonlar açıklama, fiyatlandırma ve spesifikasyonlarla çelişmediği ölçüde, burada yer alan Malların tanımını, fiyatlandırmasını ve özelliklerini dahil etme amacına yöneliktir. SATICI'nın kendi bilgilendirme veya kabul formu ile bu siparişi kabul etmesi halinde, bu siparişe ilişkin tüm hüküm ve koşulların (referans olarak dahil edilen şartlar ve koşullar dahil) SATICI'nın formunda yer alan herhangi bir ek veya farklı koşula tabi olmadığı ve sadece bu siparişin hüküm ve koşullarının geçerli olduğu kabul edilir.

 

SATICI FORMUNDAKİ HERHANGİ BİR EK VEYA FARKLI ŞARTLAR BURADA MALZEME DEĞİŞİKLİKLERİ OLARAK GÖRÜLÜR VE BU TÜR ŞARTLARA İTİRAZ BİLDİRİMİ VE REDDİ VERİLMİŞTİR.