Warunki i zasady sprzedaży rozwiązań z zakresu spawania zautomatyzowanego

Obowiązuje od września 2018 r.

1. Zakres. Celem niniejszych Warunków ogólnych jest określenie zasad i warunków oraz procedur wykonawczych dotyczących sprzedaży Towarów (między innymi maszyn do spawania zautomatyzowanego, cięcia, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych), Usług i/lub Oprogramowania produkowanych i/lub wprowadzanych na rynek przez Lincoln Electric France S.A.S., (Avenue Franklin Roosevelt 76120 Le Grand Quevilly, 580 501 310 R.C.S. Rouen).  

Każda oferta Sprzedającego, potwierdzenie lub faktura i wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym dokumencie lub dołączone przez Sprzedającego ("Dokumenty Sprzedającego") oraz niniejsze warunki sprzedaży ("Warunki"), stanowią kompletne warunki sprzedaży Towarów, Usług i/lub Oprogramowania ("Umowa"). WSZELKIE DODATKOWE CZY ODMIENNE WARUNKI PODANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM KUPUJĄCEGO, ZAMÓWIENIU ZAKUPU, FORMULARZACH BIZNESOWYCH, NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W INNEJ DOKUMENTACJI SPORZĄDZONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO UZNAJE SIĘ NINIEJSZYM ZA ISTOTNE ZMIANY, PRZY CZYM NINIEJSZYM ZAWIADAMIA SIĘ O SPRZECIWIE I ODRZUCENIU TAKICH WARUNKÓW.

Żadna umowa dotycząca korzystania ze strony internetowej lub jakakolwiek inna umowa zawarta przez kliknięcie na stronie internetowej nie będzie wiążąca bez względu na to, czy Sprzedający kliknie "ok", "akceptuję" lub podobne potwierdzenie. Rozpoczęcie jakiejkolwiek pracy przez Sprzedającego lub przyjęcie przez Kupującego dostawy Towarów, Usług i/lub Oprogramowania będzie stanowić wyraz zgody Kupującego na warunki niniejszej Umowy. Rozpoczęcie jakiejkolwiek pracy przez Sprzedającego lub przyjęcie przez Kupującego dostawy Towarów, Usług i/lub Oprogramowania będzie stanowić wyraz zgody Kupującego na warunki niniejszej Umowy.
W przypadku konfliktu umów, zastosowanie ma następująca kolejność pierwszeństwa: (a) pisemna umowa podpisana przez obie strony; (b) Dokumenty Sprzedawcy; i (c) niniejsze Warunki.

2. Definicje: Definicje: O ile z kontekstu nie wynika inaczej: (a) "Towary" używane w niniejszym dokumencie oznaczają Towary sprzedawane na podstawie niniejszej Umowy, określone w Dokumentach Sprzedawcy; Sprzedawca w rozumieniu niniejszego dokumentu oznacza podmiot Lincoln Electric France określony w Dokumentach Sprzedawcy; (c) Kupujący oznacza przedsiębiorstwo przemysłowe dokonujące zakupu Towarów, Usług i/lub Oprogramowania od Sprzedającego; (d) "Użytkownik końcowy" to osoba lub podmiot, który korzysta z Towarów lub posiada je bez zamiaru odsprzedaży; (e) "początkowy użytkownik końcowy" to pierwszy użytkownik końcowy; (f) "Usługi" w rozumieniu niniejszego dokumentu oznaczają wszelkie usługi w zakresie robocizny, nadzoru, techniki i inżynierii, instalacji, uruchomienia, programowania, wsparcia, naprawy, szkolenia, doradztwa lub inne usługi świadczone przez Sprzedającego w ramach Umowy; oraz (g) "Oprogramowanie" w rozumieniu niniejszego dokumentu oznacza wszelkie oprogramowanie oraz dokumentację oprogramowania, jeśli istnieje, licencjonowane Kupującemu przez Sprzedającego w ramach niniejszej Umowy.

3. Ceny.
(a) Propozycje dotyczące Towarów, Usług i/lub Oprogramowania wygasają po upływie trzydziestu (30) dni od daty ich otrzymania przez Kupującego. (b) Ceny za Usługi ustalane są w oparciu o normalne godziny pracy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania Kupującemu stawek za nadgodziny za Usługi świadczone poza normalnymi godzinami pracy, wynagrodzenia za pracę w święta i czas podróży.
Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. ( c) Cena podana przez Sprzedającego nie obejmuje żadnych stanowych lub lokalnych podatków majątkowych, licencyjnych, przywilejów, sprzedaży, od wartości dodanej, użytkowania, akcyzy, wpływów brutto lub innych podobnych podatków i opłat, które mogą być stosowane obecnie lub w przyszłości. Kupujący zobowiązuje się zapłacić lub zwrócić wszelkie takie podatki i opłaty, które Sprzedający lub jego dostawcy są zobowiązani zapłacić lub pobrać. Jeśli Kupujący jest zwolniony z płacenia jakiegokolwiek podatku lub posiada zezwolenie na płatność bezpośrednią w momencie składania zamówienia, Kupujący dostarczy Sprzedającemu kopię takiego zaświadczenia lub zezwolenia, akceptowaną przez odpowiednie organy rządowe. (d) Cena Sprzedającego nie obejmuje opłat celnych, należności i innych podobnych kosztów, które mogą nie być lub w przyszłości będą miały zastosowanie. Kupujący zgadza się zapłacić lub zwrócić wszelkie takie opłaty celne, należności i inne koszty, które Sprzedający lub jego dostawcy są zobowiązani zapłacić lub pobrać. Wszelkie cła, opłaty, podatki, inne należności lub obciążenia Towarów płatne na rzecz jakiegokolwiek rządu lub innego podmiotu są wyłączną odpowiedzialnością Kupującego. Cena Sprzedającego obejmuje standardowe opakowanie do wysyłki samochodem ciężarowym, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w Dokumentach Sprzedającego. Wszelkie zmiany wprowadzone po dacie propozycji dotyczące wspomnianych stawek lub dodatkowego opakowania wymaganego przez Kupującego lub niezbędnego do transportu Towarów lub Oprogramowania innym środkiem transportu, zostaną zapłacone Sprzedającemu dodatkowo oprócz podanej ceny; e) Cena sprzedawanych Towarów, Usług i/lub Oprogramowania będzie na bieżąco podawana Kupującemu i, ogólnie rzecz biorąc, zostanie uzgodniona w zamówieniu. W przypadku braku odmiennych warunków szczególnych, cena sprzedawanych Towarów, Usług i/lub Oprogramowania będzie podana w Euro bez podatku VAT, z dostawą z fabryki Sprzedającego (sprzedaż we Francji) lub zgodnie z regułammi CIP/CPT Incoterms z 2010 roku (sprzedaż międzynarodowa) i będzie rozumiana jako cena bez kosztów wysyłki, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia; f) W przypadku, gdy Strony uzgodnią, że cena sprzedawanych Towarów, Usług i/lub Oprogramowania ma obejmować koszty wysyłki i/lub ubezpieczenia i/lub montażu i/lub uruchomienia, Sprzedający może w dowolnym momencie skorygować cenę, aby uwzględnić zmiany uznane za pozostające poza jego kontrolą w odniesieniu do kosztów wysyłki i/lub cła i/lub ubezpieczenia, które wystąpią pomiędzy datą ustalenia ceny a datą dostawy.

4. Płatność.
a) W przypadku braku specjalnej umowy, warunki płatności są następujące:
● Wpłata zaliczkowa w wysokości 50% powinna być dokonana w momencie składania zamówienia;
● 40% płatne jest w dniu sporządzenia protokołu tymczasowego (zdawczo-odbiorczego) w przedsiębiorstwie Sprzedającego lub nie później niż w dniu dostawy;
● 10% płatne jest w dniu sporządzenia protokołu końcowego (odbioru) lub nie później niż w ciągu jednego (1) miesiąca od daty dostawy Towarów, Usług i/lub Oprogramowania;
Wymienione płatności będą dokonywane w siedzibie Sprzedającego i, o ile nie uzgodniono inaczej, będą one netto i bez rabatu.
Wyżej wymienione warunki płatności nie podlegają zmianom z jakiegokolwiek powodu, w związku z tym określa się, że data odbioru wyżej wymienionych Towarów, Usług i/lub Oprogramowania jest datą zdarzenia, które powoduje wystawienie faktury.
Dla klientów francuskich, zgodnie z art. L 441-6 kodeksu handlowego, uzgodniony przez Strony termin zapłaty jakiejkolwiek faktury nie może przekroczyć 45 dni od daty wystawienia takiej faktury.
W przypadku klientów eksportowych, o ile nie ustalono inaczej, faktury za pozycje katalogowe są płatne gotówką w momencie dostawy.
Wszystkie płatności są wymagalne po otrzymaniu faktury bez przesuwania terminów przez Sprzedającego.
b) O ile nie postanowiono inaczej, środkiem płatniczym powinien być przelew bankowy, na zasadach i warunkach określonych w zamówieniu.
Wszelkie płatności powinny być otrzymane od podmiotu prawnego należącego do Kupującego, który przekazał zamówienie Sprzedającemu. c) Jeżeli Kupujący zapłaci Sprzedającemu należne środki pieniężne po wyznaczonym terminie płatności, to tym samym:
- upoważnia Sprzedającego do zawieszenia realizacji zamówienia na Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie bez uprzedzenia, niezależnie od etapu, na którym się ono znajduje, a Sprzedający nie będzie uznany za naruszającego swoje zobowiązania i/lub do zatrzymania Towarów, Usług i/lub Oprogramowania, odmawiając w ten sposób jakiejkolwiek dostawy do czasu, gdy Kupujący zapłaci w całości wszystkie kwoty należne mu na mocy niniejszej Umowy;
- automatycznie spowoduje, że pozostała część należności za sprzedane Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie oraz faktury zaliczkowe staną się natychmiast wymagalne, a Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę obliczonych na podstawie wszystkich zaległych kwot, w tym wszystkich podatków, według stopy procentowej równej trzykrotności francuskiej ustawowej stopy procentowej obowiązującej w dniu płatności.
Odsetki za każdy rozpoczęty miesiąc będą płatne w całości, a Sprzedający nie będzie musiał wcześniej dopełniać żadnych formalności ani wystawiać formalnego wezwania do zapłaty, a ponadto, po doręczeniu formalnego wezwania do zapłaty, które pozostanie bez odpowiedzi po ośmiu (8) dniach, odszkodowanie w wysokości 10% zaległych kwot, w tym podatków, będzie płatne w formie klauzuli karnej jako dodatek do długu głównego, kar za opóźnienia w płatnościach oraz wszelkich nakazów i dodatkowych ulg wydanych przez sądy.
- Ponadto Kupujący ponosi koszty odzyskania należności w stałej wysokości 40 €.
Jeżeli koszty odzyskania należności byłyby wyższe, Sprzedający może naliczyć opłatę wyższą, stosownie do rzeczywistej wysokości kosztów, na podstawie uzasadnienia.
Kupujący nie może dokonywać kompensaty bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

5. Zmiany.
(a) Każda zmiana zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w modyfikacji Umowy, harmonogramu dostaw i ceny.
Zmiana zamówienia nie jest wiążąca o ile nie jest wyrażona na piśmie przez obie strony.
Sprzedający nie ma obowiązku wykonywania żadnych zmian, dopóki zlecenie zmiany zamówienia nie zostanie wzajemnie uzgodnione na piśmie.
(b) Sprzedający może wprowadzić takie zmiany w Towarach, Usługach i/lub Oprogramowaniu, jakie uzna za konieczne, według własnego uznania, w celu dostosowania Towarów, Usług i/lub Oprogramowania do obowiązujących specyfikacji.
Jeśli Kupujący zgłosi sprzeciw wobec takich zmian, Sprzedający zostanie zwolniony z obowiązku zachowania zgodności z obowiązującymi specyfikacjami w zakresie, w jakim sprzeciw ten może mieć wpływ na zapewnienie zgodności.

6. Wysyłka i dostawa.
(a) Towary są wysyłane zgodnie z regułami CIP/CPT (Incoterms 2010), o ile nie określono inaczej w Dokumentach Sprzedającego.
(b) Kupujący jest odpowiedzialny za wysyłkę, ubezpieczenie, załadunek, zamocowanie i zabezpieczenie.
W celu umożliwienia Kupującemu odbioru Towarów, Usług i/lub Oprogramowania, Sprzedający powiadomi go o dacie, od której Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie będą dostępne do odebrania w dogodny dla niego sposób, co będzie stanowiło datę dostawy.
Jeśli Kupujący nie jest w stanie fizycznie przejąć Towarów, Usług i/lub Oprogramowania w dniu dostawy, Sprzedający podejmie kroki w celu ich przechowania na koszt i ryzyko Kupującego.
Koszty przechowywania będą fakturowane Kupującemu i będą stanowić dwukrotność (2-krotność) jednomiesięcznej ustawowej stopy procentowej Euribor.
(c) Daty wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i zależą od terminowego zatwierdzenia przez Kupującego i dostarczenia przez Kupującego wszelkiej dokumentacji wymaganej do wykonania przez Sprzedającego niniejszych warunków.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne kary ani szkody jakiegokolwiek rodzaju, jeśli przewidywane daty wysyłki nie zostaną dotrzymane.
Terminy dostaw ulegają automatycznemu przedłużeniu, jeżeli jest to konieczne do rozwiązania wszelkich kwestii technicznych pomiędzy stronami w odniesieniu do dostawy, instalacji lub użytkowania Towarów i/lub Oprogramowania.
(d) W żadnym wypadku opóźniona dostawa nie uzasadnia ani nie stanowi podstawy do całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia, odmowy przyjęcia Towarów, Usług i/lub Oprogramowania i/lub kar lub odszkodowań jakiegokolwiek rodzaju, chyba że można wykazać, że Sprzedający dopuścił się rażącego zaniedbania.
Jeżeli, tytułem odstępstwa od powyższego, Sprzedający uzgodnił kary za zwłokę w dostawie, nie mają one zastosowania w przypadku przekroczenia terminów z powodu niewykonania przez Kupującego jego zobowiązań (np. niedostarczenie informacji lub dokumentów w odpowiednim czasie, niewykonanie umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Kupującego warunków płatności za poprzednie lub oczekujące dostawy) lub jeżeli ten dodatkowy czas nie spowoduje rzeczywistej szkody dla Kupującego.
Termin dostawy biegnie dopiero od dnia, w którym Kupujący otrzyma od Sprzedającego przyjęcie zamówienia, tj. od potwierdzenia lub od dnia, w którym Sprzedający otrzyma od Kupującego zapłatę określonej raty, w zależności od tego który termin jest późniejszy. Jednakże i w przypadku, gdy zamówienie dotyczy konkretnego Urządzenia, które wymaga przeprowadzenia badań w zakresie harmonogramu produkcji oraz zatwierdzenia ich przez Kupującego, termin dostawy będzie liczony od dnia, w którym Kupujący przekaże Sprzedającemu informację o tym zatwierdzeniu.
(e) Jeśli zaplanowana dostawa Towarów, Usług i/lub Oprogramowania jest opóźniona przez Kupującego, Sprzedający może przechowywać w swoim obiekcie lub przenieść Towary i/lub Oprogramowanie do magazynu, na wyłączny koszt, koszt i ryzyko Kupującego, po czym Towary i/lub Oprogramowanie zostaną uznane za dostarczone i przyjęte przez Kupującego, a wszystkie płatności zostaną przyspieszone i staną się natychmiast wymagalne i płatne w dniu, w którym Sprzedający jest gotowy do dokonania dostawy - niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych warunków określonych w Dokumentach Sprzedającego.

7. Tytuł prawny i ryzyko strat
Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych Towarów i/lub Oprogramowania do momentu całkowitej zapłaty ceny oraz wszelkich odsetek, wydatków i kosztów dodatkowych. W związku z tym, samo dostarczenie czeków, weksli lub dokumentów tworzących zobowiązanie do zapłaty, poleceń wypłaty lub innych instrumentów nie będzie uważane za zapłatę w rozumieniu niniejszej klauzuli, a pierwotne środki pieniężne należne Sprzedającemu od Kupującego pozostaną wraz ze wszystkimi związanymi z nimi gwarancjami do czasu faktycznego i ostatecznego otrzymania wspomnianego weksla. Płatność uznaje się za dokonaną dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty przez Sprzedającego.

Nieuregulowanie przez Kupującego jakichkolwiek zaległych należności może spowodować, że Sprzedający odbierze Towary bez uprzedniego zachowania jakichkolwiek formalności.
W przypadku, gdy Sprzedający odbierze Towary, dokonane płatności częściowe pozostają własnością Sprzedającego jako odszkodowanie za poniesioną szkodę, bez uszczerbku dla jego prawa do dochodzenia innych odszkodowań za pełną rekompensatę. Niniejsza klauzula nie wyklucza przeniesienia na Kupującego ryzyka utraty i uszkodzenia sprzedawanych Towarów z chwilą ich dostarczenia z zakładu produkcyjnego lub w ramach reguł CIP/CPT oraz wszelkich szkód, które mogą z tego wyniknąć. W tym kontekście, do czasu uiszczenia pełnej zapłaty i przeniesienia własności Towarów na Kupującego, Kupujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu przechowywania Towarów i zapewnienia ich bezpieczeństwa, a także do wykupienia polis ubezpieczeniowych niezbędnych do pokrycia szkód i wypadków, którym Towary mogą ulec i które mogą być spowodowane, dostosowania i przechowywania dostarczonych Towarów, bez wprowadzania w nich zmian, oraz powstrzymania się od udzielania osobom trzecim jakichkolwiek zabezpieczeń na tych Towarach lub od przeniesienia ich własności bez uprzedniej zgody Sprzedającego. W przypadku zajęcia, zajęcia lub postępowania egzekucyjnego przez osoby trzecie w odniesieniu do Towarów, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego.

8. Obowiązki kupującego.
(a) Kupujący jest zobowiązany do terminowego dostarczania wymaganych informacji i zatwierdzeń. Kupujący musi zakończyć prace przygotowawcze na miejscu przed wysyłką Towarów i/lub Oprogramowania oraz przeprowadzić test odbioru na miejscu, jeśli ma on zastosowanie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane niewypełnieniem przez Kupującego jego obowiązków związanych z właściwym przygotowaniem stanowiska odbioru.

(b) W odniesieniu do wszystkich narzędzi, urządzeń, materiałów lub innego mienia Kupującego, takich jak części i próbki testowe, które są wykorzystywane w projektowaniu, montażu, produkcji lub testowaniu Produktów (łącznie "Mienie Kupującego") dostarczonych Sprzedającemu, Kupujący zgadza się, że Sprzedający ma prawo do korzystania z Mienia Kupującego bez zapłaty wynagrodzenia, a jeśli Kupujący wymaga zwrotu lub złomowania czy utylizacji Mienia Kupującego, będzie to odbywać się na polecenie i koszt Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Własności Kupującego lub jakichkolwiek innych części i próbek testowych dostarczonych przez Kupującego podczas procesu produkcji / testowania. Kupujący musi terminowo dostarczyć wystarczającą liczbę próbek testowych, które spełniają uzgodnioną specyfikację w związku z zakupem Towarów przez Kupującego.
Jeśli jest zbyt mało próbek testowych lub próbki testowe nie spełniają uzgodnionych specyfikacji, Sprzedający może, według własnego uznania i na wyłączny koszt Kupującego: 1) zażądać od Kupującego przedłożenia wystarczającej liczby próbek testowych lub dostarczenia próbek testowych zgodnych ze specyfikacjami; 2) wytworzyć dodatkowe próbki testowe lub przerobić / zmodyfikować istniejące próbki testowe, aby spełnić specyfikacje; 3) zostać zwolniony z wszelkich zobowiązań do testowania Towarów i/lub Oprogramowania, przyspieszyć płatność w całości za Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie należne wówczas Sprzedającemu oraz wysłać Towary i/lub Oprogramowanie w stanie takim, w jakim się znajdują po otrzymaniu pełnej płatności; lub 4) rozwiązać Umowę z podaniem przyczyny, po czym Sprzedający będzie uprawniony do otrzymania opłat za anulowanie Umowy określonych w punkcie 18 poniżej. 

(c) Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie lub innych zobowiązań Kupującego wynikających z niniejszej Umowy, Kupujący przy odbiorze Towarów, Usług i/lub Oprogramowania, które są przedmiotem niniejszej Umowy, gwarantuje, że Kupujący, jego pracownicy, agenci, klienci, przedstawiciele, następcy i cesjonariusze są użytkownikami przemysłowymi takich Towarów, Usług i/lub Oprogramowania oraz posiadają wiedzę i doświadczenie do korzystania z nich zgodnie z (i) przyjętymi standardami branżowymi. (ii) zasadami bezpieczeństwa oraz (iii) instrukcjami obsługi, kartami charakterystyki (SDS), etykietami ostrzegawczymi i innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Sprzedającego, jeśli takie istnieją. Oprócz innych zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, Kupujący przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za straty lub szkody wynikające z obsługi, użytkowania lub zastosowania Towarów, Usług i/lub Oprogramowania. Kupujący zgadza się, że niezależnie od tego ma obowiązek zapoznania się i informowania o wszelkich zagrożeniach dla bezpieczeństwa i/lub zdrowia osób i/lub mienia związanych z obsługą i użytkowaniem takich Towarów, Usług i/lub Oprogramowania. Kupujący poinformuje o wszelkich zagrożeniach swoich pracowników, klientów, agentów, dystrybutorów, konsultantów, niezależnych wykonawców i inne osoby, które mogą w przewidywalny sposób obsługiwać lub wykorzystywać takie Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie.

(d) Kupujący zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Sprzedającego, jego podmioty zależne i stowarzyszone oraz ich dyrektorów, członków zarządu, udziałowców, klientów, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy przed odpowiedzialnością, stratami, kosztami lub szkodami, w tym przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikających z roszczeń (chyba że ostatecznie ustalono, że są one wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnego przewinienia Sprzedającego), które wynikają z (i) użytkowania lub obchodzenia się z Towarami, Usługami i/lub Oprogramowaniem przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią, niezależnie od tego, czy Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie są połączone z innymi materiałami, substancjami lub sprzętem lub są wykorzystywane w jakimkolwiek procesie produkcyjnym; (ii) nieudostępnienia przez Kupującego informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z powyższymi wymogami; oraz (iii) nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień punktu 26.

9. Inspekcja, badanie i odbiór.
(a) Jeśli Sprzedający nie zapewnia fabrycznego testu akceptacyjnego, uznaje się, że Kupujący zaakceptował Towary i/lub Oprogramowanie w momencie dostawy.
(b) Jeśli Umowa przewiduje fabryczne testy akceptacyjne, Sprzedający powiadomi Kupującego, kiedy przed wysyłką Sprzedający przeprowadzi testy fabryczne na zgodność ze specyfikacjami Sprzedającego. O ile Kupujący nie zgłosi na piśmie konkretnych zastrzeżeń w ciągu dwóch (2) dni po zakończeniu fabrycznych testów akceptacyjnych, zakończenie fabrycznych testów akceptacyjnych stanowi akceptację Towarów i/lub Oprogramowania przez Kupującego oraz zgodę Kupującego na wysyłkę. Jeśli Umowa przewiduje przeprowadzenie fabrycznych testów akceptacyjnych, a Kupujący poleci Sprzedającemu wysyłkę Towarów i/lub Oprogramowania bez zakończenia testów fabrycznych, Kupujący i) odstąpi od fabrycznych testów akceptacyjnych, ii) zaakceptuje Towary i/lub Oprogramowanie w stanie takim, w jakim się znajdują poprzez takie odstąpienie; iii) przyspieszy płatność w całości za Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie należne Sprzedającemu, oraz iv) zleci wysyłkę Towarów i/lub Oprogramowania w stanie takim, w jakim się znajdują po otrzymaniu pełnej płatności. (c) Jeśli Umowa przewiduje testy akceptacyjne w miejscu instalacji, testy zostaną przeprowadzone przez personel Sprzedającego w siedzibie Kupującego w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami Sprzedającego. Zakończenie testów akceptacyjnych na miejscu stanowi ostateczną akceptację Towarów i/lub Oprogramowania. Jeśli, nie z winy Sprzedającego, test odbioru nie zostanie zakończony w ciągu trzydziestu (30) dni od dostarczenia Towarów i/lub Oprogramowania na miejsce, test odbioru zostanie uznany za zakończony.

Po zakończeniu lub uznaniu za zakończone testów odbiorczych na miejscu, wszelkie płatności końcowe są natychmiastowo należne Sprzedającemu.

10. Gwarancje i środki dochodzenia roszczeń
(a) Gwarancja.
Sprzedający gwarantuje, że Towary będą dostarczane wolne od wad materiałowych i wykonawczych oraz zgodne ze specyfikacjami Sprzedającego, a Usługi będą wykonywane w sposób profesjonalny i fachowy, zgodnie ze standardami branżowymi. Każdy Towar lub główny komponent Towaru wyprodukowany przez osobę trzecią jest objęty gwarancją wyłącznie w zakresie gwarancji producenta, a zastosowanie mają wyłącznie środki dochodzenia roszczeń przewidziane przez producenta, jeśli takie istnieją. Towar określony w zamówieniu jest objęty gwarancją na okres jednego roku, obejmującą części i robociznę, przy pracy na jednej do trzech ośmiogodzinnych zmian; gwarancja na uchwyt spawalniczy jest udzielana na okres trzech miesięcy. Okres gwarancji na ewidentne usterki lub widoczne wady wynosi piętnaście (15) dni od daty odbioru Towaru i podlega wszelkim roszczeniom Kupującego zgodnie z art. 9 powyżej. Początek okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia sporządzenia protokołu dostawy lub od dnia przekazania Towaru do eksploatacji. Jakiekolwiek zgłoszenie do naprawy lub wymiany części, które następuje w ramach niniejszej gwarancji, nie przedłuża pierwotnego terminu gwarancji udzielonej na dany Towar. Nie udziela się gwarancji, w przypadku gdy Sprzedawca naprawia zużyte części Towarów w ramach specjalnej umowy serwisowej. Zgłoszenia telefoniczne dokonywane poza okresem gwarancji będą przedmiotem odrębnych zleceń lub usług i będą odpowiednio fakturowane.
(b) Środki dochodzenia roszczeń. Jeśli niezgodność z powyższą gwarancją zostanie stwierdzona w przypadku Towarów lub Usług w odpowiednim okresie gwarancyjnym określonym powyżej, a pisemne zawiadomienie o takiej niezgodności zostanie dostarczone Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu i w odpowiednim okresie gwarancyjnym, jedynym i wyłącznym obowiązkiem Sprzedającego będzie, według jego uznania: (i) naprawa lub wymiana niezgodnej części Towarów; (ii) wysłanie części naprawczych lub zamiennych do Kupującego albo (iii) ponowne wykonanie niezgodnych Usług. Jeśli jakakolwiek część Towarów lub Usług naprawionych, wymienionych lub ponownie wykonanych nie będzie zgodna z powyższą gwarancją, a pisemne zawiadomienie o takiej niezgodności zostanie dostarczone Sprzedającemu niezwłocznie po jej odkryciu i w ciągu pierwotnego okresu gwarancji mającego zastosowanie do takich Towarów lub Usług lub 30 dni od zakończenia naprawy, wymiany lub ponownego wykonania, w zależności od tego, co nastąpi później, Sprzedający naprawi lub wymieni takie niezgodne Towary lub ponownie wykona Usługi.
W żadnym innym przypadku obowiązujący okres gwarancji nie ulega przedłużeniu.
(c) Oprogramowanie. Sprzedający gwarantuje, że, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, Oprogramowanie, po prawidłowej instalacji, będzie działać zgodnie z opublikowaną przez Sprzedającego specyfikacją. Jeśli niezgodność z powyższą gwarancją zostanie stwierdzona w okresie kończącym się po upływie jednego (1) roku od daty wysyłki, a pisemne zawiadomienie o takiej niezgodności zostanie dostarczone Sprzedającemu niezwłocznie po jej stwierdzeniu i w okresie gwarancji, wraz z opisem niezgodności i pełną informacją o sposobie jej stwierdzenia, Sprzedający usunie niezgodność poprzez, według własnego uznania: (i) modyfikację lub udostępnienie Kupującemu instrukcji dotyczących modyfikacji Oprogramowania; albo (ii) udostępnienie w placówce Sprzedającego niezbędnych poprawionych lub zastępczych programów. Sprzedający nie będzie miał żadnych zobowiązań w odniesieniu do jakichkolwiek niezgodności wynikających z (i) nieautoryzowanej modyfikacji Oprogramowania i/lub (ii) programów bądź interfejsów dostarczonych przez Kupującego. Sprzedający nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu będą działać w konfiguracjach i zestawieniach wybranych do zastosowania przez Kupującego, ani że oprogramowanie jest wolne od błędów, które w branży komputerowej powszechnie określa się mianem "bugów".
(d) Wyjątki . Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej Sekcji 10 za żadną z poniższych spraw: (i) elementy, które ulegają zużyciu i są regularnie wymieniane w wyniku normalnego użytkowania i obsługi Towarów, dotyczy to na przykład końcówek stykowych, drutu spawalniczego, przewodów itp;
(ii) niezapewnienie przez Kupującego Sprzedającemu roboczego dostępu do Towarów niezgodnych z umową, w tym demontażu i ponownego montażu sprzętu innego niż dostarczony przez Sprzedającego, oraz do wysyłki do lub z zakładu naprawczego - lub możliwości zbadania Towarów - przed upływem okresu gwarancji;
(iii) niewłaściwa instalacja, naprawa lub zmiana przez Kupującego lub osobę trzecią nie będącą pod kontrolą i nadzorem Sprzedającego;
(iv) nieprawidłowe użytkowanie, zaniedbanie lub wypadek;
(v) niewywiązanie się przez Kupującego z jego zobowiązań określonych w punkcie 8; (vi) awaria spowodowana zastosowaniem materiałów dostarczonych przez Kupującego lub projektu opracowanego przez Kupującego;
(vii) awaria w wyniku zwykłego zużycia eksploatacyjnego;
(viii) awaria wynikająca z nieprzestrzegania prawa przez Kupującego;
(ix) wszelkie awarie zgłoszone po upływie stosownego okresu gwarancji; i/lub (x) jeśli Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie nie zostały opłacone w całości.
(e) Zastrzeżenia . POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNE ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI, ZARÓWNO PISEMNE, USTNE, JAK I DOROZUMIANE. WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB STOSOWANIA W HANDLU I PRZECIWKO NARUSZENIOM SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.
ŚRODKI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE STANOWIĄ WYŁĄCZNE ŚRODKI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KUPUJĄCEGO I DOTYCZĄ CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA WSZELKIE ROSZCZENIA LUB KWESTIE ZWIĄZANE Z GWARANCJĄ.
(f) Polityka obsługi klienta. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, zautomatyzowanych systemów spawalniczych, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do cięcia. Naszym wyzwaniem jest spełnianie potrzeb naszych Klientów i przekraczanie ich oczekiwań. Niekiedy Kupujący proszą Sprzedającego o informacje lub porady dotyczące korzystania przez nich z Towarów, Usług i/lub Oprogramowania. Pracownicy Sprzedającego odpowiadają na zapytania w miarę swoich możliwości w oparciu o informacje dostarczone im przez klientów i wiedzę, jaką mogą posiadać na temat danego zastosowania. Pracownicy Sprzedającego nie są jednak w stanie zweryfikować dostarczonych informacji ani ocenić wymagań inżynieryjnych dla konkretnego rodzaju spoin lub zastosowania.
W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takich informacji lub porad. Ponadto, dostarczenie takich informacji lub porad nie tworzy, nie rozszerza ani nie zmienia żadnej gwarancji na oferowane Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie.

Wszelkie wyraźne lub domniemane gwarancje, które mogą wynikać z informacji lub porad, w tym wszelkie domniemane gwarancje zbywalności handlowej lub wszelkie gwarancje przydatności do określonego celu Kupującego są w szczególności wyłączone.
Wybór i wykorzystanie konkretnych Towarów i/lub Usług oferowanych przez Sprzedającego pozostaje wyłącznie w gestii Kupującego i podlega jego wyłącznej odpowiedzialności.
Rezultaty zastosowania konkretnych metod pracy i wymagań serwisowych zależą od wielu zmiennych, niezależnych od Sprzedającego.

11. Odszkodowanie patentowe. (a) Ze strony Sprzedającego . (1) Sprzedający zobowiązuje się do obrony wszelkich pozwów, postępowań lub roszczeń wzajemnych przeciwko Kupującemu z tytułu naruszenia praw patentowych w odniesieniu do (1) jakichkolwiek Towarów wyprodukowanych przez Sprzedającego, niezależnie od ich rodzaju, lub jakiekolwiek ich części, wykonanych według projektu lub specyfikacji Sprzedającego, ale wyłącznie w formie, stanie lub warunkach dostarczonych zgodnie z Umową; lub (2) jakiegokolwiek wykorzystania takich Towarów wyprodukowanych przez Sprzedającego, w przypadku gdy Towary stanowią istotną część jakiejś opatentowanej metody takiego patentu i nie są podstawowym artykułem lub towarem handlowym nadającym się do wykorzystania bez naruszenia praw patentowych.
Taka obrona jest możliwa tylko wtedy, gdy Sprzedający:

(1) zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie o wszelkich zarzutach naruszenia;
(2) otrzyma uprawnienia do kierowania i kontrolowania obrony przed takim zarzutem lub pozwem; oraz (3) otrzyma wszelkie informacje i pomoc, na koszt Sprzedającego, które mogą być niezbędne do takiej obrony.
Sprzedający pokryje wszelkie koszty i odszkodowania zasądzone w tej sprawie wobec Kupującego.

Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do łączenia Towarów, Usług i/lub Oprogramowania dostarczanych w ramach niniejszej Umowy z towarami, usługami i/lub oprogramowaniem innymi niż dostarczane przez Sprzedającego, ani do żadnego procesu obejmującego takie połączenia.
Jeżeli w jakimkolwiek czasie takie Towary lub ich część, lub ich użytkowanie, zostaną uznane przez Sprzedawcę za stanowiące naruszenie, Sprzedawca może, na własny koszt: (1) uzyskać dla Kupującego prawo do dalszego korzystania z takich Towarów;
(2) zmodyfikować je tak, aby nie naruszały prawa; lub (3) usunąć je i zwrócić cenę zakupu oraz ewentualne koszty ich transportu.
Powyższe określa całkowitą odpowiedzialność Sprzedawcy za naruszenie praw patentowych w odniesieniu do Towarów lub ich wykorzystania.
(b) Ze strony Kupującego. Jeśli Kupujący dostarczy Sprzedającemu zamówienie na produkt i/lub własne własne wymagania dotyczące tego produktu, wówczas Kupujący oświadcza, że posiada prawa własności i/lub licencję na zbudowanie takiego produktu na rzecz Kupującego, i zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Sprzedającego, jego spółkę macierzystą, agentów i/lub podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami (sądowymi lub pozasądowymi) wszelkiego rodzaju, oraz zabezpieczy Sprzedającego, jego spółkę macierzystą, dyrektorów, urzędników, pracowników, udziałowców, partnerów i przedstawicieli przed wszelkimi kosztami, odszkodowaniami, wyrokami, ugodami i kompromisami (w tym poniesionymi kosztami i honorariami adwokackimi) z tytułu naruszenia lub domniemanego naruszenia jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, znaku usługowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, praw moralnych lub innych roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej w dowolnym miejscu na świecie w przypadku: (1) żądania Kupującego, aby Sprzedający odtworzył, wyprodukował, zmodyfikował, wykorzystał lub włączył pomysł i/lub specyfikacje produktu Kupującego do niniejszej Umowy; lub (2) jakiekolwiek błędnego oświadczenia Kupującego, że posiada prawa własności i/lub licencję na posiadanie Towarów zbudowanych dla niego, gdy takie oświadczenie nie było prawidłowe i/lub spowodowało roszczenia wobec Sprzedającego oparte na wykonaniu przez Sprzedającego projektu dla Kupującego na podstawie takiego błędnego oświadczenia. Kupujący pokryje wszelkie koszty szkód, wyroków, ugód i kompromisów (w tym poniesione koszty i honoraria adwokackie) wynikające z lub związane z takimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami (sądowymi lub pozasądowymi) przeciwko Sprzedającemu, jego spółce macierzystej, dyrektorom, urzędnikom, pracownikom, udziałowcom, podmiotom stowarzyszonym i agentom.

12. Ograniczenie odpowiedzialności. (A) W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAWCA, JEGO SPÓŁKA MACIERZYSTA, SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB UBOCZNE, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TOWARÓW, USŁUG I / LUB OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO SPRZĘTU, KOSZTÓW KAPITAŁU, KOSZTÓW ZASTĘPCZEGO SPRZĘTU, URZĄDZEŃ LUB USŁUG, KOSZTÓW PRZESTOJÓW, OPÓŹNIEŃ ORAZ ROSZCZEŃ KLIENTÓW KUPUJĄCEGO LUB INNYCH OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z, ZWIĄZANE Z LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB JEJ WYKONANIA LUB NARUSZENIA, LUB Z PROJEKTU, PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, DOSTAWY, ODSPRZEDAŻY, NAPRAWY, WYMIANY, INSTALACJI, DORADZTWA TECHNICZNEGO DOTYCZĄCEGO INSTALACJI, KONTROLI, DZIAŁANIA LUB UŻYTKOWANIA JAKICHKOLWIEK TOWARÓW I/LUB OPROGRAMOWANIA OBJĘTYCH LUB DOSTARCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB Z JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZWIĄZKU Z NIĄ, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKROCZY PIĘCIU PROCENT (5%) CENY ZAKUPU PRZYPISANEJ DO TOWARÓW, USŁUG I/LUB OPROGRAMOWANIA LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRA JEST PODSTAWĄ ROSZCZENIA.
(B) W ŻADNYM WYPADKU, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA KUPUJĄCEGO LUB OSÓB TRZECICH.

13. Licencja na oprogramowanie. (a) Sprzedający posiada wszystkie prawa lub ma prawo do udzielania podlicencji na całe Oprogramowanie, jeśli takie istnieje, które ma być dostarczone Kupującemu na mocy niniejszej Umowy.
W ramach sprzedaży dokonywanej na mocy niniejszej Umowy Kupujący uzyskuje niniejszym ograniczoną licencję na korzystanie z Oprogramowania, z zastrzeżeniem poniższych postanowień: (i) Oprogramowanie może być używane wyłącznie w połączeniu z Towarami sprzedawanymi przez Sprzedającego;
(ii) Oprogramowanie będzie chronione jako ściśle poufne;
(iii) Oprogramowanie nie może być kopiowane, poddawane inżynierii wstecznej ani modyfikowane;
(iv) Prawo Kupującego do korzystania z Oprogramowania wygasa natychmiast, gdy określone Towary nie są już używane przez Kupującego lub gdy w inny sposób zostanie ono rozwiązane z powodu naruszenia, zgodnie z niniejszą Umową; oraz (v) Prawa do korzystania z Oprogramowania są niewyłączne i niezbywalne, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
(b) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za przenoszące na Kupującego jakikolwiek tytuł lub prawo własności do Oprogramowania lub własności intelektualnej w nim zawartej, w całości lub w części, ani za określające Oprogramowanie jako "pracę wykonaną na zlecenie", ani za przyznające jakiejkolwiek osobie, która nie jest wymienioną stroną niniejszej Umowy, jakiekolwiek prawo lub środek prawny na mocy niniejszej Umowy lub z jej powodu.
W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, Kupujący niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i, nie zachowując żadnych jego kopii, notatek lub fragmentów, zwróci Sprzedającemu Oprogramowanie i wszystkie jego kopie oraz usunie wszelkie Oprogramowanie nadające się do odczytu maszynowego ze wszystkich nośników pamięci Kupującego.

14. Bezpieczeństwo danych / dostęp do danych. Niektóre Produkty i/lub Oprogramowanie mogą wymagać połączenia z Internetem.
Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Internetu i uiszczenie wszelkich związanych z tym opłat. Jeśli Sprzedający lub Kupujący wymaga dostępu do systemów komputerowych drugiej strony w celu wykonania zadań, które wchodzą w zakres Umowy, dostęp zostanie udzielony tylko w zakresie niezbędnym do wykonania wymaganych zadań. Kupujący oświadcza, że opracował i wdrożył oraz zobowiązuje się do utrzymywania skutecznych polityk i procedur bezpieczeństwa informacji, które obejmują administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu:
(a) zapewnienia poufności, bezpieczeństwa, integralności i dostępności swoich systemów komputerowych i informacji;
(b) ochrony przed zagrożeniami lub niebezpieczeństwami dla swoich systemów komputerowych oraz poufności, bezpieczeństwa, integralności i dostępności informacji; oraz (c) ochrony przed nieuprawnionym dostępem do swoich systemów komputerowych i informacji.
Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o każdym naruszeniu poufności lub ujawnieniu informacji o charakterze poufnym, lub naruszeniu zasad lub procedur bezpieczeństwa informacji, lub nieuprawnionym dostępie do systemów komputerowych. Zawiadomienia dokonuje się nie później niż w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od stwierdzenia naruszenia. Kupujący zgadza się, że będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania w odniesieniu do nieautoryzowanego dostępu do swoich systemów komputerowych i informacji, w tym za działania i zaniechania swoich pracowników, przedstawicieli i niezależnych wykonawców. Kupujący zgadza się zabezpieczyć i chronić Sprzedającego, jego spółkę macierzystą, dyrektorów, urzędników, pracowników, udziałowców, partnerów i agentów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien i strat wszelkiego rodzaju, w tym między innymi przed uzasadnionymi honorariami prawników, w związku z lub wynikającymi, w całości lub w części, z naruszenia przez niego lub jego przedstawiciela bezpieczeństwa systemu komputerowego.

15. Wynalazki i wiedza. Wszystkie materiały i wszelkie wynalazki (patentowalne lub nie), dzieła autorskie, tajemnice handlowe, pomysły, koncepcje, nazwy handlowe i znaki handlowe lub usługowe stworzone lub przygotowane przez Sprzedającego w ramach niniejszej Umowy, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej (łącznie "Wynalazki"), będą należeć wyłącznie do Sprzedającego.
Kupujący niniejszym przenosi na Sprzedającego globalne prawo, tytuł i korzyści z i do Wynalazków.
Sprzedający będzie miał prawo, według własnego uznania i na własny koszt, dążyć do ochrony Wynalazków poprzez uzyskanie patentów, rejestracji praw autorskich i zgłoszeń związanych z prawami własności lub prawami własności intelektualnej. Kupujący zobowiązuje się do sporządzenia i zobowiązania swoich pracowników i/lub agentów do sporządzenia odpowiednich dokumentów, wniosków i przekazów oraz do dostarczenia informacji, których zażąda Sprzedający, w celu umożliwienia Sprzedającemu (na koszt Sprzedającego) ochrony, udoskonalenia, rejestracji, zapisu i utrzymania swoich praw do Wynalazków i rzeczywistego prawa własności do nich na całym świecie. Zobowiązania te pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.
Kupujący nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, kopiował ani ujawniał takich Wynalazków stronie trzeciej. Wynalazki takie będą wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie do eksploatacji lub bieżącej konserwacji Towarów, Usług i/lub Oprogramowania, a nie do jakichkolwiek innych celów, w tym do ich powielania w całości lub w części.

16. Poufność.
"Informacje poufne" oznaczają wszystkie informacje, wiedzę specjalistyczną, tajemnice handlowe lub inne materiały ujawnione przez Kupującego Sprzedającemu i Sprzedającego Kupującemu.
Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający będą traktować wzajemnie swoje Informacje Poufne jako poufne; nie będą wykorzystywać takich Informacji Poufnych inaczej niż w związku z Umową; nie ujawnią takich Informacji Poufnych żadnej stronie trzeciej, która nie zawarła umowy o zachowaniu poufności Informacji Poufnych z ograniczeniami co najmniej tak restrykcyjnymi, jak te określone w niniejszym dokumencie; i nie będą stosować inżynierii wstecznej w odniesieniu do Towarów, Usług i/lub Oprogramowania Sprzedającego.
Wszystkie informacje techniczne, biznesowe, dotyczące sprzedaży, kanałów dystrybucji, finansowe, marketingowe, cenowe, planistyczne, dotyczące konkurencji oraz listy klientów, którzy zakupili Towary od Sprzedającego, są uważane za Informacje Poufne Sprzedającego.
Informacje Poufne nie obejmują informacji, które są: (i) ogólnie znane i dostępne w domenie publicznej;
(ii) były znane odbiorcy przed datą ujawnienia;
(iii) zostały otrzymane od strony trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; lub (iv) zostały niezależnie opracowane bez oparcia się na Informacjach Poufnych.
Biorąc pod uwagę charakter Informacji Poufnych i prawdopodobne konsekwencje ich nieautoryzowanego wykorzystania lub ujawnienia, odszkodowanie pieniężne nie byłoby odpowiednim środkiem zaradczym i zarówno Sprzedający, jak i Kupujący zastrzegają sobie prawo do ubiegania się i uzyskania zabezpieczenia w drodze nakazu sądowego, oprócz wszelkich innych środków zaradczych, które mogą być dostępne, na każdym właściwym forum.

17. Anulowanie umowy.
(a) Wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące.
Jeśli niniejsza Umowa zostanie anulowana lub rozwiązana dla wygody Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100% ceny sprzedaży w ramach Umowy.
(b) Sprzedawca może próbować złagodzić skutki pieniężne anulowania lub rozwiązania, według własnego uznania.
(c) Po otrzymaniu pełnej płatności, Sprzedający dostarczy Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie do Kupującego lub zezłomuje je na polecenie Kupującego.

18. Rozwiązanie Umowy z powodu niedotrzymania warunków.
(a) Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli druga strona istotnie narusza postanowienia niniejszej Umowy i takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni od daty przekazania przez stronę nie naruszającą pisemnego zawiadomienia stronie naruszającej.
Sprzedający może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z punktu 26. (b) Skutek rozwiązania.
Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana z powodu naruszenia przez Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100% ceny sprzedaży wynikającej z Umowy.
Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana z powodu naruszenia przez Sprzedającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży Towarów, Usług i/lub Oprogramowania proporcjonalnie do procentowego udziału pracy wykonanej w dniu wejścia w życie rozwiązania, plus koszty poniesione przez dostawców w wyniku wcześniejszego rozwiązania.
Sprzedawca może próbować złagodzić skutki pieniężne anulowania lub rozwiązania, według własnego uznania.
(c) Po otrzymaniu płatności Sprzedający dostarczy Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie do Kupującego lub zezłomuje je na polecenie Kupującego.

19. Ubezpieczenie.
(a) Kupujący będzie zobowiązany do posiadania ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego pokrycie szkód majątkowych, uszkodzeń ciała oraz odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy.
Do czasu otrzymania przez Sprzedającego pełnej zapłaty od Kupującego za Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie, Kupujący będzie zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia w kwocie wystarczającej na pokrycie ceny kontraktowej Towarów, Usług i/lub Oprogramowania.
Ponadto, Kupujący będzie utrzymywał ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pokrycia wszelkich kosztów Mienia Kupującego będącego w posiadaniu Sprzedającego w celu dostarczenia Towarów, Usług i/lub Oprogramowania do czasu, gdy Mienie Kupującego zostanie zwrócone Kupującemu.
O ile Kupujący i Sprzedający nie uzgodnią inaczej na piśmie, Sprzedający nie ubezpiecza mienia Kupującego i nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę tego mienia.
(b) Ubezpieczenie nuklearne - Odszkodowanie.
W przypadku zastosowań w projektach dotyczących energii jądrowej, Kupujący i jego klient posiadają i utrzymują pełną ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej i szkód majątkowych wynikających z wypadku związanego z energią jądrową oraz zwalniają Sprzedającego, jego spółkę macierzystą, dyrektorów, kierowników, pracowników, udziałowców, podmioty powiązane, przedstawicieli, podwykonawców, dostawców i sprzedawców od wszelkich roszczeń wynikających z wypadku związanego z energią jądrową.

20. Siła wyższa.
Sprzedający nie będzie uznany za winnego niewywiązania się z umowy i nie będzie odpowiedzialny za straty, szkody, zatrzymanie lub opóźnienie, jeśli nie będzie mógł tego zrobić z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu działań wojennych (zadeklarowanych lub niezadeklarowanych), siły wyższej, eksplozji, epidemii, niepokojów społecznych, strajku, utrudnień w pracy, działania lub zaniechania jakichkolwiek władz rządowych, zgodności z prawem lub przepisami rządowymi, powstania lub zamieszek, embarga, opóźnień lub braków w transporcie lub niemożności uzyskania niezbędnej siły roboczej, surowców lub urządzeń produkcyjnych ze zwykłych źródeł, awarii sprzętu, bądź błędów lub opóźnień ze strony swoich dostawców lub podwykonawców, z powodu którejkolwiek z powyższych wymienionych przyczyn.
Po wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności, o których mowa powyżej, Sprzedający będzie miał prawo rozdysponować Towary, Usługi i/lub Oprogramowanie pomiędzy swoich klientów według własnego uznania.
Niniejsza Sekcja uzupełnia i nie zastępuje żadnych środków dochodzenia roszczeń dostępnych dla Sprzedającego na mocy obowiązującego prawa.

21. Cesja umowy.
Kupujący nie może scedować niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
Sprzedający może dokonać cesji niniejszej Umowy.

22. Kompletność Umowy
Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w odniesieniu do Towarów, Usług i/lub Oprogramowania objętych Umową i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia, oświadczenia i oferty w tym zakresie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy nie będą miały mocy obowiązującej, o ile nie zostaną wzajemnie uzgodnione w formie pisemnej.

23. Odstąpienie
W przypadku jakiegokolwiek uchybienia ze strony Kupującego, Sprzedający może odmówić wysyłki Towarów lub Oprogramowania lub świadczenia Usług.
Jeśli jednak Sprzedający zdecyduje się na kontynuowanie wysyłki lub w inny sposób zaniecha nacisku na bezwzględne przestrzeganie Umowy, działania Sprzedającego nie będą stanowiły odstąpienia od wykonania zobowiązania przez Kupującego lub jakiegokolwiek innego istniejącego lub przyszłego zobowiązania, ani nie będą miały wpływu na środki dochodzenia roszczeń przez Sprzedającego.

24. Rozdzielność.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

25. Trwałość.
Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter wykraczają poza zakończenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie jakiejkolwiek sprzedaży Towarów, Usług i/lub Oprogramowania, pozostaną w mocy do czasu ich spełnienia.

26. Zgodność z przepisami prawa.
Kupujący będzie przestrzegał wszystkich federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych zasad, przepisów, rozporządzeń i praw mających zastosowanie do zobowiązań Kupującego wynikających z niniejszej Umowy oraz jego działań lub korzystania z Towarów, Usług i/lub Oprogramowania, w tym między innymi dotyczących bezpieczeństwa, środowiska, ochrony danych, prywatności danych, minerałów konfliktu, handlu ludźmi/niewolnictwa, eksportu/importu, pracy i przeciwdziałania korupcji.
Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako nakładające odpowiedzialność na Sprzedającego za uzyskanie zezwoleń, licencji lub aprobat jakiejkolwiek agencji, wymaganych w związku z dostawą, montażem lub eksploatacją Towarów, Usług i Oprogramowania.
W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z użytkowania Towarów i/lub Oprogramowania w połączeniu z innym sprzętem Kupującego, wprowadzania zmian w Towarach i/lub Oprogramowaniu przez jakąkolwiek stronę inną niż Sprzedający, lub wynikających z naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek praw dotyczących projektu, lokalizacji, obsługi lub konserwacji Towarów i/lub Oprogramowania. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary, Usługi i Oprogramowanie, jeśli takie są, nabywane lub otrzymywane na podstawie niniejszej Umowy, mogą podlegać kontroli eksportu przez U.S. Export Administration Regulation, U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of State i inne agencje amerykańskie, jak również regulacjom kontroli eksportu Unii Europejskiej, Rady Bezpieczeństwa ONZ i innych rządów zagranicznych ("Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji gospodarczych").
Kupujący zgadza się, że wszelki eksport, odsprzedaż lub reeksport Towarów Sprzedającego będzie zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i sankcji gospodarczych, O ile nie uzyskał na to pozwolenia, Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie (i) eksportować, odsprzedawać, reeksportować ani przekazywać Towarów, Usług i/lub Oprogramowania do zastosowań końcowych, które są zabronione przez Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji gospodarczych, w tym między innymi: napędu jądrowego na morzu; broni jądrowej, chemicznej i biologicznej; systemów rakietowych, rakietowych i bezzałogowych pojazdów powietrznych; oraz działań jądrowych niezgodnych z zabezpieczeniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA);
(ii) eksportować, odsprzedawać, reeksportować lub przekazywać jakichkolwiek Towarów, Usług i/lub Oprogramowania klientowi, który jest podmiotem lub osobą wymienioną, zablokowaną lub podlegającą sankcjom na mocy obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji gospodarczych, w tym podmiotom, które są w 50% lub więcej, bezpośrednio lub pośrednio, indywidualnie lub łącznie, własnością osoby lub podmiotu wymienionego, zablokowanego lub podlegającego sankcjom; lub (iii) eksportować, odsprzedawać, reeksportować, przekazywać lub przeprowadzać transakcji dotyczących Towarów, Usług, Oprogramowania z lub do podmiotów lub osób w krajach lub regionach podlegających kompleksowym sankcjom, w tym: Krym, Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i Sudan.
Ponadto, żadna z informacji, oprogramowania lub technologii stanowiących część Towarów, Usług i/lub Oprogramowania nie może być przekazywana lub w inny sposób eksportowana lub reeksportowana z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji gospodarczych. Wszelkie zmiany przeznaczenia niezgodne z prawem Stanów Zjednoczonych lub innym obowiązującym prawem są zabronione. Kupując Towary od Sprzedającego, Kupujący oświadcza i gwarantuje, że Kupujący nie znajduje się na terenie, pod kontrolą, ani nie jest obywatelem lub mieszkańcem kraju objętego embargiem lub sankcjami. Kupujący zgadza się przyjąć wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie pozwoleń na eksport lub reeksport, które mogą być wymagane, a ponadto oświadcza i gwarantuje, że Kupujący będzie: (i) będzie w pełni współpracował ze Sprzedającym w zakresie wszelkich oficjalnych lub nieoficjalnych audytów lub inspekcji, które odnoszą się do przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji gospodarczych; oraz (ii) nie będzie eksportował, reeksportował, zmieniał kierunku, przekazywał ani ujawniał, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych Towarów, Usług i/lub Oprogramowania sprzedawanych na mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek powiązanych informacji technicznych, dokumentów lub materiałów lub bezpośrednich produktów do jakiegokolwiek kraju, podmiotu, osoby lub użytkownika końcowego, które są ograniczone przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i sankcji gospodarczych, z uwzględnieniem aktualnych zmian. Sprzedający i Kupujący są zobowiązani do uczciwych, szczerych i etycznych praktyk biznesowych.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający przyjął Kodeks Postępowania Korporacyjnego i Etyki (którego kopia jest dostępna na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.lincolnelectric.com), a Kupujący zobowiązuje się do postępowania w kontaktach ze Sprzedającym lub w jego imieniu w sposób zgodny z Kodeksem Sprzedającego i ułatwiający jego przestrzeganie.
27. Kwestie Sporne i Obowiązujące Prawo.
W przypadku jakichkolwiek kontrowersji, roszczeń lub sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych ("Kwestie Sporne"), Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy poprzez staranne, prowadzone w dobrej wierze, wzajemne rozmowy, które należy rozpocząć jak najszybciej po zaistnieniu Kwestii Spornej. Jeśli Kwestia Sporna nie może zostać rozwiązana w drodze wzajemnych rozmów, jak opisano powyżej, każda ze stron może wszcząć postępowanie w celu jej rozstrzygnięcia w sądach na terenie Francji. Niniejsza Umowa i wszelkie transakcje z niej wynikające są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim, stosowanym do umów zawieranych i wykonywanych w tym kraju, z wyłączeniem w szczególności wszelkich przepisów spornych lub przepisów dotyczących wyboru prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy ani do żadnych transakcji w niej zawartych lub interpretowanych na jej podstawie. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego, arbitrażu lub mediacji wynikających z naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy, strona wygrywająca jest uprawniona, oprócz przyznanego zadośćuczynienia, do otrzymania rozsądnej kwoty na pokrycie kosztów obsługi prawnej poniesionych w trakcie sporu, pod warunkiem, że jeśli każda ze stron wygra częściowo, takie koszty zostaną rozdzielone w sposób, który sąd, arbiter lub mediator uzna za sprawiedliwy w świetle względnej wartości i kwot roszczeń stron.