Warunki korzystania z witryny

25 maja 2018

Podstawowy regulamin

Posty użytkownika

Polityka dotycząca łącz

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Witrynie internetowej

Niedozwolone wykorzystanie

Normy treści

Naruszenie prawa autorskiego

Polityka obsługi klienta

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad porozumienia „Bezpieczna Przystań” (Safe Harbor)

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska (BHPiOŚ)

Wypowiedzenie niniejszej umowy

Zastrzeżenie gwarancji

Ograniczenie odpowiedzialności

Przedawnienie roszczeń

 

 

Niniejszy regulamin spółki Lincoln Electric Holdings, Inc., jej jednostek stowarzyszonych i jednostek zależnych (zwanych dalej „Lincoln”, „Lincoln Electric”, "Spółki, "my" lub "nas"), wraz ze wszelkimi dokumentami wyraźnie wspomnianymi w niniejszym dokumencie (zwany łącznie "Regulaminem korzystania"), reguluje dostęp i sposób korzystania z witryn internetowych Lincoln Electric, w tym w szczególności www.lincolnelectric.com oraz www.lincolnelectriceurope.com, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych w nich albo za ich pośrednictwem (zwanych dalej "Witryną internetową"). Proszę uważnie zapoznać się z Regulaminem korzystania zanim zaczną Państwo korzystać z Witryny internetowej.  Korzystając z Witryny internetowej, akceptują Państwo Regulamin korzystania i zgadzają się Państwo na związanie się nim i jego przestrzeganie. Jeżeli nie chcą Państwo zaakceptować Regulaminu korzystania, nie należy uzyskiwać dostępu do Witryny internetowej ani z niej korzystać.

1. Podstawowy regulamin

Witryna internetowa została przygotowana wyłącznie w celu przekazywania informacji na temat Lincoln Electric® oraz usług i produktów, które spółka oferuje oraz promowania zrozumienia i bezpiecznego korzystania ze spawania łukiem elektrycznym.  Niniejsza Witryna internetowa została utworzona w dobrej wierze przez Lincoln Electric.  Jednak nie składa się żadnego oświadczenia w kwestii kompletności ani poprawności informacji w niej zawartych. W szczególności należy mieć na uwadze, że informacje te mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy albo mogą być nieaktualne. Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania albo usuwania informacji w Witrynie internetowej w dowolnym momencie.

Witryna internetowa ciągle ewoluuje i forma oraz charakter Witryny internetowej mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto Lincoln Electric może przestać (na stałe albo tymczasowo) udostępniać Witrynę internetową (albo jakiekolwiek funkcje Witryny internetowej) Państwu albo wszystkim użytkownikom i może nie być w stanie wystosować wcześniej odpowiedniego powiadomienia.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za sposób korzystania z Witryny internetowej, za zamieszczane w witrynie internetowej Posty użytkownika oraz za ich konsekwencje. Mogą Państwo korzystać z Witryny internetowej wyłącznie wtedy, gdy mogą Państwo zawrzeć wiążącą umowę z Lincoln Electric i nie są Państwo osobą wykluczoną z otrzymywania usług na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych albo innej właściwej jurysdykcji. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z Witryny tylko za wyraźną zgodą i pod nadzorem rodzica albo opiekuna prawnego. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać z Witryny internetowej ani uzyskiwać do niej dostępu pod żadnym pozorem. Proszę skontaktować się z nami, jeżeli dowiedzą się Państwo, że osoba poniżej 16. roku życia korzysta z Witryny internetowej. Jeżeli zaakceptują Państwo niniejszy Regulamin i korzystają Państwo z Witryny internetowej w imieniu spółki, organizacji, organu administracji państwowej albo innego podmiotu prawnego, oświadczają i gwarantują Państwo, że są do tego upoważnieni. Z Witryny internetowej można korzystać tylko zgodnie z niniejszym Regulaminem i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Witryna internetowa może zawierać reklamy oparte na Postach użytkownika albo informacjach zamieszczonych w Witrynie internetowej, zapytaniach wysłanych za pośrednictwem Witryny internetowej albo innych informacjach. Witryna internetowa może zawierać reklamy oparte na Postach użytkownika albo informacjach zamieszczonych w Witrynie internetowej, zapytaniach wysłanych za pośrednictwem Witryny internetowej albo innych informacjach. Rodzaje i zakres reklam zamieszczanych w Witrynie internetowej podlegają zmianom. W związku z udzieleniem dostępu do Witryny internetowej przez Lincoln Electric wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie tego rodzaju reklam w Witrynie internetowej przez spółkę Lincoln albo usługodawców zewnętrznych i partnerów spółki.

2. Posty użytkownika

Witryna internetowa obejmuje fora internetowe, na których klienci Spółki mogą udostępniać informacje (zwane dalej"Postami użytkownika"). Za wszystkie Posty użytkownika jest odpowiedzialna osoba, która jest twórcą tego rodzaju treści. Możemy, ale nie musimy monitorować albo kontrolować Posty użytkownika zamieszczane w Witrynie internetowej i nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za tego rodzaju Posty użytkownika. Korzystają Państwo albo polegają na wszelkich Postach użytkownika zamieszczonych w Witrynie internetowej albo pozyskanych przez Witrynę internetową albo za jej pomocą na własne ryzyko.

Rozumieją Państwo, że korzystając z Witryny internetowej mogą Państwo natrafić na treści, które mogą być obraźliwe, szkodliwe, niezgodne z prawdą albo w inny sposób nieodpowiednie, a w niektórych przypadkach posty, które zostały niewłaściwie oznaczone albo w inny sposób wprowadzają w błąd. Pod żadnym pozorem Lincoln Electric nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek Posty użytkownika, w tym w szczególności błędy albo pominięcia w jakimkolwiek Poście użytkownika, stratę ani szkodę jakiegokolwiek rodzaju spowodowane w związku z korzystaniem z zamieszczonych, wysłanych pocztą elektroniczną, przekazanych albo udostępnionych w inny sposób za pośrednictwem Witryny internetowej Postów użytkownika albo nadawanych w innych mediach. Wszystkie posty podlegają weryfikacji i wszelkie treści uznane przez Spółkę wedle jej wyłącznego uznania za nieodpowiednie, obraźliwe albo niezgodne z celem forum mogą zostać usunięte albo same posty mogą zostać usunięte w całości albo w części. Użytkownicy, którzy zamieszczają tego rodzaju treści mogą zostać objęci zakazem dalszego korzystania z forów albo Witryny internetowej.

Użytkownicy uczestniczący w forach przyjmują do wiadomości, że wszelkie posty zamieszczane na jakimkolwiek forum w Witrynie internetowej nie są prywatne i będą dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników Witryny internetowej i mogą być wyszukiwane za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej.

Zachowują Państwo prawa do wszelkich Postów użytkownika, które Państwo publikują, zamieszczają albo wyświetlają w Witrynie internetowej albo za jej pośrednictwem. Zamieszczając jakiekolwiek Posty użytkownika w Witrynie internetowej, udzielają Państwo nam i naszym jednostkom stowarzyszonym (oraz odpowiednim licencjobiorcom, następcom prawnym i cesjonariuszom) prawa do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, przedstawiania, wyświetlania, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób podmiotom zewnętrznym wszelkich tego rodzaju materiałów w dowolnym celu. Zamieszczając Posty użytkownika, oświadczają Państwo i gwarantują, że są Państwo właścicielami albo kontrolują wszelkie prawa do tego rodzaju Postów użytkownika i mają Państwo prawo udzielania na nie wskazanej powyżej licencji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani rzetelność jakichkolwiek Postów użytkownika zamieszczanych przez Państwa albo jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny internetowej (ani nie mamy w tym względzie żadnych zobowiązań względem podmiotów zewnętrznych). Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do treści ani rzetelności jakichkolwiek Postów użytkownika i niniejszym zastrzegamy sobie wszelką odpowiedzialności z tytułu tego rodzaju oświadczeń albo gwarancji.

3. Polityka dotycząca łącz

Strona posiada łącza do zewnętrznych stron internetowych, które mogą dostarczać interesujących Cię informacji. Łącza do tego rodzaju witryn internetowych są podane dla wygody. Mogą Państwo uzyskiwać do nich dostęp i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie dozwolonym przez właściciela wspomnianych witryn internetowych i zgodnie z regulaminami obowiązującymi w tych witrynach internetowych.

4. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Witrynie internetowej

W związku z udzieleniem Państwu prawa do uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i wykorzystywania jej zobowiązują się Państwo do korzystania z niej zgodnie z rozmaitymi zasadami polityki i regulaminami korzystania wskazanymi przez Spółkę w Witrynie internetowej. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować informacje zamieszczone w Witrynie internetowej do celów osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych albo do promowania albo korzystania z produktów Spółki. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści zamieszczonych w Witrynie internetowej, takich jak publikacja albo rozpowszechnianie, są zabronione, chyba że uzyskano wyraźną zgodę Spółki na piśmie.

Wszelkie prawa, tytuły prawne do Witryny internetowej i udziały w niej (z wyłączeniem Postów użytkownika) są i pozostaną wyłączną własnością Lincoln Electric i jej licencjodawców. Witryna internetowa jest chroniona przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych oraz innymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Lincoln Electric zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszym Regulaminie. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie informacje zwrotne, komentarze albo sugestie, które będą Państwo ewentualnie przekazywać na temat Lincoln Electric albo Witryny internetowej, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli wykorzystać tego rodzaju informacje zwrotne, komentarze albo sugestie w sposób, jaki uznamy za stosowny, i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Państwa.

5. Niedozwolone wykorzystanie

Z Witryny internetowej można korzystać wyłącznie w celu zgodnym z prawem oraz w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem korzystania. Zobowiązują się Państwo, że nie będą Państwot: (i) korzystać z Witryny internetowej w żaden sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące federalne, stanowe, miejscowe albo międzynarodowe przepisy prawa; (ii) wykorzystywać Witryny internetowej do przesyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych albo promocyjnych, w tym jakiegokolwiek "niechcianych wiadomości", "łańcuszków" lub "spamu" ani żadnych podobnych materiałów; (iii) wykorzystywać Witryny internetowej do podawania się albo podejmowania prób podawania się za inną osobę albo inny podmiot; (iv) wykorzystywać Witryny internetowej do niszczenia albo niewłaściwego wykorzystywania danych, danych osobowych albo Postów użytkownika, które mogą być zamieszczane w Witrynie albo do których można uzyskać dostęp za jej pośrednictwem; (v) wykorzystywać Witryny internetowej w celu podejmowania jakiegokolwiek działania, które ogranicza albo utrudnia korzystanie z Witryny internetowej albo cieszenie się nią przez jakąkolwiek osobę albo które naszym zdaniem może zaszkodzić Spółce albo użytkownikom Witryny internetowej albo narazić ich na powstanie zobowiązań; (vi) wprowadzać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów złośliwych albo technologicznie szkodliwych oraz nie atakować Witryny internetowej poprzez atak mający na celu uniemożliwienie działania (denial-of-service, DoS) ani atak mający na celu uniemożliwienie działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów (distributed denial-of-service attack); (vii) podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do jakichkolwiek części Witryny internetowej, serwera, na którym Witryna internetowa jest przechowywana ani innego serwera, komputera albo bazy danych połączonych z Witryną internetową, ingerować w nie, uszkadzać ich ani zakłócać ich działania; albo (viii) podejmować innych prób zaburzania prawidłowego działania Witryny internetowej.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych czynności prawnych, w tym w szczególności odwołania się do organów porządkowych, w związku z jakimkolwiek nielegalnym albo nieupoważnionym wykorzystaniem Witryny internetowej.

6. Normy treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie w przypadku wszystkich Postów użytkownika. Posty użytkownika muszą w całości być zgodne ze wszelkimi obowiązującymi federalnymi, stanowymi, miejscowymi i międzynarodowymi przepisami prawa.

Bez uszczerbku dla powyższego Posty użytkownika nie mogą:

  • zawierać żadnych materiałów, które są oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, napastliwe, obraźliwe, zastraszające, agresywne, nienawistne, podżegające albo w inny sposób budzące sprzeciw
  • promować nacechowanych seksualnie ani pornograficznych materiałów, przemocy, dyskryminacji rasowej, płciowej, religijnej, narodowej, dotyczącej niepełnosprawności, orientacji seksualnej albo wieku
  • naruszać patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby
  • naruszać praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób ani zawierać żadnych materiałów, które mogą prowadzić do powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej albo karnej na mocy obowiązujących przepisów prawa albo które w inny sposób mogą stać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem korzystania
  • tworzyć możliwości wprowadzenia w błąd żadnej osoby
  • promować niezgodnej z prawem działalności, zachęcać do podjęcia jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem, składać obietnice jego podjęcia ani udzielać pomocy przy jego podjęciu
  • powodować uciążliwości, niedogodności albo niepotrzebnego niepokoju ani denerwować, zawstydzać, straszyć czy irytować żadnej osoby
  • stanowić próby podania się za jakąkolwiek osobę albo wprowadzania w błąd co do tożsamości albo relacji z jakąkolwiek osobą albo organizacją
  • stanowić próby prowadzenia jakichkolwiek działań, takich jak marketing, promowanie albo sprzedawanie produktów albo usług, ani przeprowadzenia konkursów, loterii i innych tego rodzaju promocji
  • sprawiać wrażenia, że uzyskali Państwo dla nich wsparcie albo aprobatę od nas albo jakiejkolwiek osoby albo podmiotu, jeżeli tak nie jest w rzeczywistości.

Zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dostępu, odczytu, zachowania, usunięcia, skasowania z Witryny internetowej i ujawnienia wszelkich Postów użytkownika, jeżeli w uzasadniony sposób uznamy, że jest to niezbędne do (i) zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa, rozporządzeniami, wymogami postępowań prawnych albo żądaniami organów administracji państwowej; (ii) egzekwowania Regulaminu, w tym zbadania potencjalnych naruszeń niniejszego Regulaminu; (iii) wykrycia oszustwa, problemów dotyczących bezpieczeństwa albo problemów technicznych, zapobiegania im albo odniesienia się do nich w inny sposób; (iv) odpowiadania na wnioski użytkownika o wsparcie albo (v) ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa Lincoln Electric, jej użytkowników i ogółu społeczeństwa. Lincoln Electric nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację tożsamości podmiotom zewnętrznym, chyba że zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do podjęcia wobec Postu użytkownika dowolnych działań, które wedle wyłącznego własnego uznania uznamy za niezbędne albo odpowiednie, w tym jeżeli uznamy, że Post użytkownika narusza Regulamin korzystania, w tym Standardy dotyczące treści, łamie jakiekolwiek prawa własności intelektualnej albo inne prawa jakiejkolwiek osoby albo podmiotu, zagraża osobistemu bezpieczeństwu użytkowników Witryny internetowej albo ogółu społeczeństwa albo może doprowadzi do poniesienia odpowiedzialności przez Spółkę.

7. Naruszenie prawa autorskiego

Jeśli uważasz, że Materiały Użytkownika naruszają Twoje prawa autorskie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą praw autorskich, aby uzyskać instrukcje dotyczące wysyłania do nas zawiadomień o naruszeniu praw autorskich. Polityka Spółki przewiduje zamknięcie konta użytkownika osoby, która dopuści się wielokrotnie takiego naruszenia.

8. Polityka obsługi klienta

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wytwarzanie i sprzedawanie wysokiej jakości sprzętu spawalniczego, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów i przekroczenie ich oczekiwań. Niekiedy kupujący mogą prosić Spółkę o udzielenie informacji albo porad dotyczących korzystania przez nich z naszych produktów. Nasi pracownicy odpowiadają na pytania najlepiej jako potrafią na podstawie informacji zapewnianych przez klientów i wiedzy na temat ich zastosowania. Jednakże nasi pracownicy nie są w stanie weryfikować podawanych informacji ani ocenianie wymogów konstrukcyjnych dotyczących konkretnej konstrukcji spawanej. Spółka nie gwarantuje również ani nie udziela rękojmi w odniesieniu do tego rodzaju informacji czy porad, ani też nie bierze za nie odpowiedzialności. Ponadto podawanie tego rodzaju informacji albo porad nie tworzy, nie rozszerza ani nie zmienia jakiejkolwiek gwarancji udzielonej na nasze produkty. Wyraźnie zastrzegamy sobie wszelką ewentualną bezpośrednią albo dorozumianą odpowiedzialność z tytułu wszelkich informacji albo porad, w tym jakiekolwiek domniemane gwarancje przydatności do celów handlowych czy zdatności do określonego celu dla klienta.

Spółka jest odpowiedzialnym producentem, jednak dobór i wykorzystanie określonych produktów sprzedawanych przez Spółkę zależy wyłącznie od klienta i to klient ponosi za nie odpowiedzialność. Wiele zmiennych znajdujących się poza kontrolą Spółki wpływa na osiągnięte rezultaty zastosowania tych metod obróbki i wymogów serwisowych.

9. Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad porozumienia „Bezpieczna Przystań” (Safe Harbor)
Materiały zamieszczane w tej Witrynie internetowej i innych Witrynach internetowych Lincoln Electric mogą zawierać różne oświadczenia dotyczące przyszłości i zawierać założenia na temat działalności Lincoln Electric, osiąganych w przyszłości wyników i możliwości. Te oświadczenia dotyczące przyszłości są oparte na obecnych oczekiwaniach i wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności. W związku z postanowieniami porozumienia "Bezpieczna Przystań" amerykańskiej Ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Lincoln Electric składa następujące oświadczenie wskazujące na ważne czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki albo zdarzenia będą się znacznie różnić od tych, które zostały określone albo sugerowane w oświadczeniach dotyczących przyszłości i podobnych założeniach.

Czynniki te obejmują co następuje:(1) pomyślne wdrożenie nowych systemów informatycznych; (2) rozwój postępowań sądowych związanych z odpowiedzialnością za produkt; (3) popyt w konkurencyjnej globalnej gospodarce, który może sprawić, że pojawią się nowi albo lepsi konkurenci; (4) zwiększenie możliwości (albo ich brak) na rynkach międzynarodowych; (5) cykliczność i dojrzałość branży spawalniczej; (6) zmiana czynników operacyjnych, które mogą wpłynąć na produkcję poprzez oddziaływanie na siłę roboczą albo materiały; oraz (7) pomyślne opracowanie nowych produktów; (8) ewentualne postępy w technologii łączenia metali. Te i inne rodzaje ryzyka zostały opisane bardziej szczegółowo w raportach okresowych Lincoln Electric składanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Te składane przez Lincoln Electric amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz wymienione w Witrynie internetowej raporty dotyczą wyłącznie stanu na dzień ich złożenia albo wykorzystania przez Lincoln Electric. Treść tych raportów może się zdezaktualizować. Lincoln Electric nie zobowiązuje się do uaktualniania tych raportów i zastrzega sobie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

10. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska (BHPiOŚ)

Lincoln Electric dąży do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i wpływu na środowisko naturalne w miejscu pracy i jego okolicach. Mówiąc konkretnie, Lincoln dokłada wszelkich starań, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów i osób postronnych, jak również chronić nasze środowisko naturalne. Zarząd wspiera to dążenie i jest ono osobistym i wspólnym zobowiązaniem wszystkich pracowników Lincoln Electric.

Osiągniemy te cele dzięki naszemu systemowi BHPiOŚ oraz dążeniu do ciągłego rozwoju poprzez: (i) edukację i szkolenie w celu instytucjonalizacji zasad BHPiOŚ w całej spółce; (ii) określenie celów BHPiOŚ oraz monitorowanie postępów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko;  (iii) zwiększenie świadomości BHPiOŚ wśród wszystkich pracowników poprzez podkreślanie osobistej odpowiedzialności i nagradzanie godnych naśladowania zachowań w całej organizacji Lincoln; (iv) zachowywanie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymogami regulacyjnymi w zakresie BHPiOŚ albo przewyższanie tych wymogów; oraz (v) oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, oszczędzanie energii i zmniejszenie ilości odpadów.

11. Wypowiedzenie niniejszej umowy

Warunki będą obowiązywać do momentu wypowiedzenia ich przez użytkownika lub Lincoln Electric w następujący sposób

Mogą Państwo zakończyć umowę prawną z firmą Lincoln w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, dezaktywując swoje konta i zaprzestając korzystania z Witryny. Aby dezaktywować swoje konto, należy skontaktować się z nami pod adresem eBizSupport@lincolnelectric.com. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@lincolnelectric.com

Możemy zawiesić lub zamknąć konta użytkowników lub zaprzestać udostępniania całości lub części Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu, nie tylko, jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że: (i) Użytkownik naruszył niniejsze Warunki, (ii) Użytkownik stwarza dla nas ryzyko lub narusza prawo; lub (iii) nasze udostępnianie Witryny Użytkownikowi nie jest już komercyjnie opłacalne. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię za pomocą adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem lub poprzez Witrynę przy następnej próbie uzyskania dostępu do Twojego konta.

Każdorazowo ten Regulamin, w tym w szczególności licencja na korzystanie z Witryny internetowej, zostanie wypowiedziany z wyjątkiem tych ustępów, które mają obowiązywać po wypowiedzeniu.

Żadne postanowienie niniejszego ustępu nie wpłynie na prawa Lincoln Electric do zmiany, ograniczenia albo zaprzestania udostępniania Witryny internetowej bez uprzedzenia, jak wskazano powyżej.

12. Zastrzeżenie gwarancji

LINCOLN ELECTRIC NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA WITRYNY, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM TRANSAKCJI ALBO PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ALBO STWIERDZAJĄCYCH, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NICZYM NIE ZAKŁÓCONY ALBO WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE WITRYNA INTERNETOWA BĘDZIE BEZPIECZNA, ŻE STRONA ALBO SERWER, KTÓRY ODPOWIADA ZA DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW ALBO ŻE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE BĘDĄ KOMPLETNE, DOKŁADNE ALBO AKTUALNE. JEŻELI POLEGAJĄ PAŃSTWO NA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁACH ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ ALBO JE POBIERAJĄ, ROBIĄ TO PAŃSTWO NA WŁASNE RYZYKO. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA CZY PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD LINCOLN ELECTRIC ALBO ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI.

Lincoln Electric nie udziela żadnych gwarancji i zastrzega sobie wszelką odpowiedzialność z tytułu: (i) kompletności, dokładności, dostępności, aktualności, bezpieczeństwa albo wiarygodności Witryny internetowej albo jakichkolwiek Postów użytkownika; (ii) jakiekolwiek szkody dotyczącej Państwa systemu komputerowego, utraty danych albo innych szkód wynikających z dostępu do Witryny internetowej albo Posta użytkownika albo korzystania z nich. (iii) usunięcia jakiegokolwiek Posta użytkownika i innych komunikatów w Witrynie internetowej, nieprzechowania albo nieprzesłania ich; (iv) spełnienie Państwa wymogów przez Witrynę internetową albo jej dostępności w sposób niezakłócony, bezpieczny albo wolny od błędów. Żadne porady ani informacje pisemne albo ustne uzyskane od Lincoln Electric w Witrynie internetowej albo za jej pośrednictwem nie ustanawiają żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE POZWALAĆ NA ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI, DLATEGO POWYŻSZE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

POPRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEJ ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO PRZYJĄĆ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEGO RODZAJU WYKORZYSTANIE I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE PAŃSTWO PRZESYŁAJĄ ALBO OTRZYMUJĄ, MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE OSOBY. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO PONIEŚĆ TO RYZYKO. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI LINCOLN ELECTRIC, JAK OKREŚLONO W NINIEJSZYM REGULAMINIE KORZYSTANIA, ŻE LINCOLN ELECTRIC I JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE ALBO DOSTAWCY TREŚCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, RETORSYJNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE NA PODSTAWIE UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ ALBO INNEJ PODSTAWIE, WYNIKAJĄCE Z ALBO ZWIĄZANE Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ ANI ZA INNEGO RODZAJU NIEZDOLNOŚĆ DO KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, W TYM ŁĄCZ DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH ALBO JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI, KTÓRE PAŃSTWO PODAJĄ. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE DOTYCZYĆ WSZELKICH SZKÓD ALBO USZCZERBKU NA ZDROWIU WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEGOKOLWIEK NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK REJESTRÓW ALBO DANYCH, NIEWŁAŚCIWEGO ICH WYKORZYSTANIA, ZMIANY, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA ALBO UTRATY, ZŁEGO FUNKCJONOWANIA, BŁĘDU, ZANIECHANIA, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI ALBO SYSTEMU, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, ZNISZCZENIA PLIKU, UTRATY KORZYŚCI.

W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINCOLN ELECTRIC NIE PRZEKROCZY 100,00 USD (STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) ALBO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ LINCOLN ELECTRIC, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA JEST WIĘKSZA, W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY OD POWSTANIA PODSTAWY DO WNIESIENIA ROSZCZENIA DOTYCZĄCEGO WITRYNY INTERNETOWEJ.

14. Przedawnienie roszczeń

PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA ALBO SPORY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ALBO ZWIĄZANE Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ MUSZĄ ZOSTAĆ WSZCZĘTE NIE PÓŻNIEJ NIŻ 1 (JEDEN) ROK OD POWSTANIA ROSZCZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE ULEGNĄ ONE PRZEDAWNIENIU. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI ANI OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKOWE ALBO PRZYPADKOWE SZKODY, WSZYSTKIE ALBO CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa niniejszym wyraźnie zobowiązują się Państwo do zwolnienia Lincoln Electric z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym w szczególności uzasadnione koszty obsługi prawnej dotyczące wszelkich roszczeń podmiotów zewnętrznych, opłaty i czynności wyjaśniające dotyczące (1) nieprzestrzegania przez Państwa albo Państwa przedstawicieli niniejszego Regulaminu; (2) wszelkich Postów użytkownika albo innego rodzaju korzystania z Państwa konta; oraz (3) wszelkiej działalności, w którą angażują się Państwo, Państwa pracownicy albo przedstawiciele w Witrynie internetowej albo za jej pośrednictwem.

16. Zmiany

Warunki sprzedaży Lincoln oraz Informacja prawna i Regulamin korzystania, w tym Polityka prywatności mogą być okresowo zmieniane bez uprzedzenia i zgodnie z wymogami prawnymi, w tym zasadami porozumienia „Bezpieczna Przystań” w zakresie Prywatności albo wymogami dotyczącymi działalności gospodarczej Lincoln.  Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich ogłoszeniu i od tego momentu obowiązują w odniesieniu do wszystkich przypadków uzyskania dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej.  Dalsze korzystanie z Witryny internetowej po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu korzystania oznacza, że przyjmują Państwo i akceptują wprowadzone zmiany. Należy sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby być świadomym wszelkich wprowadzanych zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

17. Obowiązujące przepisy prawa

Przepisy prawa stanu Ohio będą regulowały wykładnię i zastosowanie całego Regulaminu korzystania z Witryny internetowej. Uzyskując dostęp do Witryny internetowej albo korzystając z niej, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie roszczenia prawne albo spory wynikające z korzystania przez Państwa z Witryny internetowej będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy stanu Ohio z siedzibą w hrabstwie Cuyahoga w Ohio.

18. Ograniczenia geograficzne
Właściciel Witryny internetowej ma siedzibę w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Niektóre osoby mogą nie móc uzyskać zgodnie z prawem dostępu do Witryny internetowej albo może on nie być dostępny z terenu określonych krajów. Jeżeli uzyskują Państwo dostęp do Witryny internetowej spoza Stanów Zjednoczonych, wyraźnie oświadczają Państwo i gwarantują, że mają Państwo prawo do tego i ponoszą Państwo odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa miejscowego.

19. Zrzeczenie się praw
Niedochodzenie wykonania któregokolwiek prawa albo postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie uznawane za zrzeczenie się danego prawa ani postanowienia. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone albo sprowadzone do niezbędnego minimum i pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełni w mocy.

20. Całość umowy

Niniejszy Regulamin i nasza Polityka prywatności stanowią całość jedynej umowy pomiędzy Lincoln Electric a Państwem w odniesieniu do Witryny internetowej (oprócz jakichkolwiek usług, w odniesieniu do których istnieje odrębna umowa z Lincoln, która wyraźnie jest odrębna albo zastępuje niniejszy Regulamin) i niniejszy Regulamin zastępuje poprzednie umowy pomiędzy Lincoln Electric a Państwem w odniesieniu do Witryny internetowej i jest wobec nich nadrzędny.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu należy skontaktować się z nami.