Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: Luty 2024

Prywatność

Polityka prywatności witryny internetowej

Przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności w celu wykazania naszego zaangażowania w ochronę prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady firmy Lincoln Electric dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania wszelkich danych osobowych dotyczących (1) naszych klientów i dostawców, (2) poszczególnych dostępowych stron internetowych prowadzonych przez Lincoln Electric, (3) osób ubiegających się o pracę lub (4) uczestników naszych wideokonferencji (określanych jako „Dane osobowe").

Dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w EU, dostępne są tutaj.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat:

 • rodzajów gromadzonych przez nas Danych osobowych;
 • sposobów wykorzystywania przez nas Danych osobowych;
 • sposobów udostępniania przez nas tych Danych osobowych;
 • sposobów ochrony przez nas tych Danych osobowych;
 • wyborów użytkownika w zakresie jego Danych osobowych.

Firma Lincoln Electric będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz celami, dla których zostały one zebrane lub które zostały autoryzowane przez użytkownika. W zakresie niezbędnym do tych celów Lincoln Electric podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe są dokładne, kompletne, aktualne i wiarygodne dla zamierzonego zastosowania.

W miarę możliwości, przed przesłaniem Danych osobowych do Lincoln Electric, użytkownik zostanie poinformowany o określonych prawach dotyczących jego Danych osobowych oraz o sposobie przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych przez Lincoln Electric. W tym czasie użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie Danych osobowych i przesłać je do Lincoln Electric lub odmówić zgody na takie wykorzystywanie i nie przesyłać swoich Danych osobowych.

 

Co to są dane osobowe?

Pojęcie „Dane osobowe" oznaczają wszelkie „informacje o zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio albo pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową albo społeczną tożsamość osoby fizycznej".

 

Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Klienci i dostawcy: Lincoln Electric może gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych dotyczących naszych klientów i dostawców: imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), stanowisko, dane konta bankowego i informacje finansowe (w tym historię kredytów/dochodów), historię transakcji, komunikaty i rejestry karne. Przetwarzamy te informacje w celu ułatwienia realizacji rutynowych i powszechnych praktyk biznesowych, takich jak związane ze zleceniami sprzedaży i zarządzaniem, promocją i ofertami, zarządzaniem gwarancjami, windykacją kredytów, przestrzeganiem amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, kontrolami eksportu i innymi wymogami prawnymi, księgowością, transakcjami korporacyjnymi, jak również obroną naszych interesów i roszczeń.

Użytkownicy witryny internetowej: Lincoln Electric gromadzi dane osobowe w celu dostarczenia informacji lub aktualizacji o firmie Lincoln Electric lub jej produktach bądź spawaniu łukowym osobom odwiedzającym witrynę internetową. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe przesłane przez użytkownika do celów wewnętrznych, w tym administrowania witryną, analizy danych, transakcji firmowych oraz przestrzegania prawa lub procesu prawnego oraz zasad i procedur firmy Lincoln Electric. Użytkownik w dowolnym momencie dostarcza firmie Lincoln Electric nowe, zaktualizowane lub poprawione Dane osobowe.

Osoby ubiegające się o pracęFirma Lincoln Electric zbiera Dane osobowe potencjalnych pracowników, niezależnych konsultantów i doradców, którzy składają podania o pracę pod rozpatrzenie.

Uczestnicy wideokonferencji: Firma Lincoln Electric może gromadzić Dane osobowe, takie jak nagrania głosowe lub wideo, podczas szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń, które możemy organizować.

 

Kto przekazuje nam dane osobowe?

Zbierane i przetwarzane przez nas Dane osobowe naszych klientów, dostawców i uczestników wideokonferencji pochodzą od osób fizycznych lub prowadzonych przez nie firm i działalności. W przypadku użytkowników witryny internetowej zbieramy Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się wprowadzić w witrynie.

Lincoln Electric może również otrzymywać Dane osobowe od dystrybutorów w celu zwiększania sprzedaży oraz od osób trzecich, które świadczą nam usługi, takie jak targi handlowe, usługi pocztowe lub inne usługi. Lincoln Electric może otrzymywać następujące kategorie Danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres służbowy lub prywatny.

W przypadku osób ubiegających się o pracę Lincoln Electric zazwyczaj gromadzi Dane osobowe bezpośrednio od kandydatów (np. za pośrednictwem dedykowanej platformy zarządzania talentami online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Lincoln Electric może również otrzymywać Dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o pracę od osób trzecich, które świadczą nam usługi, takich jak zewnętrzne firmy zatrudniające lub rekrutacyjne.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Kategorie gromadzonych Danych osobowych oraz cele, dla których są one przetwarzane, są wymienione poniżej:

 • Wykonanie transakcji: Dane osobowe są przekazywane firmie Lincoln Electric, abyśmy mogli świadczyć usługi i oferować produkty bądź informacje dotyczące naszych usług i produktów. Często takie transakcje podlegają wiążącej umowie. Aby więc firma Lincoln Electric spełniała warunki takiej umowy, musimy zbierać, wykorzystywać i przechowywać Dane osobowe.
 • Kontakt z nami i konsultacje z ekspertami: Użytkownik może przesłać zapytanie lub komentarz do firmy Lincoln Electric wraz z imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi (takimi jak adres, numer telefonu i adres e-mail). Lincoln Electric wykorzystuje te informacje w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 • Kwestionariusze i ankiety: Lincoln Electric może poprosić użytkowników witryny internetowej o wypełnienie opcjonalnych ankiet i sondaży online w celu uzyskania ich opinii dotyczących naszych obecnych lub planowanych produktów i ich użytkowania. Ankiety te pomagają nam lepiej spełniać potrzeby użytkowników. Podczas przeprowadzania tych badań ankietowych możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (takich jak adres, numer telefonu i adres e-mail), abyśmy mogli dostarczyć informacje o naszych produktach oraz o spawaniu i cięciu, na przykład poprzez wysłanie newslettera lub innych materiałów marketingowych.
 • Zamówienia produktów, akcesoriów i rozszerzonej gwarancji: W przypadku zakupu produktów z witryny internetowej prosimy o podanie imienia i nazwiska, informacji kontaktowych (takich jak adres, numer telefonu i adres e-mail), informacji wysyłkowych i rozliczeniowych. W celu dokonania płatności użytkownik zostanie również poproszony o podanie numeru karty kredytowej i kodu bezpieczeństwa wyłącznie naszemu dostawcy usług przetwarzania kart kredytowych 3Delta Systems (3dsi.com). Firma Lincoln Electric nie będzie miała dostępu do informacji dotyczących karty kredytowej ani ich nie przechowuje. W przypadku produktów amerykańskich można również zarejestrować swój produkt Lincoln Electric na naszej stronie internetowej, abyśmy mogli dostarczać aktualizacje informacji. W tym celu poprosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz numeru seryjnego i kodu produktu.
 • Lokalizacja dystrybutora: Jeśli użytkownik korzysta z witryny internetowej w celu zlokalizowania pobliskiego dystrybutora Lincoln Electric, poprosimy o podanie lokalizacji. Informacje o lokalizacji zostaną zachowane i przeanalizowane do celów statystyczno-biznesowych.
 • Aktualizacje dla klientów i inwestorów: Firma Lincoln Electric prosi o podanie imienia i nazwiska / nazwy i danych kontaktowych (takich jak adres, numer telefonu i adres e-mail), dzięki czemu możliwe jest przekazywanie użytkownikom aktualizacji naszych produktów, kart charakterystyki (SDS), informacji dotyczących bezpieczeństwa i informacji dla inwestorów korporacyjnych.
 • Konto myLincoln: W razie utworzenia konta w witrynie internetowej Lincoln Electric zbieramy przesłane przez użytkownika informacje dotyczące konta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące logowania. Zbieramy również informacje dotyczące zamówień dokonanych za pośrednictwem konta, takie jak historia zakupów.
 • Wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi: Jeśli użytkownik poda nam swój adres e-mail i (jeśli jest to wymagane) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, Lincoln Electric może wysyłać na wskazany adres e-mail przydatne informacje na temat produktów Lincoln Electric oraz spawania i cięcia, takie jak reklamy, filmy wideo, konkursy, rabaty i elektroniczne newslettery. Niektóre z naszych materiałów marketingowych i informacji wykorzystują pliki cookie i inne narzędzia do śledzenia i analizy online, dzięki czemu możemy lepiej poznać doświadczenia i preferencje użytkowników.  Firma Lincoln Electric będzie gromadzić wszelkie dane związane z tym marketingiem zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz naszą Polityką plików cookie. Więcej informacji na temat rezygnacji z subskrypcji lub rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości e-mail można znaleźć w części niniejszej Polityki prywatności zatytułowanej „Wybory użytkownika w zakresie jego Danych osobowych".
 • Aplikacje mobilne i urządzenia z dostępem do Internetu: Lincoln Electric może otrzymywać Dane osobowe podczas korzystania przez użytkownika z dowolnej aplikacji mobilnej Lincoln Electric.  Możemy zbierać takie dane, jak: imiona i nazwiska, adresy e-mail, identyfikatory online i inne dane osobowe używane do rejestracji, pobierania lub uzyskiwania dostępu do odpowiedniej aplikacji mobilnej.  Możemy monitorować, rejestrować i analizować działanie, lokalizację, konserwację lub wydajność urządzeń spawalniczych i innych urządzeń wykonanych, sprzedanych lub dostarczonych przez Lincoln Electric i podłączonych do aplikacji mobilnej. Możemy de-identyfikować, agregować i analizować te dane w celu opracowania bardziej efektywnych i skutecznych produktów i usług.
 • Podmioty zewnętrzne: Lincoln Electric może również otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich, które świadczą nam usługi, takie jak targi handlowe, usługi pocztowe lub inne usługi. Lincoln Electric może otrzymywać następujące kategorie Danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres służbowy lub prywatny.
 • Transakcje firmowe: Lincoln Electric może wymagać wykorzystania niektórych z powyższych Danych osobowych w celu spełnienia żądań potencjalnych lub rzeczywistych nabywców zainteresowanych firmą Lincoln Electric lub jej aktywami, bądź w związku z przyszłym lub rzeczywistym zakupem spółek lub aktywów przez Lincoln Electric.
 • Rekrutacja talentów:  Użytkownik może złożyć podanie o przyjęcie na dostępne stanowisko w Lincoln Electric lub takie podanie może zostać złożone w imieniu użytkownika. Przeprowadzamy wstępny przegląd otrzymanych podań, po czym możemy zaprosić wybranych kandydatów do etapu rozmowy kwalifikacyjnej lub dalszej oceny. W procesie będziemy zbierać i przetwarzać życiorysy, informacje o kwalifikacjach (zawodowych i innych), doświadczenie, historię zatrudnienia (w tym tytuły stanowisk, pakiety wynagrodzeń i świadczeń oraz wszelkie istotne godziny pracy), zainteresowania, informacje o historii i kwalifikacjach akademickich, w tym certyfikaty zawodowe i poświadczenia oraz umiejętności językowe. Możemy gromadzić dane dotyczące prawa danej osoby do pracy w miejscu, w którym ubiega się o pracę (w tym obywatelstwo, dane paszportowe, dane wizowe, dane dotyczące pobytu lub zezwolenia na pracę). Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, informacje otrzymane od osób trzecich o użytkowniku mogą zawierać wyniki weryfikacji danych i referencji. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, od naszych kandydatów do pracy musimy gromadzić informacje o niepełnosprawności.
 • Szkolenia wideokonferencyjne, spotkania, konferencje i inne wydarzenia: Lincoln Electric może rejestrować treści, rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie tych wideokonferencji, a takie zapisy mogą być przechowywane przez nas lub naszych zewnętrznych dostawców usług w następujących celach: szkolenia, dokumentowanie procesów podejmowania decyzji przez firmę, udostępnianie wydarzeń wideokonferencyjnych zarejestrowanym uczestnikom tych wydarzeń, aby umożliwić im przegląd wydarzeń po ich zakończeniu.
 • Wszelkie inne formy kontaktu, w ramach których przesyłane są dane osobowe: W związku z usługą, produktem lub innym przedmiotem użytkownik może przekazać nam swoje Dane osobowe w inny sposób, na przykład poprzez kontakt z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług, za pośrednictwem skrzynek na komentarze lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej. W takich okolicznościach zakres Danych osobowych będzie ograniczony do danych, jakie użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio) nam przekaże, a my będziemy przetwarzać takie Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Czy zbieramy szczególne kategorie danych osobowych lub informacje o dzieciach?

Lincoln Electric nie prosi i nie gromadzi szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących naszych klientów, dostawców, użytkowników witryny internetowej ani uczestników wideokonferencji.

Osoby ubiegające się o pracę: W niektórych krajach, takich jak Włochy, przedsiębiorstwa są prawnie zobowiązane do zatrudniania pewnej liczby osób niepełnosprawnych. Z tego powodu Lincoln Electric musi gromadzić pewne informacje na temat niepełnosprawności od osób ubiegających się o pracę w takich krajach.

Prywatność dzieci: Witryna internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej szesnastu lat, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej, a my nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci. Możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie, że nie dostarcza on nam takich informacji ani nie opublikuje ich na stronie internetowej podczas rejestracji. Jeśli dowiemy się, że takie informacje zostały dostarczone lub opublikowane w witrynie internetowej, usuniemy je z naszych rejestrów.

 

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Firma Lincoln Electric nie sprzedaje ani nie dzierżawi jakichkolwiek Danych osobowych, takich jak adresy e-mail, zebranych od klientów, dostawców, użytkowników witryny, osób ubiegających się o pracę ani od uczestników wideokonferencji. Poniżej przedstawiono sposoby udostępniania informacji:

 • Wewnątrz Grupy: Udostępniamy Dane osobowe użytkownika wewnątrz Lincoln Electric we wszystkich wymienionych powyżej celach. Lista wszystkich jednostek Lincoln Electric jest dostępna tutaj.
 • Usługodawcy zewnętrzni: Dane osobowe udostępniamy usługodawcom zewnętrznym na podstawie umowy z Lincoln Electric, którzy pomagają nam świadczyć usługi lub organizować wydarzenia dla użytkowników, jak również przetwarzać Dane osobowe w naszym imieniu w wyżej wymienionych celach. Możemy współpracować z podmiotem zewnętrznym, aby pomógł nam określić, jakie informacje marketingowe mogą być przydatne lub pomóc nam udostępnić użytkownikom wydarzenia wideokonferencyjne. Usługodawcy są zobowiązani przez prawo lub umowę do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także do przetwarzania danych osobowych tylko w celu świadczenia żądanych usług i działania wyłącznie na podstawie naszych udokumentowanych instrukcji.

  Firma Lincoln Electric udostępnia również dane innym firmom, dostawcom i partnerom biznesowym w celu wykonywania funkcji na jej rzecz, przy czym firmy te same są odpowiedzialne za określenie celów lub środków przetwarzania oraz za zgodność przetwarzania z prawem. Możemy ujawniać Dane osobowe użytkowników prawnikowi w procesie uzyskania porad prawnych. Do przetwarzania przesłanych przez użytkownika informacji dotyczących karty kredytowej wykorzystujemy zewnętrznego usługodawcę.
 • Wymagane ujawnienia: Możemy być zobowiązani do udostępnienia Danych Osobowych sądom, trybunałom, stronom przeciwnym lub innym powiązanym stronom postępowania i ich profesjonalnym doradcom w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, wniosek o ujawnienie stanu cywilnego, inną procedurę prawną lub w inny sposób wymagany przez prawo.
 • Zgodność z przepisami i środki zabezpieczające: Możemy ujawnić konto i inne Dane osobowe sądom, trybunałom, stronom przeciwnym lub innym powiązanym stronom postępowania i ich profesjonalnym doradcom, jeżeli uznamy, że ujawnienie jest niezbędne do przestrzegania prawa lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Lincoln Electric, naszych użytkowników lub innych osób. Może to obejmować wymianę Danych osobowych z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego.
 • Transakcje firmowe: Możemy ujawniać Dane osobowe użytkowników potencjalnym lub faktycznym nabywcom, ich prawnikom lub profesjonalnym doradcom, którzy są zainteresowani firmą Lincoln Electric lub jej aktywami, lub w związku z zakupem spółek lub aktywów przez firmę Lincoln Electric.

 

Jak podchodzimy do kwestii prywatności i śledzenia w witrynie internetowej?

Obsługujemy ustawienie przeglądarki zapewniające brak śledzenia (DNT). Opcja DNT jest elementem preferencji, który można określić w ustawieniach przeglądarki, aby poinformować odwiedzane strony internetowe, że nie użytkownik nie chce, aby witryny zbierały dane osobowe umożliwiające identyfikację konkretnej osoby.

 

W jaki sposób przestrzegamy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act – „CCPA")?

Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują pewne prawa dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych. 

 • Prawo do wiedzy. Użytkownik ma prawo zażądać od nas ujawnienia mu: (1) konkretnych informacji osobowych, które zebraliśmy na jego temat, (2) kategorii gromadzonych lub udostępnianych danych osobowych, (3) celów, dla których zgromadziliśmy lub z powodu których udostępniliśmy jego dane osobowe oraz (4) kategorii podmiotów zewnętrznych, którym ujawniliśmy jego dane osobowe. Przed ujawnieniem informacji jesteśmy zobowiązani sprawdzić, czy osoba składająca żądanie jest rzeczywiście osobą, której informacje dotyczą. Po otrzymaniu możliwego do weryfikacji żądania musimy ujawnić użytkownikowi żądane informacje za okres dwunastu miesięcy poprzedzających takie żądanie. Przepisy prawa dają nam 45 dni na dostarczenie informacji użytkownikowi. Należy pamiętać, że jeśli informacje żądane przez użytkownika ujawniają bezpośrednio lub pośrednio informacje dotyczące innej osoby, przed przekazaniem żądanych informacji będziemy musieli uzyskać zgodę tej osoby. W pewnych okolicznościach, gdy ujawnienie części lub wszystkich wymaganych informacji mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa innych osób, możemy nie być w stanie ujawnić tych informacji użytkownikowi — w takim przypadku niezwłocznie powiadomimy go o tym i podamy powody naszej decyzji. Należy również pamiętać, że CCPA przewiduje pewne wyłączenia dotyczące informacji związanych z komunikacją biznesową i informacji chronionych na mocy uprawnień dowodowych.
 • Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które od niego uzyskaliśmy. Przed usunięciem informacji jesteśmy zobowiązani sprawdzić, czy osoba składająca żądanie jest rzeczywiście osobą, której informacje dotyczą. Po uzyskaniu możliwego do weryfikacji żądania przepisy prawa dają nam 45 dni na udzielenie odpowiedzi. Co do zasady, musimy usuwać informacje na żądanie i wymagać od naszych dostawców, aby postępowali tak samo. Prawo przewiduje jednak pewne wyjątki i wyłączenia, które pozwalają nam zachować informacje nawet wtedy, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia. Jeśli nie usuniemy informacji na podstawie jednego z tych wyjątków, musimy poinformować użytkownika o tym fakcie oraz o wszelkich uprawnieniach przysługujących mu w celu odwołania się od naszej decyzji. 
 • Prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo odwołać zgodę na sprzedaż jego Danych osobowych. 
 • Prawo do niedyskryminacji. Mieszkańcy Kalifornii mają prawo nie być dyskryminowani za wykonywanie swoich praw na mocy CCPA. 

Należy pamiętać, że uprawnienia na mocy CCPA podlegają określonym warunkom i wyjątkom oraz że prawo zezwala w niektórych przypadkach na przedłużenie obowiązkowego okresu na udzielenie odpowiedzi na żądanie użytkownika.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw przysługujących użytkownikowi na mocy prawa stanu Kalifornia lub chęci skorzystania z przysługujących mu praw na mocy CCPA, prosimy o zgłoszenie takiego wniosku pocztą elektroniczną na adres Privacy@lincolnelectric.com, telefonicznie na numer 1-888-935-3877 lub pocztą na adres:

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117

Attn: Privacy Coordinator

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników?

Firma Lincoln Electric podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony gromadzonych Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Firma Lincoln Electric wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nią Danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że pomimo naszych uzasadnionych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i nieprzeniknione, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych użytkowników.

 

Co z witrynami podmiotów zewnętrznych?

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do innych stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Lincoln Electric nie kontroluje takich stron internetowych ani nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie. W przypadku pytań dotyczących praktyk ochrony prywatności stosowanych na takich stronach internetowych należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tych witryn.

 

Czy mogę zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail?

Można zrezygnować z otrzymywania marketingowych lub promocyjnych wiadomości e-mail, rezygnując z subskrypcji tutaj, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji u dołu wiadomości e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail z żądaniem zakończenia subskrypcji.

 

Jak można zaktualizować swoje dane osobowe?

Można użyć łącza w sekcji „Kontakt z nami" niniejszej polityki, aby przekazać nam zaktualizowane lub poprawione dane osobowe lub poprosić o usunięcie swoich danych osobowych.

Posiadając konto i logując się na nie, witryna umożliwia aktualizację lub poprawianie uprzednio podanych informacji. Wystarczy zalogować się na konto i kliknąć opcję User Admin (Administrator użytkownika) po lewej stronie, a następnie My Profil (Mój profil), aby uzyskać dostęp do danych osobowych i poprawić, zmienić lub usunąć niedokładne informacje.

 

Co to jest nasza polityka przechowywania danych?

Lincoln Electric zachowuje Dane osobowe zebrane w sposób uzasadniony i niezbędny do realizacji celów, dla których gromadzone są Dane osobowe, oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku naszych klientów i dostawców przechowujemy ich Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji bądź ułatwienia realizacji umowy lub zaangażowania, a następnie przez uzasadniony okres zgodnie z naszymi uzasadnionymi potrzebami biznesowymi i funkcjami.

Zachowujemy określone Dane osobowe osób odwiedzających witrynę internetową przez okres uzasadniony i niezbędny do realizacji celów, dla których gromadzone są Dane osobowe, oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę, które nie zostały zatrudnione, zostaną usunięte zgodnie ze standardową polityką przechowywania dokumentów w firmie Lincoln Electric.

Wszelkie nagrania wideo lub głosowe z naszych wideokonferencji są przechowywane zgodnie ze standardową polityką przechowywania danych w Lincoln Electric.

 

Czy dane osobowe są przekazywane za granicę?

Dane osobowe zbierane od naszych klientów i dostawców, użytkowników witryny, osób ubiegających się o pracę lub od uczestników wydarzeń wideokonferencyjnych są przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. W niektórych przypadkach Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane na serwerach w kraju, w którym znajduje się oddział firmy Lincoln Electric.

Wątpliwości

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczące prywatności Danych osobowych przekazanych firmie Lincoln Electric należy napisać do nas. Firma Lincoln Electric zbada i podejmie próbę rozwiązania wszelkich skarg oraz wszelkich sporów dotyczących wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad prywatności, praktyk stosowanych w witrynie lub interakcji z witryną, można wysłać do nas wiadomość e-maillub skontaktować się z nami pod następującymi adresami:

Webmaster
The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117
privacy@lincolnelectric.com

 

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli dokonamy zmian w naszej Polityce prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych użytkownika, powiadomimy go o takich zmianach w widoczny sposób przed ich wprowadzeniem oraz poprzez podanie daty wejścia w życie tych zmian.

PRZETWARZANIE INFORMACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

Jeśli użytkownik znajduje się w kraju UE, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez firmę Lincoln Electric.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych osobowych?

Podmiot, z którym użytkownik ma podstawowe relacje (np. podmiot, który zawarł z nim umowę sprzedaży/usług/dostawy lub podmiot podstawowy w kraju, w którym utworzyliśmy lokalną stronę internetową, bądź podmiot, z którego przedstawicielami użytkownik prowadził wideokonferencje) („Lincoln Electric"), jest administratorem Danych osobowych zebranych od klientów i dostawców lub przesłanych na tę witrynę internetową bądź zarejestrowanych w trakcie wideokonferencji od uczestników.

W przypadku osób ubiegających się o pracę właściwym administratorem Danych osobowych jest podmiot Lincoln Electric, do którego przesłano podanie o pracę.

Pełną listę naszych podmiotów oraz ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Jakie dane osobowe użytkowników przetwarzamy?

Kategorie danych osobowych, które Lincoln Electric przetwarza o użytkownikach w celach opisanych poniżej, są wymienione w niniejszym dokumencie

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i na jakich podstawach prawnych?

Lincoln Electric przetwarza Dane osobowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie a dla wygody użytkownika również w tej części. W stosownych przypadkach, w momencie gromadzenia danych, będziemy wskazywać, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, oraz czy użytkownik jest zobowiązany do przekazania Danych osobowych, a także wskazujemy ewentualne konsekwencje braku przekazania takich Danych osobowych.

Informacje dotyczące naszych klientów i dostawców

Lincoln Electric może gromadzić i przetwarzać Dane osobowe dotyczące naszych klientów i dostawców w celu ułatwienia realizacji rutynowych i wspólnych praktyk biznesowych, takich jak te związane ze zleceniami sprzedaży i zarządzaniem.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawowych, stanowiących że (1) przetwarzanie jest oparte na zgodzie, (2) przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie, (3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną oraz (4) firma Lincoln Electric jest zobowiązana do przestrzegania prawnego lub ustawowego obowiązku w UE lub państwie członkowskim.

Informacje o Lincoln Electric, dystrybutorach i produktach

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: dostarczania informacji lub aktualizacji na temat firmy Lincoln Electric lub jej produktów, spawania łukowego, kart charakterystyki (SDS), bezpieczeństwa i informacji dla inwestorów korporacyjnych, przeprowadzania opcjonalnych ankiet i sondaży online w celu uzyskania informacji od użytkowników witryny internetowej dotyczących naszych obecnych lub planowanych produktów i ich użytkowania, znalezienia pobliskiego dystrybutora Lincoln Electric.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z którymi (1) przetwarzanie jest oparte na zgodzie osoby odwiedzającej witrynę internetową, (2) przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie, (3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną oraz (4) firma Lincoln Electric jest zobowiązana do przestrzegania prawnego lub ustawowego obowiązku w UE lub państwie członkowskim.

Administrowanie witryną i kontem myLincoln

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: prowadzenia administracji konta myLincoln i witryny internetowej.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie (1) zgody użytkownika, (2) przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric, jak określono w niniejszym dokumencie; oraz (3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.

Zgodność z prawem, przepisy wewnętrzne i ochrona

Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych w celu: przestrzegania prawa lub procesu prawnego, zasad i procedur Lincoln Electric oraz ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Lincoln Electric, naszych użytkowników lub innych osób.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z którymi (1) firma Lincoln Electric jest zobowiązana do przestrzegania prawnego lub ustawowego obowiązku w UE lub państwie członkowskim, (2) niezbędna jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i (3) przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric, jak określono w niniejszym dokumencie.

Komunikacja z osobami odwiedzającymi witrynę

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: umożliwienia odwiedzającym złożenia zapytania lub komentarza do Lincoln Electric i uzyskania odpowiedzi na takie zapytania.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z którymi przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie.

Transakcje firmowe

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: realizacji żądań potencjalnych lub rzeczywistych nabywców zainteresowanych firmą Lincoln Electric lub jej aktywami, bądź w związku z zakupem spółek lub aktywów przez Lincoln Electric.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie (1) zgody użytkownika, (2) przetwarzanie jest konieczne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie.

Marketing bezpośredni

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: dostarczania (e-)newsletterów i innych materiałów marketingowych.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie (1) zgody użytkownika, (2) przetwarzanie jest konieczne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie.

Gwarancja i rejestracja

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu: rejestracji produktu i zamówień rozszerzonej gwarancji.

Podstawy prawne: Przetwarzanie danych jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z którymi (1) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, (2) przetwarzanie danych jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie; oraz (3) firma Lincoln Electric jest zobowiązana do przestrzegania prawnego lub ustawowego obowiązku w UE lub państwie członkowskim.

Rekrutacja talentów

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych w celu wstępnego sprawdzania podań i dalszej oceny podczas wywiadów lub ocen online, a w niektórych krajach w celu przestrzegania prawa, które nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek zatrudniania określonej liczby osób niepełnosprawnych.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest (1) uzasadnione na podstawie zgody użytkownika lub konieczne: (2) do celów uzasadnionego interesu firmy Lincoln Electric, aby przeprowadzić odpowiednią ocenę podań i wybrać odpowiednich kandydatów na dostępne stanowiska, (3) w celu przestrzegania prawnego obowiązku firmy Lincoln Electric w zakresie zatrudniania osób z prawem do pracy w kraju, w którym się o nią ubiegają, (4) w stosownych przypadkach w kraju, w którym użytkownik ubiega się o pracę, w celu przestrzegania prawnego obowiązku firmy Lincoln Electric w zakresie zatrudniania określonej liczby osób niepełnosprawnych, (5) w celu podejmowania niezbędnych kroków przed zawarciem umowy o pracę oraz (6) w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Wydarzenia wideokonferencyjne

Obejmuje to przetwarzanie Danych osobowych zarejestrowanych w trakcie szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń, które możemy zorganizować.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie (1) zgody użytkownika, (2) przetwarzanie jest konieczne dla uzasadnionych interesów Lincoln Electric określonych w niniejszym dokumencie.

 

Komu udostępniamy Dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane wewnątrz firmy Lincoln Electric (tj. wewnątrz grupy) lub podmiotom zewnętrznym. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne zbierają Dane osobowe bezpośrednio od użytkownika w naszym imieniu.

Kategorie odbiorców Danych osobowych są wymienione w niniejszym dokumencie.

 

Czy przekazujemy Dane osobowe użytkowników za granicą?

Wewnątrz Grupy

Ze względu na globalny charakter naszych działań, niektórzy z odbiorców wymienionych w niniejszym dokumencie mogą znajdować się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych na mocy prawa. Międzynarodowe przekazywanie danych będą dokonywane do krajów, w których jednostki Lincoln Electric prowadzą biura, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii (po zakończeniu okresu przejściowego wystąpienia kraju z UE), Kanady, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Rosji, Ukrainy, Australii, Chin, Indii i Japonii. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG odbywa się na podstawie Globalnego porozumienia o transferze i przetwarzaniu danych wewnątrz Grupy, które opiera się na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu ochrony Danych osobowych w przypadku ich przekazania poza EOG oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoby trzecie

Niektóre osoby trzecie, którym udostępniamy Dane osobowe, znajdują się również poza EOG. Niektóre państwa trzecie zostały oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony. Listę tych krajów można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Przekazywanie danych osobom trzecim znajdującym się w innych państwach trzecich poza EOG odbywa się przy użyciu akceptowalnego mechanizmu przekazywania danych, takiego jak Standardowe klauzule umowne UE, Wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone Kodeksy postępowania i certyfikacje, a w wyjątkowych okolicznościach na podstawie dopuszczalnych odstępstw ustawowych.

Prosimy o kontakt na adres privacy@lincolnelectric.com, aby uzyskać dalsze informacje lub, w stosownych przypadkach, kopię odpowiedniego mechanizmu przekazywania danych.

Jak długo Lincoln Electric przechowuje moje dane osobowe?

Aby dowiedzieć się więcej o przechowywaniu Danych osobowych przez firmę Lincoln Electric, należy kliknąć w niniejszym dokumencie.

Prawa w odniesieniu do danych osobowych użytkowników

Zgodnie z warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, użytkownik może korzystać z następujących praw dotyczących swoich danych osobowych:

Dostęp

Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie przetwarzania Danych osobowych, cel przetwarzania, kategorie danych, podstawę prawną przetwarzania, informacje o odbiorcach danych oraz krajach spoza UE, w których się znajdują, zabezpieczenia wdrożone w zakresie przekazywania danych do krajów spoza UE, okres przechowywania danych lub kryteria jego określenia, dalsze informacje na temat praw użytkownika, naszych działań w zakresie przetwarzania, źródeł informacji oraz znaczących i przewidywanych skutków przetwarzania.

Sprostowanie

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych.

Sprzeciw

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych z ważnych i uzasadnionych powodów związanych z jego szczególną sytuacją, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawne wyraźnie przewidują takie przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, w którym Dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Możliwość przenoszenia

Użytkownik może otrzymać własne Dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do ich przesyłania innym administratorom danych bez jakichkolwiek przeszkód. Prawo to istnieje tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ograniczenie

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych, jeśli (i) kwestionuje ich dokładność – przez okres wymagany do weryfikacji żądania, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu lecz żąda ich ograniczenia, (iii) dane nie są już nam potrzebne, ale użytkownik stwierdzi, że są one mu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego lub (iv) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony – przez okres wymagany do naszej weryfikacji jego żądania.

Usuwanie

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy, wycofał swoją zgodę i nie istnieją żadne inne podstawy prawne przetwarzania, zgłosił sprzeciw i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lub usunięcie danych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub miejsce, w którym miała miejsce sprawa będąca przedmiotem skargi.

Prawo do odmowy lub cofnięcia zgody

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy prosimy o zgodę na określone przetwarzanie, użytkownik może odmówić zgody i w każdej chwili wycofać swoją zgodę bez żadnych negatywnych skutków. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych użytkownika, które miało miejsce przed wycofaniem jego zgody.

Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat sposobów kontaktu z firmą Lincoln Electric można znaleźć tutaj.

W razie chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, zgłoszenie można wysłać na adres privacy@lincolnelectric.com.

Można również skontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych i prywatności w Europie na adres:

Robert Mayo
Data Protection and Privacy Coordinator
Lincoln Electric Europe
25 Boulevard de la Paix | 95800 Cergy | France
+33.1.34.21.30.21 | Biuro
+33.6.46.62.24.99 | Tel. komórkowy

 

Ochrona nazwy użytkownika i hasła

Niektóre obszary witryny internetowej mogą wymagać rejestracji i logowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę nazwy użytkownika i hasła oraz wszelkie czynności wykonywane na własnym koncie. Ponadto możemy polegać na wszelkich komunikatach otrzymywanych na stronie internetowej powiązanych z danymi logowania użytkownika. Należy nas niezwłocznie powiadomić w przypadku podejrzenia, że dane logowania użytkownika zostały wykorzystane przez nieupoważnioną do tego osobę.